HCNPF62/21/2014
ID intern unic:  357203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 62/21
din  20.12.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementările
prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare
fiduciară a investiţiilor
Publicat : 06.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 52-57     art Nr : 421     Data intrarii in vigoare : 06.03.2015
ÎNREGISTRAT
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 1027 din 27 februarie 2015
Ministru
______________    Vladimir GROSU

    În temeiul art. 101 alin.(1), art.104 alin.(2), art. 105 alin.(1) lit. d) şi alin.(2) lit. b), art. 113 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                   Artur GHERMAN


    Nr. 62/21. Chişinău, 20 decembrie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.62/21 din 20.12.2014

REGULAMENT
privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea
 societăţii de administrare
fiduciară a investiţiilor
    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 176 din 10 iulie 2010 şi Regulamentul (UE) nr.583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decît hîrtia, sau prin intermediul unui site web, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare – Regulament) stabileşte norme prudenţiale privind organizarea şi funcţionarea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare  - SAFI), şi anume cerinţe de verificare a conformităţii, de gestionare a riscurilor şi a conflictelor de interese în tranzacţiile personale, reguli de conduită, categorii de cheltuieli suportate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare - OPCVM), restricţii la contractarea împrumuturilor etc.
    2. Prezentul Regulament se aplică SAFI licenţiate care prestează servicii de administrare a activelor OPCVM. Prin SAFI se subînţelege şi compania investiţională care se autoadministrează ca rezultat al obţinerii licenţei.
    3. SAFI îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012) şi  alte reglementări pe piaţa de capital, în conformitate cu actul de constituire şi programul de activitate, aprobat prin decizia organului competent al societăţii, care va conţine structura organizatorică a SAFI, tipurile de servicii şi de activităţi de investiţii, modul de luare a deciziilor, reguli interne de organizare şi de prestare a serviciilor şi alte aspecte privind activităţile planificate.
CAPITOLUL II
Definiţii
    4. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută  în Legea nr.171 din 11 iulie 2012. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    risc de contraparte — riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacţiei;
    risc de lichiditate — riscul ca o poziţie din portofoliul OPCVM să nu poată fi vîndută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea OPCVM de a respecta în orice moment obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la cererea deţinătorilor lor;
    risc operaţional — riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne şi din erori umane şi deficienţe ale sistemelor SAFI sau din evenimente externe şi include riscul juridic şi de documentare şi riscul care decurge din procedurile de tranzacţionare, decontare şi evaluare desfăşurate în numele OPCVM;
    risc de piaţă — riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul OPCVM, fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobînzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor sau solvabilitatea unui emitent;
    titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu;
    compartiment – o subdiviziune sau o persoană din cadrul SAFI responsbilă de anumite atribuţii conform regulilor interne de organizare şi de prestare a serviciilor.
CAPITOLUL III
Reguli prudenţiale
Secţiunea 1
Cerinţe privind organizarea
şi funcţionarea SAFI
    5. SAFI respectă în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii, normele prudenţiale cu privire la administrarea OPCVM, care se referă la:
    1) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, care să le permită să furnizeze, în timp util, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională), la cererea acesteia, situaţiile financiare ce ar reflecta imaginea fidelă şi onestă a situaţiei lor financiare şi ar respecta toate standardele şi normele de contabilitate în vigoare;
    2) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare care aparţin OPCVM de cele ale SAFI, în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către SAFI în tranzacţiile pe cont propriu;
    3) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de SAFI să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte originea lor, natura acestora, părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate;
    4) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, inclusiv referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor SAFI şi ale SAFI pentru a permite Comisiei Naţionale să verifice respectarea normelor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor prevederi din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi ale reglementărilor Comisiei Naţionale subordonate acesteia;
    5) structura organizatorică care să permită minimizarea riscului unui conflict de interese între SAFI şi investitori, între investitori, între investitori şi OPCVM sau între OPCVM administrate de SAFI în cauză.
    6. În aplicarea prevederilor pct.5 din prezentul Regulament, SAFI este obligată să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1) să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri şi o structură organizatorică, cu indicarea exactă a funcţiilor şi responsabilităţilor încredinţate compartimentelor din cadrul SAFI;
    2) să se asigure că persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul SAFI cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze pentru îndeplinirea adecvată a responsabilităţilor acestora;
    3) să stabilească, să implementeze şi să menţină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale SAFI;
    4) să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem eficient de raportare şi comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale SAFI;
    5) să menţină înregistrări corespunzătoare şi ordonate ale activităţii şi ale organizării interne a SAFI;
    6) să ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, răspîndirii, precum şi împotriva unor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel adecvat de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a actelor normative subordonate acesteia.
    7. Structura organizatorică a SAFI va fi constituită cu luarea în consideraţie a cel puţin următoarelor elemente:
    1) consiliul sau adunarea generală a acţionarilor SAFI este responsabil pentru elaborarea şi aprobarea politicii de investiţii pentru fiecare entitate administrată, care va fi întocmită în conformitate cu prospectul de emisiune al OPCVM;
    2) un compartiment din cadrul SAFI va fi responsabil de analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu politica de investiţii;
    3) structura organizatorică a  SAFI va conţine un compartiment cu atribuţie de înregistrare electronică a tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliul OPCVM administrate şi a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum şi de păstrare a acestor înregistrări în conformitate cu reglementările pe piaţa de capital. Această activitate este separată de aceea de analiză investiţională şi de plasare efectivă a activelor;
    4) în cadrul SAFI va funcţiona un compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalităţii modului de desfăşurare a activităţilor specifice;
    5) unul dintre compartimentele din cadrul SAFI va avea ca atribuţie evaluarea portofoliului, precum şi calcularea oricăror taxe şi comisioane pentru fiecare OPCVM în parte, în conformitate cu actele de constituire/regulile fiecărui OPCVM, cu Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementările Comisiei Naţionale subordonate acesteia.
    8. SAFI stabileşte, implementează şi menţine o politică adecvată privind continuitatea activităţii, menită să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor şi procedurilor proprii, stocarea datelor şi a funcţiilor fundamentale, menţinerea serviciilor şi activităţilor sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi funcţii şi reînceperea imediată a serviciilor şi activităţilor.
    9. Pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare ale SAFI şi ale OPCVM administrate, SAFI selectează, aprobă şi aplică politici contabile în baza sistemului de reglementare normativă a contabilităţii. Elementele contabile ale OPCVM sînt reflectate distinct de cele ale SAFI.
    10. Politicile contabile prevăzute la pct.9 din prezentul Regulament sînt stabilite astfel încît calcularea valorii activului net şi a activului net unitar al fiecărui OPCVM să fie corect efectuată pe baza datelor contabile, poziţiile din portofoliu să fie evaluate conform Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital şi reglementărilor Comisiei Naţionale subordonate acesteia, iar cererile de subscriere şi de răscumpărare să poată fi corect procesate la acea valoare a activului net unitar.
    11. SAFI monitorizează şi evaluează periodic corespunderea sistemelor,  procedurilor şi mecanismelor de control intern, stabilite conform prezentului Regulament, cerinţelor de funcţionare  şi adoptă măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.
    12. SAFI se asigură că exercitarea mai multor funcţii de către persoanele angajate ale SAFI nu afectează sau nu va afecta îndeplinirea în mod corect, onest şi profesionist a oricăreia dintre funcţiile asumate.
    13. SAFI stabileşte, implementează şi menţine proceduri efective şi transparente în scopul administrării prompte a reclamaţiilor primite de la investitori, precum şi să păstreze o înregistrare a fiecărei reclamaţii şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acesteia conform prevederilor Regulamentului cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.38/14 din 28 septembrie 2012, cu respectarea principiilor statuate de Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi actele normative subordonate acesteia.
Secţiunea a 2-a
Verificarea conformităţii
    14. În aplicarea prevederilor art. 42 alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, SAFI are obligaţia de a stabili şi menţine un compartiment de control intern. Cel puţin o persoană angajată în cadrul compartimentului va corespunde cerinţelor şi condiţiilor stabilite pentru funcţia de verificare a conformităţii în Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 49/14 din 9 octombrie 2014.
    15. Compartimentul de control intern are următoarele atribuţii:
    1) să acţioneze conform competenţelor sale în vederea prevenirii oricărei situaţii de încălcare a legilor, reglementărilor Comisiei Naţionale sau a procedurilor interne ale SAFI de către angajaţii acesteia;
    2) să asigure informarea persoanelor cu funcţii de răspundere a SAFI şi a angajaţilor acesteia cu privire la legislaţia pieţei de capital şi legislaţia valutară;
    3) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii SAFI, inclusiv a reglementărilor prudenţiale stabilite de prezentul Regulament, precum şi a regulilor şi procedurilor interne;
    4) să avizeze documentele depuse de SAFI la Comisia Naţională în vederea obţinerii avizelor, licenţei, acordurilor, precum şi rapoartele transmise Comisiei Naţionale;
    5) să analizeze şi să avizeze materialele publicitare ale SAFI;
    6) să ţină evidenţa abaterilor constatate şi să propună măsuri pentru remedierea acestora;
    7) să verifice respectarea modului de separare a activelor între entităţile aflate în administrare;
    8) să verifice eficienţa sistemului informaţional;
    9) să verifice modul de examinare a reclamaţiilor.
    16. Compartimentul de control intern îşi desfăşoară activitatea în baza procedurilor scrise, elaborate în vederea asigurării respectării de către SAFI şi angajaţii săi a Legii nr. 171 din 11iulie 2012 şi reglementările Comisiei Naţionale subordonate acesteia, precum şi a propriilor reguli şi proceduri.
    17. În cazul în care compartimentul de control intern depistează încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare, aplicabile pieţei de capital, inclusiv regulilor şi procedurilor interne ale SAFI, persoana/persoanele angajate în funcţia de verificare a conformităţii are/au obligaţia să informeze organul executiv al SAFI în termen de 24 de ore.
    18. În termen de 60 de zile de la sfîrşitul fiecărui an, compartimentul de control intern transmite organului executiv al SAFI un raport care cuprinde activitatea desfăşurată, verificările efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul verificărilor propuse pentru anul următor.
Secţiunea a 3-a
Auditul intern
    19. SAFI stabileşte şi menţine un compartiment de audit intern care este separat şi independent de alte compartimente. Persoana angajată în funcţia de audit intern va corespunde cerinţelor şi condiţiilor prevăzute în Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 49/14 din 9 octombrie 2014.
    20. Compartimentul de audit intern are următoarele atribuţii:
    1) stabilirea şi implementarea unui plan de audit pentru verificarea şi evaluarea caracterului adecvat şi a eficienţei sistemelor, mecanismelor de control intern şi a procedurilor proprii SAFI;
    2) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activităţii desfăşurate conform subpct. 1) şi verificarea respectării acestora;
    3) întocmirea şi prezentarea organului executiv a rapoartelor cu privire la problemele de audit intern în conformitate  cu art.41 alin.(7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
Secţiunea a 4-a
Gestionarea riscurilor
    21. SAFI stabileşte, implementează şi menţine politici şi proceduri de gestionare a riscurilor adecvate şi documentate care identifică riscurile la care sînt sau ar putea fi expuse OPCVM pe care le administrează.
    22. SAFI stabileşte şi menţine un compartiment de gestionare a riscurilor. Cel puţin o persoană angajată în cadrul compartimentului va  corespunde cerinţelor şi condiţiilor prevăzute în Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin  Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 49/14 din 9 octombrie 2014.
    23. Compartimentul de gestionare a riscurilor va avea următoarele atribuţii:
    1) implementarea de către SAFI a politicilor şi procedurilor de gestionare a riscurilor;
    2) monitorizarea şi cuantificarea, în orice moment, a riscurilor asociate poziţiilor de portofoliu şi influenţa acestora la profilul de risc general al OPCVM administrate;
    3) asigurarea conformităţii pentru fiecare OPCVM administrat cu sistemele relevante de limite de risc al OPCVM, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală şi riscul contrapărţii prevăzute de Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementările Comisiei Naţionale subordonate acesteia;
    4)  oferirea de asistenţă şi consultanţă persoanelor cu funcţii de răspundere ale SAFI privind identificarea profilului de risc al fiecărui OPCVM pe care SAFI îl administrează;
    5) prezentarea organului executiv, cu periodicitatea  stabilită în politica de gestionare a riscurilor, a rapoartelor cu privire la:
    a) caracterul adecvat şi eficienţa politicilor şi procedurilor de gestionare a riscurilor, indicînd dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficienţe;
    b) respectarea pentru fiecare OPCVM administrat a sistemelor relevante de limite de risc, inclusiv coerenţa dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare OPCVM administrat şi profilul de risc agreat pentru OPCVM respective.
    6) examinarea, dacă este cazul, a mecanismelor şi procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate.
    24. Compartimentul de gestionare a riscului trebuie să fie ierarhic şi funcţional independent de celelalte compartimente, precum şi să aibă autoritatea necesară şi acces la toate informaţiile pertinente necesare pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute în pct.23 din prezentul Regulament.
    25.  În situaţia în care, în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, SAFI stabileşte să nu menţină o funcţie independentă de gestionare a riscului, ea trebuie să demonstreze că a adoptat măsuri adecvate de protecţie împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităţilor de gestionare a riscului.
    26. Întru executarea pct.25, SAFI în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei, prezintă la Comisia Naţională motivaţiile, argumentarea şi documentaţia necesară care să demonstreze necesitatea suprapunerii funcţiilor solicitate şi faptul că aceasta nu generează un conflict de interese şi nu compromite eficienţa funcţiilor şi că acestea se realizează într-un mod profesionist, onest şi adecvat.
    27. Politica de gestionare a riscului prevăzută la pct.21 al prezentului Regulament trebuie să cuprindă procesele şi mecanismele necesare pentru a permite SAFI să evalueze pentru fiecare OPCVM pe care îl administrează expunerea la riscul de piaţă, la riscul de lichiditate, la riscul operaţional, precum şi expunerea la alte riscuri pe care SAFI le consideră semnificative pentru fiecare OPCVM administrat.
    28. SAFI include în politica de gestionare a riscului dispoziţii, procese şi mecanisme care permit SAFI să îndeplinească cel puţin următoarele obligaţii:
    1) să se asigure că riscurile aferente poziţiilor şi contribuţia lor la profilul de risc global sînt corect măsurate pe baza unor date corespunzătoare şi fiabile şi că sînt documentate corespunzător;
    2) să efectueze, atunci când este cazul, testări (back-tests) periodice pentru a examina valabilitatea metodelor de măsurare a riscului care includ prognoze şi estimări bazate pe modele;
    3) să efectueze, atunci cînd este cazul, simulări de criză (stress tests) şi analize periodice ale scenariilor pentru a aborda riscurile care decurg din modificările posibile ale condiţiilor de piaţă care pot afecta negativ OPCVM;
    4) să stabilească, implementeze şi menţină un sistem documentat de limite interne în ceea ce priveşte măsurile utilizate pentru gestionarea şi controlul riscurilor relevante pentru fiecare OPCVM, luînd în considerare toate riscurile care pot fi importante pentru OPCVM, conform pct.27, şi asigurînd coerenţa cu profilul de risc al OPCVM;
    5) să se asigure că nivelul actual de risc respectă sistemul de limite de risc prevăzut la subpct.4) pentru fiecare OPCVM;
    6) să stabilească, implementeze şi menţină proceduri adecvate care, în eventualitatea unor încălcări reale sau anticipate ale sistemului de limite de risc al OPCVM, să permită luarea unor măsuri rapide de remediere în interesul deţinătorilor de titluri de participare;
    7) să stabilească responsabilităţi privind gestionarea riscului în cadrul SAFI.
    29. SAFI stabileşte în politica de gestionare a riscurilor un proces adecvat de administrare a riscului de lichiditate pentru a garanta că fiecare OPCVM pe care îl administrează respectă în orice moment prevederile art. 89 alin.(1) lit. b) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012. Dacă este cazul, SAFI trebuie să efectueze simulări de criză care să permită evaluarea riscului de lichiditate al OPCVM în situaţii excepţionale.
    30. SAFI se asigură că pentru fiecare OPCVM pe care îl administrează nivelul riscului de lichiditate corespunde politicii de răscumpărare prevăzute în regulile fondului, în actele de constituire ale companiilor investiţionale sau în prospectul ofertei publice.
    31. Politica de gestionare a riscului precizează condiţiile, conţinutul şi frecvenţa rapoartelor prezentate de compartimentul de gestionare a riscului către organul executiv.
    32. În vederea executării prevederilor art.113 alin.(2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, SAFI calculează expunerea globală aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate, conform Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementărilor Comisiei Naţionale subordonate acesteia, şi prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii ce urmează după trimestrul de raportare, un raport privind tipurile de valori mobiliare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative şi metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacţiilor cu valori mobiliare derivate pentru fiecare OPCVM administrat.
Secţiunea a 5-a
Tranzacţiile personale şi conflictele de interese
    33. În cazul oricărei persoane relevante implicate în activităţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate, sau la alte informaţii confidenţiale referitoare la OPCVM, sau la tranzacţii cu sau pentru OPCVM, SAFI stabileşte, implementează şi menţine proceduri adecvate, menite să prevină următoarele situaţii:
    1) persoana relevantă nu este în drept să efectueze o tranzacţie personală în cazul în care:
    a) prin efectuarea acestei tranzacţii sînt încălcate cerinţele stabilite în secţiunea a 2-a a capitolului VI din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementările Comisiei Naţionale subordonate acesteia;
    b) tranzacţia implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a unor informaţii privilegiate;
    c) tranzacţia intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a SAFI în raport cu OPCVM administrate sau deţinătorii de titluri de participare.
    34. SAFI sînt obligate să stabilească şi să aplice măsuri care:
    1) să prevină şi să excludă efectuarea unei tranzacţii personale de către persoanele relevante în cazurile stabilite la pct.33 al prezentului Regulament;
    2) să asigure cunoaşterea restricţiilor referitoare la efectuarea de tranzacţii personale de către persoanele relevante;
    3) să asigure activitatea comisiei interne specializate care examinează intenţia persoanei relevante de a efectua o tranzacţie personală;
    4) să asigure evidenţa tranzacţiilor personale, încheiate de persoanele relevante, inclusiv a deciziilor comisiei interne specializate care examinează intenţia persoanei relevante de a efectua o tranzacţie personală.
    35. În scopul identificării cazurilor de conflicte de interese care apar în urma prestării serviciilor de administrare fiduciară a investiţiilor şi care, ca rezultat, ar putea prejudicia interesele OPCVM, SAFI va lua în consideraţie situaţiile în care SAFI, o persoană relevantă sau o persoană care, direct sau indirect, deţine controlul asupra SAFI:
    1) ar putea obţine un cîştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe seama OPCVM;
    2) are un interes în legătură cu rezultatul unui serviciu ori al unei activităţi furnizate OPCVM ori cu privire la o tranzacţie efectuată în numele OPCVM, interes care este diferit de interesul OPCVM cu privire la acel rezultat;
    3) beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în detrimentul intereselor OPCVM;
    4) primeşte ori va primi de la o altă persoană, decît OPCVM, un stimulent pentru activităţile de administrare a activelor OPCVM, sub formă de bani, bunuri sau servicii, pe lîngă comisionul ori tariful standard pentru serviciul respectiv.
    36. SAFI va stabili, implementa şi menţine o politică scrisă referitoare la conflictul de interese, care va cuprinde următoarele:
    1) identificarea circumstanţelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, care ar cauza daune materiale intereselor OPCVM;
    2) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.
    37. Procedurile ce trebuie urmate şi măsurile adoptate conform pct.36 subpct.2) din prezentul Regulament includ următoarele:
    1) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii dintre persoanele relevante implicate în activităţi de administrare a OPCVM care implică un risc de conflict de interese, atunci cînd schimbul de informaţii poate prejudicia interesele unuia sau mai multor clienţi;
    2) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuţii implică desfăşurarea de activităţi de administrare a OPCVM  sau furnizarea de servicii clienţilor sau investitorilor ale căror interese pot fi afectate, sau care reprezintă, într-un alt mod, diferite interese care pot intra în conflict, inclusiv cu interesele SAFI;
    3) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influenţă necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă desfăşoară activităţi de administrare a OPCVM;
    4) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activităţile de administrare a OPCVM, atunci cînd o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.
    38. SAFI elaborează reguli interne în scopul determinării  modului de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare deţinute în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al OPCVM respective care conţin măsuri şi proceduri pentru:
    1) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăţilor din portofoliul OPCVM;
    2) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele şi politica de investiţii ale OPCVM respectiv;
    3) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.
    39. Raportul privind acţiunile întreprinse în baza regulilor prevăzute la pct.38 al prezentului Regulament se pun la dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare gratuit şi la cererea acestora.
Secţiunea a 6-a
Cerinţe faţă de funcţionarea sistemului informaţional
    40. SAFI stabileşte, implementează şi menţine sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor înregistrate în sistemul electronic şi în timpul procesării acestora, ce ţin de evidenţa tranzacţiilor, a investitorilor şi de evaluarea portofoliului.
    41. SAFI dispune de un sistem informaţional care să asigure păstrarea în siguranţă a evidenţelor zilnice a preţului estimat pentru fiecare activ din portofoliu, a valorii activului net, a valorii activului net unitar pentru fiecare OPCVM administrat, evidenţa modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor şi tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operaţiuni pe o perioadă de minimum 5 ani.
    42. Sistemul informaţional deţinut de SAFI asigură ţinerea evidenţei cererilor de subscriere şi de răscumpărare depuse de deţinătorii de titluri de participare, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în cererile respective, a numărului de titluri de participare pe care le deţine fiecare, precum şi a preţului de subscriere şi de răscumpărare pentru fiecare operaţiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din OPCVM respectiv.
    43. SAFI dispune de sisteme electronice adecvate care să îi permită înregistrarea tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliu şi a cererilor de subscriere şi/sau de răscumpărare, astfel încît să respecte prevederile pct. 44.
    44. SAFI trebuie să se asigure că, pentru fiecare tranzacţie cu instrumente financiare din portofoliul unui OPCVM, se efectuează, în aceeaşi zi a efectuării tranzacţiei, o înregistrare care trebuie să includă, cel puţin, următoarele:
    1) date de identificare ale OPCVM  (denumirea, sediul, IDNO) şi ale persoanei (numele, prenumele, patronimicul, IDNP) care acţionează în contul OPCVM;
    2) tipul instrumentului financiar;
    3) cantitatea;
    4) tipul ordinului sau al tranzacţiei;
    5) preţul;
    6) data şi ora transmiterii ordinului şi numele, prenumele şi semnătura persoanei căreia i-a fost transmis ordinul, iar în cazul tranzacţiilor - data şi ora executării tranzacţiei;
    7) numele, prenumele şi semnătura persoanei care transmite ordinul sau care execută tranzacţia;
    8) dacă este cazul, motivele anulării ordinului;
    9) pentru tranzacţiile executate, contrapartea şi identificarea locului executării.
    45. SAFI trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor prevăzute la pct.44 pentru o perioadă minimă de 7 ani.
    46. Comisia Naţională poate solicita SAFI să păstreze înregistrările prevăzute în pct.44 din prezentul Regulament pe o perioadă mai lungă de timp, în funcţie de tipul instrumentelor financiare sau al tranzacţiei cu instrumentele financiare din portofoliul OPCVM, în scopul exercitării funcţiilor de supraveghere.
    47. Înregistrările prevăzute în pct. 44 şi 46 din prezentul Regulament se păstrează pe un suport care să permită stocarea informaţiilor, astfel încît să fie accesibile Comisiei Naţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:
    1) accesare rapidă a informaţiei de către Comisia Naţională şi posibilitatea reconstituirii fiecărei etape esenţiale a procesării fiecărei tranzacţii cu instrumente financiare din portofoliul OPCVM;
    2) constatarea fără careva dificultăţi a corectărilor sau a modificărilor, precum şi conţinutul înregistrărilor înainte de corectările şi modificările respective;
    3) să nu fie posibilă manipularea sau modificarea înregistrărilor.
    48. Protecţia datelor cu caracter personal din cadrul acestui sistem informaţional va fi asigurată printr-un complex de măsuri tehnice şi organizatorice de preîntîmpinare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal, în condiţiile Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.
    49. Accesul la sistemele informaţionale de înregistrare electronică a tranzacţiilor, de evaluare a portofoliului şi de  evidenţă a investitorilor se va face de către utilizatori individualizaţi, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare şi/sau de modificare în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat, conform regulilor si procedurilor interne ale SAFI. Reprezentanţii compartimentului de control intern au doar drepturi de consultare a sistemelor informatice.
    50. SAFI păstrează înregistrări de rezervă ale informaţiilor stocate în sistemele electronice pentru evidenţa tranzacţiilor, a investitorilor şi pentru evaluarea portofoliului pe toată perioada activităţii sale.
CAPITOLUL IV
Norme de conduită
Secţiunea a 1-a
Principii generale
    51. În cadrul desfăşurării activităţii, SAFI este obligată să respecte în permanenţă normele de conduită bazate pe următoarele principii:
    1) desfăşurarea activităţii în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale aplicabile în scopul promovării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;
    2) evitarea conflictelor de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că OPCVM pe care le administrează beneficiază de un tratament corect şi obiectiv;
    3) exercitarea atribuţiilor cu corectitudine şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor investitorilor OPCVM pe care le administrează şi a integrităţii pieţei.
    52.  SAFI sînt obligate să respecte, pe toată durata de funcţionare, normele de conduită stabilite în art.49 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    53. SAFI operează în conformitate cu regulile fondului sau cu actul de  constituire al companiei investiţionale şi nu efectuează operaţiuni de pe urma cărora ar beneficia unele OPCVM în detrimentul celorlalte.
    54. SAFI nu poate fi parte în tranzacţii efectuate cu activele OPCVM pe care le administrează.
    55. SAFI asigură un tratament echitabil tuturor deţinătorilor de titluri de participare ale OPCVM administrate.
    56. SAFI nu vor acorda o mai mare importanţă intereselor unui grup de deţinători de titluri de participare decît intereselor oricărui alt grup de deţinători de titluri de participare.
    57. SAFI aplică politici şi proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea şi integritatea pieţei.
    58. SAFI utilizează modele de stabilire a preţurilor şi sisteme de evaluare echitabile a activelor, corecte şi transparente pentru OPCVM administrate, pentru a respecta obligaţia de a acţiona în interesul cel mai bun al deţinătorilor de titluri de participare. SAFI trebuie să demonstreze că activele OPCVM sînt corect evaluate.
    59. SAFI acţionează astfel încît să împiedice impunerea unor costuri nejustificate OPCVM şi deţinătorilor de titluri de participare ale acestora.
    60. SAFI asigură monitorizarea continuă a investiţiilor, în interesul OPCVM şi al integrităţii pieţei, şi trebuie să dispună de informaţii detaliate privind activele în care au investit OPCVM.
    61. SAFI stabileşte politici şi proceduri scrise privind diligenţa profesională şi implementează măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiţii în numele OPCVM sînt luate cu respectarea obiectivelor, a politicilor de investiţii, a celui mai bun interes şi a limitelor de risc ale OPCVM.
    62. Înainte de realizarea unei investiţii, SAFI elaborează prognoze şi efectuează analize privind lichiditatea şi profilul de risc şi de randament al portofoliului OPCVM. Analizele trebuie efectuate numai pe baza unor date fiabile şi actualizate, atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ.
Secţiunea a 2-a
Cheltuielile suportate de OPCVM şi investitori
    63. Cheltuielile suportate de OPCVM şi investitori pot fi reprezentate sub formă de:
    1) cheltuieli (comisioane) aferente dobîndirii sau renunţării la calitatea de investitor, cum ar fi comisioane de subscriere şi de răscumpărare, care se calculează din valoarea capitalului investit de către investitor în OPCVM;
    2) cheltuieli curente plătite din activul OPCVM.
    64. Comisioanele de subscriere şi de răscumpărare plătite de către investitori sînt utilizate pentru a acoperi cheltuielile de funcţionare a OPCVM, inclusiv cheltuielile de marketing şi distribuţie a titlurilor de participare a OPCVM.
    65. Sumele încasate din comisioanele de subscriere şi/sau răscumpărare a unităţilor de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de SAFI, cu condiţia ca acest fapt să fie stipulat expres în regulile fondului, prospectul de emisiune.
    66. Cheltuielile curente reprezintă plăţi suportate de OPCVM, în cazul în care asemenea plăţi sînt prevăzute de regulile fondului sau actele de constituire a companiei investiţionale sau prospectul de emisiune.
    67. Tipurile de cheltuieli curente suportate de OPCVM sînt:
    1) cheltuieli privind taxa de administrare încasată de SAFI;
    2) cheltuieli privind plata taxei datorate depozitarului;
    3) cheltuieli privind plata taxei datorate auditorului;
    4) cheltuieli aferente procedurii de emisiune şi răscumpărare, inclusiv sumele datorate investitorilor din răscumpărări;
    5) cheltuieli  de tranzacţionare a  activelor din portofoliul OPCVM;
    6) cheltuieli privind serviciile bancare, inclusiv sumele datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de prezentul Regulament şi Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    7) cheltuieli  de  convocare  şi  ţinere  a  adunării  generale  a acţionarilor companiei investiţionale;
    8) remunerarea muncii consiliului de administraţie/organului executiv în cazul companiei investiţionale;
    9) cheltuieli de retribuţie a serviciilor acordate  de către consultanţii în domeniul juridic şi investiţional, în cazul contractării acestora.
    68. În situaţiile în care apar alte categorii de cheltuieli decît cele menţionate la pct.67, acestea sînt menţionate distinct în prospectul de emisiune.
    69. Mărimea taxei de administrare fiduciară a investiţiilor se va calcula ca procent din valoarea medie anuală a venitului adus deţinătorilor de acţiuni sau de unităţi de fond, la o rată prevăzută de actele de constituire sau de regulile fondului.
    70. Cheltuielile pentru achitarea serviciilor de depozitare şi de audit sînt stabilite în conformitate cu contractele de prestare a serviciilor respective.
    71. Cheltuielile de înfiinţare, de distribuţie, de publicitate ale OPCVM sînt suportate de către SAFI, dacă regulile fondului/actele de constituire a companiei investiţionale sau prospectul de emisiune nu prevede altfel.
Secţiunea a 3-a
Contractul dintre depozitar şi SAFI
    72. SAFI va transmite depozitarului activele OPCVM pentru evidenţă şi păstrare numai în baza contractului de prestare a serviciilor de depozitare (în continuare – contract de depozitare).
    73. Depozitarul şi SAFI vor include în contractul scris prevăzut la pct. 72 din prezentul Regulament cel puţin următoarele clauze legate de serviciile prestate şi de procedurile care trebuie urmate de părţile contractuale:
    1) o descriere a procedurilor, inclusiv a celor legate de păstrarea activelor, care urmează să fie adoptate pentru fiecare tip de activ al OPCVM transmis spre păstrare depozitarului;
    2) o descriere a procedurilor care trebuie urmate atunci cînd SAFI intenţionează să modifice regulile fondului/actele de constituire sau prospectul de emisiune a OPCVM, în care să se precizeze momentul în care trebuie informat depozitarul şi/sau cazurile în care este necesar acordul prealabil al depozitarului pentru efectuarea modificării;
    3) o descriere a modalităţilor şi a procedurilor prin care depozitarul va transmite SAFI toate informaţiile utile de care aceasta are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile, inclusiv o descriere a modalităţilor şi a procedurilor pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare şi a modalităţilor şi procedurilor pentru ca SAFI şi OPCVM să aibă un acces, rapid şi corect, la informaţiile referitoare la conturile OPCVM;
    4) o descriere a mijloacelor şi a procedurilor prin care depozitarul va avea acces la toate informaţiile utile de care are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile;
    5) o descriere a procedurilor prin care depozitarul poate verifica şi poate evalua calitatea informaţiilor transmise;
    6) o descriere a procedurilor prin care SAFI poate examina performanţa depozitarului în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor contractuale ale acestuia.
    74. Depozitarul şi SAFI includ în contractul de depozitare cel puţin următoarele clauze legate de schimbul de informaţii şi obligaţiile în materie de confidenţialitate şi de prevenire a spălării banilor:
    1) o listă a tuturor informaţiilor care trebuie schimbate între OPCVM, SAFI şi depozitar cu privire la activităţile de emitere, de vînzare, de răscumpărare sau de anulare a titlurilor de participare ale OPCVM;
    2) obligaţiile de confidenţialitate ale părţilor contractuale;
    3) informaţii privind sarcinile şi responsabilităţile părţilor contractuale în ceea ce priveşte obligaţiile legate de prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.
    75. Obligaţiile prevăzute la pct.74 subpct.2) din prezentul Regulament trebuie prevăzute astfel încît Comisia Naţională să aibă acces la documentele şi informaţiile relevante.
    76. Depozitarul şi SAFI includ în contractul de depozitare cel puţin următoarele clauze privind modificarea şi încetarea contractului:
    1) perioada de valabilitate a contractului;
    2) condiţiile în care contractul poate fi modificat sau reziliat;
    3) condiţiile necesare pentru transferul informaţiilor şi activelor OPCVM către un alt depozitar şi, în cazul unui astfel de transfer, procedura prin care depozitarul trebuie să transmită toate informaţiile relevante noului depozitar.
    77. În caz dacă părţile contractante decid asupra transmiterii tuturor sau a unei părţi a informaţiilor prevăzute în pct.76 subpct.3) din prezentul Regulament în formă electronică, contractul trebuie să conţină prevederi pentru păstrarea unei evidenţe a acestor informaţii.
    78. Contractul de depozitare poate să acopere mai multe OPCVM administrate de aceeaşi SAFI.  În acest caz, în contractul de depozitare trebuie să fie enumerate toate OPCVM.
Secţiunea a 4-a
Contractarea împrumuturilor
    79. Pentru a contracta împrumuturi şi/sau credite bancare în conformitate cu art. 89 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, SAFI trebuie să se asigure că:
    a) prin contractarea împrumutului şi/sau creditului bancar de către un OPCVM nu se încalcă prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementările Comisiei Naţionale subordonate acesteia.
    b) există justificări întemeiate pentru contractarea împrumutului şi/sau a creditului bancar;
    c) termenul contractului nu împiedică funcţionarea normală a OPCVM.
    80. SAFI nu va percepe niciun fel de comision de la OPCVM pe care le administrează în legătură sau ca urmare a unui împrumut şi/sau credit bancar contractat conform prevederilor art. 89  alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    81. Întru executarea art. 89 alin. (4) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, SAFI, prealabil contractării împrumutului sau creditului bancar, trebuie să depună la Comisia Naţională o cerere însoţită de un raport de fundamentare a împrumutului/creditului bancar, în care să se menţioneze:
    1) cuantumul sumei ce urmează a fi împrumutată;
    2) moneda în care se preconizează contractarea împrumutului;
    3) termenul împrumutului contractat;
    4) garanţiile solicitate de către creditor;
    5) sursele privind rambursarea împrumutului şi/sau creditului bancar precum şi clauzele esenţiale ale contractului de împrumut/credit bancar.
    82. Comisia Naţională, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la pct. 81 din prezentul Regulament, eliberează avizul în cazul în care împrumutul sau creditul bancar se încadrează în categoriile prevăzute la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi se respectă normele prudenţiale prevăzute de pct. 79 din prezentul Regulament sau, în caz contrar, respinge motivat eliberarea acestuia.