HGM184/2015
ID intern unic:  358160
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 184
din  16.04.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii

intelectuale şi procedura de mediere
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 210
    MODIFICAT
   
HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252


    În temeiul art. 4 alin. (2) şi art. 71 lit. b) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191-193, art. 630), precum şi al art.27 şi 28 din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art. 600), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                             Vladimir Grosu

    Nr. 184. Chişinău, 16 aprilie 2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 184
din 16 aprilie 2015

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în
domeniul proprietăţii
intelectuale şi procedura de mediere
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere (în continuare – Regulament) stabileşte organizarea activităţii Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – Comisie de mediere), condiţiile faţă de mediatorul din cadrul acestei Comisii, procedura de desfăşurare şi încetare a medierii în domeniul proprietăţii inte­lec­tuale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei cu privire la mediere şi tratatele internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale la care Republica Moldova este parte.
    2. Mediatorul din cadrul Comisiei de mediere îşi desfăşoară activitatea în temeiul principiilor legalităţii, imparţialităţii, accesului liber şi egal la procedura de mediere, liberului consimţămînt, confidenţialităţii, independenţei şi liberei alegeri a mediatorului.
    3. În competenţa mediatorului din cadrul Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale intră soluţionarea litigiilor atribuite conform legilor speciale din acest domeniu, inclusiv a litigiilor ce ţin de gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
    4. Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv după pornirea unui proces în instanţa judecătorească sau arbitrală, în condiţiile legislaţiei cu privire la mediere.
II. MEDIATORUL DIN CADRUL COMISIEI DE MEDIERE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
    5. Mediator din cadrul Comisiei de mediere (în continuare – mediator) poate fi orice persoană fizică care are capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare, calificare şi experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale, nu are antecedente penale şi a susţinut examenul de atestare la Consiliul de mediere de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    6. Mediatorul: 
    1) asistă părţile în procesul de mediere pentru a soluţiona litigiul dintre acestea;
    2) dirijează procesul de mediere în mod neutru şi imparţial şi se abţine de la soluţionarea unui litigiu dacă există anumite circumstanţe ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial;
    3) solicită părţilor informaţii, materiale şi documente necesare procedurii de mediere şi le restituie la momentul încetării medierii;
    4) implică, după caz, alte persoane decît cele deja implicate în litigiu, specialişti în domeniu; 
    5) acţionează cu promptitudine pentru ca părţile să ajungă, într-un termen rezonabil, la un acord convenabil;
    6) încasează onorariul stabilit prin negociere cu părţile.
    7. Persoanele ce îndeplinesc condiţiile specificate la pct.5 din prezentul Regulament sînt înscrise, în temeiul unei cereri scrise, în Lista mediatorilor Comisiei de mediere, care este publică şi are un caracter de recomandare.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
DE MEDIERE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE

    8. În scopul coordonării şi organizării activităţii mediatorilor cu privire la examinarea şi soluţionarea litigiilor atribuite în competenţa lor conform legilor speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, se instituie Comisia de mediere, constituită din 5 membri, dintre care doi sînt desemnaţi de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), doi – de către Ministerul Justiţiei şi unul este selectat din mediul academic, printr-un concurs organizat de către AGEPI, pe un termen de 4 ani. Componenţa nominală a Comisie de mediere se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI.
    Calitatea de membru al Comisiei de mediere nu este remunerată.
    9. Atribuţiile de bază ale Comisiei de mediere sînt:
    1) asigurarea bunei desfăşurări a medierii;
    2) coordonarea şi evidenţa procedurilor de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale;
    3) acordarea asistenţei necesare mediatorilor şi altor persoane implicate în procesul de mediere;
    4) asigurarea păstrării secretului comercial, a confidenţialităţii altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată ce i-au fost prezentate, în condiţiile stabilite de legislaţie;
    5) înscrierea mediatorilor pe Lista mediatorilor Comisiei de mediere;
    6) numirea, la solicitare, a mediatorului.
    10. Activitatea Comisiei de mediere este coordonată de preşedintele acesteia, ales cu votul majorităţii membrilor Comisiei.
    11. Membrii Comisiei de mediere, precum şi preşedintele acesteia, pot fi revocaţi de către acei care i-au desemnat sau la cererea majorităţii membrilor desemnaţi ai Comisiei, în următoarele cazuri:
    1) absenţa nejustificată la 4 şedinţe consecutiv sau acumularea a 8 absenţe pe an;
    2) imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile pentru o perioadă de cel puţin 4 luni;
    3) încălcarea prevederilor legale în domeniu.
    12. Calitatea de membru al Comisiei de mediere încetează în următoarele situaţii:
    1) revocare;
    2) demisie;
    3) deces.
    În cazul încetării calităţii de membru al Comisiei de mediere, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi desemnate alte persoane pînă la expirarea termenului de 4 ani, fără emiterea unui ordin al directorului general al AGEPU, în termen de cel mult 3 luni.
    13. În cazul lipsei temporare sau imposibilităţii de exercitare a atribuţiilor, în locul preşedintelui se prezintă un membru supleant din partea autorităţii care l-a  desemnat. În acest caz, preşedintele Comisiei de mediere va fi ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    14. Preşedintele Comisiei de mediere are următoarele atribuţii:
    1) organizează şi este responsabil de activitatea Comisiei de mediere;
    2) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei de mediere;
    3) reprezintă Comisia de mediere în relaţiile acesteia cu autorităţile publice;
    4) semnează notificările Comisiei de mediere şi exercită controlul asupra executării lor.
    15. Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de mediere va fi asigurată de către secretarul acesteia, specialist în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI, desemnat prin ordinul directorului general al AGEPI.
    16. Secretarul Comisiei de mediere are următoarele atribuţii:
    1) îndeplineşte actele necesare pentru procedura de mediere şi comunică părţilor despre locul, data şi ora desfăşurării acesteia;
    2) notifică părţile, dacă cererea de mediere nu este admisă sau o parte renunţă la mediere;
    3) organizează, asigură şi urmăreşte publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (în continuare – BOPI) şi pe pagina web oficială a AGEPI a informaţiei privind litigiile examinate în cadrul procedurii de mediere;
    4) perfectează procesele-verbale;
    5) ţine Registrul cererilor de mediere prin recepţionarea şi înregistrarea  cererilor de mediere;
    6) asigură alte activităţi ale Comisiei de mediere sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    17. Comisia de mediere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare organizate, după caz, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
    18. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei de mediere se întocmeşte de către secretar şi se prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei de mediere cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    19. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de mediere cu cel puţin 3 zile înainte de convocarea şedinţei.
    20. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de mediere se întocmesc de către secretarul acesteia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei, şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei de mediere.
    21. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de mediere  adoptă hotărîri în problemele ce ţin de competenţa sa.
    22. Hotărîrile Comisiei de mediere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă şi sînt semnate de către preşedintele acesteia.
    23. Hotărîrile Comisiei de mediere şi alte informaţii de interes general privind activitatea acesteia se plasează pe pagina web oficială a AGEPI.
    24. Pentru încălcările şi abuzurile comise în exerciţiul atribuţiilor lor, preşedintele, secretarul şi membrii Comisiei de mediere poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
IV. CONFIDENŢIALITATEA
    25. Orice persoană implicată în procesul de mediere, inclusiv mediatorul, părţile şi reprezentanţii acestora, precum şi, după caz, experţii independenţi şi alte persoane prezente la reuniunea părţilor cu mediatorul trebuie să respecte confidenţialitatea medierii şi să nu folosească ori să divulge informaţii despre procedura de mediere sau informaţii obţinute în cadrul acesteia, cu excepţia cazurilor în care părţile şi mediatorul au convenit altfel sau în cele de aplicare a prevederilor legislaţiei cu privire la mediere.
    26. Participanţii la procesul de mediere vor fi atenţionaţi de către mediator asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi, după caz, înainte de a lua parte la mediere, vor semna un angajament de confidenţialitate.
V. PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A MEDIERII
    27. Procesul de mediere are loc la sediul AGEPI sau în alt loc convenit cu părţile.
    28. Părţile participă la mediere personal sau prin intermediul unui reprezentant.
    29. Pe parcursul medierii, părţile pot fi asistate, de comun acord, de către un avocat, un traducător, precum şi de alte persoane, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    30. În cazul iniţierii procedurii de mediere de către una dintre părţi, aceasta va depune la AGEPI o solicitare de mediere (în formă liberă), care va reflecta voinţa acestei părţi şi va conţine propunerea adresată celelalte părţi de a soluţiona litigiul pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorului. Secretarul Comisiei de mediere comunică, prin notificare scrisă, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării de mediere, celeilalte părţi această solicitare, care va trebui să confirme acceptarea medierii.
    31. Dacă a doua parte a litigiului nu răspunde la solicitarea de a iniţia procedura de mediere sau nu o acceptă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării, secretarul Comisiei de mediere, trimite o notificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la această dată, părţii care a făcut solicitarea, iar medierea se consideră neacceptată.
    32. Acceptul de a participa la mediere trebuie să fie exprimat în mod expres şi în scris şi să cuprindă poziţia sa referitor la litigiu şi la numirea mediatorului. Acceptul se remite secretarului Comisiei de mediere, care, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea lui, înştiinţează cealaltă parte despre acest fapt.
    33. Dacă sînt de acord să iniţieze o procedură de mediere, părţile semnează şi depun la AGEPI, în formă scrisă, o cerere comună de mediere (în continuare – cerere).
    34. Pentru organizarea procedurilor legate de desfăşurarea medierii, inclusiv pentru lucrările de secretariat, odată cu depunerea cererii sau cel tîrziu în termen de o lună de la data depunerii cererii, se achită tariful pentru organizarea medierii (în continuare – tarif de mediere), stabilit în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale”.
    În cazul în care cererea de mediere nu a fost acceptată  de către mediatori sau medierea a eşuat, tariful de mediere nu se restituie.
    35. Părţile desemnează în mod liber şi de comun acord 1, 2 sau 3 mediatori din rîndul persoanelor înscrise în Lista mediatorilor, propusă de Comisia de mediere. Părţile pot stabili, prin cerere sau prin acord comun, ca, în temeiul criteriilor aprobate, Comisia de mediere să le recomande şi/sau să numească un mediator. Mediatorul desemnat trebuie să-şi manifeste în scris acordul privind medierea litigiului.
    36. Cererea se depune personal sau prin intermediul unui reprezentant.
    37. Cererea se completează pe un formular-tip, aprobat de către Comisia de mediere, care conţine:
    1) datele de identificare ale părţilor;
    2) datele de identificare ale reprezentantului, după caz;
    3) datele privind obiectul litigiului;
    4) datele despre materialele anexate la cerere, cu indicarea numărului de file; 
    5) numele şi prenumele mediatorilor selectaţi de comun acord de către părţi sau solicitarea ambelor părţi ca mediatorul să fie numit de Comisia de mediere.
    38. La cerere se anexează:
    1) descrierea succintă a litigiului, semnată de către părţi sau reprezentanţii acestora;
    2) probele de care dispun părţile, după caz;
    3) procura, dacă cererea se depune prin reprezentant;
    4) dovada de plată a tarifului de mediere, cu excepţia cazului în care dovada achitării tarifului de mediere se prezintă în termen de o lună de la data depunerii cererii;
    5) acordul în scris al mediatorului privind medierea litigiului;
    6) alte documente, după caz.
    39. Documentele anexate la cerere se depun în limba de stat. Documentele prezentate într-o altă limbă se iau în considerare în cazul în care există acordul mediatorului şi al părţilor.
    40. Cererea şi materialele anexate se depun într-un număr de copii corespunzător numărului părţilor aflate în litigiu, plus un exemplar pentru mediator.
    41. Dacă se constată că cererea nu îndeplineşte toate cerinţele prevăzute la pct. 36-39 din prezentul Regulament, secretarul Comisiei de mediere, în termen de 10 zile, notifică acest fapt părţilor, care, în termen de pînă la 15 zile de la data primirii notificării, remediază iregularităţile constatate. În caz contrar, cererea nu va fi admisă.
    42. În cazul în care cererea şi materialele anexate îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament, secretarul Comisiei de mediere expediază părţilor, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii, o notificare privind acceptarea acesteia.
    43. Procedura de mediere începe la data în care părţile aflate în litigiu încheie cu mediatorul ales un contract de mediere, în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la mediere.
    44. Secretarul Comisiei de mediere, în termen de 10 zile, transmite mediatorului cererea părţilor şi materialele anexate.
    45. Mediatorul selectat fixează, cu acordul părţilor, pentru  fiecare caz în parte, data şedinţei de mediere, care se aduce la cunoştinţa acestora în scris.
    46. Pentru o mai rapidă şi eficientă desfăşurare a procesului de mediere, fiecare parte trebuie să coopereze cu bună-credinţă cu mediatorii.
    47. Procedura de mediere se desfăşoară în formă de discuţii pe marginea litigiului mediat, cu participarea părţilor, a mediatorului (mediatorilor) şi, după caz, a consilierilor şi experţilor. Cu acordul părţilor, mediatorul (mediatorii) este (sînt) în drept să discute cu fiecare parte circumstanţele litigiului şi potenţialele soluţii.
    48. Pe parcursul procedurii de mediere, părţile expun esenţa litigiului şi înaintează propuneri pentru aplanarea lui.
    49. Mediatorul poate, în orice moment al medierii, să solicite oricărei părţi informaţii sau materiale suplimentare, dacă le consideră utile.
    50. Părţile, de comun acord, pot prezenta separat, în orice moment al medierii, spre  examinare  doar de către mediator, informaţii scrise sau materiale pe care le consideră confidenţiale. Mediatorul nu poate dezvălui aceste informaţii sau materiale celeilalte părţi fără autorizarea scrisă a părţii respective.
    51. După ascultarea părţilor, studierea materialelor şi efectuarea, după caz, a unor calcule sau a altor cercetări, mediatorul (mediatorii) poate (pot) face recomandări părţilor cu privire la soluţionarea echitabilă a litigiului sau poate (pot) elabora împreună cu părţile variantele posibile de soluţionare a litigiului.
    52. Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie la litigiul supus medierii.
VI. ÎNCETAREA MEDIERII
    53. Medierea încetează:
    1) prin convenirea asupra unui acord între părţi, cu semnarea tranzacţiei de împăcare;
    2) prin constatarea de către mediator că părţile nu pot ajunge la un acord;
    3) prin renunţarea la mediere;
    4) dacă una dintre părţi, persoană fizică, a decedat sau, ca persoană juridică, a fost lichidată.
    54. La încetarea procedurii de mediere, pentru orice caz prevăzut la pct.53, mediatorul întocmeşte un proces-verbal, care se semnează de către părţi şi de către mediator. Părţile primesc cîte un exemplar original al procesului-verbal. Mediatorul notifică Comisiei de mediere încetarea procedurii de mediere. Notificarea conţine date cu privire la încetarea medierii şi rezultatul final al negocierilor şi se semnează de către mediator, după caz.
    [Pct.54 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    55. Mediatorul va întocmi un proces-verbal de constatare a eşuării procedurii de mediere, dacă, după discuţiile purtate cu părţile, are convingerea că încercările de mediere au eşuat şi părţile nu vor ajunge la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă. În asemenea cazuri, părţile sînt în drept să soluţioneze litigiul prin arbitraj sau judecată.
    56. Mediatorul va putea constata că părţile nu pot ajunge la un acord în cazul în care litigiul mediat nu se soluţionează în cel mult 3 luni de la data acceptării medierii, iar părţile nu solicită continuarea procedurii de mediere.
    57. Oricare dintre părţi sau amîndouă părţile sînt în drept să informeze în scris, la orice etapă a procedurii de mediere, Comisia de mediere despre intenţia sa de a  înceta procedura, fără obligaţia de a o motiva. Încetarea procedurii de mediere nu împiedică iniţierea şi desfăşurarea altor încercări de mediere, în corespundere cu prezentul Regulament.
    58. În cazul renunţării unei părţi la mediere, secretarul Comisiei de mediere va notifica, în termen de 5 zile, mediatorului şi celeilalte părţi acest fapt.
    59. Comisia de mediere păstrează notificarea şi procesul-verbal în regim confidenţial, în modul stabilit de lege, şi nu dezvăluie, fără autorizarea scrisă a părţilor, existenţa şi rezultatul medierii.
    60. Comisia de mediere poate să includă informaţiile despre mediere în orice date statistice cu privire la activităţile sale, cu condiţia ca acestea să nu dezvăluie identitatea părţilor sau circumstanţele particulare ale litigiului.
    61. În cazul încetării procedurii de mediere într-un litigiu aflat în proces de judecată, mediatorul informează, printr-un raport scris, instanţa de judecată, părţile şi Comisia de mediere dacă părţile au ajuns la un acord.
VII. TRANZACŢIA DE ÎMPĂCARE
    62. Dacă au ajuns la o înţelegere, părţile aflate în litigiu semnează o tranzacţie de împăcare, contrasemnată de mediatorul care a participat la procesul de mediere.
    63. Părţile convin asupra cuprinsului tranzacţiei de împăcare, care include angajamentele asumate de părţi şi care poate fi afectat de termene şi condiţii.
    Mediatorul nu poate decide asupra cuprinsului tranzacţiei de împăcare.
    64. Mediatorul nu va contrasemna tranzacţia de împăcare dacă aceasta conţine prevederi care încalcă legislaţia, ordinea publică sau contravin bunelor moravuri, fiind în drept să solicite avizul unui specialist, fără a dezvălui identitatea părţilor. 
    65. Tranzacţia de împăcare poate fi autentificată de notar sau de către o altă autoritate competentă, în conformitate cu legislaţia.