HGA191/2015
ID intern unic:  358167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din  22.04.2015
cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
în Învăţămîntul Profesional
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 217
     Abrogată prin HG201 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.232


    În scopul executării prevederilor alin.(12) art.115 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), precum şi luînd în considerare necesitatea stabilirii cadrului normativ al organizării şi funcţionării Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, conform anexei nr.1;
    Structura aparatului administrativ al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, conform anexei nr.2;
    Completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului administrativ al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional în număr de  26 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Se prelungeşte mandatul Consiliului interimar de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 13 august 2014 cu 3 luni de la momentul intrării în vigoare  a prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                          Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                         Stephane Christophe Bride
    Ministrul educaţiei                                           Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                          Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                              Ruxanda Glavan

    Nr. 191. Chişinău, 22 aprilie 2015.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 191
din 22 aprilie 2015

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, obiectivele, atribuţiile, responsabilităţile şi drepturile Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (în continuare –  Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritate administrativă, cu personalitate juridică, autonomă faţă de Guvern, independentă în  decizii şi organizare, finanţată din bugetul de stat (în anii 2015-2016) şi din venituri proprii.
    3. Agenţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament, precum şi cu Standardele şi Liniile Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European Comun al Învăţămîntului Superior, stabilite de către Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior (ENQA).
    4. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii  Moldova şi denumirea  sa  în  limba  română, de conturi trezoreriale, mijloace financiare şi materiale.
    5. Misiunea Agenţiei constă în dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice şi coeziunii sociale în Republica Moldova.
    6. Scopul Agenţiei este de a asigura un sistem integrat, credibil, obiectiv şi transparent de evaluare externă şi acreditare a instituţiilor şi a programelor de studii din învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova.
    7. Agenţia are următoarele obiective strategice:
    1) de a contribui la dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    2) de a evalua programele de studii şi capacitatea organizaţiilor furnizoare de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă în scopul realizării standardelor de calitate;
    3) de a asigura aplicarea în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova a Standardelor şi Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al Învăţămîntului Superior;
    4) de a asigura accesul la informaţiile de interes public despre calitatea învăţămîntului profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova;
    5) de a propune partenerilor strategii şi politici în scopul asigurării şi dezvoltării calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    6) de a promova profesionalismul şi competitivitatea învăţămîntului profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova;
    7) de a obţine recunoaşterea Agenţiei pe plan internaţional.
II. ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE
ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    8. Agenţia are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1)  realizează politicile statului în domeniul asigurării calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    2)  elaborează, în conformitate cu standardele europene în domeniu, şi face publică propria metodologie de evaluare şi acreditare a instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi a programelor acestora pe care o propune spre aprobare Guvernului;
    3)  formulează şi revizuieşte, periodic, în baza bunelor practici europene şi internaţionale, standardele de acreditare, standardele naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă utilizaţi la evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    4)  evaluează, în bază contractuală, instituţiile ofertante de programe de formare profesională şi servicii educaţionale, precum şi programele acestora, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării şi reacreditării în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    5) elaborează procedura de autorizare în vederea funcţionării provizorii şi de acreditare a programelor comune de studii superioare;
    6) elaborează şi aprobă Metodologia de ierarhizare a instituţiilor de învăţămînt superior;
    7) efectuează, în bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educaţiei, evaluarea calităţii unor programe şi instituţii ofertante de programe de formare profesională în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
    8) asigură obiectivitatea şi validitatea rezultatelor obţinute în procesul evaluării externe a instituţiilor ofertante de servicii educaţionale şi a programelor acestora;
    9)  asigură transparenţa în procesul de evaluare externă, inclusiv prin publicarea rezultatelor evaluării;
    10) elaborează şi publică lucrări în domeniul evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţămînt, a instituţiilor ofertante de servicii educaţionale şi a programelor acestora;
    11) publică manuale, ghiduri metodice, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi de asigurare internă şi externă a calităţii;
    12) elaborează şi aprobă Codul de etică profesională al Agenţiei, inclusiv în ceea ce priveşte experţii evaluatori;
    13) desemnează reprezentanţi în Consiliul de etică şi management;
    14) prezintă Guvernului raportul anual de activitate şi îl publică pe pagina web oficială a Agenţiei;
    15) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări;
    16) colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de formare profesională;
    17) face demersurile necesare ca, în cel mult 3 ani de la înfiinţare, să fie înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior;
    18) face demersurile necesare de a obţine calitatea de membru în Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în VET (European Network for Quality Assurance in VET - ENQA-VET);
    19) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    9. Agenţia are următoarele drepturi:
    1) să antreneze experţi evaluatori în domeniul său de activitate;
    2) să întocmească, în baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de experţi evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii;
    3) să delege experţi evaluatori în cadrul misiunilor de evaluare externă a calităţii;
    4) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicată de experţii evaluatori;
    5) să dispună în favoarea angajaţilor săi de dreptul la accesul nestingherit în instituţia de învăţămînt supusă evaluării pe perioada desfăşurării acesteia;
    6) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei despre rezultatele evaluării externe;
    7) să activeze în condiţii de autogestiune şi să stabilească cuantumul retribuţiei muncii angajaţilor şi a prestatorilor de servicii, conform legislaţiei în vigoare;
    8) să propună Guvernului, în baza deciziei Consiliului de conducere, cuantumul taxelor pentru serviciile prestate;
    9) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI
    10.  Agenţia se constituie din:
    1) Consiliul de conducere;
    2) comisiile de profil;
    3) aparatul administrativ.
    11.  Consiliul de conducere al Agenţiei (în continuare – Consiliu de conducere) este organul colectiv de conducere, care asigură elaborarea şi implementarea strategiei Agenţiei.
    12. Consiliul de conducere este constituit din 15 membri: 13 cadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic sau în cercetare, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului de afaceri.
    13. Membrii Consiliului de conducere sînt selectaţi prin concurs deschis, jurizat internaţional, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi maximum încă pentru un termen.
    14. Concursul este organizat şi desfăşurat prin intermediul unei comisii de concurs, alcătuite din 5 reprezentanţi delegaţi a cel puţin 3 agenţii de asigurare a calităţii din statele europene înscrise în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţămîntul superior (EQAR).
    15. Nu poate participa la concurs persoana care deţine o funcţie de demnitate publică, funcţia de rector sau de director al unei instituţii de învăţămînt.
    16. Concursul se iniţiază cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de conducere în exerciţiu. Iniţierea concursului se realizează prin adoptarea deciziei corespunzătoare de către Consiliul de conducere în exerciţiu.
    17. Preşedintele, în baza deciziei Consiliului de conducere de iniţiere a concursului, expediază demersuri către agenţiile de asigurare a calităţii prevăzute la pct.14 al prezentului Regulament pentru delegarea membrilor în comisia de concurs. După recepţionarea propunerilor, Consiliul de conducere decide componenţa comisiei de concurs.
    18. La identificarea membrilor Consiliului de conducere din rîndul cadrelor cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic şi în cercetare, se va ţine cont ca aceştia să reprezinte domeniile fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii, precum şi nivelele de formare profesională.
    19.  Regulamentul de concurs al Consiliului de conducere se aprobă de către Consiliul de conducere al Agenţiei conform prevederilor prezentului Regulament.
    20.  La finalizarea concursului, comisia de concurs întocmeşte un proces-verbal care include 3 liste separate ale candidaţilor care au promovat concursul, în funcţie de notele finale obţinute, în ordine descrescătoare: în prima listă se includ  cadrele cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic şi în cercetare, în cea de-a doua – reprezentanţii studenţilor şi în a treia – reprezentanţii mediului de afaceri. Procesul-verbal se prezintă preşedintelui în exerciţiu şi Ministerului Educaţiei.
    21. Preşedintele în exerciţiu confirmă, prin ordin, ca membri ai Consiliului de conducere al Agenţiei primul candidat din fiecare listă. Următorii candidaţi confirmaţi sînt selectaţi de pe lista cadrelor cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic şi în cercetare în ordinea ierarhică stabilită ca urmare a concursului, astfel încît între cei 15 candidaţi confirmaţi să nu fie mai mult de 7 membri ai Consiliului de conducere în exerciţiu şi nici unul dintre candidaţii confirmaţi să nu fi exercitat două mandate consecutive.
    22.  Mandatul de membru în Consiliul de conducere încetează la expirarea termenului şi/sau înainte de expirarea termenului, în caz de depunere a cererii personale sau de revocare.
    23.  Revocarea survine în următoarele cazuri:
    1) imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile o perioadă de cel puţin 4 luni, inclusiv din motive de sănătate;
    2) nerespectarea din intenţie sau culpă gravă a Codului de etică profesională şi/sau a prevederilor prezentului Regulament;
    3) numirea/alegerea într-o funcţie de demnitate publică, rector sau director al unei instituţii de învăţămînt;
    4) absenţa nejustificată la 4 şedinţe consecutive.
    24.  Încetarea mandatului înainte de expirarea termenului se dispune sau, după caz, se constată de Consiliul de conducere cu votul a 2/3 a membrilor. Pentru ocuparea locurilor vacante sînt demarate procedurile de concurs nu mai tîrziu de 12 luni de la data vacantării.
    25.  Consiliul de conducere al Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) stabileşte direcţiile de dezvoltare strategică ale Agenţiei şi aprobă strategia instituţională a acesteia;
    2) elaborează şi adoptă standardele de acreditare, standardele naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi de formare continuă, precum şi metodologia de evaluare, pe care le prezintă Guvernului spre aprobare;
    3) elaborează şi propune Guvernului pentru aprobare şi/sau modificare/completare Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, structura şi efectivul-limită ale aparatului administrativ al Agenţiei;
    4) aprobă Regulamentul de concurs al Consiliului de conducere, cu luarea în considerare a prevederilor prezentului Regulament;
    5) elaborează şi aprobă metodologia de formare a experţilor evaluatori;
    6) alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general din rîndul membrilor Consiliului de conducere;
    7) elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de profil;
    8) aprobă componenţa comisiilor de profil pe domenii de formare profesională;
    9) aprobă calendarul misiunilor de evaluare şi/sau acreditare şi componenţa echipelor de evaluatori;
    10) aprobă rapoartele de acreditare şi de evaluare externă a calităţii, adoptă decizii asupra acestora şi le remite Ministerului Educaţiei pentru aprobare în Guvern;
    11) informează instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei asupra rezultatelor evaluării externe;
    12) aprobă Codul de etică profesională în cadrul Agenţiei, inclusiv în ceea ce priveşte experţii evaluatori;
    13)  aprobă publicarea ghidurilor/manualelor de evaluare internă a calităţii, ghidurilor de bună practică pentru evaluarea internă şi externă a calităţii, studiilor şi cercetărilor, lucrărilor de sinteză etc., realizate în cadrul Agenţiei;
    14) aprobă şi/sau modifică bugetul anual al Agenţiei şi monitorizează executarea acestuia;
    15)  monitorizează activitatea aparatului administrativ şi face propuneri de îmbunătăţire a acestuia;
    16)  aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei;
    17)  aprobă rapoartele de autoevaluare ale activităţii Agenţiei;
    18)  aprobă componenţa nominală a Comisiei de etică şi a Comisiei de contestare;
    19) adoptă decizii cu privire la respectarea Codului de etică profesională al Agenţiei şi a prezentului Regulament;
    20) aprobă statul de funcţii al Agenţiei;
    21)exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament şi de legislaţia în vigoare.
    26. Consiliul de conducere este condus de preşedinte şi asistat de vicepreşedinte şi secretarul general, aleşi din rîndul cadrelor cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic şi în cercetare care sînt membri ai Consiliului de conducere, cu votul majorităţii membrilor Consiliului de conducere. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general se aleg pentru durata mandatului Consiliului de conducere care i-a ales.
    27. Preşedintele îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    1) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
    2) exercită funcţia de ordonator de credite;
    3) conduce lucrările Consiliului de conducere şi asigură realizarea ordinii de zi în cadrul acestuia;
    4) coordonează elaborarea şi supune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul strategiei instituţionale a Agenţiei;
    5) angajează, în bază de concurs, şi eliberează din funcţie, în baza legislaţiei în vigoare, personalul din aparatul administrativ al Agenţiei;
    6) coordonează elaborarea raportului anual cu privire la activitatea Agenţiei;
    7) deleagă atribuţii către vicepreşedinte;
    8) exercită alte atribuţii în limitele prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare.
    28. Vicepreşedintele exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    1) propune statul de funcţii pentru aparatul administrativ al Agenţiei;
    2) asigură comunicarea Agenţiei cu alte instituţii şi organizaţii din ţară;
    3) monitorizează actualizarea procedurilor operaţionale ale Agenţiei;
    4) coordonează elaborarea de studii, cercetări, analize periodice de sistem asupra calităţii învăţămîntului profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova;
    5) organizează consultări cu instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, superior şi cele cu programe de formare continuă, cu instituţiile ofertante de servicii educaţionale şi alţi parteneri pentru a stabili priorităţile asigurării calităţii;
    6) exercită toate atribuţiile preşedintelui Agenţiei în absenţa acestuia;
    7) exercită alte atribuţii stabilite de preşedinte sau Consiliul de conducere al Agenţiei.
    29.  Secretarul general exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    1) organizează şedinţele Consiliului de conducere;
    2) monitorizează procesul de executare a deciziilor Consiliului de conducere;
    3) coordonează activităţile de secretariat, arhivă şi urmăreşte realizarea circuitului corespondenţei;
    4) asigură publicarea rapoartelor şi deciziilor Consiliului de conducere;
    5) exercită alte atribuţii stabilite de preşedinte sau Consiliul de conducere.
    30. Consiliul de conducere se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. Şedinţele extraordinare pot fi convocate la iniţiativa preşedintelui sau a 1/3 din membrii Consiliului de conducere.
    31. Şedinţele Consiliului de conducere sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.
    32.  Şedinţele Consiliului de conducere se pot desfăşura şi online, în cazul în care unul sau mai mulţi dintre membrii Consiliului de conducere se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta în locul şi la timpul desemnat pentru desfăşurarea şedinţei.
    33. Consiliul de conducere emite, cu voturile majorităţii membrilor sau, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament – cu votul a 2/3 din membri, decizii, care sînt semnate de către preşedinte sau de vicepreşedinte, în absenţa preşedintelui.
    34. Modul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de conducere, inclusiv particularităţile desfăşurării şedinţelor online, se stabileşte prin regulament aprobat de Consiliul de conducere.
    35. Comisiile de profil ale Agenţiei sînt comisii permanente, constituite din experţi evaluatori şi includ reprezentanţi ai studenţilor.
    36. Comisiile de profil funcţionează pe lîngă subdiviziunile interioare ale Agenţiei potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.
    37.  Comisiile de profil acoperă toate domeniile fundamentale al ştiinţei, culturii şi tehnicii din Nomenclatorul pe domenii de formare profesională şi al specialităţilor în care se dezvoltă programe de studii, precum şi formele de învăţămînt, după cum urmează:
    1) în învăţămîntul superior:
    a) Comisia pentru domeniul ştiinţe ale educaţiei;
    b) Comisia pentru domeniul ştiinţe umaniste şi arte;
    c) Comisia pentru domeniul ştiinţe sociale, economice şi drept;
    d) Comisia pentru domeniul ştiinţe;
    e) Comisia pentru domeniul inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură şi construcţii;
    f) Comisia pentru domeniul agricultură;
    g) Comisia pentru domeniul sănătate;
    h) Comisia pentru domeniul servicii;
    i) Comisia pentru Învăţămînt la distanţă;
    2)  în învăţămîntul profesional tehnic:
    a) Comisia pentru programe de formare continuă;
    b) Comisia pentru învăţămîntul profesional tehnic;
     3) Comisia de evaluare instituţională.
    38. Comisiile de profil au următoarele atribuţii:
    1) analizează rapoartele de evaluare şi fişele vizitelor de evaluare şi propun concluzii şi rezoluţii ale acestora către Consiliul de conducere;
    2) deleagă, în urma consultării cu subdiviziunea interioară pe lîngă care funcţionează, la solicitarea comisiei de contestare, experţi evaluatori pentru analiza contestaţiilor primite de Agenţie, alţii decît cei care au participat la evaluarea iniţială;
    3) propune Consiliului de conducere spre aprobare, în urma consultării cu subdiviziunea interioară pe lîngă care funcţionează, lista experţilor pentru misiunile de evaluare a programelor şi/sau instituţiilor în vederea autorizării provizorii sau acreditării.
    39. Experţii evaluatori ai Agenţiei sînt recrutaţi în baza unui concurs deschis, în mod transparent, prin intermediul unei platforme electronice (online), în baza metodologiei aprobate de Consiliul de conducere, şi a unor criterii ce ţin de competenţele profesionale şi ştiinţifice, de cunoştinţele cu privire la legislaţia asigurării şi evaluării calităţii în învăţămînt, de cunoaşterea metodologiei, standardelor, standardelor naţionale de referinţă şi indicatorilor de performanţă utilizaţi la evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi formare continuă ai Agenţiei, de capacitatea de aplicare şi utilizare a acestor cunoştinţe, precum şi de integritatea morală.
    40. Pot fi experţi evaluatori ai Agenţiei:
    1) cadrele didactice din învăţămîntul profesional tehnic, superior, din cercetare şi formarea continuă, cu grad/titlu ştiinţifico-didactic, grad managerial sau didactic cu experienţă în asigurarea calităţii în învăţămînt;
    2) reprezentanţi ai angajatorilor;
    3) reprezentanţi ai studenţilor;
    4) experţi din străinătate.
    41. Registrul experţilor evaluatori pe domenii este accesibil pe pagina web oficială a Agenţiei.
    42.  Experţii evaluatori sînt formaţi pentru activităţi de evaluare şi asigurare a calităţii, în cadrul unor sesiuni de formare organizate de Agenţie.
    43. Dacă instituţia sau programul de studii supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi experţi evaluatori şi/sau membri ai Consiliului de conducere ori soţi, rude sau afini pînă la gradul al treilea ai acestora, aceste persoane nu pot participa la procedurile aferente evaluării respective.
    44. Experţii evaluatori au următoarele drepturi:
    1) să participe, la solicitarea Agenţiei, la evaluarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi/sau a programelor de studii;
    2) să acţioneze, în cadrul misiunilor de evaluare externă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi să aplice corect procedurile de asigurare a calităţii;
    3) să îşi folosească, în mod profesionist, cu obiectivitate şi onoare, competenţele profesionale şi expertiza academică pe care le deţin, în scopul evaluării obiective a instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale şi/sau a programelor de studii, fără a face referinţe subiective la practicile din instituţia din care fac parte.
    45. Experţii evaluatorii vor fi remuneraţi pentru activitatea lor din sursele proprii ale Agenţiei, conform legislaţiei în vigoare.
    46. Aparatul administrativ al Agenţiei este structura organizatorică care asigură realizarea politicilor interne şi externe ale acesteia.
    47. Aparatul administrativ are următoarele atribuţii:
    1) coordonează executarea deciziilor Consiliului de conducere;
    2) elaborează criteriile pentru selectarea evaluatorilor naţionali şi internaţionali;
    3) întocmeşte calendarul misiunilor de evaluare şi/sau acreditare şi componenţa echipelor de evaluatori pentru fiecare misiune de evaluare şi le propune spre aprobare Consiliului de conducere;
    4) validează rapoartele evaluatorilor şi elaborează note informative cu privire la rezultatele evaluării;
    5) elaborează Regulamentul de concurs a Consiliului de conducere;
    6) elaborează Codul de etică profesională în cadrul Agenţiei, inclusiv în ceea ce priveşte experţii evaluatori;
    7) elaborează Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor în cadrul aparatului administrativ al Agenţiei;
    8) acordă asistenţa necesară în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru alegerea membrilor Consiliului de conducere;
    9) elaborează proiectul de buget al Agenţiei;
    10) organizează şedinţele Consiliului de conducere;
    11) organizează activităţile comisiilor Agenţiei;
    12) alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament sau încredinţate de Consiliul de conducere.
    48.  Conducerea aparatului administrativ (conducerea executivă a Agenţiei) este exercitată de preşedintele Consiliului de conducere, asistat de vicepreşedinte şi secretarul general.
    49. Numărul de posturi în cadrul subdiviziunilor interioare este stabilit în conformitate cu necesităţile şi disponibilităţile bugetare ale Agenţiei, structura şi efectivul-limită ale aparatului administrativ aprobate de Guvern, prin statul de funcţii al Agenţiei, aprobat de Consiliul de conducere.
    50. Personalul aparatului administrativ este angajat conform legislaţiei în domeniul muncii în bază de concurs, conform unui Regulament aprobat de Consiliul de conducere al Agenţiei.
    51. Atribuţiile subdiviziunilor interioare autonome sînt stabilite în regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate de preşedintele Consiliului de conducere al Agenţiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
IV. FINANŢAREA AGENŢIEI
    52.  Finanţarea Agenţiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat (în anii 2015-2016) şi din venituri proprii.
    53. Veniturile proprii ale Agenţiei provin din:
    1) veniturile din contracte de prestări servicii pentru evaluarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, superior şi a programelor de formare continuă, încheiate cu instituţiile de învăţămînt beneficiare (învăţămînt profesional tehnic, învăţămînt superior, instituţii ofertante de programe de formare profesională continuă), precum şi cu partenerii naţionali şi internaţionali;
    2) taxele de autorizare a funcţionării provizorii instituţionale şi a programelor de studii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, superior şi ofertante de programe de formare profesională continuă;
    3) taxele de acreditare şi reacreditare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi ofertante de programe de formare profesională continuă;
    4) taxele de acreditare şi reacreditare a programelor de studii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, superior şi ofertante de programe de formare profesională continuă;
    5) taxele de evaluare/monitorizare periodică externă a calităţii;
    6) sursele de finanţare externe nerambursabile, obţinute prin participarea la proiecte/programe naţionale/internaţionale, donaţii, sponsorizări;
    7) alte surse legal constituite.
    54. Cuantumul taxelor se propune de Consiliul de conducere al Agenţiei şi se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    55.  Remunerarea personalului aparatului administrativ se efectuează, pentru anii 2015-2016, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget”, şi, în anii următori, conform condiţiilor de salarizare stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.
    Membrii Consiliului de conducere pentru fiecare şedinţă deliberativă vor primi o indemnizaţie în cuantum de 1000 lei.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 191
din 22 aprilie 2015

STRUCTURA
aparatului administrativ al Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

    Conducerea
    Direcţia evaluare în învăţămîntul superior
    Direcţia acreditare în învăţămîntul superior
    Direcţia învăţămînt profesional tehnic
    Serviciul economico-financiar şi juridic
    Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul şi secretariat

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 191
din 22 aprilie 2015

COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 8 cu următorul cuprins:
    „8. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

 „Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006


Categoriile de salarizare
pentru personalul aparatului administrativ al Agenţiei Naţionale
de Asigurare
a Calităţii în Învăţămîntul Profesional
Funcţia
Categoria de salarizare
Președinte al Consiliului de conducere
22
Vicepreședinte al Consiliului de conducere
21
Secretar general al Consiliului de conducere
20
Şef direcţie
19
Șef secție în cadrul direcției, șef serviciu, contabil-șef
17; 18
Specialist principal, jurisconsult
15; 16
Specialist coordonator
14; 15
Specialist, contabil
13; 14