HCNPFA12/4/2015
ID intern unic:  357386
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 12/4
din  10.03.2015
cu privire la unele măsuri provizorii pe piaţa de capital
Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 479     Data intrarii in vigoare : 16.03.2015
    Abrogată prin HCNPF14/5 din 31.03.16, MO100-105/15.04.16 art.555; în vigoare 15.04.16

    MODIFICAT
   
HCNPF38/4 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.1193; în vigoare 03.07.15
    HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15


    În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) şi lit.t), art.9 lit. d), art.21 alin.(1), art. 22 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.1 alin.(2)-(4), art.5, art.147 alin.(8) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art.II din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art. 593),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Valorile mobiliare admise pe piaţa reglementată vor fi tranzacţionate doar pe pieţele reglementate conform Regulilor acestora, cu excepţia tranzacţiilor prevăzute în pct.6 subpct.2)-14) din prezenta hotărîre.
    [Pct.1 abrogat prin HCNPF38/4 din 03.007.15, MO177-184/10.07.15 art.1193; în vigoare 03.07.15]
    2. Tranzacţiile cu valorile mobiliare în afara pieţei reglementate vor fi înregistrate:
    1) în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare (MTF),
    2) la societatea de registru, depozitarul central şi societatea de investiţii care desfăşoară activitate de custodie.
    3. Valorile mobiliare admise în cadrul MTF vor fi tranzacţionate în cadrul MTF conform Regulilor MTF şi în afara acestuia conform pct.7-22 din prezenta hotărîre.
    4. Valorile mobiliare care nu sunt admise pe piaţa reglementată şi/sau MTF vor fi tranzacţionate conform pct.7-22 din prezenta hotărîre.
    5. În cazul în care valorile mobiliare proprietate publică şi valorile mobiliare sechestrate nu pot fi tranzacţionate pe piaţa reglementată, acestea vor fi înregistrate pe această piaţă fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieţei reglementate, doar în scopul înstrăinării lor.
    6. În afara pieţei reglementate sau MTF pot fi înregistrate următoarele tipuri de tranzacţii cu valori mobiliare:
    1) vînzare - cumpărare;
    2) depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale;
    3) încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice;
    4) moştenire;
    5) vînzare-cumpărare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” şi art. 27 alin.(8) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art. 1);
    6) răscumpărare şi/sau achiziţionare de către emitent;
    7) achiziţionare sau răscumpărare de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari;
    8) succesiunea valorilor mobiliare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar;
    9) înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent;
    10) executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată, în cazul în care valorile mobiliare sunt obiect material al litigiului;
    11) transmiterea valorilor mobiliare în calitate de active ca rezultat al reorganizării emitentului;
    12) vînzare-cumpărare,  schimb, consolidarea pachetelor de acţiuni, transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit, achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare, toate în condiţiile Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art. 401);
    13) transferurile valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13.05.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art. 341);
    14) transferurile rezultate din partajul bunurilor în formă de valori mobiliare.
    7. Tranzacţiile specificate în pct.6 se efectuează cu participarea societăţilor de investiţii sau direct între părţile tranzacţiei şi se înregistrează în sistemul de evidenţă al societăţii de registru sau depozitarului central. Tranzacţiile specificate în pct.6 subpct. 1), subpct. 4) şi subpct. 10) pot fi înregistrate şi la societatea de investiţii care desfăşoară activitatea de custodie pentru valorile mobiliare deţinute în numele clienţilor.
    8. Tranzacţiile specificate în pct.6 subpct. 1) pot fi înregistrate la societatea de registru şi depozitarul central în cazul în care volumul cumulat al acestor tranzacţii, efectuate de către o persoană într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu depăşeşte 10% din numărul total de valori mobiliare emise de o anumită clasă de emitent.
    Procurarea valorilor mobiliare emise de o bancă comercială în cadrul tranzacţiilor specificate în pct.6 subpct. 1) poate fi efectuată în cazul în care volumul cumulat al acestor tranzacţii, efectuate de către o persoană direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu depăşeşte 1% din numărul total de valori mobiliare emise de o anumită clasă de emitent.
    [Pct.8 în redacția HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
   9. Temei pentru înregistrarea de către societatea de investiţii a unei tranzacţii de vînzare-cumpărare în afara pieţei reglementate sau MTF serveşte contractul de vînzare-cumpărare încheiat între părţile interesate şi declaraţia semnată de părţi referitor la lipsa pretenţiilor privind executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de plată.
    [Pct.9 în redacția HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
    10. Temei pentru înregistrarea de către societatea de registru şi depozitarul central a unei tranzacţii de vînzare-cumpărare în afara pieţei reglementate sau MTF serveşte dispoziţia de transmitere la care se anexează contractul de vînzare-cumpărare şi declaraţia semnată de părţi referitor la lipsa pretenţiilor privind executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de plată.
    [Pct.10 modificat prin HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
    11. Pentru înregistrarea tranzacţiilor în afara pieţei reglementate sau MTF societatea de investiţii, societatea de registru şi depozitarul central sunt obligate să perceapă taxe care se achită Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare conform Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul respectiv.
    12. Preţul valorilor mobiliare tranzacţionate în afara pieţei reglementate sau MTF se determină corespunzător prevederilor art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi este cel puţin egal cu:
    1) pentru tranzacţii de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de înregistrare a tranzacţiei pe piaţa reglementată sau MTF, iar în cazul în care nu există;
    b) valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare prezentate la organul de statistică şi confirmate de compania de audit sau de comisia de cenzori.
    [Pct.12 lit.b) în redacția HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
    c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;
    d) valoarea stabilită de părţi în cazul în care activele nete ale emitentului de valori mobiliare sunt negative sau activitatea acestuia este suspendată sau nu a prezentat organului fiscal şi de statistică informaţia cu privire situaţia financiară mai mult de 3 ani;
    2) pentru depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale, precum şi pentru încheierea contractelor de donaţie între persoane fizice, cu excepţia celor prevăzute la subpct. 3), cel mai mare preţ dintre ultimele 3 valori specificate la subpct. 1);
    3) pentru încheierea contractelor de donaţie între soţi, rude şi afini pînă la gradul II inclusiv:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de înregistrare a tranzacţiei pe piaţa reglementată sau MTF; iar în cazul în care lipseşte:
    b) valoarea nominală.
    [Pct.12 subpct.3) modificat prin HCNPF38/4 din 03.007.15, MO177-184/10.07.15 art.1193; în vigoare 03.07.15]
    13. La determinarea preţului conform pct.12 se vor lua în considerare volumele stabilite de art.23 alin.(7) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”.
    14. Cerinţele faţă de preţ stabilite la pct. 12 şi pct.13 nu se aplică tranzacţiilor specificate la pct.6 subpct. 4) – 14), pentru care preţul se determină conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.
    15. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie publicului larg cererea sau oferta de valori mobiliare doar în cazul în care nu există contrapartea în tranzacţie la data depunerii acestor cereri şi oferte.
    16. Dezvăluirea informaţiei conform pct.15 se efectuează prin intermediul unui sistem electronic unic de concentrare a cererilor şi ofertelor de valori mobiliare, accesibil publicului larg (în continuare – sistem de cotare), aflat în administrare comună de societăţile de investiţii.
    17. Sistemul de cotare în mod obligatoriu asigură accesul la distanţă şi actualizarea informaţiei în timp real.
    18. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie şi să actualizeze imediat în sistemul de cotare pentru a reflecta în timp real:
    a) denumirea societăţii de investiţii;
    b) preţul şi cantitatea de valori mobiliare.
    19. Societatea de investiţii are sarcina exclusivă de a dezvălui şi actualiza în sistemul de cotare cererea şi oferta de valori mobiliare.
    20. Dezvăluirea cererii şi ofertei de valori mobiliare se efectuează în baza ordinelor clienţilor.
    21. Dispoziţiile art.51 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi orice reglementări ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de punere în aplicare a acestuia se aplică în mod corespunzător tranzacţiilor în afara pieţei reglementate sau MTF.
    22. Dispoziţiile art.58 şi art.59 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi orice reglementări ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de punere în aplicare a acestora se aplică în mod corespunzător societăţilor de registru şi depozitarului central.
    221. Societăţile pe acţiuni ale căror valori mobiliare nu sunt admise pe piaţa reglementată şi în cadrul MTF vor prezenta societăţii de registru şi depozitarului central, care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, informaţia privind situaţiile financiare nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune.
    [Pct.221 introdus prin HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
    222. Societăţile de registru şi depozitarul central vor prezenta la solicitare societăţilor de investiţii care desfăşoară activitate de custodie informaţia privind situaţiile financiare ale societăţii pe acţiuni recepţionată conform pct.221.
    [Pct.222 introdus prin HCNPF15/12 din 20.03.15, MO74-77/27.03.15 art.554; în vigoare 27.03.15]
    23. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 16.03.2015.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                              Artur GHERMAN


    Nr. 12/4. Chişinău, 10 martie 2015.