HGO155/2015
ID intern unic:  357976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 155
din  08.04.2015
privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 08.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 85-88     art Nr : 160
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În temeiul art.1061 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
    2. Se declară angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra proiectului de lege menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Nr. 155. Chişinău, 8 aprilie 2015.

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art.I. – La articolul 10 punctul 8 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările şi completările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală.”
    Art.II. – Articolul 131 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
 „(2) Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor, selectate conform criteriilor stipulate la alin.(3). Modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă se stabilesc de Guvern.”;
    la alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi”;
    se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puţin 10 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului”.
    Art.III. – Articolul 89 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4 art.1), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
     „Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, selectate conform criteriilor stipulate la alin.(11). Modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă se stabilesc de Guvern.”;
    alineatul (11):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi”;
    se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puţin 10 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului”.
    Art.IV. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu punctele 401), 43) şi 44) cu următorul cuprins:
    „401) Instrument de plată – dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (card de plată, telefon mobil etc.) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, TAN, alte tipuri de coduri, login/parolă etc. sau funcţionale – transfer de credit, debitare directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată”;
    „43) Sistem informaţional computerizat – produs software destinat pentru automatizarea evidenţei financiare, contabile şi fiscale din toate domeniile de activitate ale economiei naţionale.
    44) Mostre de mărfuri – orice articol care reprezintă un tip de marfă ale cărui mod de prezentare şi cantitate, pentru mărfuri de acelaşi tip, nu permit folosirea sa în alte scopuri decît pentru obţinerea de comenzi pentru mărfuri de tipul celor pe care le reprezintă.”
    2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.”
    3. La articolul 8, alineatul (2) se completează cu literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
    „c1) să utilizeze sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control, certificate la Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern;
    c2) în cazul agentului economic care livrează sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control, să certifice aceste sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control la  Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern”.
    4. La articolul 14 alineatul (3), textul „şi (34)” se înlocuieşte cu textul „ , (34) şi (35)”.
    5. La articolul 15 litera a), cifra „27852” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra „29640”.
    6. La articolul 19 litera a), după textul „şi a primelor de asigurare obligatorie de stat,” se introduce textul „a plăţilor menţionate la art.24 alin.(20),”.
    7. Articolul 20:
    litera g) se abrogă;
    se completează cu litera u1) cu următorul cuprins:
    „u1) dobînzile de la valorile mobiliare de stat”.
    8. Articolul 24:
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepţia celor reglementate de prezentul articol”;
    se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale articolelor 26 şi 27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.”;
    la alineatul (13), cuvintele „anual de către conducătorii întreprinderilor” se înlocuiesc cu textul „de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanţelor, conform modului stabilit de Guvern”;
    la alineatul (16), cuvintele „rapoartelor financiare”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiilor financiare”;
    se completează cu alineatul (20) cu următorul cuprins:
    „(20) Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.”
    9. La articolul 26 alineatul (2), cuvintele „contabil al” se exclud.
    10. Articolul 27:
    alineatul  (9):
    la  litera a), după cuvintele „reparaţie  a drumurilor” se introduce textul „ , a mijloacelor de transport aerian internaţional de pasageri şi cargo –”;
    la litera b), după cuvintele „arendă (locaţiune)” se introduce textul „ , leasing operaţional al mijloacelor de transport aerian internaţional”, iar în final se completează cu textul « , iar pentru mijloacele de transport aerian internaţional, în mărime de 100%”;
    la alineatul (10) litera a), cuvintele „valoarea de bilanţ” se înlocuiesc cu cuvintele „valoarea contabilă”;
    se completează cu alineatul (121) cu următorul cuprins:
    „(121) Începînd cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale anterioare anului 2014, a căror valoare a fost inclusă la venituri impozabile ale contribuabilului. Uzura acestor mijloace fixe se calculează reieşind din valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului conform situaţiei din 31 decembrie 2013.”
    11. La articolul 28, cuvintele „de exploatare”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „de utilizare”.
    12. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele „regulamentului aprobat de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”.
    13. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifra „9516” se înlocuieşte cu cifra „10128”;
    la alineatul (2), cifra „14148” se înlocuieşte cu cifra „15060”.
    14. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifra „9516” se înlocuieşte cu cifra „10128”;
    la alineatul (2), cifra „14148” se înlocuieşte cu cifra „15060”.
    15. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra „2124” se înlocuieşte cu cifra „2256”, iar cifra „9516” se înlocuieşte cu cifra „10128”;
    la alineatul (2) litera b), cifra „9516” se înlocuieşte cu cifra „10128”;
    la alineatul (3), textul „Tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani” se  înlocuieşte cu textul  „Curatorul minorilor în vîrstă de  la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal”, iar textul „alin.(2) lit.d)” se înlocuieşte cu textul „alin.(2) lit.b)”.
    16. Articolul 36:
    la alineatul (1), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „2”;
    la alineatul (6), textul „calculate de angajator, precum şi a sumelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se exclude;
    se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Patronilor li se permite să deducă plăţile suportate efectiv, aferente indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, conform art.4 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.”
    alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi, sumele reducerii de preţ, disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în anul fiscal în care acestea au fost constatate şi/sau calculate, şi/sau acordate”;
    la alineatele (7) şi (9), cuvintele „Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”.
    18. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele „rezervelor de mărfuri” se înlocuiesc cu cuvintele „stocurilor de mărfuri”, iar cuvintele „Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”.
    19. Articolul 49:
    la literele c) şi d), cuvintele „fondurile fixe” se înlocuiesc cu cuvintele „mijloacele fixe”;
    se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.”
    20. Articolul 513 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 513. Instituţiile de învăţămînt publice
                             şi private
    Instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art.51, şi instituţiile de învăţămînt  private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei.”
    21. La articolul 54 alineatul (3), după cuvintele „angajaţilor rezidenţi” se introduce textul „ , precum şi cel al agenţilor economici rezidenţi”, iar după cuvintele „asistenţa tehnică” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „şi investiţională”.
    22. Articolul 541:
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite  şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 lei,  pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic.”;
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. în mărime ce depăşeşte 600 000 lei, aplică regimul de impozitare în modul general stabilit.”
    23. Articolul 542:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.”
    24. Articolul 544:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.”;
    se completează cu alineatele  (21), (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(21) Contribuabilul are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul din activitatea operaţională, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art.82.”;
    „(5) Contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) achită impozitul calculat la buget corespunzător sediului central (adresa juridică) al contribuabilului.
    (6) Persoana responsabilă a contribuabilului care a iniţiat procedurile de încetare a activităţii este obligată, în termen de 6 luni  de la adoptarea unei astfel de decizii în conformitate cu legislaţia in vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională.”
    25. Se completează cu articolul  696  cu următorul cuprins:
    „Articolul 696. Modul de calculare, achitare
                             şi declarare
    (1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului lunar impozabil.
    (2) Calcularea impozitului se efectuează lunar. Achitarea la buget se efectuează pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
    (3) Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare lunii de declarare.
    (4) Formularul şi modul de completare a dării de seamă privind impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor.”
    26. La articolul 75 alineatul (2) litera a), cuvintele „cheltuielile de conducere şi generale de administrare” se înlocuiesc cu cuvintele „cheltuielile administrative”, iar cuvintele „standardelor internaţionale de raportare financiară” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”.
    27. La articolul 76 alineatul (3), cuvintele „standardele internaţionale de raportare financiară” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”.
    28. Articolul 793:
    alineatul (2):
    la propoziţia a treia, cuvintele „în original” se înlocuiesc cu textul „pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică”;
    după propoziţia a treia se introduce textul „Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Guvern.”;
    se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Modul de atestare şi confirmare a rezidenţei Republicii Moldova în scopul beneficierii de prevederile convenţiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate între Republica Moldova şi alte state se stabileşte de Guvern.”
    29. La articolul 83 alineatul (2) litera b), cifra „9516” se înlocuieşte cu cifra „10128”, iar cifra „27852” se înlocuieşte, în toate cazurile, cu cifra „29640”.
    30. Articolul 84:
    la alineatul (2), textul „şi (11)” se exclude;
    la alineatul  (3),  după cuvintele „sediul central” se introduce textul „(adresa juridică)”. 
    31. La articolul 88 alineatul (6), cuvîntul „are” se înlocuieşte cu textul „şi persoana menţionată la alin.(5) al prezentului articol au”.
    32. La articolul 89, după cuvîntul „plătitor” se introduce textul „ , menţionat la art.90,”.
    33. Articolul 92:
    la alineatul (3), textul „art.88–90 şi 91” se înlocuieşte cu textul „art.88–90, art.901 – în partea în care valoarea venitului achitat depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), şi art.91”;
    la alineatul (4), după cuvintele „beneficiarului acestor plăţi” se introduce textul „(cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.901)”;
    se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul efectuării corectărilor în informaţia prezentată conform alin.(3), persoanele indicate la alin.(3) sînt obligate să informeze beneficiarul plăţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.”;
    alineatul (11) se abrogă;
    se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) Agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari),  pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal,  prezintă  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia privind contractele de dare în  posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, în modul şi în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    34. La articolul 93 punctul 3), după cuvintele „transmitere cu plată parţială” se introduce textul „ , împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti”.
    35. Articolul 96 litera b):
    la liniuţa a doua, după cuvintele „Ministerul Sănătăţii” se introduce textul  „ , la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern”;
    la liniuţa a treia, cifrele„300660” , „4015” şi „481890” se înlocuiesc cu cifrele „300660000”, „401511000” şi „481890100”;
     liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:
    „- 8% - la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209,  ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214”.
    36. Articolul 97:
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „de bilanţ” se înlocuiesc cu cuvîntul „contabilă”.
    37. Articolul 1011:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11)  Prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.”;
    la alineatul (2), după textul „alin.(1)” se introduce, în ambele cazuri, textul „şi (11)”.
    38. Articolul 102:
    la alineatul (8), punctul 1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) declaraţia vamală de export sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare a subiectului impozabil”;
    litera e) se abrogă;
    la punctul 6) literele a) şi b), cuvîntul „digital” se înlocuieşte cu cuvîntul „electronic”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 7) litera b), cuvîntul „digitală” se înlocuieşte cu cuvîntul „electronică”;
    punctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei – documentele care atestă livrările; în cazul livrării operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile producătoare – actele de recepţie între operatorii reţelelor de distribuţie şi producători, respectiv între furnizorii energiei electrice şi producători, în celelalte cazuri – facturile fiscale ce confirmă livrările”;
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, se trece în cont doar pentru un singur autoturism  pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele  specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.”
    39. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 2), cifrele „16021000”, „20051000”, „200710100”, „200710910” şi „200710990” se înlocuiesc cu cifrele „160210001”, „200510001”, „200710101”, „200710911” şi „200710991”;
    la punctul 5), textul „mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire generală” se înlocuieşte cu textul „mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi private, legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei”;
    la punctul 7), după cuvîntul „intermediere” se introduce textul „şi a celor aferente importului de mărfuri prevăzute la art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal”;
    la punctul 10), după textul „serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice” se introduce textul „ , serviciile de ambulanţă medicală aeriană”;
    punctul 18) va avea următorul cuprins:
    „18) energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice sau importată de către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice”;
    la punctul 271), cifrele „843330” şi „843340” se înlocuiesc cu cifrele „843330000” şi „843340000”, iar după cifra „8437” se introduce textul „şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437”;
    la punctul 29), alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă, nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă – în cazul livrării  de active materiale pe termen lung sau de la valoarea în vamă – în cazul importului acestora la momentul depunerii declaraţiei vamale.”;
    punctul 31) va avea următorul cuprins:
    „31) utilajul şi tehnica de la următoarele poziţii tarifare:  ex.3926 – containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor; ex.841780700 – furnale şi cuptoare pentru  incinerarea gunoiului; ex.8479 – utilaje pentru mărunţirea, presarea, balotarea deşeurilor menajere; ex.8704 – autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care deţin autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere şi utilizează  utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în domeniul de activitate al acestora.”;
    se completează cu punctele 32) şi 33) cu următorul cuprins:
    „32) aeronavele de la poziţia tarifară 8802 40 000, elicopterele de la poziţiile tarifare 880211000, 880212000, locomotivele de la poziţiile tarifare 8601, 8602, vagoanele automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603; părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607;
    33) serviciile de leasing operaţional sau financiar ale aeronavelor de la poziţia tarifară 8802 40 000, elicopterelor de la poziţiile tarifare 880211000, 880212000, locomotivelor de la poziţiile tarifare 8601, 8602, vagoanelor automotoarelor pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603”;
    la alineatul (3), cifrele „020900” şi „150200” se înlocuiesc cu cifrele „0209” şi „1502”, iar textul „zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 170111)” se înlocuieşte cu textul „zahărul brut (poziţia tarifară ex.1701)”;
    alineatul (4) se abrogă;
    se completează cu alineatele (96) şi (97) cu următorul cuprins:
    „(96) Se scutesc de T.V.A. mijloacele de transport importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat şi au livrat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.
    (97) Se scuteşte de T.V.A. importul mostrelor de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. În cazul în care valoarea mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre. Scutirea de T.V.A. nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402 şi 2403”.
    40. Articolul 104:
    la litera a), după cuvintele „de securitate aeronautică” se introduc cuvintele „ , de căutare-salvare”;
    se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) biomasa lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde”;
    litera f) se completează în final cu textul „ , cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia”;
    se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) mărfurile şi serviciile livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate din Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi a celor livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia”.
    41. Articolul 105 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Livrarea serviciilor legate de importul de mărfuri se consideră parte a importului de mărfuri.”
    42. La articolul 109 alineatul (1), cuvintele „de frontieră” se exclud.
    43. La articolul 111 alineatul (1) litera e), liniuţele a treia şi a patra vor avea următorul cuprins:
    „- servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin  centrele de intermediere telefonică;
    - servicii în tehnologia informaţiei, informatice, acordate prin intermediul mijloacelor electronice”.
    44. Articolul 112:
    la alineatul (1), după textul „specificate la art.51” se introduce textul „ , exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).”;
    la alineatul (4), cuvintele „servicii de import” se înlocuiesc cu textul „import de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A.,”.
    45. Articolul 113:
    la alineatul (2), litera a) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , iar pentru activele supuse uzurii – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă”.
    46. La articolul 115, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, cel tîrziu la data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget:
    a) pentru serviciile aferente importului de mărfuri, a cărei achitare se face la momentul importului mărfii;
    b) pentru serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import”.
    47. Articolul 117:
    alineatul (3):
    cuvintele „card bancar” se înlocuiesc, în toate cazurile, cu cuvintele „card de plată”;
    la litera a), propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Înregistrarea prin maşina de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu alt instrument de plată.”;
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau cu alt instrument de plată, eliberarea facturii fiscale este obligatorie.”
    48. Articolul 1171:
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) La livrarea energiei electrice către operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, producătorul, în baza informaţiei prezentate de furnizorii energiei electrice, eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T.V.A. aplicată.”;
    se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) La livrarea energiei termice şi apei calde către operatorii reţelelor de distribuţie a energiei termice şi apei calde, producătorul, în baza informaţiei prezentate de operatorii reţelelor de distribuţie a energiei termice şi apei calde, eliberează     factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T.V.A. aplicată.”;
    la alineatul (9), litera c) se abrogă.
    49. La articolul 122 alineatul (2), cifrele „271011110-271019290,  271019310-271019490”, „290124100”, „290219” şi „290290900” se înlocuiesc cu cifrele „271012110-271019290,  271019310-271019480”, „290124000”, „290219000”, „290290000”, iar cifrele „271019510, 271019610, 271019630, 271019650, 271019690” se exclud.
    50. La articolul 123, alineatul (4) se abrogă.
    51. Articolul 124:
     la alineatul (4), textul „cu condiţia respectării prevederilor art.123 alin.(4)” se înlocuieşte cu textul „în cazul existenţei documentelor stabilite în art.125 alin.(4)”;
    se completează cu alineatele (112) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(112) Se scuteşte de accize importul mostrelor de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. În cazul în care valoarea mostrelor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizul se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre.  Scutirea de acciz  nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă  de la poziţia tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402, 2403.”;
    „(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.”
    52. Articolul 125:
    la alineatul (3), cuvintele „la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export” se înlocuiesc cu cuvintele „pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor”;
    alineatul (4):
    după cuvintele „supuse accizelor” se introduc cuvintele „ , prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova”;
    la litera c), cuvintele „declaraţia vamală a încărcăturii” se înlocuiesc cu cuvintele „declaraţia vamală de export”, iar cuvîntul „digitală” se înlocuieşte cu cuvîntul „electronică”;
     se completează cu alineatele (31), (32) şi (41) cu următorul cuprins: 
    „(31)  La livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător  nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului.
    (32) În cazul în care subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize exportă  în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor  prelucrate şi/sau fabricate  pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor,  expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.”;
    „(41) Pentru a obţine restituirea accizului achitat pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
    b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă achitarea de facto către furnizor, de pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul), a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate  pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, a sumei rezultate din vînzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) declaraţia vamală de export sau copia acesteia, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export, sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronică a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „persoane” se introduce textul „fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi”.
    53. La articolul 1251 alineatul (1), după cuvîntul „tarifare” se introduc cifrele „220300, 2205, 220600, 2207, 2208”.
    54. Articolul 127:
    la alineatul (1) prima propoziţie, după cuvîntul „mărfurilor” se introduc cuvintele „supuse accizelor”;
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, dar care solicită restituirea accizelor în conformitate cu art.125 alin.(31), este obligat să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.”;
    la alineatul (4), după textul „la alin.(3)” se introduce textul „şi (31)”.
    55. Anexele nr.1 şi nr.2 la titlul IV vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    56. Articolul 129:
    la punctul 10), cuvintele „dările de seamă financiare” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare”;
    punctul 13):
    se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
    e) asigurării executării art.131 alin.(7) din prezentul cod”;
    se completează în final cu următorul alineat:
    „Obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială conform art.206 din prezentul cod nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială.”
    57.  Se completează cu articolul 1291 cu  următorul cuprins:
    „Articolul 1291. Expedierea şi înmînarea actelor                              
                              organelor Serviciului Fiscal de Stat
    (1) Actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, email etc.) ori se înmînează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către organele Serviciului Fiscal de Stat.
    (2) În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele menţionate la alin.(1) se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.
    (3) În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
    (4) În cazul în care înmînarea actului organelor Serviciului Fiscal de Stat către persoanele indicate la alin.(2) şi (3) nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (5) Destinatarul şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite semnează şi restituie avizul de primire.
    (6) Refuzul de a primi actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către funcţionarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către organele Serviciului Fiscal de Stat.”
    58. Articolul 131:
    alineatul (5) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) administratorilor autorizaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei insolvabilităţii şi administratorilor autorizaţi”;
    se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat plasează pe pagina sa oficială date despre contribuabilii care au admis restanţe faţă de buget.”
    59. Articolul 134:
    la alineatul (1) litera e), cuvintele „sistemul electronic de evidenţă contabilă al” se înlocuiesc cu cuvintele „sistemele informaţionale computerizate ale”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „decizii” se introduce cuvîntul „/hotărîri”.
    60. Articolul 164:
    la alineatul (1), textul „un registru public,” se exclude;
    la alineatul (4) litera d), după textul „a biroului asociat de executori judecătoreşti” se introduce textul „ , a administratorilor autorizaţi, a biroului asociat de administratori autorizaţi”;
    la alineatul (5), după cuvintele „atribuite de alte organe” se introduce textul „ , precum şi informaţia despre persoanele ce practică activitate profesională”.
    61. La articolul 167 alineatul (1), după textul „art.162 alin.(1) lit.a) şi c)” se introduce textul „ , iar Banca Naţională deschide conturi bancare în conformitate cu Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei”.
    62. La articolul 168 alineatul (1) litera b), după textul „biroului asociat de executori judecătoreşti” se introduce textul „ , a administratorilor autorizaţi, a biroului asociat de administratori autorizaţi”.
    63. La articolul 171 alineatul (6) propoziţia a doua, cuvintele „în ziua lucrătoare” se înlocuiesc cu cuvintele „nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare zilei”.
    64. Articolul 172 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 172. Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv
                             a restanţelor, prin anulare
    (1) Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei.
    (2) Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare se efectuează prin actele organelor de drept, în mod obligatoriu definitive şi irevocabile, adoptate conform legislaţiei.”
    65. La articolul 178, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră:
    a) în cazul achitării prin virament – data la care sumele au fost înscrise la buget în contul obligaţiei fiscale respective;
    b) în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) – data la care a fost încasată obligaţia fiscală, cu condiţia înregistrării acesteia în conturile Trezoreriei de Stat;
    c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată sau prin serviciile de plată şi monedă electronică – data zilei în care a fost debitat contul de card sau contul de plăţi electronice al contribuabilului cu suma obligaţiei fiscale. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. Debitarea contului de plăţi electronice respectiv se confirmă prin ordin de plată emis de prestatorul serviciilor de plată.”
    66. Articolul 180:
    la alineatul (2), cifra „24” se înlocuieşte cu cifra „12”, iar cuvîntul „fără” se înlocuieşte cu cuvîntul „cu”;
    la  alineatul (3), cuvîntul „fără” se înlocuieşte cu cuvîntul „cu”, iar literele b) şi c) se exclud;
    la alineatul (5), textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c),” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , iar în cazul prevăzut de alin.(3) lit.a), cu acordul scris Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”;
    la alineatul (6), cuvîntul „nul” se înlocuieşte cu cuvîntul „reziliat”;
    alineatul (9) se abrogă.
    67. Articolul 187:
    la alineatul (21) literele a) şi b), cuvintele „subiecţii impunerii cu T.V.A.” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cuvintele „subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.”;
    la alineatul (3) litera k), cuvîntul „digitală” se înlocuieşte cu cuvîntul „electronică”.
    68. La articolul 193 litera d), textul „Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor fiscale curente.” se exclude.
    69. Articolul 197:
    la alineatul (1), după textul „precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător” se introduce textul „(în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de     acumulare deschise conform legislaţiei insolvabilităţii”;
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare deţinute de către notari, avocaţi, administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor prezentului articol.”;
    la alineatul (3), textul „în ziua primirii, ordinul incaso, făcînd pe el menţiunea despre lipsa, totală sau parţială, a mijloacelor” se înlocuieşte cu textul „în termen de 3 ore după  termenul reglementat de alin.(2) al prezentului articol, informaţia privind executarea ordinului incaso”.
    70. La articolul 200 alineatul (8), cuvintele „valoarea lor de bilanţ” se înlocuiesc cu cuvintele „valoarea lor contabilă”.
    71. Articolul 203:
    la alineatul (10),  textul „organului fiscal i se permite, fără acordul proprietarului” se înlocuieşte cu textul „contribuabilului i se permite, cu acordul scris al organului fiscal”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Mijloacele băneşti din comercializarea bunurilor sechestrate se virează sau se varsă la bugetul public naţional. Sumele încasate la buget se îndreaptă succesiv de către organul fiscal la recuperarea cheltuielilor de executare silită, la stingerea restanţelor faţă de bugetul public naţional, la achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate al căror termen de plată este stabilit pînă la data comercializării lor. Excedentul se rambursează contribuabilului. Procedura virării sau vărsării la bugetul public naţional a mijloacelor băneşti din comercializarea bunurilor sechestrate, precum şi rambursării excedentului de mijloace băneşti se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.”
    72. La articolul 216 alineatul (7), după cuvintele „Controlul fiscal la faţa locului” se introduc cuvintele „ , cu excepţia controlului fiscal prin metoda verificării operative,”.
    73. Articolul 224 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Ca probe ale comiterii încălcării în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video, precum şi dispozitivele de înregistrare.
    (5) Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate pentru acest scop şi prevăzute în bugetul Serviciului Fiscal de Stat. Modul de utilizare a mijloacelor destinate cumpărăturii de control se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.”
    74. Articolul 225:
    la alineatul (1), cuvintele „cadrul controlului fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele „cadrul administrării fiscale”;
    la alineatul (2), litera d) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi fondul de remunerare a muncii şi alte recompense”.
    75. Articolul 228:
    la alineatul (2), după cuvintele „determinată în conformitate cu alin.(3)” se introduc cuvintele „pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii lor”;
    la alineatul (3), după cuvintele „întîrziere se determină” se introduce cuvîntul „anual”, iar în final se completează cu cuvintele „ , împărţită la numărul de zile ale anului şi aproximată conform regulilor matematice pînă la  4 semne după virgulă”;
    se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Pentru sumele impozitelor şi taxelor solicitate de către contribuabil spre restituire şi restituite în mărimi mai mari decît suma calculată în condiţiile legii, se calculează majorare de întîrziere (penalitate) pentru suma restituită în plus pentru perioada care începe cu data restituirii efective la contul bancar al agentului economic, sau în contul stingerii datoriilor acestuia ori ale creditorilor lui faţă de bugetul public naţional şi pînă la data recuperării acestora.”
    76.  Articolul 229:
    la alineatul (1), după textul „precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător” se introduce textul „(în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform legislaţiei insolvabilităţii”;
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare deţinute de către notari, avocaţi, administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor prezentului articol.”
    77. Articolului 231 se completează cu alineatele (3)-(5) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcările fiscale se califică după cum urmează:
    a) încălcare fiscală nesemnificativă;
    b) încălcare fiscală semnificativă.
    (4) Nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unui criteriu:
    a) suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei;
    b) a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care încălcarea nu cade sub incidenţa alin.(5) lit.b).
    (5) Semnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unui criteriu:
    a) suma impozitului sau taxei care urmează a fi achitată este mai mare de 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1 000 lei pentru persoanele fizice care  desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă  fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei;
    b) este prevăzută de art.253, 254, 256, 257, 2571, 259, art. 260 alin. (4)-(5), art. 261, 262, 2621, 263, 2631 din prezentul cod.”
    78. La articolul 234 alineatul (2) litera c), cuvîntul „prezintă” se înlocuieşte cu textul „în cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat nu atestă executarea cerinţelor prevăzute la lit.a) şi b), prezintă”, iar textul „10 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor”.
    79. Articolul 235:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Avertizarea se aplică pentru încălcarea fiscală nesemnificativă.”;
    la alineatul (2), după cuvintele „sub formă de” se introduc cuvintele „avertizare sau”.
    80. Articolul 238 se completează cu alineatul (11)  cu următorul cuprins:
    „(11) Amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.”
    81. Articolul 253:
    la alineatul (1), cifra „10000” se înlocuieşte cu cifra „5000”;
    la alineatul (5), cifra „1000” se înlocuieşte cu cifra „500”, iar cifra „10000” se înlocuieşte cu cifra „5000”;
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Amenzile prevăzute la alin.(5) nu se aplică în cazul în care persoanele prezintă documente justificative în partea ce ţine de imposibilitatea prezentării acestora la organul fiscal.”
    82. Articolul 254:
    în titlul articolului, cuvintele „ Neeliberarea biletelor de călătorie” se exclud;
    alineatele (10)-(12) se abrogă.
    83. Se completează cu articolul 2541 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2541. Nerespectarea reglementărilor
                              din domeniul transporturilor auto
                              de călători. Neeliberarea biletelor
                              de călătorie
    (1) Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită, care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.
    (2) Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) prin intermediul planului unic de facturare şi decontare se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată agentului transportator.
    (3) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi cu mijloc de transport nedotat cu aparat de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără a dispune de copia conformă a licenţei de transport rutier pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), sau fără foaie de parcurs constituie activitate ilicită, care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.
    (4) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi fără eliberarea de către conducătorul mijlocului de transport a bonului de casă emis de aparatul de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără deţinerea de către agentul transportator a documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar la finalizarea cursei, inclusiv a bonului de casă emis de maşina de casă şi de control a agentului transportator, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, sau a copiei dispoziţiei de plată, se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.”
    84. Articolul 257:
    la alineatul (5), după cuvintele „benzilor de control” se introduce textul „(benzilor de control pe suport electronic specializat)”;
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Livrarea şi/sau utilizarea sistemelor informaţionale computerizate şi/sau a softurilor pentru maşinile de casă şi control, necertificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, se sancţionează cu o amendă de 50 000 lei.”;
    la alineatul (7), cuvintele „rapoartele financiare” se înlocuiesc cu cuvintele „situaţiile financiare”, iar cuvintele „Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară” se înlocuiesc cu abrevierea „IFRS”;
    se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8)  Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective.”
    85. În titlul articolului 260, cuvintele „şi păstrare” se exclud.
    86. Se completează cu articolul  2601 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2601. Încălcarea  modului de  prezentare
                               de către contribuabil a documentelor
                               privind plăţile şi/sau impozitele reţinute
    Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.”
    87. Articolul 264 alineatul (1), după cuvintele „pot fi determinate” se introduc cuvintele „de către contribuabil şi organele fiscale sau alte organe cu atribuţii de administrare fiscală”.
    88. Articolul 266 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul indicat la alin.(1), se anulează în modul stabilit de Guvern.”
    89. Articolul 277:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
    a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
    c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
    e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar.
    Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sînt obligate să prezinte subiecţilor impunerii,  în termen de pînă la data de 25 mai a anului fiscal în curs, informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune.”;
    la alineatul (2), textul „lit.a)” se exclude, iar cuvintele „de folosinţă şi de dispoziţie” se înlocuiesc cu textul „de folosinţă şi/sau de dispoziţie”;
    alineatul (5) se abrogă.
    90. La articolul 2811 alineatul (1) şi articolul 282 alineatul (4), textul „1 iulie” se înlocuieşte cu textul „30 iunie”.
    91. Articolul 286 se completează în final cu textul „ , iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune”.
    92. La articolul 288 punctul 8), după cuvintele „publicităţii exterioare” se introduc cuvintele „şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător”.
    93. Articolul 290:
    la litera e), cuvintele „persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzători” se înlocuiesc cu cuvintele „persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice”;
    la litera q), după cuvintele „publicităţii exterioare” se introduc cuvintele „şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător”.
    94. Articolul 291 alineatul (1):
    la literele c) şi e), textul „zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor” se înlocuieşte cu textul „zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”;
    litera q) va avea următorul cuprins:
    „q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară şi/sau oricare altă informaţie aferentă activităţii de întreprinzător.
    Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2”.
    95. La articolul 292 alineatul (1), după textul „în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)” se introduce textul „ , şi lit.n) a aceluiaşi articol”.
    96. La articolul 293 alineatul (4), textul „zona de protecţie a drumurilor” se înlocuieşte cu textul „zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”.
    97. La articolul 297 alineatul (7), după  textul „art.289” se introduce textul „alin.(2)”.
    98. Anexa la titlul VII:
    la literele c) şi e) coloana 1, cuvintele „zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor” se înlocuiesc cu cuvintele „zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor”;
    la litera p), coloana 4 va avea următorul cuprins „Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale”.
    99. La articolul 302, cuvintele „persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători” se înlocuiesc cu cuvintele „persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice”.
    100. Articolul 305 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul livrării apei în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e) prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    101. Articolul 306:
    la litera b), după cuvintele „apa extrasă şi livrată” se introduc cuvintele „direct sau prin intermediul unor agenţi economici”;
    literele c), d) şi e) se completează în final cu cuvintele „direct sau prin intermediul unor agenţi economici”.
    102. La articolele 315, 320 şi 325, cuvintele „persoanele juridice şi fizice” se înlocuiesc cu cuvintele „persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice”, iar textul „ , înregistrate în calitate de întreprinzător” se exclude.
    103. La articolele 326 şi 327, cuvintele „valoarea de bilanţ” se înlocuiesc cu cuvintele „valoarea contabilă”.
    104. În tot cuprinsul titlului IX, textul „zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor”, la orice formă gramaticală, se înlocuieşte cu textul „zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    105. La articolul 341 alineatul (81), după cuvintele „se calculează” se introduc cuvintele „la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată,”.
    106. Anexa nr.1 la titlul IX va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
Taxa pentru folosirea drumurilor de către
 autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Nr.
crt.
Obiectul impunerii
Unitatea de măsură
Taxa, lei
1.

Motocicletă cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 
a) de pînă la 500 cm³ inclusiv
unitate
300
b) de peste 500 cm³
unitate
600
2.

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 
a) de pînă la 2000 cm³ inclusiv
cm³
0,60
b) de la 2001 la 3000 cm³ inclusiv
cm³
0,90
c) de la 3001 la 4000 cm³ inclusiv
cm³
1,2
d) de la 4001 la 5000 cm³ inclusiv
cm³
1,5
e) de peste 5001 cm³
cm³
1,8
 
3.

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare

tonă
270
4.

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 20 t inclusiv
tonă
225
b) de peste 20 t
unitate
4500
5.

Autoremorchere, tractoare

unitate
2250
6.

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

 
 
a) de pînă la 1,6 t inclusiv
unitate
1200
b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv
unitate
2250
c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv
unitate
3000
d) de peste 10,0 t
unitate
4500
7.

Autobuze cu capacitatea*:

 
 
a) de pînă la 11 locuri
unitate
2925
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
unitate
3600
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
unitate
4275
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
unitate
4725
e) de peste 40 locuri
unitate
5400
    * Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.”

    Art.V. – Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 24:
    alineatele (8), (9) şi (14) se abrogă;
    la alineatul (16), cuvintele „Ministerului Economiei” se înlocuiesc cu cuvintele „Biroului Naţional de Statistică”.
    2. Asteriscul de la anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
    „* Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei Rev.2, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.”
    Art.VI. – La articolul 17 din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68 art.555), cu modificările şi completările ulterioare, textul „ , embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informaţie” se exclude.
    Art.VII. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „de către autoritatea vamală” se exclud.
    2. Articolul 7:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care autoritatea vamală dispune amînarea determinării definitive a valorii în vamă, declarantul are dreptul să ridice marfa din vamă cu condiţia depunerii unei garanţii suficiente, care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză.”;
    alineatele (31), (32) şi (33) se exclud.
    3. Articolul 11:
    la alineatul (4) litera b), textul „a căror acţiune nu poate fi luată în considerare” se înlocuieşte cu textul „sau prestaţii a căror valoare nu poate fi determinată, cu referire la mărfurile de evaluat”;
    la alineatul (5) litera b), textul „alin.(4)” se înlocuieşte cu textul „art.11 alin.(1)”.
    4. Se completează cu articolul 172 cu următorul cuprins:
    „Articolul 172. Amînarea determinării definitive
                            a valorii în vamă
    (1) Amînarea determinării definitive a valorii în vamă se dispune:
    a)  în cazul în care este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1), iar declarantul nu poate prezenta la vămuire documentele confirmative pentru determinarea cu exactitate a sumei de ajustat;
    b) în cazul în care preţul efectiv plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil de a nu include toate plăţile efectuate sau care urmează a fi efectuate la momentul vămuirii, direct sau indirect, ca o condiţie a vînzării mărfurilor importate;
    c) în situaţia în care pentru determinarea valorii în vamă pe baza valorii de tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare referitoare la exactitatea şi veridicitatea valorii declarate şi declarantul nu le poate prezenta la momentul efectuării formalităţilor vamale.
    Procedura de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfii se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii în vamă se iau în considerare următoarele elemente:
    a) valoarea de tranzacţie care rezultă din documentele  prezentate de declarant;
    b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vamă conform art.11 alin.(1), estimată de declarant pe bază de documente justificative şi acceptată de organul vamal şi/sau stabilită pe baza informaţiilor de care dispune organul vamal;
    c) orice sumă care poate fi considerată parte a plăţii totale efectuate sau de efectuat, direct sau indirect, ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat;
    d) informaţiile conţinute în Sistemul informaţional integrat vamal.
    (3) În cazul în care determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul să ridice mărfurile din vamă, cu condiţia să constituie o garanţie suficientă, care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză. Garanţia suficientă este oferită printr-un depozit bănesc sau o scrisoare de garanţie emisă de o bancă din Republica Moldova (garanţie bancară), sau o garanţie a brokerului vamal.
    (4) În sensul prezentului articol, garanţia suficientă reprezintă diferenţa dintre drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă a mărfii, determinată de autoritatea vamală cu titlu provizoriu, şi drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă declarate de declarant.
    (5) Termenul de valabilitate al garanţiei bancare sau al garanţiei brokerului vamal trebuie să fie de cel puţin 65 de zile calendaristice.
    (6) În situaţia în care s-a procedat la amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfii, drepturile de import calculate pe baza valorii anunţate de declarant se transferă în bugetul de stat, garanţia suficientă oferită printr-un depozit bănesc se transferă în contul trezorerial de garanţii, iar garanţia bancară sau garanţia brokerului vamal se perfectează în biroul vamal în care se efectuează formalităţile vamale de import înainte de acordarea liberului de vamă.
    (7) În cazul în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la ridicarea mărfii, declarantul nu prezintă documente concludente privind confirmarea valorii în vamă a acesteia, autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei, iar operaţiunea de plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată.
    (8) În cazul în care, în timpul efectuării formalităţilor vamale de import, se constată că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea art.11, chiar dacă s-ar proceda la amînarea determinării definitive a valorii în vamă, autoritatea vamală aplică prevederile art.12–17 în modul stabilit de prezenta lege, valoarea în vamă determinată astfel avînd caracter definitiv.”
    5. Articolul 23:
    la alineatele (1) şi (2), după cuvintele „certificatul de origine” se completează cu cuvintele „sau declaraţia pe factură/declaraţia de origine”;
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) ţara de origine a mărfii beneficiază din partea Republicii Moldova de un regim preferenţial;”.
    6. Se completează cu articolele 241 şi 242 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Declaraţia pe factură a mărfii/
                            declaraţia de origine a mărfii
    (1) Declaraţia pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii trebuie să confirme originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină textul stabilit în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova.
    (2) Declaraţia pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală în condiţiile prevăzute la art.179 din Codul vamal.
    (3) În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea declaraţiei pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii sau a datelor şi informaţiilor ce se conţin în aceasta, autoritatea vamală este în drept să se adreseze organizaţiillor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii, pentru a obţine date şi informaţii suplimentare sau precizări.
    (4) În cazurile prevăzute de prezenta lege, originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă documente şi informaţii suplimentare obţinute conform alin.(3).
    Articolul 242. Declaraţia producătorului
    (1) Declaraţia producătorului este un act întocmit de producător în care acesta declară originea mărfurilor produse.
    (2) Declaraţia producătorului se prezintă împreună cu documentele justificative, în prealabil sau concomitent cu depunerea cererii de solicitare a certificatului de origine preferenţial.
    (3) Modelul declaraţiei producătorului este stabilit de Guvern.”
    7. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru mărfurile provenite din ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri privind acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, poate fi aplicat (restabilit) regimul preferenţial în cazul prezentării dovezii de origine a mărfurilor (certificatul de origine, declaraţia de origine/declaraţia pe factură) pînă la expirarea termenului prevăzut de acordurile respective.”
    8. Articolul 28:
    la litera m),  cifrele „020900” şi „150200” se înlocuiesc cu cifrele „0209” şi „1502”, iar textul „zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 170111)” se înlocuieşte cu textul „zahărul brut (poziţia tarifară ex.1701)”;
    la litera q2), alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, taxa vamală se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) de la valoarea în vamă a acestor active la momentul depunerii declaraţiei vamale.”;
    se completează cu literele q3), y1) şi z) cu următorul cuprins:
    „q3) mostrele de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. În cazul în care valoarea mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată, taxa vamală se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre.  Scutirea de taxa vamală  nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402, 2403”;
    „y1) aeronavele de la poziţia tarifară 8802 40 000, elicopterele de la poziţiile tarifare 880211000, 880212000, locomotivele de la poziţia tarifară 8601, 8602, vagoanele automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603, părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607”;
    z) mijloacele de transport importate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    - pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    - pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    - pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    - pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la litera z).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.”
    9. Anexa nr.2:
    la poziţia 8 coloana 2, cuvintele „Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;
    nota se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mijloacele de transport importate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.”
    10. Anexa nr.5:
    cifra „020900” se înlocuieşte cu cifra„0209”;
    cifra „150200” se înlocuieşte cu cifra „1502”;
    poziţiile 170111 şi 170112 vor avea următorul cuprins:

„Ex.1701
Zahăr brut”.

    Art.VIII. – Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (6) alineatul patru:
    cuvintele „T.V.A. nu se aplică livrărilor” se înlocuiesc cu cuvintele „Se scutesc de T.V.A. livrările”;
    cuvintele „reţelele de distribuţie” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu textul „operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    alineatele (136) şi (137) vor avea următorul cuprins:
    „(136) Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se impozitează la cota zero a taxei pe valoarea adăugată. Modul de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (137)  Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, se impozitează la cota zero a taxei pe valoarea adăugată. Modul de aplicare cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.”;
    la alineatul (18), litera a) se abrogă.
    2. În anexă:
    cifra „020900” se înlocuieşte cu cifra „0209”;
    cifra „150200” se înlocuieşte cu cifra „1502”;
    poziţiile 170111 şi 170112 vor avea următorul cuprins:
„Ex.1701
Zahăr brut”.

    Art.IX. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „costul vamal al” se înlocuiesc cu cuvintele „valoarea
facturată a”.
    Art.X. – La articolul 8 alineatul (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „organele fiscale” se introduc cuvintele „ , organele vamale”.
    Art.XI. – La articolul 12 alineatul (1) din  Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72–73, art.485), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „unităţile de deservire socială” se înlocuiesc cu cuvintele „de prestări servicii”.
    Art.XII. – Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cifra „2015” se înlocuieşte cu cifra „2017”;
    la alineatul (7), litera b) se completează în final cu textul „ , iar în cazul terenurilor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune”;
    alineatul (9):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornind de la valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului, inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora. Pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobîndite pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la dată de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective, cu achitarea impozitului în două părţi egale – cel tîrziu pînă la 15 august şi, respectiv, 15 octombrie. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare  pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs, cu achitarea impozitului în acelaşi termen. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal”;
    litera b) se completează în final cu textul „În cazul bunurilor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se înmînează subiecţilor impunerii cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune”.
    2. În anexa nr.2 punctele 1 şi 2, cuvintele „valoarea de bilanţ” se înlocuiesc cu cuvintele „valoarea contabilă”.
    Art.XIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    punctul 211) va avea următorul cuprins:
    „211) control ulterior – verificarea informaţiilor din declaraţia vamală şi din documentele însoţitoare, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unei destinaţii vamale sau regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor şi datelor sub orice formă, inclusiv computerizată, care se raportează la operaţiunile privind mărfurile (în cazul în care acestea mai pot fi identificate), mijloacele de transport, spaţiile de depozitare în cauză sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri, mijloace de transport, spaţii de depozitare”;
    punctul 62):
    cuvintele „circuitul determinat în mod automatizat” se înlocuiesc cu cuvintele „circuitul automatizat bazat pe analiza de risc”;
    liniuţa a patra va avea următorul cuprins:
    „- culoar albastru – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic, cu efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale”;
    se completează cu punctele 66) şi 67) cu următorul cuprins:
    „66) cerere de intervenţie – solicitare prezentată Serviciului Vamal pentru a interveni în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    67) livrare mică – trimitere poştală sau prin curierat rapid care conţine cel mult 3 unităţi sau are o greutate brută de cel mult 2 kilograme”.
    2. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Informaţiile cuprinse în declaraţiile vamale, autorizaţiile şi/sau formularele tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice, precum şi cele cuprinse în documentele în baza cărora aceste acte vamale au fost emise sînt considerate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată şi nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor cînd:
    a) există acordul prealabil scris al declarantului privind furnizarea informaţiei solicitate; sau
    b) există o cauză penală concretă pornită în privinţa declarantului; sau
    c)  a fost emisă o autorizaţie a judecătorului de instrucţie privind ridicarea acestor informaţii.”
    3. Articolul 20:
    la alineatul (4), cifra „870130” se înlocuieşte cu cifra „870130000”;
    se completează cu o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
    „ - a motocicletelor clasificate la poziţia tarifară 8711, precum şi a motoarelor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani”;
    se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Prin derogare de la prevederile alin.(4), se permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport importate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.”;
    la alineatul (9), cifra „401220” se înlocuieşte cu cifra „401220000”.
    4. La articolul 30 alineatul (6), cifrele „240210”, „271011110-271019290”, „271019310-271019490”, „290124100”, „290219” şi „290290900” se înlocuiesc cu cifrele „240210000”, „271012110-271019290”, „271019310-271019480”, „290124000”, „290219000” şi „290290000”.
    5. La articolul 42 alineatul (2), după textul „8 zile”, în ambele cazuri, se introduce cuvîntul „calendaristice”.
    6. Articolul 70:
    alineatul  unic devine alineatul (1);
    se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Pot fi plasate în regim de admitere temporară cu suspendare totală de drepturile de import, fără constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import, mijloacele de transport străine care fac obiectul unor tratate internaţionale bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte, introduse cu scopul realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    7. Se completează cu articolele 971-974 cu următorul cuprins:
    „Articolul 971. Magazinul duty-free aflat pe teritoriul
                             temporar necontrolat de către organele
                             constituţionale
    (1) Magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat.
    (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale se efectuează fără perceperea drepturilor de import.
    (3) La înfiinţarea magazinelor duty-free pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, nu se creează zonă de control vamal.
    (4) În magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, mărfurile se comercializează conform prevederilor legale, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
    (5) Mărfurile comercializate în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale se supun declarării obligatorii organelor vamale.
    Articolul 972. Condiţiile plasării mărfurilor în magazinele
                           duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat
                           de către organele constituţionale
    (1) În magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite sau restricţionate de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie.
    (2) Mărfurile autohtone livrate pentru comercializare în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale sînt plasate sub regimul vamal de export.
    (3) Mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free aflate pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale, sînt plasate sub regim vamal de reexport.
    (4) Prin derogare de la prevederile prezentului cod, în cazul plasării/scoaterii mărfurilor în/din magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, depunerea şi validarea declaraţiilor vamale respective vor avea loc pe propria răspundere a titularului licenţei pentru genul respectiv de activitate.
    (5) Organele vamale  vor asigura supravegherea vamală  şi controlul vamal, prin intermediul controlului documentar al mărfurilor destinate comercializării în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (6) Depunerea declaraţiei vamale de reexport se efectuează cu anexarea documentelor în modul stabilit de art.179, iar validarea acesteia se efectuează fără anexarea documentelor justificative (bon fiscal sau factură).
    Articolul 973. Licenţierea activităţii magazinului duty-free
                           de pe teritoriul temporar necontrolat de către
                           organele constituţionale
    (1)  Magazinul duty-free poate fi înfiinţat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale de o persoană juridică care deţine licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere, în modul stabilit de actele legislative şi normative.
    (2)  Condiţiile de licenţiere a magazinului duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale sînt prevăzute la art.951. În cazul magazinelor duty-free înfiinţate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, Camera de Licenţiere va elibera licenţa în condiţiile speciale prevăzute de legislaţie.
    (3)  În cazul nerespectării condiţiilor de licenţiere, Camera de Licenţiere va retrage licenţa.
    Articolul 974. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                           de import a titularului licenţei magazinului duty-free
                           de pe teritoriul temporar necontrolat de către
                           organele constituţionale
    Obligaţia de plată a drepturilor de import apare în cazul în care sînt reintroduse  pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfurile străine plasate anterior pentru comercializare în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale. ”
    8.  Articolul 127 se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:
    „(10) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11), termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor vamale este de 4 ani, calculat de la ultima dată prevăzută pentru depunerea declaraţiei vamale sau pentru apariţia obligaţiilor vamale, în cazul în care nu a fost depusă declaraţia vamală.
    (11) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra obligaţiilor vamale dacă:
    - declaraţia vamală care stabileşte o obligaţie vamală conţine informaţii eronate ori reflectă fapte ce constituie încălcări ale legislaţiei vamale;
    - declaraţia vamală nu a fost depusă pentru situaţiile în care aceasta a fost prevăzută;
    - obligaţia vamală se calculează pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală.”
    9. La articolul 12711, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e)  cînd, la eliberarea certificatului de origine preferenţială pentru mărfurile originare din Republica Moldova în sensul acordurilor de comerţ liber, obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă sau produse în zona economică liberă care nu corespund criteriilor prevăzute la art.7 alin.(41) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere,  nu au fost supuse taxei vamale mărfurile neoriginare încorporate în mărfurile originare menţionate”.
    10. Articolul 128:
    alineatul (1):
    se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) scădere”;
    litera f) se completează în final cu cuvintele „sau încasarea contravalorii acestora”;
    se completează cu alineatele (5)-(8) cu următorul cuprins:
    „(5) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere are loc în situaţiile în care plătitorul vamal persoană fizică:
    a) a decedat;
    b) este declarat mort;
    c) este declarat dispărut fără urmă;
    d) este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă.
    (6) În cazurile enumerate la alin.(5), stingerea obligaţiei prin scădere se face în mărimea întregii obligaţii vamale – dacă persoana nu a lăsat (nu dispune de) bunuri – sau în mărimea părţii nestinse din obligaţia vamală – dacă averea lăsată de ea (averea existentă) este insuficientă.
    (7) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere a plătitorului vamal persoană juridică are loc în urma încetării activităţii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciară, sau prin reorganizare.
    (8) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere are loc în temeiul unei decizii a conducerii organului vamal care administrează obligaţia vamală respectivă, inclusiv în cazul cînd stingerea ei prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este imposibilă.”
    11. La articolul 130 alineatul (1), litera a) se abrogă.
    12. Articolul 1412:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „şi normelor metodologice existente”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „şi normele metodologice existente, prin emiterea deciziei de clasificare a mărfurilor. Procedura de emitere a deciziei de clasificare a mărfurilor în corespundere cu Nomenclatura combinată a  mărfurilor se stabileşte de către Serviciul Vamal.”;
    se completează cu alineatele (21)-(212) cu următorul cuprins:
    „(21) Decizia de clasificare a mărfurilor, emisă de organul vamal pînă la acordarea liberului de vamă, se aduce la cunoştinţa declarantului în ziua emiterii acesteia. Dacă decizia organului vamal de clasificare a mărfurilor influenţează mărimea drepturilor de import aferente tranzacţiei de import, liberul de vamă se acordă după achitarea integrală a acestora.
    (22) Organul vamal este în drept să emită decizia de clasificare a mărfurilor după acordarea liberului de vamă. Decizia de clasificare se transmite declarantului în termen de trei zile lucrătoare de la emitere.
    (23) În cazul în care decizia de clasificare a mărfurilor emisă de organul vamal influenţează asupra restricţiilor care urmează să fie aplicate acestor mărfuri, liberul de vamă nu se acordă pînă la prezentarea documentelor care atestă respectarea acestor restricţii.
    (24) În cazul în care, pînă la acordarea liberului de vamă, există informaţii ce demonstrează că clasificarea mărfurilor este eronată sau informaţia prezentată de către declarant pentru verificarea corectitudinii clasificării mărfurilor nu este suficientă, organul vamal iniţiază un control suplimentar pentru a efectua expertizarea mărfurilor sau solicită acte ori informaţii suplimentare.
    (25) Pentru primirea actelor sau informaţiilor suplimentare, organul vamal, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, informează declarantul, în formă scrisă, despre necesitatea prezentării actelor şi informaţiilor privind caracteristicile mărfurilor care influenţează asupra clasificării acestora şi/sau actelor care urmează să confirme aceste caracteristici. Declarantul este în drept să prezinte şi alte acte şi/sau informaţii privind caracteristicile mărfurilor.
    (26) În cazul în care controlul suplimentar nu poate fi încheiat în termenul stabilit de art.199 alin.(1), liberul de vamă se acordă de către organul vamal doar la constituirea unei garanţii suficiente care să acopere drepturile de import, ce pot fi calculate suplimentar după obţinerea rezultatelor controlului, şi numai dacă schimbarea codificării mărfurilor nu a condus la aplicarea unor restricţii faţă de aceste mărfuri, potrivit procedurii stabilite de organul vamal.
    (27) Garanţia suficientă se va constitui prin depozit bănesc sau scrisoare de garanţie emisă de o bancă din Republica Moldova (garanţie bancară), sau garanţie a brokerului vamal.
    (28) În sensul prezentului articol, garanţia suficientă reprezintă diferenţa drepturilor de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de organul vamal cu titlu provizoriu şi drepturilor de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de declarant.
    (29) În situaţia prevăzută la alin.(26), drepturile de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de declarant se transferă la contul bugetului de stat, garanţia suficientă constituită prin depozit bănesc se transferă la contul trezorerial de garanţii, iar garanţia bancară sau garanţia brokerului vamal se constituie la biroul vamal la care se efectuează formalităţile vamale de import, înainte de acordarea liberului de vamă.
    (210) Organul vamal informează în scris declarantul, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, despre mărimea garanţiei suficiente. Liberul de vamă se acordă imediat după constituirea garanţiei suficiente necesare.
    (211) Termenul maxim stabilit pentru efectuarea controlului suplimentar şi emiterea deciziei de clasificare nu va depăşi 90 de zile calendaristice de la data ridicării mărfurilor din vamă.
    (212) În urma încheierii controlului suplimentar cu emiterea deciziei de clasificare a mărfurilor, se va încasa obligaţia vamală prin întocmirea deciziei de regularizare sau se va restitui garanţia constituită, iar operaţiunea de vămuire se va considera a fi încheiată.”
    13. La articolul 1642, litera h) se completează în final cu textul „ , precum şi codurile mărfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    14. La articolul 175 alineatul (4), cifrele „271011110-271019290”, „271019310-271019490”, „290124100”, „290219” şi „290290900” se înlocuiesc cu cifrele „271012110-271019290”, „271019310-271019480”, „290124000”, „290219000” şi „290290000”.
    15. Articolul 1811:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1811. Controlul ulterior”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organul vamal are dreptul ca, într-o perioadă de 4 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declaraţia vamală sau, după caz, să efectueze controlul ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale sau prin audit post-vămuire;”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „declaraţiei” se introduce cuvîntul „vamale”, iar cuvintele „controlul ulterior” se înlocuiesc cu cuvintele „auditul post-vămuire”.
    16. La articolul 1841 alineatul (1), după cuvintele „cu achitarea vinietei” se introduc cuvintele „în condiţiile art.3481 alin.(1) din Codul fiscal”.
    17. Articolul 1843:
    la alineatul (1), după cuvintele „Serviciul Vamal” se introduce textul „în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data recepţionării cererii şi documentelor anexate”;
    se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea depusă nu conţine toate informaţiile necesare, în termen de 30 de zile de la data recepţionării cererii şi documentelor anexate, solicită agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii.
    (4) Termenul de emitere a autorizaţiei pentru declaraţia simplificată sau pentru procedura de vămuire la domiciliu curge din momentul în care Serviciul Vamal dispune de toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii. Serviciul Vamal, în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţionării ultimei informaţii solicitate, aduce la cunoştinţa agentului economic faptul că informaţia a fost recepţionată şi comunică în scris data de la care curge acest termen.”
    18.  Articolul 185 alineatul (1):
    la litera e1), cuvintele „al declaraţiei vamale” se înlocuiesc cu cuvintele „prin reverificarea declaraţiilor vamale”;
    litera f1) va avea următorul cuprins:
    „f1) controlul ulterior prin audit postvămuire”. 
    19.  Articolul 1953:
    la alineatul (1), punctul 5) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) solicitantul a luat măsuri care permit identificarea cu precizie a partenerilor săi comerciali, astfel încît să securizeze lanţul logistic internaţional”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „Termenul examinării cererii privind acordarea statutului de AEO este de pînă la 30 de zile calendaristice de la data recepţionării cererii şi documentelor anexate.”;
    se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea depusă nu conţine toate informaţiile necesare, în termen de 30 de zile calendaristice, solicită agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii.
    (22) Termenul de emitere a certificatului AEO curge din momentul în care Serviciul Vamal dispune de toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii. Serviciul Vamal, în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţionării ultimei informaţii solicitate, aduce la cunoştinţa solicitantului faptul că informaţia a fost recepţionată şi comunică în scris data de la care curge acest termen.”
    20. La articolul 199 alineatul (1), după textele „în cel mult 5 zile” şi „în cel mult 3 zile” se introduce cuvîntul „calendaristice”, iar în final se completează cu textul „Dacă ultima zi a termenului de verificare este nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare.”
    21. Titlul secţiunii 291 va avea următorul cuprins:
„Secţiunea a 291-a
Controlul ulterior”.
    22. Articolele 2021 şi 2022 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 2021. Auditul postvămuire
    (1) Auditul postvămuire este o formă de control vamal ulterior, care are drept scop verificarea respectării legislaţiei în vigoare de către persoanele stabilite în Republica Moldova la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora sub o destinaţie vamală. Auditului postvămuire pot fi supuse persoanele implicate direct sau indirect, cu titlu profesional, în operaţiunile supuse auditului postvămuire sau persoanele care dispun de documentele şi datele respective din motive profesionale.
    (2) Auditul postvămuire este efectuat de organele vamale conform competenţelor teritoriale, planificat sau inopinat.
    (3) Pentru exercitarea auditului postvămuire, în termenul prevăzut la art.2025 alin.(2) după acordarea liberului de vamă, pentru a se asigura de exactitatea informaţiilor furnizate în declaraţia vamală sau în declaraţia sumară, organele vamale verifică toate documentele şi datele care se referă la operaţiunile privind mărfurile în cauză sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri. Organele vamale pot să examineze aceste mărfuri şi/sau să preleveze eşantioane, dacă este încă posibil să se efectueze o asemenea verificare sau prelevare.
    (4) În procesul auditului postvămuire, organul vamal este obligat să identifice şi să examineze imparţial toate faptele şi circumstanţele ce au tangenţă cu trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi plasarea acestora într-o destinaţie vamală.
    (5) Auditul postvămuire poate fi efectuat la sediul şi în încăperile titularului mărfurilor sau ale reprezentantului său, ale oricărei persoane legate direct sau indirect, cu titlu profesional, de aceste operaţiuni ori ale oricărei persoane care dispune de documentele respective, cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv în scop de domiciliu şi reşedinţă, sau la sediul organelor vamale.
    (6) În cadrul auditului postvămuire poate fi examinat întregul sistem structural-organizatoric intern al persoanelor auditate.
    (7) În cazul în care în procesul desfăşurării auditului postvămuire este necesară stabilirea anumitor fapte şi circumstanţe în baza documentelor sau mărfurilor care se află în posesia altei persoane cu care persoana auditată are sau a avut relaţii economice şi/sau financiare, organul vamal este în drept, cu emiterea unui nou ordin de control, să desfăşoare o verificare prin contrapunere.
    (8) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, organul vamal întreprinde măsurile prevăzute de prezentul cod.
    (9) În procesul efectuării auditului postvămuire, organele vamale pot utiliza informaţiile din bazele de date automatizate şi sistemele electronice de analiză a riscurilor.
    (10) Auditul postvămuire este bazat pe analiza riscurilor care utilizează metode informaţionale de prelucrare a datelor şi de elaborare a măsurilor de identificare a riscurilor, folosind anumite criterii stabilite de organele vamale sau criterii stabilite la nivel internaţional. Pentru a pune în aplicare gestionarea riscurilor, organele vamale pot utiliza sisteme electronice adecvate.
    (11) Auditul postvămuire se efectuează în baza unui ordin de control emis de către directorul general al Serviciului Vamal/şeful biroului vamal sau de persoanele împuternicite de aceştia.
    (12) Ordinul de efectuare a auditului postvămuire este emis în forma stabilită de Serviciul Vamal.
    (13) Efectuarea auditului postvămuire se aduce la cunoştinţa persoanei auditate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data iniţierii controlului, conform procedurii stabilite de organul vamal, cu excepţia controlului inopinat.
    (14) Perioada de desfăşurare a auditului postvămuire nu trebuie să depăşească 2 luni de la data iniţierii auditului postvămuire. În cazuri întemeiate şi justificate documentar, persoanele menţionate la alin.(11) pot decide prelungirea duratei de desfăşurare a auditului postvămuire cu cel mult 4 luni sau sistarea auditului postvămuire. Perioada sistării şi prezentării documentelor nu se include în durata efectuării auditului postvămuire.
    (15) Auditul postvămuire poate fi suspendat, la decizia organelor vamale, în cazul:
    a) intervenţiei unei forţe majore, constatate în modul stabilit;
    b) intentării unui proces judiciar care are importanţă pentru auditul postvămuire;
    c) solicitării motivate (întemeiate şi justificate documentar) a persoanei auditate, însă nu mai mult de 30 de zile.
    (16) Auditul postvămuire iniţiat şi neiniţiat urmează a fi încheiat printr-un raport, dacă:
    a) persoana juridică în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost lichidată, iar persoana fizică întreprinzător individual în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
    b) persoana în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire nu este de găsit, iar informaţia de care dispune organul vamal nu permite regularizarea situaţiei.
    (17) Auditul postvămuire se efectuează în orele de lucru ale organului vamal şi ale persoanei juridice sau fizice controlate.
    (18) În cazul în care persoana auditată nu dispune de sediu sau de încăpere ce poate fi utilizată pentru efectuarea auditului postvămuire ori sediul se află la adresa de domiciliu, ori în alte cazuri în care nu există condiţii optime de lucru, auditul postvămuire se efectuează în sediul organului vamal, respectînd prevederile art.145 din Codul fiscal, cu întocmirea obligatorie a actului de ridicare de la persoana juridică sau fizică a documentelor necesare.
    (19) Contestarea ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de suspendare sau de prelungire a auditului nu împiedică efectuarea controlului.
    (20) Suspendarea de către instanţa de judecată a ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de prelungire sau de modificare a auditului postvămuire nu împiedică efectuarea controlului ulterior prin audit postvămuire.
    Articolul 2022. Reverificarea declaraţiei vamale
    (1) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează la oficiul organului vamal şi este o formă de control vamal ulterior ce constă în verificarea, după acordarea liberului de vamă, a corectitudinii întocmirii declaraţiei vamale, a totalităţii şi conformităţii documentelor anexate la aceasta, necesare plasării mărfurilor într-un regim vamal şi care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea drepturilor de import, a altor documente aferente operaţiunilor verificate, de care dispune organul vamal, alt organ cu atribuţii de administrare fiscală sau alte instituţii şi persoane, precum şi în verificarea respectării măsurilor de politică economică.
    (2) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează de organele vamale conform competenţelor teritoriale şi normelor procedurale stabilite de Serviciul Vamal.
    (3) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4), controlul ulterior prin reverificare se efectuează fără întocmirea procesului-verbal de reverificare asupra obiectivului vizat.
    (4) În cazul constatării unor erori, contradicţii între declaraţia vamală şi documentele verificate, ce duc la apariţia, modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale, organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale.
    (5) Reverificarea declaraţiei vamale iniţiată şi neiniţiată urmează a fi încheiată printr-un raport, dacă:
    a) persoana juridică în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost lichidată, iar persoana fizică întreprinzător individual în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
    b) persoana în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de reverificare a declaraţiei vamale nu este de găsit, iar informaţia de care dispune organul vamal nu permite regularizarea situaţiei.”
    23. Articolul 2023:
    în denumire, cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul exercitării controlului ulterior, organul vamal are următoarele obligaţii:
    a) să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezentul cod şi cu alte acte normative;
    b) să trateze cu respect şi corectitudine declarantul, reprezentantul lui, alţi participanţi la raporturile vamale;
    c) să popularizeze legislaţia vamală;
    d) să informeze declarantul, în cazurile prevăzute de legislaţia vamală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;
    e) să informeze declarantul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective;
    f) să efectueze controale vamale ulterioare şi să întocmească actele de rigoare;
    g) în cazul depistării unei încălcări vamale ce conduce la apariţia unei obligaţii vamale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale declarantului, să emită decizie de regularizare;
    h) să nu folosească situaţia de serviciu în interese personale;
    i) să întreprindă şi alte acţiuni prevăzute de legislaţia vamală.”;
    alineatul (2):
    cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la litera a), înaintea cuvintelor „să verifice clădirile” se introduce textul „în cadrul controlului ulterior prin audit postvămuire”;
    la litera c), înaintea textului „să ceară administratorului, persoanei auditate” se introduce textul  „în cadrul controlului ulterior prin audit postvămuire”.
    24. Articolul 2024:
    în denumire, cuvîntul „auditate” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlate”;
    alineatul (1):
    cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    la litera a), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior prin audit postvămuire”;
    la litera b), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la litera c), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să fie informat, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de iniţierea controlului ulterior prin audit postvămuire (cu excepţia auditului postvămuire inopinat), printr-un aviz de audit postvămuire, al cărui model este stabilit de Serviciul Vamal”;
    se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţie”;
    alineatul (2):
    cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    la litera b), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la litera e), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”.
    25. Articolul 2025:
    în denumire, cuvintele „auditului postvămuire”  se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la alineatul (1), cuvintele „auditului postvămuire”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    alineatul (2):
    cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”, iar cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „4”;
    la litera a), cuvintele „drepturi de import reduse sau zero” se înlocuiesc cu cuvintele „acordarea de facilităţi fiscale şi vamale”.
    26. Articolul 2026:
    în denumire, după cuvintele „Citaţia de audit postvămuire” se introduce textul „/reverificare”;
    la alineatul (1), cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    la alineatul (2), după cuvintele „Modelul citaţiei de audit postvămuire” se introduce textul „/reverificare”;
    alineatul (3):
    cuvîntul „auditate” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlate”;
    cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”.
    27. La articolul 2027:
    în denumire, cuvintele „auditului postămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la alineatul (1), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    alineatul (2):
    la litera b) şi d), cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) obţinerea rezultatelor cercetării (expertizei) de laborator a mărfurilor, prelevate în cadrul controlului ulterior;
    f) obţinerea documentelor solicitate în cadrul unei cereri de asistenţă administrativă internaţională”;
    alineatul (3):
    după cuvintele „organele vamale vor lua în considerare” se introduc cuvintele „ , după caz,”;
    cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    la literele b) şi f), cuvîntul „auditate” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlate”;
    la literele c) şi g), cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”;
    la alineatul (4), după cuvintele „actul de audit postvămuire” se introduc cuvintele „sau procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale”;
    la alineatul (5), cuvîntul „auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul „controlată”.
    28. Articolul 2029:
    în denumire, după cuvintele „Actul de audit postvămuire” se introduc cuvintele „/procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale”;
    la alineatul (2), după cuvintele „şi ale altor acte” se introduc cuvintele „ce au condus la modificarea obligaţiei vamale”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale reprezintă un document de forma stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de colaboratorul vamal al organului care a exercitat reverificarea declaraţiei vamale, în care se consemnează rezultatele controlului. În procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale se vor descrie obiectiv, clar şi exact încălcările legislaţiei şi măsurile de politică economică cu referire la informaţiile, datele, documentele probatorii, fiind indicate actele normative încălcate.”;
    se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) În baza actului de audit postvămuire/procesului-verbal de reverificare a declaraţiei vamale, organele vamale întreprind măsuri de calculare şi încasare a obligaţiilor vamale constatate, conform procedurii stabilite de legislaţie.
    (6) Rezultatele controlului ulterior prin audit postvămuire sau reverificarea declaraţiei vamale pot fi contestate de către persoana controlată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie.”
    29. La articolul 20210 alineatul (12), cuvintele „constatarea contravenţiilor vamale” se înlocuiesc cu cuvintele „regularizarea situaţiei conform prevederilor art.1811”.
    30. Se completează cu secţiunea 342 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 342-a
Exportator aprobat
    Articolul 2153. Dispoziţii generale
    (1) Agentul economic care exportă mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi care este rezident în sensul  art.5 pct.5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art.2154 alin.(1) din prezentul cod poate să solicite statutul de exportator aprobat (Approved exporter).
    (2) Statutul de exportator aprobat se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unui certificat şi face obiectul unei supravegheri permanente.
    (3)  Statutul de exportator aprobat nu poate fi acordat brokerilor vamali.
    Articolul 2154. Condiţiile pentru acordarea statutului
                             de exportator aprobat
    (1) Statutul de exportator aprobat este acordat exportatorilor care întrunesc următoarele condiţii:
    1) derulează tranzacţii de export de cel puţin 3 ani;
    2) efectuează exporturi preferenţiale cu frecvenţă mare şi regulată, de cel puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni calendaristice consecutive;
    3) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul celor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, solicitantul, persoanele responsabile ale solicitantului nu au comis încălcări ale legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului. 
    Se va lua în considerare:
    a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;
    b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;
    c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre greşelile sau neregulile descoperite;
    d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau a minimiza eventuale nereguli sau greşeli;
    4) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
    5) dacă solicitantul nu a avut încălcări ale regulilor de origine preferenţială, depistate în urma verificărilor ulterioare în cadrul procedurilor de asistenţă administrativă;
    6) dacă solicitantul demonstrează că mărfurile exportate întrunesc regulile de origine prevăzute de acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova;
    7) dacă solicitantul numeşte persoane competente în calitate de responsabili de domeniul originii preferenţiale a mărfurilor;
    8) dacă solicitantul oferă Serviciului Vamal acces la toate documentele ce dovedesc originea mărfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de evidenţă a operaţiunilor vamale şi la procesul de producţie pentru a verifica originea preferenţială a mărfurilor.
    (2) Serviciul Vamal verifică respectarea de către solicitant a tuturor condiţiilor stipulate la alin.(1).
    (3) Serviciul Vamal examinează cererea de solicitare a statutului de exportator aprobat în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. În cazul în care Serviciul Vamal cere în scris de la solicitant informaţii şi date suplimentare, termenul menţionat se suspendă pînă la recepţionarea răspunsului scris de la acesta. În cazul în care, în cadrul examinării cererii de solicitare a statutului de exportator aprobat, se decide controlul activităţii economice a solicitantului, Serviciul Vamal informează în scris despre aceasta solicitantul, termenul menţionat supra fiind suspendat pînă la finalizarea controlului, cu maximum 10 zile lucrătoare.
    (4) Serviciul Vamal efectuează auditul postvămuire a activităţii economice a exportatorului aprobat nu mai rar decît o dată pe an.
    (5) Serviciul Vamal asigură realizarea controlului ulterior al declaraţiilor pe factură/declaraţiilor de origine completate de către exportatorul aprobat.
    (6) În cazul modificării prevederilor prezentului articol, Serviciul Vamal va revizui statutul tuturor titularilor de certificate de exportator aprobat, acordat pînă la intrarea în vigoare a modificărilor corespunzătoare.
    (7) Procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat se stabileşte de Guvern.
    Articolul 2155. Drepturile şi obligaţiile exportatorului
                             aprobat
    (1) Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea  declaraţiilor pe factură/declaraţiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mărfuri.
    (2) Exportatorul aprobat este obligat:
    a) să asigure completarea declaraţiei pe factură/declaraţiei de origine doar pentru mărfurile care întrunesc regulile de origine preferenţială, reglementate de prevederile acordului de liber schimb la care Republica Moldova este parte;
    b) să asigure păstrarea copiilor documentelor pe care sînt completate declaraţiile pe factură/declaraţiile de origine şi ale actelor ce confirmă originea preferenţială a mărfurilor, exportate cu acoperirea declaraţiei pe factură/declaraţiei de origine, pe un termen de cel puţin 4 ani de la data emiterii acesteia;
    c) să raporteze Serviciului Vamal despre documentele pe care au fost completate declaraţii pe factură/declaraţii de origine, conform statutului de exportator aprobat;
    d) să informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, adresei juridice a întreprinderii, a procesului de producere a mărfurilor la întreprindere şi relaţiilor contractuale de export încheiate în regim preferenţial, în decurs de cel mult 10 zile de la momentul intervenirii modificării, prezentînd copiile documentelor ce confirmă modificările în cauză”.
    31. La articolul 302 alineatul (1), textul „3 zile lucrătoare” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu textul „4 zile lucrătoare”.
    32. Articolul 303 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Perioada de prelungire în decursul căreia organele vamale trebuie să intervină începe din  ziua lucrătoare următoare datei de expirare a perioadei anterioare şi nu depăşeşte un an calendaristic.
    (5) Serviciul Vamal va suspenda intervenţia organului vamal pînă la expirarea perioadei în decursul căreia organul vamal trebuie să intervină, în cazul în care titularul de drept:
    a) nu respectă obligaţia privind returnarea mostrelor, după cum este prevăzut la art.304 alin.(6);
    b) nu iniţiază o procedură de distrugere a mărfurilor contrafăcute.”
    33. Articolul 304 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Pentru mărfurile care sînt susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală, declarantul depune o declaraţie vamală de antrepozit vamal sau o declaraţie sumară pentru plasarea acestora în depozit provizoriu, pe cheltuiala acestuia. Din momentul în care organul vamal primeşte notificarea că produsele reţinute sînt contrafăcute, toate cheltuielile aferente depozitării mărfurilor sînt suportate de către titularul de drept.”
    34. Se completează cu articolul 3051 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3051. Procedura pentru distrugerea mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici
    (1) Prezentul articol se aplică mărfurilor în cazul în care sînt îndeplinite toate condiţiile de mai jos:
    a) mărfurile sînt susceptibile a fi mărfuri contrafăcute sau piratate;
    b) mărfurile nu sînt produse perisabile;
    c) mărfurile sînt vizate de o decizie de acceptare a unei cereri;
    d) titularul deciziei a solicitat în cerere utilizarea procedurii prevăzute la prezentul articol;
    e) mărfurile sînt transportate în livrări mici.
    (2) În cazul aplicării procedurii prevăzute la prezentul articol, nu se aplică articolul 304 alineatele (1) şi (6).
    (3) Organul vamal notifică declarantul sau deţinătorul mărfurilor cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau la reţinerea acestora în termen de o zi lucrătoare de la data suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau de la data reţinerii acestora. Notificarea privind suspendarea acordării liberului de vamă sau privind reţinerea mărfurilor include următoarele informaţii:
    a) intenţia organului vamal de a distruge mărfurile;
    b) drepturile declarantului/deţinătorului mărfurilor în conformitate cu alineatele (4), (5) şi (6).
    (4) Declarantul/ deţinătorul mărfurilor are posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau de la data reţinerii acestora.
    (5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau de la data reţinerii acestora, declarantul/deţinătorul mărfurilor a confirmat organului vamal acordul său privind distrugerea mărfurilor.
    (6) În cazul în care declarantul/deţinătorul mărfurilor nu a confirmat acordul său cu privire la distrugerea mărfurilor, nici nu a notificat dezacordul său în acest sens organului vamal, în termenul prevăzut la alineatul (5), organul vamal poate considera că declarantul/deţinătorul mărfurilor a confirmat acordul său cu privire la distrugerea mărfurilor.
    (7) Prin derogare de la art.100, distrugerea mărfurilor susceptibile a fi mărfuri contrafăcute sau piratate se desfăşoară sub control vamal, în baza unui act de distrugere conform modelului stabilit de Serviciul Vamal. La cerere, organul vamal furnizează titularului deciziei informaţii cu privire la cantitatea reală sau estimată de mărfuri distruse şi natura acestora.
    (8) În situaţia în care declarantul/ deţinătorul mărfurilor contestă măsurile de suspendare a acordării liberului de vamă sau de reţinere a mărfurilor, organul vamal notifică imediat titularului deciziei cantitatea de mărfuri şi natura acestora, inclusiv imaginile respectivelor mărfuri, după caz. De asemenea, organul vamal informează titularul deciziei, la cerere şi dacă le sînt cunoscute, cu privire la numele şi adresa destinatarului, expeditorului şi declarantului sau deţinătorului mărfurilor, precum şi cu privire la regimul vamal şi originea, provenienţa şi destinaţia mărfurilor a căror acordare a liberului de vamă a fost suspendată sau care au fost reţinute.
    (9) În cazul în care titularul deciziei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării prevăzute la alin.(8), a acţionat în judecată declarantul/ deţinătorul mărfurilor, organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.
    (10) Organul vamal acordă liberul de vamă mărfurilor, imediat după încheierea tuturor formalităţilor vamale, în cazul în care nu a primit informaţii din partea titularului deciziei în legătură cu iniţierea unei proceduri de stabilire a încălcării unui drept de proprietate intelectuală în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării notificării prevăzute la alin.(8).”
    35. Articolul 307:
    la alineatul (5), după cuvintele „nu îşi exercită” se introduce cuvîntul „repetat”;
    se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Prezentul capitol nu împiedică titularul deciziei de acceptare a cererii de intervenţie vamală să solicite despăgubiri de la persoana care i-a încălcat drepturile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    36. La articolul 311 alineatul (1), după textul „vîrsta de 18 ani,” se introduc cuvintele „posedă limba de stat, sînt”.
    Art.XIV. – Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (28) cu următorul cuprins:
    „(28) Pe parcursul perioadei 1 mai 2015 – 31 decembrie 2016, agenţii economici care elaborează şi/sau livrează, şi/sau utilizează sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşinile de casă şi control urmează să le certifice la Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern.
    Începînd cu 1 ianuarie 2017, se interzice utilizarea sistemelor informaţionale computerizate, a softurilor pentru maşinile de casă şi control necertificate  de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor.”
    Art.XV. –  La articolul 7 alineatul (41) litera a) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorul mărfurilor” se înlocuiesc cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.
    Art.XVI. – Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu literele s) şi t) cu următorul cuprins:
    „s) coridor verde sau „nimic de declarat” – coridor destinat persoanelor fizice care nu dispun de bunuri, mărfuri sau care dispun numai de bunuri, mărfuri admise în ţară care nu necesită declararea vamală în formă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificată ca declarare vamală concludentă a bunurilor, mărfurilor respective, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    t)  coridor roşu – coridor destinat persoanelor fizice care trec bunuri, mărfuri ce se declară în formă scrisă, prevăzute de  legislaţia în vigoare”.
    2. Articolul 10:
    la alineatul (1) literele a) şi b), cifra „870130” se înlocuieşte cu cifra „870130000”;
    se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
    „ - motociclete clasificate la poziţia tarifară 8711, precum şi motoarele lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani”;
    la alineatul (2) litera b), cifra „870130” se înlocuieşte cu cifra „870130000”;
    se completează cu alineatele (34) şi (35) cu următorul cuprins:
    „(34) În cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislaţie, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vîndut la piese, fapt confirmat prin documente justificative), organul vamal va încasa pentru mijloacele de transport ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare – drepturile de import, iar în cazul în care acestea sînt prohibite, va percepe contravaloarea lor conform legislaţiei în vigoare.
    (35) În cazul mijloacelor de transport distruse în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit, persoana fizică nu este responsabilă de plata drepturilor de import sau a contravalorii mijloacelor de transport distruse.”
    Art.XVII.  – La articolul 8 din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    Art.XVIII. – Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Delegarea de competenţe în domeniul
                           asistenţei sociale
    Competenţele autorităţilor publice centrale în domeniul asistenţei sociale se deleagă autorităţilor publice locale şi se finanţează din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat prevăzute în legea bugetară anuală.”
    Art.XIX. – La articolul 5 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.585), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.
    Art.XX. – Articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), litera c) se abrogă;
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.”
    Art.XXI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 263:
    la alineatul (1), textul „de la 10 la 35” se înlocuieşte cu textul „de la 50 la 150”;
    la alineatul (4), textul „de la 25 la 100” se înlocuieşte cu textul „de la 100 la 300”.
    2. Articolul 277:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, raportul de schimb, raportul privind datele înregistrate în aparatul de casă şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”;
    se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. Se completează cu articolul 2771 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2771. Încălcarea legislaţiei cu privire la jocurile
                               de noroc
    (1) Împiedicarea exercitării atribuţiilor de control sau refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc, sau prezentarea de date falsificate,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa suspendată /retrasă, sau cu licenţa nevalabilă,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Admiterea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conştiente de acţiunile lor, precum şi permiterea accesului acestor persoane în localul de joc
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 5 luni la un an.
    (4) Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerinţelor legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi ale altor acte normative, inclusiv folosirea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani în urmă sau nedeclararea la licenţiere a unităţilor structurale şi/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti şi fiecare masă de joc),
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    4. Articolul 2871:
    în denumire, cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”;
    la alineatul (2), cuvintele „auditului postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”, iar după cuvintele „în timpul controlului” se introduce cuvîntul „ulterior”.
    5. Articolul 2931:
    la alineatul (1), cuvintele  „nesigilate, neînregistrate la organul fiscal” se înlocuieşte cu textul „nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Exploatarea (inclusiv asistenţa  tehnică) a maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, precum şi a celor scoase de la evidenţă (înregistrare) la organul fiscal
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    6. Articolul 295 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Livrarea şi/sau utilizarea sistemelor informaţionale computerizate şi/sau a softurilor pentru maşinile de casă şi control necertificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor se sancţionează cu amendă de la 25 la 150 de unităţi convenţionale aplicate persoanei cu funcţie de răspundere.”
    7. Articolul 296:
    la alineatul (1), textul „de la 15 la 25” se  înlocuieşte cu textul „ de la 50 la 250”;
    la alineatul (2), cifra „15” se înlocuieşte cu cifra „50”, iar în final se completează cu textul „(instituţiei financiare)”.
    8. Articolul 356 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 356. Jocurile de noroc şi ghicitul în locuri publice
    (1) Desfăşurarea jocurilor de noroc neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Ghicitul în locuri publice
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”
    9. Articolul 400:
    la alineatul (1),  textul „art.277” se înlocuieşte cu textul „art. 277 alin.(1), (4), (5) şi (7)”;
    la alineatele (4) şi (6),  textul „art.356 alin.(11)” se înlocuieşte cu textul „art.2771 alin.(3)”.
    10. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art.263 alin.(1), (3)-(8)” se introduce textul „ , art.277 alin.(2), (3) şi (6), art.2771  alin.(1), (2) şi (4)”, după cifra „2951” se introduce cifra „ , 296”, după cifra „301” se introduce cifra „ , 3011”, iar textul „art.277 alin.(2), (3), (6),” se exclude.
    11. La articolul 408 alineatul (1), textul „275 alin.(2),” se exclude.
    12. La articolul 414 alineatul (1) şi alineatul (2) litera c), cifra „275” se înlocuieşte cu textul „275 alin.(1)”.
    Art.XXII. – Anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul „Serviciul Vamal”:
    poziţiile 2 şi 8 se exclud;
    la poziţiile 10, 11, 12, 13 şi 14 ultima coloană, cuvintele „De o singură dată” se înlocuiesc cu cuvintele „Fără termen”;
    se completează cu poziţia 15 cu următorul cuprins:
„15.

Certificat de exportator aprobat

Gratuit
Fără termen”;

    titlul compartimentului „Întreprinderea de Stat “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie” va avea următorul cuprins:
    „Institutul Naţional de Metrologie”.
    Art.XXIII. – Articolul 49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.155-159, art.508) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „de către autorităţile administraţiei publice locale, compensaţii de la bugetele locale pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor)” se înlocuieşte cu textul „compensaţii pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”;
    la alineatul (2), după cuvintele „în plus” se introduce textul „ , din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”.
    Art.XXIV. – Articolul 7 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534) se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) asigură stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”.
    Art.XXV. – Capitolul 22 din Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.529) se completează în final cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă: Pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului  contingentului anual stabilit de Guvern, cota taxei vamale constituie 0 %”.
    Art.XXVI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 mai 2015, cu excepţia articolului XX, care intră în vigoare la data publicării, articolului IV punctul 2, punctul 30, punctul 38 referitor la art.102 alin.(8) pct.10), punctul 39 referitor la art.103 alin.(1) pct.18), punctul 48 referitor la art.1171 alin.(21) şi (22), punctul 61 referitor la art.164 alin.(4) lit.d), punctul 63, articolului VIII punctul 1 referitor la art.4 alin.(6), articolului XXIII, articolului XXIV, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2015, şi articolului II referitor la art.131 alin.(3) lit.a) şi c), articolului III referitor la art.89 alin.(11)  lit.a) şi c), articolului IV  punctul 3, punctul 60 referitor la art.134 alin.(1) lit.e), articolului XXI punctul 6, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016, şi articolului IV punctul 8 referitor la art.24 alin.(13), punctul 85 referitor la art.257 alin.(51), care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017.
    (2) Guvernul:
    în termen de 3 luni:
    - va elabora modul de certificare a sistemelor informaţionale computerizate;
    - va elabora modul de aprobare a limitelor privind deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    în termen de 6 luni, va elabora modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI