HCNPF5/14/2015
ID intern unic:  357890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 5/14
din  31.01.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calcul
al activului net (capitalului propriu)
şi al activului net unitar al
organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 592     Data intrarii in vigoare : 03.04.2015
ÎNREGISTRAT
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 1033 din 26 martie 2015
Ministru
______________Vladimir GROSU


    În temeiul art.92 alin.(4), art.98 alin.(7), art.108 alin.(2)  din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                   Artur GHERMAN

    Nr. 5/14. Chişinău, 31 ianuarie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 5/14 din 31 ianuarie 2015

REGULAMENT
privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu)
şi al activului net unitar al organismelor de plasament
 colectiv în valori mobiliare

    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 176 din 10 iulie 2010, şi Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. L 79 din 20 martie 2007.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de calcul al valorii activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM), precum şi nivelul capitalului propriu al companiei investiţionale.
   2. Pentru determinarea valorii activului net al unui OPCVM activele care fac parte din portofoliu sînt evaluate conform prevederilor prezentului Regulament şi reflectate în contabilitatea respectivului OPCVM conform reglementărilor contabile în vigoare.
    3. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    instrumente financiare cu venit fix -  instrumente negociabile, care conferă detinătorilor lor drepturi de creanţă asupra emitentului, precum şi dreptul la un venit fix sau stabilit contractual sub formă de plată a cuponului la o dată anumită sau începînd de la o dată stabilită la momentul emisiunii, conform legii şi în condiţiile specifice de emisiune ale acestora;
    titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu;
    valoare justă - sumă contra căreia poate fi schimbat un activ sau poate fi lichidată o obligaţie între părţile interesate, informate, în cadrul unei tranzacţii caracterizate prin independenţa părţilor.
    4. Responsabilitatea cu privire la stabilirea metodelor de evaluare a activelor revine consiliului de administraţie al societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare – SAFI)/companiei investiţionale care se autoadministrează, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor, acţionînd cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională. Consiliul de administraţie al SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează va stabili şi modalitatea de detectare, prevenire şi corectare în cel mai scurt timp posibil a erorilor de stabilire a valorii activului net unitar, iar acolo unde este cazul - modalitatea de compensare a prejudiciilor aduse deţinătorilor de titluri de participare. Unul dintre compartimentele din cadrul SAFI va avea ca atribuţie evaluarea portofoliului pentru fiecare OPCVM aflat în administrare.
    5. Metodele de evaluare vor fi incluse în prospectul de emisiune şi în regulile fondului/actele de constituire ale companiei investiţionale.
   6. SAFI/compania investiţională care se autoadministrează are obligaţia de a menţine metodele de evaluare a activelor OPCVM pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data aprobării lor de către consiliul de administraţie al SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează. În cazul modificării metodelor de evaluare prevăzute în prospect şi în regulile fondului/actele de constituire ale companiei investiţionale, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) în termen de 3 zile lucrătoare se va prezenta o notă de argumentare care va conţine o descriere a motivelor care au determinat această modificare şi a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor OPCVM. Nota în cauză este adusă la cunoştinţa investitorilor prin publicarea pe pagina web a SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează şi a operatorului pieţei reglementate/sistemului multilateral de tranzacţionare (în cazul OPCVM admise la tranzacţionare).
    7. Raportul săptămînal cu privire la valoarea activului net unitar al OPCVM, prezentat la Comisia Naţională, va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde metodele de evaluare utilizate pentru fiecare deţinere din portofoliu şi care va fi certificată de către depozitarul acestuia.
    8. Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conform Standardelor Internaţionale de Evaluare va fi efectuată de către o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în Registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională, cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare prevăzute în Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 41/9 din 22 august 2014 „Cu privire la aplicarea art. 23 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012”.
Capitolul II
Reguli de evaluare a activelor OPCVM
    9. Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare din Republica Moldova, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o ţară terţă sînt evaluate după cum urmează:
    1) acţiunile şi orice alte valori mobiliare negociabile, care dau dreptul de a achiziţiona astfel de valori mobiliare pe calea subscrierii sau schimbului, şi:
    a)  sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, se evaluează la preţul de închidere a secţiunii de bază/de piaţă considerată piaţă principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul;
   b) sînt tranzacţionate în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, se evaluează la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare;
    2) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform uneia din următoarele metode:
    a) în funcţie de locul de tranzacţionare a instrumentelor financiare cu venit fix se va alege una din metodele indicate în sbp. 1);
    b) metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobînzii şi amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, sau
    c) metoda bazată pe utilizarea unor cotaţii de piaţă (calculate ca media aritmetică dintre cel mai bun preţ de vînzare şi cel mai bun preţ de cumpărare), în situaţia existenţei unor repere de preţ compozit relevante publicate de instituţii oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional;
    d) în situaţia în care se alege metoda de evaluare prevăzută la lit.c), iar pentru un instrument cu venit fix nu există reper de preţ compozit relevant, respectivul instrument va fi evaluat pe baza metodei prevăzute la lit.b), pornind de la preţul net de achiziţie (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preţ compozit relevant) sau ultimul preţ compozit folosit în evaluare;
    3) instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate similar prevederilor  din sbp. 2);
    4) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate similar prevederilor  din sbp.1);
    5) titlurile de participare emise de OPCVM vor fi evaluate similar prevederilor din sbp. 1).
   10. Instrumentele financiare menţionate la pct. 9 din prezentul Regulament, care sînt admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme multilaterale de tranzacţionare, tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), se evaluează la preţul de închidere a secţiunii de bază/de piaţă considerată piaţă principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare, avînd cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar, determinat pe baza volumului şi a numărului de tranzacţii înregistrate în anul calendaristic anterior.
    11. Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau  în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, sau admise dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) vor fi evaluate după cum urmează:
    1) acţiunile şi orice alte valori mobiliare negociabile care dau dreptul de a achiziţiona astfel de valori mobiliare pe calea subscrierii sau schimbului vor fi evaluate conform uneia dintre următoarele metode:
    a)  valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate, sau
    b) valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste);
    2) instrumentele financiare cu venit fix şi instrumentele pieţei monetare se vor evalua conform prevederilor pct. 9 sbp. 2)  lit. b) şi/sau c) din prezentul Regulament. În cazul alegerii metodei prevăzute la pct. 9 sbp. 2) lit. b), recunoaşterea zilnică a dobînzii şi amortizarea discountului/primei aferente se vor face începînd cu data ultimului preţ de tranzacţionare şi pornind de la acel nivel de preţ;
    3) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizînd tehnici consacrate pe pieţele financiare (de exemplu: raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.) astfel încît să fie respectat principiul valorii juste;
    4) titlurile de participare emise de OPCVM vor fi evaluate la ultima valoare a activului net unitar calculată şi publicată.
    12. Mijloacele băneşti din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul.
    13. Depozitele bancare şi certificatele de depozit sînt evaluate folosind metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobînzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.
    14.  Acţiunile suspendate de la tranzacţionare în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) vor fi evaluate la preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată aferent ultimelor 30 de zile (zile lucrătoare), calculat pînă la data apariţiei unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a preţurilor medii ponderate din fiecare zi din ultimele 30 de zile de tranzacţionare  (zile lucrătoare) sau la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conform principiului valorii juste). În cazul în care suspendarea de la tranzacţionare are loc în timpul şedinţei de tranzacţionare, pentru calculul valorii activului zilei respective acţiunile sînt evaluate la preţul de închidere/de referinţă, după caz, urmînd ca, în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la începutul şedinţei de tranzacţionare, prima zi este considerată ziua suspendării.
    15. Acţiunile admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile lucrătoare şi a căror situaţii financiare, în baza cărora urmează a fi evaluate, nu sînt disponibile pe pagina web a pieţei reglementate sau a sistemului multilateral de tranzacţionare, sau a emitentului, vor fi evaluate la valoarea zero sau la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conform principiului valorii juste).
    16. Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de insolvabilitate sau reorganizare sînt incluse în activul net al OPCVM  de la data la care anunţul a fost făcut public pe pagina web a pieţei reglementate sau a sistemului multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează sau prin alte metode, fie la valoarea zero sau la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conform principiului valorii juste), conform deciziei SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează.
    17. În cazul societăţilor aflate în procedură de insolvabilitate sau reorganizare, ale căror acţiuni au fost readmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare ca urmare a emiterii unei decizii definitive privind aplicarea procedurii de restructurare sau de finalizare a reorganizării respectivului emitent, evaluarea acţiunilor se va face cu respectarea pct. 9 sbp. 1) dacă respectivele acţiuni au preţ de piaţă, în sensul că au înregistrat tranzacţii de la data readmiterii la tranzacţionare. Dacă acţiunile nu au preţ de piaţă, pînă la data înregistrării unui preţ de tranzacţionare, acestea vor fi evaluate conform prevederilor pct. 11 sbp. 1).
    18. Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de lichidare sau activitatea cărora a fost suspendată vor fi evaluate şi incluse în activul net al OPCVM la valoarea zero de la data la care anunţul a fost făcut public pe pagina web a pieţei reglementate sau a sistemului multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează sau a emitentului sau prin alte metode de publicitate.
    19. Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul OPCVM admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de  tranzacţionare, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile (zile lucrătoare), cu valoarea activelor nete (capitalului propriu) negativă sînt incluse în calculul activului net la valoarea zero.
    20. Pînă la momentul admiterii la tranzacţionare valorile mobiliare subscrise de către OPCVM în cadrul unei oferte publice iniţiale de vînzare (valori mobiliare nou-emise) sînt evaluate pe baza preţului de achiziţie a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice. În cazul în care admiterea la tranzacţionare a respectivelor valori mobiliare nu se realizează în termen de cel mult 12 luni de la data iniţierii perioadei de derulare a ofertei, valorile mobiliare vor fi evaluate similar valorilor mobiliare neadmise la tranzacţionare, conform metodelor precizate la pct. 11 sbp. 1).
    21. Evaluarea acţiunilor deţinute de OPCVM ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestaţie în bani (ca rezultat al achitării dividendelor sau din contul capitalului propriu al emitentului), precum şi cu contraprestaţie în bani, se realizează la preţul de închidere a secţiunii de bază/de piaţă considerată piaţă principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.
    22. Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoarea de subscriere, pînă la admiterea la tranzacţionare.
   23. Evidenţa dividendelor şi acţiunilor distribuite fără contraprestaţie în bani, precum şi a celor distribuite cu contraprestaţie în bani, şi a sumelor datorate OPCVM se ţine în cadrul activelor OPCVM la poziţia „Creanţe curente”/„Alte active”.
    24. În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sînt plătite/alocate în termenul legal/termenul stabilit în hotărîrea de plată a dividendelor, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Dacă termenul legal/stabilit în hotărîrea de plată/de alocare a dividendelor este o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte pînă la sfîrşitul primei zile lucrătoare.
    25. În situaţia în care suma principală a împrumutului şi cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sînt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut conform condiţiilor de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.
    26. Operaţiunile de piaţă monetară, respectiv cumpărări/ vînzări reversibile de active eligibile pentru tranzacţionare (repo/reverse repo), cu excepţia operaţiunilor ce constau în încheierea a două tranzacţii simultane, se evidenţiază în portofoliul OPCVM astfel:
    1) cumpărările reversibile în cadrul cărora OPCVM cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul contrapărţii de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sînt evaluate prin recunoaşterea zilnică a creanţei care se adaugă la valoarea de achiziţie;
    2) vînzările reversibile în cadrul cărora OPCVM vinde active eligibile pentru tranzacţionare, angajîndu-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sînt evaluate astfel:
    a) pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operaţiunii de piaţă monetară şi data angajamentului ferm de răscumpărare titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evaluate zilnic conform pct. 9-11;
   b) în aceeaşi perioadă se va înscrie cu semnul minus valoarea de decontare împreună cu recunoaşterea zilnică a datoriei ataşate, în cadrul unei poziţii de activ „instrumente ale pieţei monetare, altele decît cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată”.
    27. Înregistrarea în activele OPCVM a sumelor ca rezultat al diminuării capitalului social prin reducerea valorii nominale a acţiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acţiuni şi a distribuirii către acţionarii existenţi la data de înregistrare în registrul acţionarilor a unei sume de bani corespunzătoare se efectuează în cadrul poziţiei „Creanţe curente”/„Alte active”, în contrapartidă cu reducerea numărului de acţiuni aferente diminuării de capital social.
    28. SAFI şi companiile investiţionale care se autoadministrează înregistrează în evidenţa contabilă instrumentele financiare din portofoliile OPCVM începînd cu data efectuării tranzacţiei.
Capitolul III
Nivelul capitalului propriu
    29. Capitalul propriu al companiei investiţionale care se autoadministrează va constitui:
    1) La un an de la data înregistrării de stat - cel puţin echivalentul în lei a 50 000 euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data întocmirii situaţiilor financiare anuale şi semianuale pentru ultima perioadă de gestiune.
    2) La 3 ani de la data înregistrării de stat - cel puţin echivalentul în lei a 100 000 euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data întocmirii situaţiilor financiare anuale şi semianuale pentru ultima perioadă de gestiune.
    3) La 5 ani de la data înregistrării de stat - cel puţin echivalentul în lei a 150 000 euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data întocmirii situaţiilor financiare anuale şi semianuale pentru ultima perioadă de gestiune.
    4) La 7 ani de la data înregistrării de stat - cel puţin echivalentul în lei a 200 000 euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data întocmirii situaţiilor financiare anuale şi semianuale pentru ultima perioadă de gestiune.
    5) La 10 ani de la data înregistrării de stat - cel puţin echivalentul în lei a 300 000 euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data întocmirii situaţiilor financiare anuale şi semianuale pentru ultima perioadă de gestiune.
    30. În cazul neconformării companiei investiţionale care se autoadministrează cerinţelor pct.29 din prezentul Regulament, aceasta este obligată să selecteze şi să încheie contract de administrare fiduciară a investiţiilor cu o SAFI cu respectarea prevederilor art.106 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 şi Regulamentului privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 49/14 din 9 octombrie 2014.
Capitolul IV
Reguli de calcul al valorii activului net (capitalului propriu)
şi al valorii activului net unitar al  OPCVM

    31. Valoarea activului net al OPCVM se calculează prin scăderea obligaţiilor (cheltuieli şi alte datorii) din total active.
    32. Valoarea totală a activelor OPCVM se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    33. Valorea activului net unitar al unui fond de investiţii la o anumită dată se calculează ca raport dintre valoarea activelor nete ale fondului la acea dată şi numărul total de unităţi de fond aflate în circulaţie la acea dată. Numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie se stabileşte ca diferenţă între numărul de unităţi de fond emise şi numărul de unităţi de fond răscumpărate la o anumită dată.
    34. Valorea activului net unitar al companiei investiţionale la o anumită dată se calculează ca raport dintre valoarea activelor nete  (capital propriu) ale companiei investiţionale la acea dată şi numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, excluzînd acţiunile proprii răscumpărate (capital retras) de companie.
    35. În scopul determinării corecte a valorii activului net, cheltuielile se înregistrează zilnic, avînd în vedere următoarele:
    1) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea activului net unitar;
    2) cheltuielile sînt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la sfîrşitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);
    3) cheltuielile sînt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane).
    36. În cazul în care activul fondului este exprimat în lei, iar unele elemente de activ sînt denominate în valute străine, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a Moldovei în ziua pentru care se efectuează calculul.
    37. În situaţia în care elementele de activ sînt denominate în valute pentru care Banca Naţională a Moldovei nu stabileşte curs de referinţă, se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat elementul de activ şi cursul euro comunicat de Banca Naţională a Moldovei în ziua pentru care se efectuează calculul.
    38. Valoarea activului net unitar se calculează şi se publică pe pagina web a SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează  în fiecare zi lucrătoare şi are ca bază de calcul informaţiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
    39. Valoarea iniţială a unei unităţi de fond la constituirea fondurilor de investiţii nu poate fi mai mică de 10 lei. În prospectul de emisiune se va menţiona numărul de zecimale la care se rotunjeşte valoarea activului net unitar.
    40. Pe perioada dintre data creditării contului colector/ conturilor colectoare ale OPCVM, inclusiv, şi data emiterii titlurilor de participare, exclusiv, sumele nealocate din contul colector/conturile colectoare nu vor fi parte şi nici incluse în calculul activului net al OPCVM.
    41. Pînă la data emiterii titlurilor de participare sumele intrate în contul OPCVM nu pot fi utilizate de către SAFI/compania investiţională care se autoadministrează, cu excepţia remunerării sub formă de dobîndă de cont curent, aceasta reprezentînd venit al respectivului OPCVM.
    42. Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare şi data plăţii sumelor aferente răscumpărărilor evidenţa sumelor respective se ţine în cadrul obligaţiilor OPCVM la poziţia „Datorii din răscumpărări”, care nu vor fi luate în calculul activului net şi activului net unitar.
    43. Pe perioada dintre data stabilită pentru plata dividendelor sau a altor drepturi ce revin deţinătorilor de titluri de participare, dacă este cazul, şi data plăţii efective a sumelor aferente acestor drepturi evidenţa sumelor respective se ţine în cadrul obligaţiilor OPCVM la poziţia „Alte datorii”.
   44. În cazul identificării erorilor în calculul zilnic al valorii activului net  şi activului net unitar, constatate ulterior raportării acestor valori la Comisia Naţională, valorile se vor corecta şi se vor regulariza la data constatării acestora.
    45. SAFI/compania investiţională care se autoadministrează transmite la Comisia Naţională, anexat la raportul săptămînal al valorii activului net şi activului net unitar, o notă explicativă, în care se vor prezenta detaliat cauzele care au determinat erorile prevăzute la pct. 44 din prezentul Regulament.
    46. SAFI/compania investiţională care se autoadministrează va calcula valoarea activului net şi activului net unitar, iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul şi valoarea acestora, astfel încît valoarea activului net şi activului net unitar să fie disponibilă pe pagina web a SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează în ziua certificării şi în organul de presă indicat în actele de constituire/regulile fondului - o dată pe săptămînă.