HCNPF62/20/2014
ID intern unic:  357202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 62/20
din  20.12.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind transparenţa şi
publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor
Publicat : 06.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 52-57     art Nr : 420     Data intrarii in vigoare : 06.03.2015
    ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1026 din 20 februarie 2015
Ministru
______________Vladimir GROSU    În temeiul art.114 alin. (1), (3), (8), (12) şi art.140 alin. (15) lit.c) şi lit.d) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                        Artur GHERMAN

    Nr. 62/20. Chişinău, 20 decembrie 2014.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.62/20 din 20.12.2014
REGULAMENT
privind transparenţa şi publicitatea activităţii
organismelor de plasament colectiv
în valori mobiliare
 şi a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor

    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009 şi Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 176 din 10 iulie 2010.
Capitolul I
Noţiuni generale
    1. Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  şi a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare – Regulament) stabileşte componenţa, modul de întocmire şi termenul de prezentare a rapoartelor specifice şi periodice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare – SAFI) şi a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare - OPCVM), precum şi conţinutul şi structura materialului publicitar al OPCVM.
    2. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012).
Capitolul II
Componenţa rapoartelor, modul de întocmire
şi prezentare la Comisia Naţională
    3. SAFI întocmeşte rapoarte specifice şi periodice privind activitatea proprie şi ale OPCVM administrate, care se publică în organul de presă indicat în actele de constituire sau în regulile fondului, se plasează pe pagina web proprie şi se prezintă la Comisia Naţională.
    4. Rapoartele specifice anuale şi semianuale, indicate în pct.6 din prezentul Regulament, sînt însoţite de situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare semianuale ale SAFI/companiei investiţionale, întocmite în conformitate cu sistemul de reglementare normativă a contabilităţii în vigoare, şi de raportul auditorului privind situaţiile financiare anuale.
    5. Rapoartele prevăzute la pct.6 din prezentul Regulament se vor prezenta la Comisia Naţională pe suport de hîrtie şi în format electronic şi se vor publica în termenele prevăzute în art.114 alin.(9) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012. Rapoartele prevăzute la pct.6 subpct.5) şi 6) nu se vor prezenta de compania investiţională care se autoadministrează.
    6. În componenţa rapoartelor specifice ale SAFI şi OPCVM  se includ:
    1) Raportul privind situaţia activelor şi datoriilor OPCVM, întocmit conform anexei nr.2.
    2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile OPCVM şi SAFI, întocmit conform anexei nr.3.
    3) Raportul privind structura investiţiilor OPCVM, întocmit conform anexei nr.4.
    4)  Raportul privind mărimea fondului de garantare a plasamentelor a OPCVM, întocmit conform anexei nr.5.
    5) Raportul privind contractele încheiate de SAFI cu OPCVM administrate, întocmit conform anexei nr. 6.
    6) Raportul privind taxele şi comisioanele încasate de SAFI, întocmit conform anexei nr. 7.
    7. Rapoartele indicate în pct.6 din prezentul Regulament se vor prezenta  pentru trimestrul I şi III pînă la data de 25 a lunii ce urmează după trimestrul de raportare.
    8. SAFI pentru fiecare din OPCVM administrate /compania investiţională care se autoadministrează vor prezenta, săptămînal, raportul privind valoarea activului net unitar pentru fiecare zi lucrătoare, întocmit conform anexei nr. 8. Acest raport va fi certificat de depozitarul respectivului OPCVM. Data-limită de prezentare a raportului săptămînal este fiecare zi de vineri a săptămînii pentru care se face raportarea pînă la ora 17.00. În cazul zilelor de sărbătoare nelucrătoare, data limită de prezentare a raportului săptămînal este ziua lucrătoare precedentă.
    9. Raportul privind valoarea activului net unitar se publică săptămînal în organul de presă indicat în actele de constituire a companiei investiţionale sau în regulile fondului şi se plasează pe pagina web a SAFI.
    10.  Se consideră drept dată a raportării data prezentării efective la Comisia Naţională a rapoartelor prevăzute la pct.6 (anexate la foaia de titlu) sau la pct.8. Foaia de titlu va conţine informaţia indicată în anexa nr.1. Raportul privind valoarea activului net unitar, prevăzut la pct.8, se va prezenta fără foaia de titlu.
    11. În termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării rapoartelor specifice semianuale şi anuale la Comisia Naţională, SAFI/compania investiţională publică pe pagina web o notă de informare destinată investitorilor în care se indică despre disponibilitatea rapoartelor şi modalitatea obţinerii lor, precum şi data de publicare.
    12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale SAFI/ companiei investiţionale asigură corespunderea datelor din informaţia prezentată în formă electronică cu cele din informaţia prezentată pe suport de hîrtie.
    13. În formularele rapoartelor se completează toţi indicatorii prevăzuţi. În cazul lipsei datelor, la rubricile rîndurilor sau coloanelor corespunzătoare ale formularelor se înscrie cratima (-).
    14. Nu se permit corectări. În cazul completării eronate, corectările urmează a fi autentificate de persoanele care au semnat raportul şi indicată data corectării.
    15. Rapoartele se şnuruiesc şi se numerotează, iar pe foaia de titlu se fac menţiuni privind rapoartele prezentate şi numărul total de file incluse în ele.
    16. Rapoartele se semnează de persoana cu funcţie de răspundere a SAFI/ companiei investiţionale responsabilă de întocmirea şi prezentarea rapoartelor, iar în lipsa acesteia de interimarul funcţiei de răspundere, precum şi de persoana responsabilă de întocmirea rapoartelor, şi se autentifică cu ştampila SAFI/companiei investiţionale.
    17. Persoanele cu funcţii de răspundere ale SAFI/ compania investiţională care se autoadministrează, care au semnat rapoartele, poartă răspundere pentru autenticitatea datelor incluse în ele în conformitate cu prevederile legislaţiei civile, contravenţionale şi penale.
    18. În cazul depistării de către SAFI /compania investiţională care se autoadministrează şi/sau Comisia Naţională a anumitor erori în datele incluse în raport, SAFI /compania investiţională care se autoadministrează urmează să prezinte raportul corectat, în termen de 1 (una) zi lucrătoare, prin intermediul unei scrisori oficiale, cu explicaţiile aferente.
    19. Rapoartele se prezintă la Comisia Naţională pe suport de hîrtie şi în format electronic: prin introducerea în Sistemul de Management Informaţional al Comisiei Naţionale sau prin intermediul poştei electronice, respectîndu-se forma de completare conform Regulamentului. Raportul în format electronic trebuie să fie identic cu cel pe suport de hîrtie.
Capitolul III
Conţinutul şi structura materialului publicitar
    20. Material publicitar referitor la OPCVM este orice informaţie sau document transmise prin orice mijloace de comunicare publice, care are ca scop atragerea de investitori avînd impact asupra deciziei investiţionale a acestora.
    21. Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu OPCVM se  permite numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 „Cu privire la publicitate” şi ale prezentului Regulament.
    22. Materialele publicitare ale OPCVM vor fi avizate de către reprezentantul compartimentului de control intern al SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează, înainte de difuzarea publică a acestora. Copiile tuturor materialelor publicitare se păstreaza la sediul SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează pentru o perioadă de doi ani de la apariţie/afişare. SAFI/ compania investiţională care se autoadministrează va pune la dispoziţia Comisiei Naţionale la cererea acesteia toate materialele publicitare.
    23. Nu se admite difuzarea materialelor publicitare înainte de publicarea prospectului de emisiune al OPCVM înregistrat de Comisia Naţională.
    24. În cazul în care se constată că materialul publicitar difuzat sau publicat încalcă prevederile prezentului Regulament, precum şi ale altor acte normative, Comisia Naţională solicită SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează retragerea materialului publicitar şi încetarea difuzării acestuia şi conformarea prevederilor indicate la pct.21 din prezentul Regulament.
    25. Materialul publicitar respectă următoarele principii:
    1) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar, precum şi informaţiile cuprinse în acesta, trebuie să fie corecte, clare, să nu inducă în eroare investitorii şi să corespundă cu informaţiile cuprinse în prospectul de emisiune al OPCVM;
    2) orice material publicitar va conţine menţiunea privind existenţa prospectului de emisiune şi a prospectului simplificat/documentului privind informaţii-cheie destinată investitorilor şi necesitatea luării cunoştinţei cu acestea, înainte de a investi în OPCVM, indicîndu-se, totodată, locul şi modalitatea obţinerii acestor informaţii şi accesul investitorilor şi/sau potenţialilor investitori la ele;
    3) se indică sursele de provenienţă a informaţiilor cuprinse de materialele publicitare (date statistice, rezultatele activităţii etc.);
    4) dacă materialul publicitar include informaţii privind performanţele anterioare ale OPCVM, datele statistice publicate vor fi aferente unei perioade de cel puţin un an, la data publicării. Pentru OPCVM avizate de mai puţin de un an, datele statistice publicate referitoare la acestea vor fi aferente unei perioade de cel puţin un semestru/trimestru/lună, după caz;
    5) în cazul cînd materialul publicitar va cuprinde informaţii privind performanţele anterioare, este obligatoriu de a se menţiona că performanţele anterioare ale fondului de investiţii/companiei investiţionale nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare;
    6) mărimea minimă a caracterelor, cu care vor fi tipărite informaţiile şi menţiunile obligatorii, este 12.
    26. Orice material publicitar elaborat şi distribuit pentru investitori va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    1) informaţii privind identitatea SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează:
    a) denumirea şi forma juridică de organizare;
    b) IDNO şi data înregistrării la organul înregistrării de stat;
    c) sediul indicat în actele de constituire şi adresa poştală, dacă aceasta este diferită de sediu, precum şi sediile filialelor, dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web şi e-mail;
    d) denumirea OPCVM administrate de SAFI;
    e) numărul şi data licenţei de activitate pe piaţa de capital;
    2) informaţii privind identitatea depozitarului (denumirea şi forma juridică de organizare, IDNO şi data înregistrării la organul înregistrării de stat, sediul indicat în actele de constituire şi adresa poştală, dacă aceasta este diferită de sediu, telefon, fax, adresa de web şi e-mail);
    3) avertizarea „Citiţi prospectul de emisiune şi prospectul simplificat/documentul privind informaţii-cheie destinate investitorilor înainte de a investi în acest fond de investiţii/companie investiţională.”, indicîndu-se unde şi în ce limbă investitorii şi potenţialii investitori pot obţine aceste informaţii sau cum pot avea acces la ele. 
    27. În materialele publicitare sunt interzise:
    1) estimări privitoare la realizările viitoare ale OPCVM;
    2) comparaţii între realizări şi orice alte aspecte ale diferitelor OPCVM;
    3) utilizarea declaraţiilor investitorilor anteriori, prezenţi sau potenţiali;
    4) formulări ce pot genera interpretări discreţionare ca de exemplu:  „cea mai mare”, „cel mai bun fond de investiţii/companie investiţională” etc.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8