TMAE/1993
ID intern unic:  357974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
TRATAT Nr. 1993
din  21.04.1993
ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI STATELE UNITE ALE
AMERICII
PRIVIND PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA
RECIPROCĂ A INVESTIŢIILOR*

Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 21     art Nr : 333     Data intrarii in vigoare : 26.12.1994
    __________________
    *Semnat la Washington, la 21 aprilie 1993.
    În vigoare din 26 decembrie 1994.


    Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii (denumite în continuare "Părţi")
    dorind să promoveze mai intens cooperarea economică între ele referitor la investiţiile cetăţenilor şi companiilor unei Părţi pe teritoriul celeilalte Părţi,
    recunoscând că acordul cu privire la tratamentul, ce va fi acordat investiţiei similare, va stimula fluxul de capital privat şi dezvoltarea economică a Părţilor,
    fiind de acord că tratamentul corect şi echitabil al investiţiei este necesar menţinerii unui cadru stabil pentru investiţie şi utilizarea maxim eficientă a resurselor economice,
    recunoscând că dezvoltarea relaţiilor economice şi de afaceri va contribui la creşterea bunăstării muncitorilor ambelor Părţi şi va promova respectul pentru a fi recunoscute la nivel internaţional drepturile muncitorului, şi
    hotărând să încheie un Tratat cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul I
    1) În scopul prezentului Tratat:
    a) noţiunea investiţie înseamnă orice fel de investiţii pe teritoriul unei Părţi ce aparţin sau sunt sub controlul direct sau indirect al cetăţenilor sau companiilor celeilalte Părţi, cum ar fi dividende, datorii, contracte de servicii şi investiţionale, şi include:
    i) proprietatea materială şi nematerială, inclusiv proprietatea mobilă şi imobila, precum şi drepturi ca ipoteci, gajuri şi angajamente;
    ii) o companie sau cote-părţi sau alte venituri dintr-o companie sau venituri din activele acesteia;
    iii) creanţe monetare sau orice performanţă cu valoare economică şi asociată de o investiţie;
    iv) proprietatea intelectuală care include, inter alia, drepturi cu privire la:
    — lucrări literare şi artistice, inclusiv înregistrări sonore,
    — invenţii în toate domeniile de activitate umană,
    — design-uri industriale,
    — lucrări de acoperire semiconductoare,
    — secrete comerciale, know-how, informaţie confidenţială de afaceri, şi
    — mărci comerciale, mărci de serviciu şi denumiri comerciale; şi
    v) orice drept conferit prin lege sau contract şi orice licenţe şi autorizaţii, conform legislaţiei;
   b) noţiunea companie a unei Părţi înseamnă orice tip de corporaţie, companie, asociaţie, întreprindere, parteneriat sau altă organizaţie, legal constituită conform legilor şi reglementărilor unei Părţi sau a unei subdiviziuni politice a acesteia, care este organizată în scopul câştigului financiar, ce aparţine sau este sub controlul proprietăţii private sau guvernamentale;
    c) noţiunea cetăţean al unei Părţi înseamnă o persoana fizică, cetăţean al unei Părţi, conform legislaţiei sale în vigoare;
   d) noţiunea venit înseamnă o sumă obţinută din sau legată de o investiţie, inclusiv profitul, dividendul, dobânda, câştigul de capital, plata pentru dreptul de autor, management, asistenţă tehnică sau alte onorarii sau venituri similare;
    e) noţiunea activităţi asociate include organizarea, controlul, funcţionarea, întreţinerea şi dispoziţia companiilor, filialelor, agenţiilor, oficiilor, fabricilor sau alte facilităţi pentru conducerea afacerilor; efectuarea, performanţa şi aplicarea contractelor; achiziţionarea, folosirea, protecţia şi dispoziţia de orice fel de proprietate, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală; împrumutul de fonduri; achiziţionarea, emiterea şi vânzarea cotelor părţi sau altor acţiuni; procurarea valutei străine pentru importuri;
    f) noţiunea întreprindere de stat înseamnă o întreprindere ce aparţine unei Părţi sau este controlată de ea prin interese de proprietate;
   g) noţiunea delegare include autorizaţia legislativă şi un ordin guvernamental, o directivă sau alt act ce transferă la o întreprindere de stat sau la un monopol puterea guvernamentală, sau autorizează exercitarea de către o întreprindere de stat sau monopol a acesteia.
    2) Fiecare Parte îşi rezervă dreptul de a nu acorda vreunei companii avantajele prezentului Tratat, în cazul în care cetăţenii oricărei alte ţări terţe administrează această companie şi, în cazul unei companii a celeilalte Părţi, când această companie nu efectuează activităţi substanţiale de afaceri pe teritoriul celeilalte Părţi sau se află sub administraţia cetăţenilor unei ţări terţe cu care Partea menţionată nu are relaţii economice normale.
    3. Orice modificare a formei, în care bunurile au fost investite sau reinvestite, nu va afecta caracterul lor de investiţie.
Articolul II
    1) Fiecare Parte va admite şi va trata investiţia, şi activităţile asociate cu aceasta, într-un mod nu mai puţin favorabil, decât cel acordat, în situaţii similare, investiţiilor şi activităţilor asociate ale propriilor cetăţeni sau companii sau cetăţenilor şi companiilor unei ţări terţe, ori altul care este mai favorabil, sub rezerva dreptului fiecărei Părţi de a introduce sau de a menţine excepţii care se încadrează în unul dintre sectoarele ori domeniile prevăzute în Anexă la acest Tratat. Fiecare Parte este de acord să înştiinţeze cealaltă Parte, înainte sau la data intrării în vigoare a prezentului Tratat, despre toate legile şi reglementările de care are cunoştinţă, referitoare la sectoarele sau domeniile menţionate în Anexă. Mai mult, fiecare Parte este de acord să înştiinţeze cealaltă Parte despre oricare altă excepţie viitoare cu privire la sectoarele sau domeniile menţionate în Anexă şi să reducă la minimum aceste excepţii. Orice excepţie viitoare a oricărei Părţi nu se va aplica investiţiilor existente în acel sector sau domeniu până la momentul când excepţia a intrat în vigoare. Tratamentul acordat conform oricărei excepţii, în cazul când nu este specificat altfel în Anexă, nu va fi mai puţin favorabil decât cel acordat, în situaţii similare, investiţiilor şi activităţilor asociate a cetăţenilor şi compani-ilor oricărei ţări terţe.
    2) a) Nimic în acest Tratat nu va fi interpretat drept obstacol pentru una dintre Părţi de a menţine sau crea întreprinderi de stat.
   b) Fiecare Parte va garanta că orice întreprindere de stat, pe care o menţine sau o creează, activează într-un mod ce nu este incompatibil obligaţiilor Părţii care reies din acest Tratat, indiferent unde această întreprindere exercită oricare competenţă de ordin regulamentar, administrativ sau de alt gen gestionar, care i-a fost delegată de către Partea respectivă, astfel cum sunt: împuternicirea de a expropria, de a elibera licenţe, de a aproba tranzacţii comerciale sau de a impune cote, plăţi sau alte taxe.
    c) Fiecare Parte va garanta, că oricare întreprindere de stat, pe care o menţine sau o creează, va acorda pe teritoriul Părţii respective vânzării mărfurilor şi serviciilor sale regimul naţional ori cel al naţiunii celei mai favorizate, ori altul care este mai favorabil.
    3) a) Investiţiilor li se va acorda, permanent, un tratament corect şi echitabil, ele beneficiind de protecţie şi siguranţă deplină, şi nu li se va acorda în nici un caz un tratament mai puţin favorabil decât cel prevăzut de dreptul internaţional.
    b) Nici una dintre Părţi, în nici un caz, nu va fi împiedicată, prin măsuri arbitrare sau discriminatorii, în dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, achiziţionarea, extinderea ori dispoziţia investiţiilor, în scopul soluţionării oricărui diferend, conform Articolelor VI şi VII, o măsură poate fi arbitrară sau discriminatorie indiferent de faptul că o parte a dispus sau a exercitat dreptul la o examinare a acestei măsuri în curţile sau tribunale administrative ale Părţii.
    c) Fiecare Parte va respecta orice obligaţiune, posibilă a fi asumată, referitoare investiţii.
    4) Cetăţenilor fiecărei Părţi li se va permite, în baza legilor care regle-mentează intrarea şi aflarea străinilor, să intre şi să rămână pe teritoriul celeilalte Părţi în scopul efectuării, dezvoltării, administrării sau consultării în privinţa funcţionării unei investiţii, unde aceştia, sau o companie a primei Părţi care i-a angajat, au investit sau sunt în proces de a investi o sumă substanţială de capital sau alte resurse.
    5) Companiilor, care sunt legal constituite în conformitate cu reglementările în vigoare ale uneia dintre Părţi şi care efectuează investiţii, li se va permite să angajeze personal de conducere calificat, indiferent de apartenenţa lui naţională, la propria alegere.
    6) Nici una din Părţi nu va impune cerinţe de performanţă, care stabilesc necesitatea ori impun îndeplinirea obligaţiunilor de a exporta mărfurile produse, sau care precizează că mărfurile sau serviciile trebuie să fie achiziţionate local, sau care impun oricare alte cerinţe similare în calitate de condiţii referitoare la efectuarea, extinderea sau menţinerea investiţiilor.
    7) Fiecare Parte va asigura mijloace eficiente pentru înaintarea pretenţiilor şi realizarea drepturilor referitoare la investiţii, acorduri în domeniul investiţiilor şi autorizaţii pentru efectuarea investiţiilor.
    8) Fiecare Parte va publica toate legile, regulamentele, procedurile şi practicile administrative şi hotărârile judecătoreşti care se referă ori se răsfrâng asupra investiţiilor.
    9) Tratamentul acordat de către Statele Unite ale Americii investiţiilor şi activităţilor asociate efectuate de către cetăţenii şi companiile Republicii Moldova, în baza prevederilor acestui articol, va fi nu mai puţin favorabil în orice Stat, Teritoriu sau posesie a Statelor Unite ale Americii decât cel acordat în această privinţă investiţiilor şi activităţilor asociate ale cetăţenilor rezidenţi ai Statelor Unite ale Americii şi companiilor constituite conform legilor şi reglementărilor altor State, Teritorii sau posesii ale Statelor Unite ale Americii.
    10) Prevederile prezentului Acord, care stabilesc tratamentul naţiunii celei mai favorizate, nu se vor aplica avantajelor acordate de fiecare Parte cetăţenilor sau companiilor oricărui Stat terţ în virtutea:
    a) obligaţiunilor acestei Părţi care derivă din apartenenţa deplină la o zonă de comerţ liber sau o uniune vamală, sau
    b) obligaţiunilor acestei Părţi, corespunzătoare oricărui acord internaţional multilateral în cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, care intră în vigoare ulterior semnării prezentului Tratat.
    11) Părţile recunosc şi sunt de acord că "activităţile asociate" includ fără restricţii următoarele activităţi:
    a) acordarea franşizelor sau drepturilor asupra licenţelor;
    b) accesul la înregistrări, licenţe, autorizaţii şi alte aprobări (care în orice caz vor fi prompt elaborate);
    c) accesul la instituţiile financiare şi pieţele de credit;
    d) accesul la fondurile proprii deţinute în instituţiile financiare;
    e) importul şi instalarea echipamentului necesar pentru administrarea normală a afacerilor, incluzând, dar nelimitându-se, la echipament de birou şi automobile, şi exportul oricăror echipamente şi automobile astfel importate;
    f) difuzarea informaţiei comerciale;
    g) efectuarea studiilor de piaţă;
    h) numirea reprezentanţilor comerciali, inclusiv a agenţilor, consultanţilor şi distribuitorilor, şi participarea lor la activităţi de vânzare şi evenimente de promovare;
    i) vânzarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv prin canale interne de distribuţie şi sisteme de marketing, precum şi prin publicitate şi contacte directe cu persoane fizice şi companii;
    j) accesul la utilităţile publice, serviciile publice şi spaţiul comercial destinat închirierii la preţuri non-discriminatorii, în cazul când preţurile sunt stabilite şi controlate de Guvern, şi
    k) accesul la materii prime, aprovizionări şi servicii la orice preţuri non-discriminatorii, în cazul când preţurile sunt stabilite şi controlate de Guvern.
Articolul III
    1) Investiţiile nu vor fi expropriate sau naţionalizate, fie direct sau indi-rect, prin măsuri echivalente exproprierii sau naţionalizării (expropriere) cu excepţia: în scop public; în bază non-discriminatorie; plăţii unei compensări prompte, adecvate şi efective; şi conform procedurilor stabilite de legile respective şi principiile generale ale tratamentului prevăzut la articolul II 3). Compensarea va fi echivalentă valorii de piaţă a investiţiei expropriate imediat înaintea finalizării acţiunii de expropriere sau înaintea momentului când aceasta a devenit public cunoscută, indiferent de faptul care a intervenit în primul rând; va fi calculată într-o valuta liber convertibilă la o rată de schimb predominantă pe piaţă la acea dată; va fi plătită fără întârziere; va include dobânda calculată la o rată comercială rezonabilă de la data exproprierii; va fi complet realizabilă; va fi liber transferabilă.
    2) Un cetăţean sau o companie a oricărei Părţi, care susţine că întreaga sa investiţie sau o parte din aceasta a fost expropriată, va avea dreptul la o examinare promptă din partea autorităţilor judecătoreşti sau administrative competente ale celeilalte Părţi, pentru a se stabili dacă a avut loc o asemenea expropriere şi, în cazul în care exproprierea a avut loc — pentru a se stabili dacă această expropriere şi orice compensare în legătură cu ultima sunt conforme principiilor dreptului internaţional.
    3) Cetăţenilor sau companiilor oricărei Părţi, investiţiile cărora suferă pierderi pe teritoriul celeilalte Părţi cauzate de război sau de alt conflict armat, de revoluţie, de o stare de urgenţă naţională, insurecţie, de tulburări civile sau de alte evenimente similare, le va fi acordat de către cealaltă Parte un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor cetăţeni sau companii sau cel acordat cetăţenilor sau companiilor unei ţări terţe, ori altul care dintre acestea este mai favorabil, cu privire la orice măsuri pe care le adoptă în legătură cu asemenea daune.
Articolul IV
    1) Fiecare Parte va permite ca toate transferurile legate de o investiţie să fie efectuate liber şi fără întârzieri în teritoriul său şi în afara acestuia. Asemenea transferuri includ:
    a) venituri;
    b) compensări, conform articolul III;
    c) plăţi apărute dintr-un diferend în legătură cu investiţiile;
    d) plăţi efectuate conform unui contract, inclusiv rambursarea sumelor împrumutate şi plătite, dobânzile acumulate ca rezultat al unui contract de împrumut;
    e) încasările din vânzarea sau lichidarea totală sau parţială a investiţiei; şi
    f) sporurile de capital adiţionale pentru menţinerea sau creşterea investiţiei.
    2) Transferurile vor fi efectuate în valută liber convertibilă, la rata de piaţă de schimb care prevalează la data transferului, legată de tranzacţia SPOT a valutei care va fi transferată.
    3) Independent de prevederile paragrafelor 1) şi 2), fiecare Parte poate menţine legi şi reglementări (a) conform cărora se solicită raporturi privind transferul valutar; şi b) care stabilesc taxe pe venit prin aşa măsuri ca taxa de reţinere aplicabilă dividendelor sau altor transferuri. Totodată, fiecare Parte poate proteja drepturile creditorilor, sau asigura aplicarea hotărârilor emise în urma proceselor judiciare, prin aplicarea echitabilă, non-discriminatorie şi de bună credinţă a legislaţiei sale.
Articolul V
    Părţile au convenit să se consulte prompt, la solicitarea fiecăreia dintre ele în vederea soluţionării oricărui diferend în legătură cu Tratatul, sau să discute orice problemă referitoare la interpretarea sau aplicarea Tratatului.
Articolul VI
    1) În scopurile acestui articol, diferendul în legătură cu investiţii este un diferend între o Parte şi un cetăţean sau o companie a celeilalte Părţi, apărut în legătura cu:
    (a) un acord referitor la investiţii între această Parte şi un cetăţean sau Compania respectivă;
    (b) o autorizaţie pentru efectuarea investiţiilor acordată unui astfel de cetăţean sau companie de către autoritatea competentă în domeniul investiţiilor Străine a acestei Părţi; sau
    (c) o pretinsă încălcare a oricărui drept acordat sau stabilit de prezentul Tratat cu privire la o investiţie.
    2) În cazul unui diferend în legătură cu o investiţie, părţile la diferend vor încerca, iniţial, să-1 soluţioneze prin consultări şi negocieri, în cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, cetăţeanul sau compania implicată poate înainta diferendul spre soluţionare:
    a) curţilor sau tribunalelor administrative ale Părţii care este parte la diferend; sau
    b) în conformitate orice proceduri aplicabile, convenite în prealabil, referitoare la reglementarea diferendului; sau
    c) în conformitate cu prevederile paragrafului 3.
   3) a) Cu condiţia că cetăţeanul sau compania implicată în diferend nu a supus soluţionarea diferendului conform paragrafului 2) a) sau b) şi că din data când diferendul a apărut au trecut 6 luni, cetăţeanul sau compania respectivă poate, în baza cererii sale în scris, să supună soluţionarea diferendului arbitrării obligatorii:
    i) Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Diferendelor legate de Investiţii (Centrul), creat prin Convenţia pentru Soluţionarea Diferendelor legate de Investiţii între State şi cetăţenii altor State încheiată la Washington, la 18 martie 1965, (Convenţia ICSID), cu condiţia ca Partea să fie parte la această Convenţie; sau
    ii) Structurii Adiţionale a Centrului, în cazul dacă Centrul nu este disponibil; sau
    iii) conform Regulilor de Arbitrare ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL); sau
    iv) oricărei altei instituţii de arbitraj, sau în conformitate cu orice alte reguli de arbitraj, care pot apărea, la înţelegerea reciprocă între părţile la diferend.
    b) Odată ce cetăţeanul sau compania au decis să acţioneze, fiecare parte la diferend poate iniţia arbitrarea în conformitate cu opţiunea specificată în cerere.
   4) Fiecare Parte consimte astfel să supună orice diferend în legătură cu investiţii, pentru soluţionare, procedurii de arbitraj cu caracter obligatoriu, în concordanţă cu opţiunea specificată în cererea scrisă a cetăţeanului sau a companiei, conform paragrafului 3). Această înţelegere, inclusiv şi cererea în scris a cetăţeanului sau companiei înaintată în conformitate cu paragraful 3), vor corespunde următoarelor cerinţe:
    a) cererea în scris a părţilor la diferend, în sensul Capitolului II al Convenţiei ICSID (Jurisdicţia Centrului) şi în sensul Regulilor Structurii Adiţionale; şi
    b) un "acord în scris", în sensul Articolului II al Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Recunoaşterea şi Aplicarea Hotărârilor Arbitrate Străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958 ("Convenţia de la New York").
    5) Orice arbitraj în conformitate cu paragraful 3) a) ii), iii) sau iv) al acestui articol va avea loc într-un stat, care este parte la Convenţia de la New York.
    6) Orice hotărâre de arbitraj pronunţată în conformitate cu acest articol va fi definitivă şi obligatorie pentru părţile la diferend. Fiecare Parte se angajează să îndeplinească fără întârzieri dispoziţiile oricărei asemenea hotărâri şi să asigure aplicarea acesteia pe teritoriul său.
    7) În orice procedură de arbitraj care implică un diferend în legătură cu investiţii, o Parte nu va pretinde, în calitate de apărare, la contrarevendicare, dreptul de compensaţie sau alte obiecţii, pe motivul că cetăţeanul sau compania respectivă a primit sau va primi, ca urmare a unui contract de asigurare sau garanţie, o îndemnizare sau altă compensare pentru totalitatea sau o parte a pierderilor survenite.
    8) În scopurile oricărei arbitrări efectuate în conformitate cu paragraful 3) al acestui Articol, orice companie legal constituită conform legilor şi reglementărilor în vigoare ale unei Părţi sau ale unei subdiviziuni politice a acesteia, imediat înainte când evenimentul sau evenimentele au avut loc şi din cauza cărora a apărut diferendul, care a fost o investiţie a cetăţenilor sau companiilor celeilalte Părţi, va fi tratată ca un cetăţean sau companie a acestei celeilalte Părţi, în conformitate cu Articolul 25 (2) (b) a Convenţiei ICSID.
Articolul VII
    1) Orice diferend dintre Părţi privind interpretarea sau aplicarea Tratatului care nu este soluţionat prin consultări sau pe canale diplomatice, va fi supus, la cererea oricăreia dintre Părţi, unui tribunal arbitral în vederea unei decizii obligatorii în conformitate cu regulile aplicabile ale legislaţiei internaţionale, în lipsa unui acord între Părţi, care ar stabili contrariul, se vor aplica regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), cu unele modificări admisibile care vor fi efectuate de Părţi sau de arbitri.
    2) În termen de două luni de la primirea cererii, fiecare Parte va desemna un arbitru. Aceşti doi arbitri vor alege un al treilea arbitru în calitate de Preşedinte, care va fi cetăţean al unui stat terţ. Regulile UNCITRAL privind desemnarea juriului din trei membri se vor aplica mutatis mutandis la desemnarea juriului arbitral în afara cazului când autoritatea desemnată indicată în aceste reguli va fi Secretarul General al Centrului.
    3) Dacă nu s-a convenit altfel, toate supunerile de caz vor fi efectuate şi toate judecările vor fi petrecute în timp de şase luni din data desemnării celui de al treilea arbitru, şi Tribunalul îşi va pronunţa deciziile în decurs de două luni de la data supunerii definitive sau de la data încheierii dezbaterilor, oricare este mai târzie.
    4) Cheltuielile legate de Preşedinte, ceilalţi arbitri, şi alte cheltuieli leg-ate de efectuarea procedurilor arbitrale vor fi suportate în măsură egală de către Părţi. Tribunalul poate decide, totuşi, la propria apreciere, ca o proporţie mai mare din aceste cheltuieli să fie suportată de către una din Părţi.
Articolul VIII
    Prezentul Tratat nu va deroga de la:
    a) legile şi reglementările, practicile sau procedurile administrative, ori deciziile administrative sau judecătoreşti ale fiecărei Părţi;
    b) obligaţiunile juridice internaţionale; sau
    c) obligaţiunile asumate de către fiecare Parte, inclusiv cele cuprinse într-un acord cu privire la investiţii sau autorizaţie pentru efectuarea investiţiilor,
    care stabileşte investiţiilor sau activităţilor asociate un tratament mai favorabil decât cel acordat de prezentul Tratat în situaţii similare.
Articolul IX
   1) Prezentul Tratat nu va împiedica aplicarea de către fiecare Parte a măsurilor necesare menţinerii ordinei publice, îndeplinirii obligaţiunilor sale în legătură cu menţinerea sau restaurarea păcii sau securităţii internaţionale, sau protejarea propriilor interese esenţiale de securitate.
    2) Prezentul Tratat nu va împiedica oricare Parte să stabilească formalităţi speciale în legătura cu efectuarea investiţiilor, dar aceste formalităţi nu vor prejudicia esenţa oricărui drept stabilit de prezentul Tratat.
Articolul X
    1) În privinţa politicilor fiscale proprii, fiecare Parte va tinde să acorde un tratament just şi echitabil investiţiilor cetăţenilor şi companiilor celeilalte Părţi.
    2) Cu toate acestea, prevederile prezentului Tratat, şi în special ale articolelor VI şi VII, se vor aplica problemelor fiscale numai în legătură cu:
    a) exproprierea, conform articolul III;
    b) transferurile, conform articolul IV; sau
    c) respectarea şi aplicarea prevederilor unui acord cu privire la investiţii sau autorizaţie de efectuare a investiţiilor, după cum este prevăzut în articolul VI 1) a) sau b),
   În măsura în care acestea nu sunt supuse prevederilor de reglementare a diferendelor potrivit unei Convenţii pentru evitarea dublei impuneri între ambele Părţi, sau care au apărut în baza acestor prevederi de reglementare şi nu sunt soluţionate într-o perioadă de timp rezonabilă.
Articolul XI
    Prezentul Tratat se va aplica şi subdiviziunilor politice ale Părţilor.
Articolul XII
    1) Prezentul Tratat va întră în vigoare după treizeci de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Acesta va rămâne în vigoare pentru o perioadă de zece ani şi va continua să fie în vigoare până la denunţare, în conformitate cu paragraful 2) al acestui articol. Acesta va fi aplicat investiţiilor efectuate anterior intrării lui în vigoare, precum şi investiţiilor efectuate sau obţinute ulterior.
    2) Fiecare Parte poate denunţa prezentul Tratat la sfârşitul perioadei iniţiale de zece ani sau în orice moment ulterior, notificând în scris cealaltă Parte cu un an înainte.
    3) În privinţa investiţiilor efectuate sau obţinute anterior denunţării prezentului Tratat şi cărora prezentul Tratat astfel se aplică, prevederile tuturor celorlalte articole ale prezentului Tratat vor continua să fie aplicate ulterior pentru o perioadă de zece ani de la data denunţării.
    4) Anexa, Protocolul şi Scrisoarea Anexată vor fi parte integrantă a Tratatului.
   
    Drept pentru care, plenipotenţiarii respectivi au semnat acest Tratat.
    Întocmit la Washington, la 21 aprilie 1993, în două exemplare, în limba engleză. Textul în limba română va fi pregătit şi va fi considerat autentic după schimbul notelor diplomatice, confirmând conformitatea sa cu textul în limba engleză.


ANEXĂ
    1) Statele Unite ale Americii îşi rezervă dreptul de a stabili sau menţine excepţiile limitate de la tratamentul naţional, conform articolului II, paragraful 1), în sectoarele sau domeniile pe care le-a indicat mai jos:
    transport aerian; transport maritim şi de coastă; activităţi bancare; asigurări; donaţii guvernamentale; programe guvernamentale de asigurare şi împrumut; producerea de energie şi electricitate; agenţi vamali; proprietatea imobiliară; dreptul de proprietate şi de exploatare a posturilor de radiodifuziune sau staţiilor obişnuite de emisie radio şi televiziune; dreptul de proprietate asupra acţiunilor în "Communica-tions Satellite Corporation"; asigurarea serviciilor pentru transmisiunile obişnuite telefonice şi de telegraf; asigurarea serviciilor pentru cablurile submarine; folosirea resurselor terestre şi naturale; activităţi miniere de stat; servicii maritime şi servicii asociate acestora; tranzacţii speciale de intermediere cu hârtiile de valoare ale Guvernului Statelor Unite.
    2) Statele Unite îşi rezervă dreptul să introducă sau să menţină excepţii limitate de la tratamentul naţiunii celei mai favorizate, conform articolului II, paragraful 1), în următoarele sectoare sau domenii:
    proprietate imobiliară; activităţi miniere de stat; servicii maritime şi servicii asociate acestora; tranzacţii speciale de intermediere cu hârtiile de valoare ale Guvernului Statelor Unite.
    3) Republica Moldova îşi rezervă dreptul să stabilească sau să menţină excepţii limitate de la tratamentul naţional, conform articolului II, paragraful 1), în următoarele sectoare sau domenii:
    crearea băncilor mixte; achiziţionarea hârtiilor de valoare guverna-mentale şi a acţiunilor la purtător ale societăţilor pe acţiuni; dreptul de proprietate asupra pământului; achiziţionarea şi folosirea bonurilor de privatizare ce reprezintă interes de echitate în procesul privatizării din Republica Moldova; loterii şi jocuri de noroc.

PROTOCOL

    1) Fără a aduce vreun prejudiciu prevederilor articolului IV, Guvernul Republicii Moldova va depune toate eforturile, pe parcursul perioadei anterioare obţinerii convertibilităţii depline, pentru a îmbunătăţi eficienţa şi oportunitatea procedurilor de conversiune şi transfer a plăţilor legate de o investiţie.
    Totodată, pe parcursul acestei perioade, Guvernul Republicii Moldova nu va adopta măsuri inconsecvente articolului IV.
    2) Independent de prevederile tratamentului naţional stabilit în articolul II, paragraful 1), Părţile recunosc că încorporarea pe teritoriul Republicii Moldova poate fi necesară participării la procesul său de privatizare.