HCNPF5/15/2015
ID intern unic:  357572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 5/15
din  31.01.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind limitele
şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de
plasament colectiv în valori mobiliare
Publicat : 20.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 69-73     art Nr : 524     Data intrarii in vigoare : 20.03.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1030 din 12 martie 2015
Ministru_____________ Vladimir GROSU
 


    În temeiul art. 112 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMOSIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE              Artur GHERMAN

    Nr. 5/15. Chişinău, 31 ianuarie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 5/15 din 31.01.2015

REGULAMENT
privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi
organismele
de plasament colectiv în valori mobiliare
    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009 şi Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 79 din 20 martie 2007.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi şi ponderea maximă a investiţiilor pentru o anumită categorie, precum şi norme referitoare la fondul de garantare a plasamentelor.
    2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare - Legea nr. 171 din 11 iulie 2012). În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    risc de contraparte – riscul de pierdere pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM), care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a mijloacelor băneşti aferente tranzacţiei;
    instituţie financiară – bancă, definită conform Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, sau persoană juridică din statele Uniunii Europene sau o ţară terţă, a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;
    titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu;
    valoare justă – sumă, contra căreia poate fi schimbat un activ sau poate fi lichidată o obligaţie între părţi interesate, informate, în cadrul unei tranzacţii caracterizate prin independenţa părţilor.
Capitolul II
Reguli de investire
    3. Un OPCVM nu poate deţine mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent.
    4. Un OPCVM nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeaşi instituţie financiară.
    5. Pentru plasarea activelor conform pct. 4 din prezentul Regulament sînt eligibile instituţiile financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale şi plasamentele au un termen de scadenţă ce nu depăşeşte 12 luni.
    6. Expunerea unui OPCVM la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, nu poate depăşi:
    1) 10% din activele sale, atunci cînd contrapartea este o instituţie financiară care face obiectul unei supravegheri prudenţiale, sau
    2) 5% din activele sale, în alte cazuri.
    7. Limita de 5%, prevăzută la pct. 3 din prezentul Regulament,  poate fi depăşită pînă la maximum 10% cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare, deţinute de un OPCVM în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% din activele sale, să nu depăşească 40% din valoarea activelor respectivului OPCVM. Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale.
    8. În condiţiile respectării limitelor individuale, stabilite la pct. 3, pct. 4 şi pct. 6 din prezentul Regulament, un OPCVM nu poate combina într-o proporţie mai mare de 20% din activele sale într-o singură entitate:
    1) investiţiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de aceeaşi entitate;
    2) depozitele constituite la aceeaşi entitate, sau
    3) expunerile care decurg din tranzacţii cu instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate cu aceeaşi entitate.
    9.  Limita de 5%, prevăzută la pct. 3 din prezentul Regulament, poate fi depăşită pînă la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieţei monetare sînt emise sau garantate de o autoritate a administraţiei publice, centrală sau locală, din Republica Moldova, de Banca Naţională a Moldovei, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale acesteia, sau de o autoritate administrativă, centrală sau locală, sau de o bancă centrală a unui stat membru al Uniunii Europene, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii ori de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
    10. Limita de 5%, prevăzută la pct. 3 din prezentul Regulament, poate fi depăşită pînă la maximum 25% pentru anumite obligaţiuni, dacă acestea sînt emise de către o instituţie financiară care îşi are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene şi care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autorităţile publice, cu rolul de a proteja deţinătorii de obligaţiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligaţiuni trebuie investite în active care, pe toată durata de circulaţie  a obligaţiunilor, vor acoperi creanţele rezultate din obligaţiuni şi care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului şi plata dobînzilor acumulate. Investiţiile din prezentul punct pot fi permise doar cu condiţia că statele membre comunică Autorităţii Europene pentru Pieţe şi Valori Mobiliare (ESMA) şi Comisiei Europene lista categoriilor de obligaţiuni şi categoriile de emitenţi autorizaţi să emită obligaţiuni conforme cu criteriile enunţate însoţite de o notă de precizare a statutului de garanţii oferite.
    11. Dacă un OPCVM deţine mai mult de 5% din activele sale în obligaţiunile menţionate la pct. 10 din prezentul Regulament, valoarea totală a acestor deţineri de pînă la 25% în fiecare emitent nu poate depăşi 80% din valoarea activelor respectivului OPCVM.
    12.  Valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare prevăzute la pct. 9 şi pct. 10 din prezentul Regulament  nu sînt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menţionată la pct. 7 din prezentul Regulament.
    13.  Limitele prevăzute la pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 11 din prezentul Regulament nu pot fi combinate, iar deţinerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieţei monetare emise de aceeaşi entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 11 din prezentul Regulament nu pot depăşi  totalul de 35% din activele unui OPCVM.
    14. Societăţile incluse în cadrul unui grup care se află în legături strînse sau relaţie de control în scopul consolidării situaţiilor financiare, sînt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul Regulament.
    15. Sînt permise investiţiile cumulative în valori mobiliare şi în instrumente ale pieţei monetare în cadrul aceluiaşi grup pînă la o limită de 20% din activele unui OPCVM.
    16. În condiţiile respectării limitelor prevăzute la pct. 26 din prezentul Regulament, limitele prevăzute la pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 11 din prezentul Regulament pot fi depăşite pînă la maximum 20% pentru investiţiile în acţiuni şi/sau obligaţuni emise de aceeaşi entitate, atunci cînd, potrivit regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale, politica de investiţii a OPCVM are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acţiuni sau obligaţiuni care este recunoscut de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, pe următoarele criterii:
    1) structura indicelui este suficient de diversificată;
    2) indicele este reprezentativ pentru piaţa la care se referă;
    3) indicele este publicat într-un mod adecvat.
    17.  Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională) poate aproba ridicarea limitei prevăzute la pct. 16 din prezentul Regulament pînă la maximum 35% în cazul în care se dovedeşte ca fiind justificată de condiţiile excepţionale de pe piaţă, în special de pe pieţele reglementate unde anumite valori mobiliare sau anumite instrumente ale pieţei monetare deţin ponderea dominantă în indice. Deţinerea pînă la această limită este permisă doar pentru un singur emitent.
    18.  Prin derogare de la pct. 9 din prezentul Regulament, Comisia Naţională poate autoriza un OPCVM să deţină, pe principiul diversificării riscului, pînă la 100% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise sau garantate de o autoritate a administraţiei publice, centrală sau locală, din Republica Moldova, de Banca Naţională a Moldovei, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale acesteia, sau de o autoritate administrativă, centrală sau locală, sau de o bancă centrală a unui stat membru al Uniunii Europene, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii ori de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene. Comisia Naţională poate acorda o astfel de derogare doar dacă se consideră că nivelul de protecţie al investitorilor în respectivul OPCVM este echivalent cu acela al investitorilor într-un OPCVM care respectă limitele prevăzute la pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 11 din prezentul Regulament. Un astfel de OPCVM trebuie să deţină valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare aferente a cel puţin 6 emisiuni diferite, cu condiţia ca valorile mobiliare şiferite, cu condiţia ca vnetare de la oricare dintre emisiuni să nu depăşească 30% din totalul activelor sale.
    19. OPCVM la care se face referire la pct. 18 din prezentul Regulament trebuie să menţioneze expres în regulile fondului de investiţii sau în actele de constituire ale companiei investiţionale statul, autoritatea publică centrală sau locală, banca centrală sau organismul public internaţional care emite sau garantează valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare în care OPCVM intenţionează să investească mai mult de 35% din activele sale. Asemenea reguli sau acte de constituire vor fi avizate în prealabil de Comisia Naţională.
    20. Fiecare OPCVM la care se face referire la pct. 18 din prezentul Regulament trebuie să includă în prospectele şi materialele sale publicitare o prevedere expresă care să atragă atenţia asupra avizului obţinut în condiţiile prevăzute la pct. 19 din prezentul Regulament şi să indice statul, autoritatea publică centrală sau locală, banca centrală, organismul public internaţional emitente de valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare în care respectivul OPCVM intenţionează să investească sau a investit mai mult de 35% din activele sale.
    21. Un OPCVM poate deţine titluri de participare ale unui alt OPCVM, menţionate la art. 112 alin. (1) pct. 4) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, cu condiţia să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiaşi OPCVM.
    22.  În situaţia în care un OPCVM deţine titluri de participare ale altor OPCVM, Comisia Naţională poate aproba ca activele respective să fie combinate peste  limitele prevăzute la pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 11 din prezentul Regulament.
    23. Atunci cînd un OPCVM investeşte în titlurile de participare ale altor OPCVM care sînt administrate, direct sau indirect, de aceeaşi societate de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare - SAFI) sau de către orice altă societate cu care SAFI se află în legături strînse sau relaţie de control, sau printr-o participaţiune calificată, directă sau indirectă, respectiva SAFI sau cealaltă societate nu pot percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei OPCVM în titlurile altor OPCVM.
    24. Un OPCVM care investeşte un procent substanţial al activelor sale în alte OPCVM va indica în prospectul său de emisiune nivelul maxim al comisioanelor, care pot fi percepute de OPCVM în cauză şi de la celelalte OPCVM în care intenţionează să investească. În raportul său anual OPCVM respectiv va indica comisionul maxim perceput asupra activelor sale, precum şi asupra activelor OPCVM în care investeşte.
    25. O companie investiţională care se autoadministrează sau o SAFI care acţionează în legătură cu OPCVM pe care le administrează, după caz, nu poate deţine o participaţiune care permite exercitarea unei influenţe semnificative în administrarea emitentului. În cazul SAFI, această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM pe care le administrează.
    26. Un OPCVM nu poate deţine mai mult de:
    1) 10% din acţiunile fără drept de vot ale unui emitent;
    2) 10% din obligaţiunile unui emitent;
    3) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM, menţionate la art. 112 alin. (1) pct. 4) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012;
    4) 10% din instrumentele pieţei monetare emise de un emitent.
    27. Limitele prevăzute la pct. 26 sbp. 2), 3) şi 4) din prezentul Regulament pot fi depăşite în momentul achiziţiei numai dacă valoarea brută a obligaţiunilor sau a instrumentelor pieţei monetare, ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziţiei.
    28. Prevederile pct. 25-27 din prezentul Regulament nu se vor aplica în cazul în care:
    1) valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare sînt emise sau garantate de o autoritate a administraţiei publice, centrală sau locală, din Republica Moldova, de Banca Naţională a Moldovei, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale acesteia, sau de o autoritate administrativă, centrală sau locală, sau de o bancă centrală a unui stat membru al Uniunii Europene, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii ori de un organism public internaţional din care fac parte unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene;
    2) acţiunile sînt deţinute de către companiile investiţionale în capitalul filialelor, constituite în conformitate cu legislaţia.
    29. În scopul asigurării procedurii de răscumpărare în termen a acţiunilor sau a unităţilor de fond, OPCVM formează un fond de garantare a plasamentelor conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    30. Fondul de garantare a plasamentelor se constituie în mărime de 5% din activele totale ale OPCVM şi este predestinat exclusiv pentru răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi pentru transmiterea informaţiilor deţinătorilor de titluri de participare pe care OPCVM sînt obligate să le furnizeze.
    31. Mijloacele fondului de garantare a plasamentelor se plasează în conturi curente şi numerar în lei şi în valută străină.
    32. În cazul în care, în urma utilizării mijloacelor fondului de garantare a plasamentelor, mărimea acestuia se reduce sub normativul stabilit, OPCVM este obligat, în termen de 30 de zile, să suplinească fondul. 
    33. Limita sumelor deţinute în conturi curente poate fi depăşită pînă la maximum 20% din active cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1) sumele provin din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vînzarea de instrumente financiare din portofoliu;
    2) depăşirea limitei nu se întinde pe o perioadă mai mare de 30 de zile.
    În calculul acestei limite nu se includ sumele aferente marjelor constituite de SAFI în cazul investiţiilor pentru OPCVM administrate în instrumente financiare derivate.
    34. Prin excepţie de la pct. 33 din prezentul Regulament, limita de 20% poate fi depăşită pînă la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1) sumele sînt determinate de activitatea de constituire, provin din investiţii majore în titluri de participare la respectivul OPCVM sau din răscumpărări majore de instrumente financiare din portofoliu;
    2) sumele peste 20% sînt plasate la depozitar;
    3) depăşirea limitei de 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile.
    35. Sumele existente în conturi curente nu sînt luate în calculul limitei de expunere pe o bancă.
    36. O companie investiţională poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile care sînt necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.
    37. Comisia Naţională poate aproba ca un OPCVM să deroge de la prevederile prezentului Regulament timp de cel mult 6 luni, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.
    38. Un OPCVM poate să depăşească limitele de investiţii menţionate în prezentul Regulament în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sînt incluse în activul său, cu condiţia ca depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.
    39. Dacă limitele de deţinere sînt depăşite din motive independente de controlul unui OPCVM sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacţiilor sale de vînzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situaţiei, cu respectarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare.
    40. Depăşirea limitelor de investiţii ale unui OPCVM, potrivit prevederilor prezentului Regulament, se poate realiza sub condiţia includerii de menţiuni cu privire la această depăşire în prospectul de emisiune.
Capitolul III
Administrarea riscului
    41. În vederea executării prevederilor art. 113 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, un OPCVM poate să folosească tehnici şi instrumente care au ca obiect valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare, în condiţiile şi limitele stabilite de prezentul Regulament şi reglementările privind piaţa de capital, cu condiţia ca tehnicile şi instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă şi prudenţială a portofoliului său. Atunci cînd aceste operaţiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condiţiile şi limitele vor fi conforme prevederilor prezentului Regulament şi reglementărilor privind piaţa de capital.
    42. În aplicarea prevederilor pct. 41 din prezentul Regulament, tehnicile şi instrumentele vor corespunde următoarelor criterii:
    1) sînt corespunzătoare din punct de vedere economic, în sensul că sînt realizate într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor;
    2) sînt utilizate pentru unul sau mai multe din următoarele scopuri specifice:
    a) prevenirea şi reducerea riscurilor;
    b) reducerea costurilor;
    c) generarea de capital sau de venituri suplimentare pentru OPCVM cu un nivel de risc în concordanţă cu profilul de risc al OPCVM şi cu normele de diversificare a riscului prevăzute la pct. 3, pct. 4, pct. 6 - 15 din prezentul Regulament;
    3) riscurile acestora sînt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al OPCVM.
    43. În nici o situaţie operaţiunile prevăzute la pct. 41 din prezentul Regulament nu vor determina un OPCVM să se abată de la obiectivele sale de investiţii prevăzute în regulile fondului de investiţii, actele de constituire sau prospect.
    44. Un OPCVM se va asigura de faptul că expunerea sa globală, legată de instrumentele financiare derivate, nu depăşeşte valoarea totală a activului său net. Expunerea este calculată luîndu-se în considerare valoarea curentă a activului suport, riscul contrapărţii, evoluţia pieţei şi durata de timp rămasă pînă la lichidarea poziţiei.
Capitolul IV
Tipul de instrumente în care se va investi
    45. În aplicarea prevederilor art. 112 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, valori mobiliare sînt instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii:
    1) potenţiala pierdere pe care OPCVM o poate suporta ca urmare a deţinerii respectivelor instrumente se limitează la suma plătită pentru acestea;
    2) lichiditatea acestora nu afectează capacitatea OPCVM de a emite şi răscumpăra în mod continuu titlurile de participare;
    3) o evaluare sigură a acestora este disponibilă, după cum urmează:
    a) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 112 alin. (1) pct. 1)-3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, evaluarea se face prin utilizarea unor preţuri exacte, sigure şi periodice, care sînt fie preţuri ale pieţei, fie preţuri puse la dispoziţie prin sisteme de evaluare, independente de emitenţi;
    b) în cazul altor valori mobiliare evaluarea se face periodic şi rezultă din informaţiile obţinute de la emitentul valorilor mobiliare sau dintr-o evaluare competentă referitoare la investiţii;
    4) informaţii corespunzătoare referitoare la acestea sînt disponibile, după cum urmează:
    a) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 112 alin. (1) pct. 1)-3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, sub formă de informaţii periodice, exacte şi cuprinzătoare, furnizate pieţei cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare;
    b) în cazul altor valori mobiliare, sub formă de informaţii periodice şi exacte, furnizate OPCVM cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare;
    5) acestea sînt negociabile;
    6) achiziţia acestora corespunde cu politica de investiţii a OPCVM în conformitate cu Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi prezentul Regulament;
    7) riscurile aferente acestora sînt cuprinse în sistemul de administrare a riscurilor al OPCVM.
    46. În sensul pct. 45 sbp. 2) şi 5) din prezentul Regulament şi cu excepţia cazului în care OPCVM deţine informaţii care ar putea conduce la o concluzie diferită, se prezumă că instrumentele financiare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată în conformitate cu art. 112 alin. (1) pct. 1) şi 2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 sînt negociabile şi nu afectează capacitatea OPCVM de a emite şi răscumpăra în mod continuu titlurile de participare.
    47.  Prin instrumente tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare se înţeleg instrumentele financiare care corespund unuia din următoarele criterii:
    1) au o scadenţă la emitere de pînă la  397 de zile  inclusiv;
    2) au o scadenţă reziduală de pînă la 397 de zile inclusiv;
    3) sînt supuse unor modificări regulate ale randamentului, conform condiţiilor pieţei monetare, cel puţin o dată la 397 de zile;
    4) profilul de risc al acestora, incluzînd riscurile de credit şi de rată a dobînzii, corespunde profilului de risc aferent instrumentelor financiare care au o scadenţă în conformitate cu sbp. 1) sau 2) din prezentul punct ori sînt supuse unei modificări a randamentului în conformitate cu sbp. 3) din prezentul punct.
    48. Instrumentele pieţei monetare care sînt lichide reprezintă instrumentele financiare care pot fi vîndute cu costuri limitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, ţinînd seama de obligaţia OPCVM de a răscumpăra titlurile de participare la cererea oricărui deţinător de titluri de participare.
    49. Instrumentele pieţei monetare cu o valoare ce poate fi precis determinată în orice moment reprezintă instrumentele financiare pentru care sînt disponibile sisteme de evaluare exacte şi sigure care îndeplinesc următoarele criterii:
    1) permit OPCVM să calculeze valoarea activului net conform valorii la care instrumentul financiar din portofoliu ar putea fi schimbat între părţi interesate,  informate, în cadrul unei tranzacţii caracterizate prin independenţa părţilor;
    2) se bazează fie pe datele pieţei, fie pe modele de evaluare, incluzînd sisteme bazate pe costuri amortizate.
    50. Criteriile prevăzute la pct. 48 şi pct. 49 din prezentul Regulament sînt considerate ca fiind îndeplinite în cazul instrumentelor financiare tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare şi care sînt admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată în conformitate cu art. 112 alin. (1) pct. 1) şi 2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, cu excepţia cazului în care OPCVM deţine informaţii care ar conduce la o concluzie diferită.
    51. În aplicarea prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, instrumentele pieţei monetare, altele decît cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, a căror emisiune sau al căror emitent se supune reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, reprezintă instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii:
    1) respectă unul din criteriile stabilite la pct. 47 din prezentul Regulament şi toate criteriile stabilite la pct. 48 şi pct. 49 din prezentul Regulament;
    2) au la dispoziţie informaţii corespunzătoare, inclusiv informaţii care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiţiei în astfel de instrumente, luînd în considerare pct. 52-54 din prezentul Regulament;
    3) sînt liber transferabile.
    52. În cazul instrumentelor pieţei monetare, prevăzute la art. 112 alin. (1) pct. 7) lit. b) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, sau în cazul celor emise sau garantate de o autoritate a administraţiei publice locale din Republica Moldova, ori o autoritate administrativă locală a unui stat membru al Uniunii Europene, ori de un organism public internaţional care, însă, nu sînt garantate de un stat membru al Uniunii Europene, informaţiile corespunzătoare în conformitate cu pct. 51 sbp. 2) din prezentul Regulament constau în următoarele:
    1) informaţii privind atît emisiunea sau programul de emisiune, cît şi situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare;
    2) actualizări a informaţiilor din sbp. 1) a prezentului punct în mod regulat şi la apariţia oricărui eveniment semnificativ;
    3) informaţii menţionate la sbp. 1) din prezentul punct, verificate de către părţi terţe calificate în mod corespunzător, care nu primesc instrucţiuni din partea emitentului;
    4) statistici disponibile şi sigure privind emisiunea sau programul de emisiune.
    53. În cazul instrumentelor pieţei monetare, prevăzute la art. 112 alin. (1) pct. 7) lit. c) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, informaţiile corespunzătoare menţionate la pct. 51 sbp. 2) din prezentul Regulament constau în următoarele:
    1) informaţii privind emisiunea sau programul de emisiune sau situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare;
    2) actualizări ale informaţiilor prevăzute la sbp. 1) din prezentul punct în mod regulat şi la apariţia unui eveniment semnificativ care poate afecta drepturile sau interesele legitime ale investitorilor;
    3) statistici disponibile şi sigure privind emisiunea sau programul de emisiune ori alte informaţii care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiţiei în astfel de instrumente.
    54. În cazul tuturor instrumentelor pieţei monetare, prevăzute la art. 112 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, cu excepţia celor menţionate la pct. 52 din prezentul Regulament şi a celor emise de Banca Centrală Europeană, de o bancă centrală dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de Banca Europeană de Investiţii, de Banca Naţională a Moldovei, informaţiile corespunzătoare menţionate la pct. 51 sbp. 2) din prezentul Regulament constau în informaţii privind emisiunea sau programul de emisiune şi situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare.
    55.  În aplicarea prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 7) lit. c) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, entitatea care este supusă şi se conformează regulilor prudenţiale considerate de Comisia Naţională ca fiind cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitară reprezintă un emitent care este supus şi se conformează unor reguli prudenţiale şi îndeplineşte unul din următoarele criterii:
    1) este situat în Spaţiul Economic European;
    2) este situat în ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare care fac parte din Grupul celor Zece;
    3) are un rating aferent cel puţin nivelului investiţional (”investment grade”);
    4) se poate demonstra, pe baza unei analize aprofundate a emitentului, că regulile prudenţiale aplicabile respectivului emitent sînt cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitară.
    56.  În aplicarea prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 6) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, valorile mobiliare derivate includ instrumente care îndeplinesc următoarele criterii:
    1) permit transferul riscului de credit al unui activ menţionat la art. 112 alin. (1) pct. 6) lit. a) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, independent de celelalte riscuri asociate activului respectiv;
    2) nu au drept rezultat livrarea sau transferul, inclusiv sub formă de mijloace băneşti, a altor active în afara celor menţionate la art. 112 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012;
    3) îndeplinesc criteriile pentru instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate conform art. 112 alin. (1) pct. 6) lit. b) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi fac obiectul unei evaluări zilnice şi verificabile şi pot fi, la iniţiativa OPCVM, vîndute, lichidate sau poziţia poate fi închisă, în orice moment, la valoarea justă a instrumentelor, printr-o tranzacţie de sens contrar;
    4) riscurile lor sînt cuprinse în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al OPCVM şi în mecanismele de control intern în cazul riscurilor de asimetrie a informaţiilor între OPCVM şi contrapartea la instrumentul financiar derivat de credit, care rezultă din potenţialul acces al contrapărţii la informaţii, care nu sînt făcute publice privind întreprinderile ale căror active sînt utilizate ca active suport ale instrumentelor financiare derivate de credit.
    57. În aplicarea pct. 56 sbp. 3) din prezentul Regulament, evaluarea zilnică şi verificabilă reprezintă o evaluare, efectuată de către OPCVM, corespunzătoare valorii juste, care nu se bazează numai pe cotaţiile pieţei oferite de contraparte şi care îndeplineşte următoarele criterii:
    1) baza evaluării este fie o valoare de piaţă sigură şi actualizată a instrumentului financiar, fie, dacă o astfel de valoare nu este disponibilă, un model de stabilire a preţului care utilizează o metodologie adecvată şi recunoscută;
    2) verificarea evaluării este realizată de una dintre următoarele entităţi:
    a) o terţă parte corespunzătoare, independentă de contrapartea la instrumentul financiar derivat tranzacţionat în afara pieţelor reglementate, cu o frecvenţă adecvată şi de o manieră care poate fi verificată de către OPCVM;
    b) un departament din cadrul OPCVM, independent de departamentul responsabil de administrarea activelor şi care este dotat corespunzător în acest scop.
    58. În aplicarea prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 6) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, indicii financiari reprezintă indici care îndeplinesc următoarele criterii:
    1) au o structură suficient de diversificată, în sensul că sînt îndeplinite următoarele criterii:
    a) indicele este alcătuit astfel, încît fluctuaţia preţurilor sau a activităţilor de tranzacţionare privind o singură componentă a acestuia să nu influenţeze în mod necorespunzător performanţa întregului indice;
    b) dacă indicele este alcătuit din activele prevăzute la art. 112 alin.(1) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, compoziţia sa este diversificată cel puţin în conformitate cu prevederile pct. 16 şi 17 din prezentul Regulament;
    2) sînt reprezentativi pentru piaţa la care fac referire, în sensul că sînt îndeplinite următoarele criterii:
    a) indicele măsoară performanţa unui grup reprezentativ de active suport într-un mod relevant şi adecvat;
    b) indicele este revizuit sau reechilibrat periodic pentru a se asigura că reflectă în continuare pieţele la care face referire, conform unor criterii accesibile public;
    c) activele suport sînt suficient de lichide, ceea ce le permite utilizatorilor să reproducă indicele, dacă este necesar;
    3) sînt publicaţi în modul adecvat, cu respectarea următoarelor criterii:
    a) procesul de publicare se bazează pe proceduri sigure de colectare a preţurilor, de calculare şi de publicare ulterioară a valorii indicilor, incluzînd proceduri de stabilire a preţurilor pentru elementele pentru care nu este disponibil un preţ al pieţei;
    b) informaţiile referitoare la probleme precum: calcularea indicilor, metodologii de reechilibrare, modificări ale indicilor sau orice dificultăţi operaţionale în furnizarea de informaţii exacte sau la timp sînt difuzate la scară largă şi în timp util.
    59. În cazul în care compoziţia activelor care sînt utilizate ca active suport ale valorilor mobiliare derivate nu include indici financiari şi nu îndeplinesc criteriile stabilite la pct. 58 din prezentul Regulament, respectivele valori mobiliare derivate sînt considerate, în cazul în care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 112 alin. (1) pct. 6) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 (exceptînd indicii financiari ca activ suport) drept instrumente financiare derivate avînd ca active suport o combinaţie de active prevăzute la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    60. În aplicarea prevederilor pct. 16 din prezentul Regulament, reproducerea structurii unui indice pe acţiuni sau pe obligaţiuni reprezintă reproducerea structurii activelor suport ale indicelui, inclusiv prin utilizarea de instrumente financiare derivate sau de alte tehnici şi instrumente în conformitate cu prevederile stabilite în Capitolul III.
    61. În aplicarea prevederilor pct. 16 din prezentul Regulament, indicele a cărui structură este suficient de diversificată reprezintă un indice care respectă regulile de diversificare a riscului prevăzute în Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 şi prezentul Regulament.
    62. În aplicarea prevederilor pct. 16 din prezentul Regulament, indicele reprezentativ pentru piaţa la care se referă reprezintă un indice al cărui furnizor utilizează o metodologie recunoscută care, în general, nu are drept rezultat excluderea din structura indicelui a unui emitent major de pe piaţa la care se referă.
    63. În aplicarea prevederilor pct. 16 din prezentul Regulament, indicele publicat în mod corespunzător reprezintă un indice care îndeplineşte următoarele criterii:
    1) este accesibil publicului;
    2) furnizorul indicelui este independent de OPCVM care reproduce indicele.
    64. Pct. 63 sbp. 2) din prezentul Regulament nu exclude ca furnizorii de indici şi OPCVM să facă parte din acelaşi grup aflat în legături strînse sau relaţie de control, cu condiţia existenţei unor măsuri eficiente de administrare a conflictelor de interese.
    65. În cazul în care alegerea pieţei reglementate nu este aprobată de Comisia Naţională sau nu este prevăzută în regulile fondului de investiţii sau în actele de constituire avizate de Comisia Naţională, SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează, în vederea aplicării prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 2) şi 3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, va depune la Comisia Naţională o solicitare de aprobare a investiţiei în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse sau negociate pe o altă piaţă reglementată cu 15 zile lucrătoare înainte de efectuarea investiţiei respective.
    66. La evaluarea eligibilităţii pieţei sau bursei din ţară terţă, Comisia Naţională va avea în vedere îndeplinirea de către aceasta a următoarelor condiţii:
    1) piaţa sau bursa fac obiectul autorizării şi supravegherii de către o autoritate competentă, desemnată în acest scop în statul respectiv, asigurîndu-se cel puţin următoarele:
    a) supravegherea directă şi continuă a participanţilor la piaţă;
    b) exitenţa unor condiţii de admitere la tranzacţionare;
    c) existenţa unor cerinţe de lichiditate;
    d) transparenţa tranzacţiilor;
    e) aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea regulilor şi reglementărilor pe care participanţii la piaţă trebuie să le respecte;
    2) sistemul de compensare-decontare existent în statul respectiv trebuie să fie reglementat şi să prevadă termene de decontare similare celor din statele membre ale Uniunii Europene;
    3) legislaţia aplicabilă în respectiva ţară permite organismelor de plasament colectiv similar OPCVM (destinate altor investitori decît celor profesionişti sau calificaţi) investiţia pe piaţa sau bursa respectivă, fiind asigurate condiţii optime de custodie a activelor respectivelor organisme;
    4) tranzacţiile pe piaţa sau bursa respectivă trebuie să se deruleze în mod regulat în cadrul unui program de tranzacţionare cel puţin similar pieţelor reglementate din statele membre ale Uniunii Europene.
    67. Pentru obţinerea aprobării investiţiei prevăzute la pct. 65 din prezentul Regulament, SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează depune la Comisia Naţională o cerere însoţită de următoarele documente şi informaţii:
    1) indicarea limitei maxime exprimate ca procent din activul OPCVM care se intenţioneză a fi investită în respectiva ţară terţă, limită care va fi indicată şi în documentele respectivului OPCVM;
    2) indicarea modalităţii de acces la informaţii privind tranzacţionarea şi compensarea - decontarea valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieţei monetare respective, inclusiv pagina web a autorităţii competente, a bursei sau a respectivei pieţe reglementate şi a entităţii care administrează sistemul de compensare – decontare, care să includă şi o variantă în limba engleză;
    3) confirmarea din partea depozitarului activelor OPCVM că are acces la informaţiile relevante care permit calculul valorii unitare a activului net şi detalierea modalităţii în care asigură depozitarea activelor de pe piaţa respectivă.
    68. Prevederile pct. 65-67 din prezentul Regulament, cu excepţia pct. 67 sbp. 3) din prezentul Regulament, se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care OPCVM intenţionează să investească în instrumente financiare derivate admise la cota oficială a unei burse sau negociate pe o altă piaţă reglementată.
    69. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea de către Comisia Naţională a sancţiunilor prevăzute de art. 144 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.