AMAE/1995
ID intern unic:  357915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1995
din  11.10.1995
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
GUVERNUL REPUBLICII FEDERATIVE GERMANIA
CU PRIVIRE LA ÎNGRIJIREA MORMINTELOR
GERMANE DE RĂZBOI DIN REPUBLICA MOLDOVA*

Publicat : 30.01.1999 în Tratate Internationale Nr. 19     art Nr : 9     Data intrarii in vigoare : 10.05.1997
    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Germania,
    dorind sa stabilească o reglementare definitivă a situaţiei privind mormintele germane de război aflate pe teritoriul suveran al Republicii Moldova,
    năzuind să asigure protejarea şi îngrijirea demnă a acestor morminte, în conformitate cu prevederile în vigoare ale dreptului internaţional,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    În sensul prezentului Acord, revine următoarea semnificaţie noţiunilor:
    a) defuncţi germani de război:
    - membri ai forţelor armate germane,
    - persoane care, conform legislaţiei germane, deţin acelaşi statut,
    - alte persoane, având cetăţenia germană, decedate în urma războaielor din 1914/1918 sau 1939/1945, sau drept consecinţă a deportărilor lor;
    b) morminte germane de război:
    - mormintele defuncţilor germani de război, aflate pe teritoriul suveran al Republicii Moldova;
    c) cimitire germane de război:
    - cimitire care mai există pe teritoriul Republicii Moldova sau altele care pot fi descoperite sau create din nou sau părţi ale unor cimitire, în care sunt înhumaţi defuncţi germani de război.
Articolul 2
    1) Guvernul Republicii Moldova garantează protejarea mormintelor ger-mane de război şi dreptul continuu de odihnă al defuncţilor germani de război pe teritoriul său şi evită amplasarea în vecinătatea cimitirelor ger-mane de război a oricăror obiecte care nu sunt compatibile cu demnitatea acestor cimitire.
    2) Guvernul Republicii Federative Germania este în drept să menajeze şi să îngrijească, din cont propriu, mormintele defuncţilor germani de război şi cimitirele germane de război din Republica Moldova.
Articolul 3
    1) Guvernul Republicii Moldova va pune la dispoziţia Guvernului Republicii Federative Germania gratuit pentru trecut şi viitor şi pe durată nelimitată terenuri de pământ, care vor fi folosite pentru amplasarea cimitirelor ger-mane de război drept locuri de odihnă eternă a defuncţilor germani de război.
    2) Prezentul Acord nu afectează drepturile de proprietate. Orice modificări ulterioare necesare ale hotarelor terenurilor utilizate drept cimitire germane de război vor fi convenite în spiritul înţelegerii reciproce între Părţile Contractante sau forurile indicate de ele. Dacă prin înţelegerea Părţilor terenul în cauză încetează a fi folosit, integral sau parţial, potrivit scopului prevăzut, această modificare va avea pentru Guvernul Republicii Federative Germania drept consecinţă pierderea dreptului utilizării lui.
    3) Dacă un teren, prevăzut la paragraful 1), este solicitat în interese publice pentru alte scopuri, Guvernul Republicii Moldova va pune la dispoziţia Guvernul Republicii Federative Germania un alt teren adecvat şi va suporta cheltuielile pentru reînhumarea defuncţilor şi amenajarea noilor morminte.
    Alegerea noului teren, amenajarea lui, precum şi reînhumarea, vor fi efectuate prin înţelegere reciprocă.
Articolul 4
    1) Guvernul Republicii Moldova va permite Guvernului Republicii Federa-tive Germania, fără a suporta cheltuieli şi după ce i se va prezenta planul respectiv spre aprobare prealabilă, transferarea mormintelor defuncţilor germani de război, a căror reînhumare este considerată necesară de Guvernul Republicii Federative Germania. Exhumarea defuncţilor germani de război va fi efectuată de un personal desemnat de Partea germană.
    2) Pentru fiecare reînhumare a unui defunct german de război se va alcătui un proces verbal, în care se va menţiona poziţia mormântului vechi, precum şi a celui nou, datele personale, inscripţia de pe medalionul de identificare sau alte semne de identificare.
    3) Dacă se poate dovedi existenţa unor foste cimitire germane de război pe teritoriul Republicii Moldova desfiinţate prin modificări infrastructurale efectuate între timp, şi dacă în acest caz exhumarea defuncţilor germani nu mai poate avea loc, Guvernul Republicii Moldova va permite, la cererea Părţii germane, ridicarea în acest loc a unor monumente comemorative modeste şi demne, în acest scop, Guvernul Republicii Moldova va pune la dispoziţie terenul adecvat.
    4) Dacă în cazul reînhumării definitive, în limitele unui cimitir german de război, va apărea necesitatea înhumării provizorie a unor oseminte ale defuncţilor germani de război găsite pe teritoriul Moldovei, Guvernul Republicii Moldova va lua măsuri în vederea înhumării lor provizorii, ordonate şi demne şi a marcării mormintelor.
Articolul 5
    Dacă pe teritoriul cimitirelor germane de război se mai află, în afara mormintelor germane de război, şi morminte ale unor defuncţi de război din alte state, acest fapt trebuie luat în considerare în mod adecvat, în contextul deciziilor privind conservarea şi îngrijirea acestor morminte.
Articolul 6
    1) Transferul osemintelor defuncţilor germani de război de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova în Republica Federativă Germania necesită consimţământul prealabil al Guvernului Republicii Federative Germania.
    Guvernul Republicii Moldova va permite un astfel de transfer numai cu condiţia prezentării acestui consimţământ.
    2) Cererile adresate Guvernului Republicii Moldova, cu scopul transferării osemintelor unor defuncţi germani de război în ţări terţe, necesită de asemenea consimţământul Guvernului Republicii Federative Germania.
    3) Toate cheltuielile şi taxele pentru exhumarea şi transferul osemintelor unor defuncţi germani de război în străinătate vor fi suportate de solicitanţi.
    4) La exhumarea osemintelor unor defuncţi germani de război pot fi prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor Părţilor Contractante.
Articolul 7
    1) Guvernul Republicii Federative Germania însărcinează "Alianţa popu-lară germană pentru îngrijirea mormintelor militare", denumită în continuare
    Alianţa populară, cu efectuarea tehnică pe teritoriul Republicii Moldova a sarcinilor ce revin Părţii germane, în conformitate cu prezentul Acord.
    2) În cazul când Guvernul Republicii Federative Germania va intenţiona să însărcineze în acest scop o altă organizaţie, se va stabili o înţelegere între Guverne.
Articolul 8
    1) Guvernul Republicii Moldova acordă Alianţei populare sprijinul posibil, asigurând, îndeosebi, accesul la documentele privind mormintele germane de război şi defuncţii germani de război, aflate în prezent sau în viitor la dispoziţia autorităţilor şi a altor instituţii. Acest lucru nu va afecta alte convenţii şi înţelegeri.
    2) În scopul efectuării obligaţiunilor sale, Alianţa populară îşi poate trimite în Republica Moldova reprezentanţii, specialiştii şi alte categorii de lucrători.
Articolul 9
    1) La realizarea lucrărilor, ce rezultă din aplicarea prezentului Acord, Alianţa populară apelează în măsura posibilităţilor la forţa de muncă şi materialele locale în condiţiile unei concurenţe libere.
    2) Alianţa populară poate introduce în Republica Moldova, cu dreptul de a le scoate ulterior, utilaje, mijloace de transport, materiale şi accesorii, provenind din Republica Federativă Germania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, necesare efectuării lucrărilor menţionate în prezentul Acord.
    3) Pentru efectuarea procedurilor vamale în aceste cazuri sunt valabile următoarele:
    a) utilajul şi mijloacele de transport introduse temporar în Republica Moldova vor fi admise cu menţiune vamală de import-export cu condiţia de a fi retrase din ţară după încheierea lucrărilor.
    b) materialul şi accesoriile destinate amenajării, decorării sau îngrijirii mormintelor, monumentelor comemorative sau cimitirelor, vor fi scutite de taxe de introducere în ţară, dacă, în afara declaraţiei vamale de rigoare, se vor prezenta autorităţilor vamale:
    - o listă exactă a mărfurilor introduse în ţară;
    - un angajament semnat de o persoană împuternicită în acest scop, cuprinzând asigurarea că obiectele menţionate urmează a fi utilizate exclusiv în scopurile prevăzute în prezentul Acord.
Articolul 10
    1) Punerea la dispoziţie a terenurilor folosite drept cimitire germane de război, conform articolului 3, paragraful 1) autorizează Alianţa populară să execute direct, în cadrul prevederilor legislaţiei Republicii Moldava în vigoare, toate lucrările de amenajare şi înfrumuseţare a cimitirelor germane de război, precum şi să construiască drumuri de acces, încăperi şi alte localuri necesare vizitatorilor.
    2) Alianţa populară îşi asumă responsabilitatea ca în cazul lucrărilor de construcţii să respecte toate normele sanitaro-igienice, medicale şi juridice prevăzute de legislaţia moldovenească. Ea va respecta dispoziţiile juridice şi administrative respective privind regulamentele cimitirelor.
Articolul 11
    Prezentul Acord intră în vigoare la o lună din ziua în care Părţile Contractante vor notifica reciproc asupra îndeplinirii condiţiilor statale interne necesare intrării sale în vigoare.
    Semnat la Bonn, la 11 octombrie 1995, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească şi germană, ambele texte fiind egal autentice.