HGM938/2014
ID intern unic:  358057
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 938
din  13.11.2014
cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice
în contextul conjuncturii regionale
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 180
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG124 din 30.03.15, MO166-176/03.07.15 art.460
    HG165 din 15.04.15, MO94-97/17.04.15 art.183    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. În temeiul art. 3 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2), art. 27 lit. c) şi art. 351 alin. (1) din Legea nr. 419-XVI  din  22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza procesului-verbal nr. 2 din 7 noiembrie 2014  al şedinţei Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, se acceptă propunerea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară de acordare, în caz de necesitate, de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate, a creditelor de urgenţă în sumă de pînă la 9500 milioane lei, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar şi de emitere a garanţiei (garanţiilor) de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei.
    2. Ministerul Finanţelor va elibera, în numele Guvernului, garanţia (garanţiile) de stat sus-menţionată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei hotărîri, care va produce efectele juridice de la data instituirii de către Banca Naţională a Moldovei a administrării speciale asupra băncilor, în conformitate cu art. 374 al Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
    3. Garanţia de stat va fi substituită cu valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanţelor în termenul stabilit de Ministerul Finanţelor de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct.3 modificat prin HG124 din 30.03.15, MO166-176/03.07.15 art.460]
    4. Valorile mobiliare de stat menţionate la pct.3 sînt emise pentru situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, pentru garantarea creditelor de urgenţă, acordate de Banca Naţională a Moldovei, astfel cum sînt definite conform prevederilor art. 351 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Condiţiile de emitere a valorilor mobiliare de stat vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei.
    6. Creditele de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei şi garantate de Guvernul Republicii Moldova vor fi utilizate de către administratorii speciali ai băncilor pentru a restitui, în caz de necesitate:
    (a) mijloacele persoanelor fizice;
    (b) creanţele aferente împrumuturilor obţinute de la Guvern cu scop de recreditare;
    (c) creanţele aferente împrumuturilor de la organizaţii financiare internaţionale;
    (d) mijloacele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi a Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    (e) mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe;
    (f) mijloacele speciale şi fondurile speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat;
    (g) mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    (h) mijloacele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, organizaţiilor internaţionale constituite conform tratatelor internaţionale care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;
    (i) mijloacele întreprinderilor de stat (municipale) şi societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin 25% din capitalul social;
    (j) creanţele creditorilor băncilor privind plata salariilor, pensiilor, a pensiilor de întreţinere, burselor, indemnizaţiilor sociale, în limitele stabilite de administratorul special;
    (k) mijloacele societăţilor comerciale cu capital privat, întreprinderilor individuale, executorilor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi administratorilor insolvabilităţii;
    (l) mijloacele instituţiilor financiare rezidente.
    7. Ministerul Finanţelor va crea, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Centrul Naţional Anticorupţie o Comisie specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice şi juridice cu capital privat, inclusiv societăţilor comerciale în care statul deţine sub 25% din capitalul social deschise în bănci, cu excepţia instituţiilor financiare rezidente, care depăşesc cumulativ suma de 500 mii lei, pentru a stabili, în termen de 2 luni din data de la care garanţia de stat produce efecte juridice, lista persoanelor fizice, a persoanelor juridice şi a întreprinderilor individuale care sînt persoane afiliate băncilor, în conformitate cu definiţia din art. 3 al Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum şi conformarea acestora cu prevederile legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Comisia specială poate implica orice altă instituţie publică (Serviciul Fiscal de Stat, Agenţia Servicii Publice etc.) în activitatea sa.
    În caz de necesitate, inclusiv în cazul parvenirii unor informaţii suplimentare, Comisia este obligată să modifice sau să completeze lista persoanelor afiliate şi informaţia despre conformarea acestora cu prevederile legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, chiar şi după expirarea termenului de două luni.
    [Pct.7 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.7 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.7 modificat prin HG165 din 15.04.15, MO94-97/17.04.15 art.183]
    8. Garanţia de stat nu acoperă mijloacele persoanelor fizice şi juridice care au fost identificate ca şi afiliate băncilor sau/şi neconforme legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, conform pct.7 din prezenta hotărîre, creanţele instituţiilor financiare nerezidente şi altor creanţe.
    9. Mijloacele persoanelor fizice în valoare ce depăşeşte cumulativ suma de 500 mii lei pentru fiecare deponent, cu excepţia mijloacelor persoanelor afiliate băncilor sau/şi neconforme legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, stabilite conform pct.7, vor putea fi restituite prin utilizarea creditelor de urgenţă garantate de Guvernul Republicii Moldova, conform pct.1 din prezenta hotărîre, în termen de pînă la 3 luni de la acordarea creditelor de urgenţă.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                         Oleg Efrim

    Nr. 938. Chişinău, 13 noiembrie 2014.