HGO61/2015
ID intern unic:  357300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  06.03.2015
cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări
sociale şi a unor prestaţii sociale de stat
Publicat : 10.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 82
    În scopul realizării prevederilor articolului 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. nr.247), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2015 în mărime de 7,95%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 5,1% şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 10,8%.
    2. La 1 aprilie 2015 se indexează:
    1)  toate tipurile de pensii, stabilite şi recalculate în temeiul Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
    2) pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova şi Hotărîrii Guvernului nr. 865 din 29 decembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii”, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    3) pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995;
    4) pensiile colaboratorilor vamali, stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000;
    5) indemnizaţiile de invaliditate, stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999.
    3. Indexarea pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajaţi din domeniul culturii şi colaboratorilor vamali se va efectua doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
    4. De la 1 aprilie 2015 cuantumul pensiei minime indexate constituie:
    767,22 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă a lucrătorilor din agricultură;
    861,80 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă;
    613,10 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;
    592,04 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;
    416,89 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.
    5. Diferenţa dintre cuantumul pensiei minime indexate şi cuantumul pensiei calculate se achită din mijloacele bugetului de stat.
    6. Începînd cu 1 aprilie 2015:
    1) se stabileşte coeficientul de indexare a plăţilor periodice capitalizate, stabilite în temeiul Legii nr.123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, în mărime de 7,95%;
    2) indexarea plăţilor lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii fără succesiune de drept, lichidate ulterior, se efectuează din mijloacele bugetului de stat;
    3) indexarea plăţilor lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii, lichidate ulterior, se efectuează din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat.
    7. La 1 aprilie 2015 se indexează:
    1) pensiile, stabilite în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, în mărime de 7,95%;
    2) compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, în mărime de 5,1%, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.
    De la 1 aprilie 2015 compensaţia se stabileşte în cuantum indexat.
    8. La 1 aprilie 2015 se indexează pensiile, stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, în mărime de 5,1%, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.
    De la 1 aprilie 2015 pensiile minime se stabilesc în cuantum indexat.
    9. Cheltuielile ce ţin de executarea prevederilor punctului 2 şi punctului 6 subpunctul 3) vor fi acoperite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar ale punctului 5, punctului 6 subpunctul 2) şi punctelor 7 şi 8 din prezenta hotărîre – din mijloacele bugetului de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                               Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                  Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu

    Nr. 61. Chişinău, 6 martie 2015.