CMAE/1985
ID intern unic:  357167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
CARTA Nr. 1985
din  15.10.1985
EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 14     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 01.02.1998
    _______________________
    *În vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998

PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Cărţi,
    Considerând ca ţelul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun;
    Considerând că unul din mijloacele prin care acest ţel va fi realizat este încheierea de acorduri în domeniul administrativ;
    Considerând că colectivităţile locale reprezintă unul din principalele fundamente ale oricărui regim democratic;
    Considerând că dreptul cetăţenilor de a participa la gestiunea treburilor obşteşti face parte din principiile democratice comune ale tuturor statelor membre ale Consiliului Europei;
    Convinşi că acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct la nivelul local;
    Convinşi că existenţa de colectivităţi locale împuternicite cu responsabilităţi efective permite o administraţie în acelaşi timp eficace şi apropiată de cetăţean;
    Conştenţi de faptul că apărarea şi întărirea puterii locale în diferitele ţări ale Europei reprezintă o contribuţie importantă la edificarea unei Europe fondate pe principiile democraţiei şi ale decentralizării puterii;
    Afirmând că aceasta presupune existenţa de colectivităţi locale dotate cu organe decizionale constituite democratic şi beneficiind de o largă autonomie în ceea ce priveşte competenţele, modalităţile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,
    Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile se angajează a se considera ca fiind legate de articolele care urmează de maniera şi în măsura prescrise de articolul 12 al prezentei Cărţi.
PARTEA I
Articolul 2
    Fundamentarea constituţională şi legală a autonomiei locale
    Principiul de autonomie locală trebuie să fie recunoscut în legislaţia in-ternă şi, pe cât posibil, în Constituţie.
Articolul 3
Conceptul de autonomie locală
    1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efective ale colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiilor, o parte importantă din treburile publice.
    2. Acest drept este exercitat de consilii, sau adunării compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, egal, direct şi universal şi putând dispune de organe executive responsabile în faţa lor.
    Această dispoziţie nu poartă prejudiciul recursului la adunări de cetăţeni, la referendum sau la oricare altă formă de participare directă a cetăţenilor acolo unde e permisă de lege.
Articolul 4
Raza de acţiune a autonomiei locale
    1. Competenţele de bază ale colectivităţilor locale sunt fixate prin Constituţie sau prin lege. Totuşi, această dispoziţie nu împiedică a se atribui colectivităţilor locale competenţe în scopuri specifice, în conformitate cu legea.
    2. Colectivităţile locale dispun în cadrul legii de toată latitudinea de a lua iniţiativa pentru orice chestiune care nu este exclusă din câmpul competenţelor lor sau care este atribuită unei alte autorităţi.
    3. Exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de-o manieră generală, să revină de preferinţă acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni.
    Atribuirea unei responsabilităţi unei alte autorităţi trebuie să ţină cont de amploarea şi de natura-sarcinii şi de exigenţele de eficacitate şi de economie.
    4. Competenţele încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie în mod normal depline şi întregi. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate centrală sau regională numai în cadrul legii.
    5. În caz de împuternicire de către o autoritate centrală sau regională, colectivităţile locale trebuie să dispună, pe cât posibil, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale.
    6. Colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cât posibil, în timp util şi de o manieră apropriată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care la privesc direct.
Articolul 5
Protecţia limitelor teritoriale ale colectivităţilor locale
    Pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o permite.
Articolul 6
Potrivirea structurilor şi mijloacelor administrative
 cu misiunile colectivităţilor locale

    1. Fără a prejudicia dispoziţiile generale create de lege, colectivităţile locale trebuie să poată defini ele însele structurile administrative interne cu care ele înţeleg să se doteze, în vederea adaptării lor la nevoile lor specifice şi cu scopul de a permite o gestiune eficace.
    2. Statutul personalului colectivităţilor locale trebuie să permită o recrutare de calitate fondată pe principiile de merit şi de competenţă; în acest scop el trebuie să reunească condiţiile adecvate de formare, de remunerare şi de perspectivă de carieră.
Articolul 7
Condiţiile de exercitare a responsabilităţilor la nivel local
    1. Statutul aleşilor locali trebuie să asigure liberul exerciţiu al mandatului lor.
    2. El trebuie să permită compensaţia financiară adecvată a cheltuielilor cauzate în exerciţiul mandatului lor şi, dacă este cazul, compensaţia financiara a câştigurilor pierdute sau o remuneraţie a muncii îndeplinite şi o asigurare socială corespunzătoare.
    3. Funcţiile şi activităţile incompatibile cu mandatul de ales local nu pot fi fixate decât prin lege sau pe baza principiilor juridice fundamentale.
Articolul 8
Controlul administrativ al acţiunii colectivităţilor locale
    1. Orice control administrativ asupra colectivităţilor locale nu poate fi exercitat decât potrivit cu formele şi în cazurile prevăzute de Constituţie sau de lege.
    2. Orice control administrativ al acţiunii colectivităţilor locale nu trebuie în mod normal să aibă în vedere decât a asigura respectul legalităţii şi a principiilor constituţionale. Controlul administrativ poate, totuşi, să cuprindă un control de oportunitate exercitat de autorităţile de nivel superior în ceea ce priveşte sarcinile a căror execuţie este delegată colectivităţilor locale.
    3. Controlul administrativ al colectivităţilor locale trebuie să fie exercitat respectând raportul între amploarea intervenţiei autorităţii care exercită controlul şi importanţa intereselor pe care ea înţelege a le proteja.
Articolul 9
Resursele financiare ale colectivităţilor locale
    1. Colectivităţile locale au dreptul în cadrul politicii economice naţionale la resurse proprii suficiente de care ele pot dispune în mod liber în exerciţiul competenţelor lor.
    2. Resursele financiare ale colectivităţilor locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele de Constituţie sau de lege.
    3. O parte cel puţin din resursele financiare ale colectivităţilor locale trebuie să provină din redevenţele şi din impozitele locale pentru care ele au puterea a le fixa rata în limitele legii.
    4. Sistemele financiare pe care se sprijină resursele de care dispun colectivităţile locale trebuie să fie de natură suficient de diversificată şi evolutivă pentru a le permite a urmări pe cât posibil în practică evoluţia reală a cheltuielilor bugetare de competenţa lor.
    5. Sprijinul colectivităţilor locale mai slabe din punct de vedere financiar necesită punerea în funcţiune de proceduri de repartizare financiară justă sau de măsuri echivalente destinate a corija efectele repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare cât şi a sarcinilor ce le revin. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să reducă libertatea de a opta a colectivităţilor locale în domeniul lor propriu de responsabilitate.
    6. Colectivităţile locale trebuie să fie consultate de o manieră apropriată asupra modalităţilor de atribuire a resurselor redistribuite ce la revin.
    7. Pe cât posibil, subvenţiile acordate colectivităţilor locale nu trebuie să fie destinate finanţării unor proiecte specifice. Atribuirea de subvenţii nu trebuie să poarte prejudiciul libertăţii fundamentale a politicii colectivităţilor locale în propriul lor domeniu de competenţă.
    8. În scopul finanţării cheltuielilor lor de investiţii, colectivităţile locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piaţa naţională de capitaluri.
Articolul 10
Dreptul de asociaţie al colectivităţilor locale
    1. Colectivităţile locale au dreptul, în exerciţiul competenţelor lor de a coopera în cadrul legii, de a se asocia cu alte colectivităţi locale pentru realizarea unor sarcini de interes comun.
    2. Dreptul colectivităţilor locale de a adera la o asociaţie pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune şi acela de a adera la o asociaţie internaţională de colectivităţi locale trebuie să fie recunoscut în fiecare stat.
    2. Colectivităţile locale pot, în cadrul condiţiilor prevăzute eventual de lege, să coopereze cu colectivităţile altor state.
Articolul 11
Protecţia legală a autonomiei locale
    Colectivităţile locale trebuie să dispună de un drept jurisdicţional de recurs pentru a asigura liberul exerciţiu al competenţelor lor şi respectul principiilor de autonomie locală care sunt consfinţite în Constituţie sau în legislaţia internă.
PARTEA II
ANGAJAMENTE
Articolul 12
Obligaţii
    1. Fiecare Parte se angajează a se considera ca fiind legată de cel puţin douăzeci de paragrafele din Partea I a Cărţii din care cel puţin zece trebuie să fie alese printre paragrafele următoare:
    - articolul 2,
    - articolul 3, paragrafele l şi 2,
    - articolul 4, paragrafele l, 2 şi 4,
    - articolul 5,
    - articolul 7, paragraful l,
    - articolul 8, paragraful 2,
    - articolul 9, paragrafele l, 2 şi 3,
    - articolul 10, paragraful l,
    - articolul 11.
    2. Fiecare stat contractant, în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, notifică Secretarului General al Consiliului Europei paragrafele alese în conformitate cu dispoziţia paragrafului l al prezentului articol.
    3. Fiecare Parte poate la orice moment ulterior să notifice Secretarului General că ea se consideră ca fiind legată de oricare alt paragraf al prezentei Cărţi pe care ea nu l-a acceptat încă, conform dispoziţiilor din paragraful l al prezentului articol. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrantă a ratificării, a acceptării sau a aprobării de către Partea făcând notificarea şi vor avea aceleaşi efecte din prima zi a lunii care urmează după expirarea unei perioade de trei luni de la data recepţiei notificării de către Secretarul General.
Articolul 13
Colectivităţile la care se aplică Carta
    Principiile de autonomie locală conţinute în prezenta Cartă se aplică tuturor categoriilor de colectivităţi locale existând pe teritoriul Părţii. Totuşi, fiecare Parte poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, să indice categoriile de colectivităţi locale sau regionale la care ea înţelege să limiteze câmpul de aplicare sau pe care ea înţelege să o excludă din câmpul de aplicare a prezentei Cărţi. Ea poate de-asemenea să includă alte categorii de colectivităţi locale sau regionale în câmpul de aplicare a Cărţii pe calea notificării ulterioare Secretarului Gene-ral al Consiliului Europei.
Articolul 14
Comunicarea informaţiilor
    Fiecare Parte transmite Secretarului General al Consiliului Europei toate informaţiile apropriate relative la dispoziţiile legislative şi alte măsuri pe care ea le-a luat cu scopul de a se conforma termenilor prezentei Cărţi.
PARTEA III
Articolul 15
Semnătura, ratificarea, intrarea în vigoare
    1. Prezenta Cartă este disponibilă la semnătura statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare, care va fi depus pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
    2. Prezenta Cartă va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea unei perioade de trei luni de la data la care patru state membre ale Consiliului Europei vor exprima consimţământul lor de a se considera legate de Cartă, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului prece-dent.
    3. Pentru fiecare stat membru care va exprima ulterior consimţământul sau de a se considera legat de Cartă, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare de acceptare sau de aprobare.
Articolul 16
Clauze teritoriale
    1. Fiecare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aseziune, să desemneze teritoriul sau teritoriile la care se aplică prezenta Cartă.
    2. Fiecare stat poate la orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Cărţi la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Carta va intra în vigoare în ce priveşte acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data recepţiei declaraţiei de către Secretarul General.
    3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente poate fi retrasă în ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie prin notificarea adresată Secretarului General. Retragerea va avea efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data recepţiei notificării de către Secretarul General.
Articolul 17
Anularea
    1. Nici o Parte nu poate denunţa prezenta Cartă înaintea expirării unei perioade de cinci ani de la data la care Carta a intrat în vigoare în ceea ce o priveşte. Un preaviz de şase luni va fi notificat Secretarului General al Consiliului Europei. Această denunţare nu afectează validitatea Cărţii faţă de alte Părţi cu rezerva că numărul acestora să nu fie niciodată inferior la patru.
    2. Orice Parte poate, în conformitate cu dispoziţiile enunţate în paragraful precedent, să denunţe toate paragrafele Părţii I a Cărţii pe care le-a acceptat, cu rezerva ca numărul şi categoria paragrafelor la care această Parte este legată să rămână conforme cu dispoziţiile articolului 12, paragraful 1. Orice Parte care, ca urmare a denunţării unui paragraf, nu se mai conformă dispoziţiilor articolului 12, paragraful l, va fi considerată ca având deasemenea Carta ca atare.
Articolul 18
Notificări
    Secretarul General al Consiliului Europei notifică statelor membre ale Consiliului:
    a) toate semnăturile;
    b) depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare;
    c) toate datele de intrare în vigoare a prezentei Cărţi conform articolului 15;
    d) toate notificările primite prin aplicarea dispoziţiilor articolului 12, paragrafele 2 şi 3;
    e) toate notificările primite prin aplicarea dispoziţiilor articolului 13;
    f) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta Cartă.
    Pe baza aceasta, subsemnaţii autorizaţi cum se cuvine în acest scop, au semnat prezenta Cartă.
    Făcută la Strasbourg la 15 octombrie 1985 în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar ce va fi depozitat în arhiva Consiliului Europei.
    Secretarul General al Consiliului Europei va remite o copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.