OMFA146/2014
ID intern unic:  358172
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 146
din  23.10.2014
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 682     Data intrarii in vigoare : 24.04.2015
    Abrogat prin OMF58 din 27.03.19, MO119-131/05.04.19 art.581; în vigoare15.04.19

    MODIFICAT

    OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63


    NOTĂ:
    În textul Regulamentului, sintagma „organul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea SFS” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63


    Întru asigurarea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă într-o nouă formulare Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (se anexează).
    2. Se abrogă Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat la 17 iulie 1998 de Ministerul Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 109-110,  p. III, art. 208), înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr. 192 la 6 februarie 2001.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINANȚELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 146. Chişinău, 23 octombrie 2014.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 146  din 23 octombrie 2014

REGULAMENT
cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului
asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
    Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare.
I. NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE
    1. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) ţine evidenţa maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală ale contribuabililor şi efectuează controale privind utilizarea acestora la decontările în numerar.
    [Pct.1 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    2. Actele legislative şi normative care reglementează domeniul maşinilor de casă şi control sunt:
    1) Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    2) Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13 martie 2003;
    3) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;
    4) Legea contabilităţii nr.113-XVI din 24 aprilie 2007;
    5) Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001;
    6) Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010;
    7) Reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”:
    a) Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control;
    b) Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control;
    c) componenţa nominală a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control;
    d) Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar;
    8) Reglementările aprobate întru executarea Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998:
    a) Cerinţe tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia CIMCC din 17 iulie 1998;
    b) Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia CIMCC din 24 iulie 1998;
    9) legile şi actele normative în vigoare care suplimentează normele din domeniu/domeniile conexe;
    10) reglementările (deciziile) aprobate de Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control;
    11) prezentul Regulament.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare - MCC) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitive de imprimare şi afişare, asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de modificări neautorizate (alte denumiri - maşină de casă şi control, aparat de casă şi control, casă de înregistrare, casă de marcat);
    Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare – Registrul unic) – registru-listă în care se include totalitatea informaţiei privind modelele concrete de MCC, aprobate pentru plasare pe piaţa Republicii Moldova;
    memorie fiscală – tip special de memorie fixă energetic independentă (circuit integrat de memorare în care datele pot fi scrise o singură dată), componentă electronică a modulului fiscal al MCC, destinată pentru scrierea (înregistrarea) datelor fiscale, asigurarea integrităţii şi păstrării acestora pe termen lung;
    fiscalizarea MCC – operaţiune prin care memoria fiscală a MCC devine activă (regim de funcţionare a MCC care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală – regim fiscal);
    sistemul informatic “Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (SISFS), asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    terminal de plată în numerar (TP), numit şi (terminal cash-in) – dispozitiv automatizat pentru primirea de la plătitor a numerarului, care funcţionează în regim autonom, fără prezenţa fizică (participarea) a persoanei fizice împuternicite a contribuabilului;
    fiscalizarea terminalului cash-in – atribuirea de către subdiviziunea SFS, la înregistrarea terminalului cash-in, a unui număr unic de identificare în SISFS pentru transmiterea informaţiei on-line la serverul SFS despre operaţiunile de plată efectuate (în continuare procedura de integrare în sistemul informatic “Gateway Fiscal”);
    operaţiune economică – fapt economic care constă în vânzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii; perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor; perceperea plăţilor fiscale/nefiscale; a altor încasări;
    decontări băneşti în numerar (decontări în numerar) – operaţiuni de încasări în numerar în cadrul operaţiunilor economice;
    contribuabil – persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective;
    unitate structurală – unitate de afaceri din cadrul contribuabilului, staţionară şi/sau mobilă;
    utilizator – contribuabilul, parte contractantă a operaţiunii economice, care conform legislaţiei fiscale are obligaţia să folosească MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar folosind maşina de casă şi control cu memorie fiscală şi/sau terminalul cash-in;
    plătitor – persoană, cealaltă parte contractantă a operaţiunii economice în cadrul decontărilor băneşti, poate avea şi calitatea de consumator, beneficiar, cumpărător, client, pacient, creditor/împrumutător etc.;
    furnizor (distribuitor exclusiv) – solicitantul care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare – CAT) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
    sigiliul furnizorului – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvîntul „FURNIZOR”) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC;
   sigiliul fiscal – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de subdiviziunea SFS la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC;
    [Pct.3 noțiunea modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    sigilarea MCC – procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate);
    bon de casă (bon fiscal) – document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii, eliberându-se în mod obligatoriu plătitorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC. În anumite cazuri, bonul de casă poate fi imprimat nemijlocit pe documentul de însoţire aferent operaţiunii economice (aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc.);
    bandă de control / bandă de control pe suport electronic specializat – document confirmativ, imprimat de MCC pe suport de hârtie, care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă eliberate plătitorilor / suport electronic pentru păstrarea benzii de control (SD CARD) fiind posibilă imprimarea acesteia pe suport de hârtie, după caz;
    raport de închidere zilnică (Raport Z) – document de evidenţă a gestiunii zilnice (zi de lucru, schimb), care conţine sinteza datelor fiscale ce se înscriu în memoria fiscală o dată cu imprimarea acestuia;
raport de verificare – raport nefiscal, operativ, care poate fi emis în orice moment al gestiunii curente (denumit în terminologia MCC – RAPORT X), care conţine valorile curente cumulate din totalizatoarele şi contoarele zilnice, de la ultimul RAPORT Z până la momentul tipăririi acestuia, inclusiv  informaţia ceasului de timp real.
    4. Obligativitatea contribuabilului privind aplicarea MCC se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanţelor internaţionale – vending machine), terminal cash-in, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar.
    În cazul în care terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic “Gateway Fiscal”.
    5. Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC se aprobă de Guvern.
    6. Contribuabilul stabileşte, de sine stătător, numărul de MCC necesare activităţii în unitatea structurală respectivă.
    7. Contribuabilul deschide pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, Registrul maşinii de casă şi control (RMCC).
    Registrul MCC se autentifică la subdiviziunea SFS, de regulă, numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC.
    În Registrul MCC se înregistrează în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.
    Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
    Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).
    [Pct.7 în redacția OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    8. RMCC folosit trebuie să corespundă activităţii desfăşurate şi Regulamentului cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.
    9. Serviciul Fiscal de Stat, în caz de necesitate, poate modifica, în modul stabilit, structura şi felurile de RMCC anexate la Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.
    [Pct.9 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
II. EVIDENŢA DIN DOMENIUL MCC
    10. Serviciul Fiscal de Stat asigură evidenţa furnizorilor MCC, centrelor de asistenţă tehnică pentru MCC, sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizor/fiscal).
    [Pct.10 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    11. Furnizorul de MCC de model concret (în continuare – furnizorul MCC) îşi asumă răspunderea pentru plasarea pe piaţa Republicii Moldova a MCC de acest model şi trebuie să asigure conformitatea acestora cu modelul aprobat (inclus în Registrul unic).
    Furnizorul MCC este obligat să asigure posibilitatea utilizării MCC pe perioada care nu va fi mai mică de 5 ani, să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum şi să asigure piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar.
    12. Furnizorul MCC comercializează MCC prin intermediul unităţii/unităţilor comerciale proprii sau, în baza contractelor, prin intermediul CAT sau altor unităţi comerciale specializate.
    Responsabilităţile furnizorului se extind şi asupra reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia (centrele de asistenţă tehnică cu care au încheiate contracte de colaborare).
    13. MCC vor fi sigilate de furnizorul MCC în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, fiind însoţite de documentaţia tehnică, precum urmează:
    1) cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    2)  registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC (RAT MCC) care conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie;
    3) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC.
III. MODUL DE ÎNREGISTRARE, REÎNREGISTRARE
ŞI RADIERE DIN EVIDENŢĂ A MCC

    14. Subdiviziunile SFS asigură evidenţa MCC prin înregistrarea şi sigilarea acestora.
    [Pct.14 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    15. Contribuabilul va respecta modul stabilit de înregistrare /reînregistrare de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, precum şi va declara la subdiviziunea SFS, la care se deserveşte, unităţile structurale care-i aparţin.
    16. Evidenţa MCC se asigură în mod automatizat prin intermediul SISFS cu utilizarea informaţiei din Registrul de evidenţă a maşinilor de casă şi control (anexa nr. 2) şi Condica de înregistrare a permisiunilor pentru expedierea MCC la cat (anexa nr. 4), întocmite manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi.
    Evidenţa sigiliilor furnizorului /fiscale se efectuează în mod automatizat prin SISFS.
    17. În momentul introducerii iniţiale a datelor despre MCC, subdiviziunea SFS atribuie fiecărei MCC un cod (număr) de înregistrare după structura XXYYNNNNNN, unde XX – două poziţii alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare a modelului MCC după Registrul unic, YY – două poziţii numerice – codul subdiviziunei SFS, NNNNNN – şase poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunei SFS respective.
    SFS poate stabili şi altă structură a codului de înregistrare, spre exemplu: XXYYAANNNN, unde XX – două poziţii alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare a modelului MCC după Registrul unic, YY – două poziţii numerice – codul subdiviziuneei SFS, AA – ultimele două cifre ale anului înregistrării, NNNN – patru poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziuneei SFS respective.
    [Pct.17 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    18. Contribuabilul care potrivit Codului fiscal are obligaţia să folosească MCC la decontările băneşti în numerar înregistrează MCC la subdiviziunile SFS în a căror raze teritoriale de deservire sunt amplasate unităţile structurale care vor fi dotate cu aceste MCC, cu excepţia celor ce se vor utiliza la desfăşurarea activităţilor ambulante/mobile legale, care se înregistrează la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială îşi are sediul stabilit în documentele de constituire.
    Contribuabilul care se deserveşte de Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău înregistrează toate MCC folosite în unităţile structurale amplasate în mun. Chişinău la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială îşi are sediul stabilit în documentele de constituire.
    Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/ reședință.
    [Pct.18 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    19. Subdiviziunele SFS pun gratuit la dispoziţia contribuabililor formularul de Cerere privind înregistrarea (radierea din evidenţă a) MCC (anexa nr. 1).
    Cererea privind înregistrarea (radierea din evidenţă a) MCC se depune la subdiviziunea SFS respectiv de către contribuabil sau reprezentantul acestuia.
    La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
    1) copia de pe licenţă (pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere);
    2) copia de pe autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale sau de pe alt document ce atestă legalitatea activităţii, eliberat de autoritatea publică locală, după caz;
    3) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă;
    4) contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
    5) Cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    6) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    7) Registrul maşinii de casă şi control;
    8) Instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC.
    Copiile documentelor depuse se legalizează de către conducătorul contribuabilului (nume, prenume, semnătura) umede.
    [Pct.19 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
   
191. Modelul cererii de înregistrare/ radiere din evidenţă a MCC, care vor fi utilizate de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.
    [Pct.191 introdus prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    20. Subdiviziunea SFS verifică dacă contribuabilul a respectat cerinţele prevăzute la pct. 19 (inclusiv prin contrapunerea informaţiei din documentele confirmative cu datele din SISFS /altor autorităţi) şi dacă sunt îndeplinite, acceptă înregistrarea MCC.
    Subdiviziunea SFS, în continuare, solicită prezentarea MCC care urmează a fi înregistrată, sau, după caz, asigurarea deplasării funcţionarului fiscal, de comun cu contribuabilul, la locul instalării MCC.
    Subdiviziunea SFS asigură înregistrarea MCC în termen ce nu depăşeşte 3 zile lucrătoare din data acceptării cererii.
    21. Despre refuzul înregistrării MCC subdiviziunea SFS informează contribuabilul în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicându-se temeiurile refuzului.
    După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării MCC, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit la pct. 20.
    22. Procesul de înregistrare /reînregistrare a MCC derulează în următoarele etape:
    1) examinarea detaliată a documentelor confirmative depuse;
    2) consultarea registrelor electronice, după caz, Registrul unic, CAT sau alte;
    3) atribuirea codului de înregistrare a MCC;
    4) legalizarea RMCC;
    5) verificarea sigiliului aplicat de furnizor;
    6) fiscalizarea MCC;
    7) sigilarea MCC (aplicarea sigiliul fiscal);
    8) completarea Registrului de evidenţă a maşinilor de casă şi control, conform instrucţiunii de completare;
    9) perfectarea Cartelei de înregistrare a maşinii de casă si control/TP (anexa nr. 3).
    23. Subdiviziunea SFS perfectează Cartela de înregistrare a maşinii de casă si control/TP care se eliberează cu originalele documentelor restituite:
    1) contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
    2) Cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    3) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    4) Registrul maşinii de casă şi control;
    5) Instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC.
    Documentele depuse în copii se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat /reînregistrat MCC.
    24. Subdiviziunele SFS sunt obligate să radieze din evidenţă (înregistrare) maşina de casă şi control dacă a expirat termenul de exploatare a modelului MCC, fapt despre care entitatea va fi avertizată în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de exploatare.
    25. MCC să radieze din evidenţă (înregistrare) în toate cazurile imposibilităţii utilizării ei de către entitate (defectarea, pierderea MCC, reînregistrarea, lichidarea entităţii etc.).
    [Pct.25 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    26. Pentru radierea MCC din evidenţă (reînregistrare) entitatea prezintă subdiviziunee SFS care a înregistrat /reînregistrat următoarele documente:
    1) o cerere după forma prevăzută în anexa nr.1;
    2) Cartela de înregistrare a maşinii de casă si control/TP;
    3) Cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    4) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    5) Registrul maşinii de casă şi control;
    6) MCC care se radiază din evidenţă (sau, după caz, asigură deplasarea funcţionarului fiscal la locul instalării MCC).
    27. Radierea din evidenţă a MCC prevede întocmirea unor note în:
    1) Cartela de înregistrare a MCC/TP;
    2) Registrul maşinii de casă şi control;
    3) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    4) Registrul de evidenţă a maşinilor de casă şi control.
    Notele de radiere din evidenţă a MCC se adeveresc cu semnătura şi ştampila funcţionarului fiscal responsabil de înregistrare.
    28. Nota în Registrul maşinii de casă şi control privind radierea MCC din evidenţă se întocmeşte la sfârşitul Registrului maşinii de casă şi control şi conţine informaţia de bază din Cartela de înregistrare a MCC/TP:
    1) la reînregistrarea maşinii de casă şi control;
    2) la radierea din evidenţă (înregistrare) a maşinii de casă şi control.
    29. La radierea MCC din evidenţă subdiviziunea SFS va asigura dezlipirea sigiliilor de protecţie de pe carcasa MCC cu lipirea anterioară a sigiliului furnizorului în Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC, iar sigiliul fiscal pe verso Cartelei de înregistrare a MCC/TP. Concomitent va efectua anularea acestor sigilii şi în SISFS.
    Registrul maşinii de casă şi control se eliberează entităţii. Cererea privind radierea din evidenţă şi Cartela de înregistrare a MCC/TP se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat /reînregistrat MCC.
    30. Entitatea va asigura păstrarea tuturor registrelor maşinii de casă şi control pe parcursul întregii perioade de exploatare a MCC şi, de asemenea, timp de 4 ani după radierea acesteia din evidenţă.
IV. ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU MCC
    31. Contribuabilul, în toate cazurile când utilizarea MCC este temporar imposibilă (defectarea, deconectarea reţelei electrice), este obligat să întrerupă activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberând plătitorilor bonuri de plată.
    32. Durata utilizării bonurilor de plată, în astfel de cazuri, se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
    În Registrul MCC se consemnează data, ora şi cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia.
    33. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control a stabilit pentru evenimentele de forţă majoră posibilitatea de a folosi bonurile de plată timp de 48 ore din momentul producerii evenimentului pentru unităţile structurale ale contribuabilului situate în oraşe /municipii, iar pentru cele situate în sate /comune – 72 ore.
    34. Expedierea la reparaţie a MCC defectate, precum şi primirea acesteia de la reparaţie, se efectuează prin intermediul subdiviziunei SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC.
    35. Pentru expediere/primire a MCC la/de la reparaţie entitatea prezintă subdiviziunei SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC următoarele documente:
    1) Registrul maşinii de casă şi control;
    2) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    3) Contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
    4) MCC care se expediază/restituie la/de la reparaţie (sau, după caz, asigură deplasarea funcţionarului fiscal la locul instalării MCC).
    36. Procesul de expediere /primire a MCC la/de la reparaţie derulează în următoarele etape:
    1) verificarea corespunderii elementelor de identificare ale sigiliilor de protecţie (sigiliile fiscale şi sigiliile furnizorului aplicate pe carcasa MCC, conform schemei de aplicare Anexa S din Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC), cu cele consemnate în Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    2) întocmirea unor note în:
    a) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    b) Condica de înregistrare a permisiunilor pentru expedierea MCC la CAT;
    3) sigilarea MCC (aplicarea sigiliului fiscal).
    37. În timpul acordării asistenţei tehnice, conform contractului, furnizorul (distribuitorul exclusiv)/ centrul de asistenţă tehnică care deţine autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv verifică integritatea sigiliilor aplicate anterior. În cazul în care se observă uzura fizică (destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate anterior, acesta are obligaţia, de comun cu utilizatorul MCC, să prezinte la subdiviziunea SFS, care a înregistrat MCC, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC.
    38. În cazul în care utilizatorul MCC, de sine stătător, observă uzura fizică (decolorarea, destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate pe MCC, acesta are obligaţia de asemenea să se prezinte la subdiviziunea SFS, care a înregistrat MCC, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC.
    Subdiviziunea SFS va verifica, de asemenea, integritatea sigiliului fiscal, iar în cazul de uzura fizică a acestuia va aplica şi un nou sigiliu fiscal fără aplicarea sancţiunii din domeniul MCC.
    Condica şi Registrul asistenţă tehnică se vor perfecta în modul stabilit.
    39. Apelarea la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv, precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul centrului de asistenţă tehnică (distribuitorului exclusiv) autorizat se califică drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC.
    În cadrul contractului de asistenţă tehnică în vigoare, centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv) are obligaţia să repună în funcţiune MCC în cel mult 48 de ore de la momentul adresării.
    Centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv), conform clauzelor contractuale de asistenţă tehnică anuală, poate reprezenta interesele utilizatorului la subdiviziunea SFS de sine stătător, fiind reprezentantul acestuia.
    40. Pe versoul primei pagini din Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC, entitatea utilizatoare MCC efectuează înscrierea privind încheierea contractului de asistenţă tehnică, iniţial şi cele următoare, cu furnizorul/ CAT respectiv (care conţine: denumirea, codul numeric al furnizorului/CAT, nr. contractului, data încheierii, termenul de valabilitate (valabil de la pînă la), conducător - nume, prenume, semnătura; ştampila umedă).
    Înscrierile respective se verifică de către subdiviziunea SFS.
V. MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI MODIFICARE A UNOR
DATE ŞI RADIERE DIN EVIDENŢĂ
A TERMINALELOR
DE PLATĂ ÎN NUMERAR

    41. Subdiviziunile SFS asigură evidenţa TP prin înregistrarea acestora.
    [Pct.41 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    42. Contribuabilul va respecta modul stabilit de înregistrare /reînregistrare de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, precum şi va declara la subdiviziunea SFS, la care se deserveşte, unităţile structurale care-i aparţin.
    43. Evidenţa TP se asigură în mod automatizat prin intermediul SISFS cu utilizarea informaţiei din Registrul de evidenţă a maşinilor de casă şi control (anexa nr. 2), întocmit manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi.
    44. În momentul introducerii iniţiale a datelor despre TP, subdiviziunea SFS atribuie fiecărui TP un cod (număr) de înregistrare după structura XXYYNNNNNN, unde XX=TP – două poziţii alfanumerice ce reprezintă abrevierea terminalului de plată în numerar, YY – două poziţii numerice – codul subdiviziunei SFS NNNNNN – şase poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunei SFS respective.
    Serviciul Fiscal de Stat poate stabili şi altă structură a codului de înregistrare, spre exemplu: XXYYAANNNN, unde XX=TP – două poziţii alfanumerice ce reprezintă abrevierea terminalului de plată în numerar, YY – două poziţii numerice – codul subdiviziunei SFS, AA – ultimele două cifre ale anului înregistrării, NNNN – patru poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunei SFS respective.
    [Pct.44 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    45. Contribuabilul înregistrează TP la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială îşi are sediul stabilit în documentele de constituire.
    46. Organele fiscale pun gratuit la dispoziţia contribuabililor formularul de Cerere privind înregistrarea /modificarea unor date şi/sau radierea din evidenţă/ a TP (anexa nr. 5).
    Cererea privind înregistrarea /modificarea unor date şi/sau radierea din evidenţă/ a TP se depune la subdiviziunea SFS respectiv de către contribuabil sau reprezentantul acestuia.
    La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
    1) copia de pe documentul ce atestă procurarea TP în numerar (declaraţia vamală şi/sau factura fiscală);
    2) copia de pe contractul cu sistemul de plăţi;
    3) document de confirmare al numărului unic de identificare al TP în sistemul de plăţi, eliberat de operator.
    4) copia documentului fiscal eliberat de terminalul cash-in (se prezintă după programarea în terminal a numărului de înregistrare atribuit de subdiviziunea SFS, nu mai tîrziu de 7 zile de la data înregistrării).
    Copiile documentelor depuse se legalizează de către conducătorul contribuabilului (nume, prenume, semnătura).
    [Pct.46 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    47. Subdiviziunea SFS verifică dacă contribuabilul a respectat cerinţele prevăzute la pct. 46 (inclusiv prin contrapunerea informaţiei din documentele confirmative cu datele din SISFS /altor autorităţi) şi dacă sunt îndeplinite acceptă înregistrarea TP.
    Subdiviziunea SFS asigură înregistrarea TP în termen ce nu depăşeşte 3 zile lucrătoare din data acceptării cererii.
    48. Despre refuzul înregistrării TP subdiviziunea SFS informează contribuabilul în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.
    După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării TP, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit la pct. 47.
    49. Procesul de înregistrare a TP derulează în următoarele etape:
    1) examinarea detaliată a documentelor confirmative depuse;
    2) consultarea registrelor electronice, Registrului unic etc.;
    3) atribuirea codului de înregistrare al TP;
    4) fiscalizarea TP;
    5) completarea Registrului de evidenţă a maşinilor de casă şi control, conform instrucţiunii de completare;
    6) perfectarea Cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi control /TP (anexa nr. 3).
    50. Subdiviziunea SFS perfectează Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control /TP care se eliberează entităţii.
    Documentele depuse în copii se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat /modificat date TP.
    51. Organele fiscale sunt obligate să radieze din evidenţă (înregistrare) TP dacă a expirat termenul de exploatare a modelului MCC, fapt despre care entitatea va fi avertizată în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de exploatare.
    52. TP se radiază din evidenţă (înregistrare) în toate cazurile imposibilităţii utilizării lui de către entitate (defectarea, pierderea TP, reînregistrarea, lichidarea entităţii etc.).
    [Pct.52 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    53. Pentru radierea TP din evidenţă (modificarea unor date), entitatea prezintă subdiviziunei SFS care a înregistrat /modificat unele date TP următoarele documente:
    1) o cerere după forma prevăzută în anexa nr.5;
    2) Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control/TP;
    54. Radierea din evidenţă a TP prevede întocmirea unor note în:
    1) Cartela de înregistrare a MCC/TP;
    2) Registrul de evidenţă a maşinilor de casă şi control.
    Notele de radiere din evidenţă a TP se adeveresc cu semnătura funcţionarului fiscal responsabil de înregistrare.
    55. Cererea privind radierea din evidenţă şi Cartela de înregistrare a MCC/TP se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat /reînregistrat TP.
VI. EXERCITAREA CONTROLULUI
ASUPRA UTILIZĂRII MCC

    56. Organele fiscale exercită în domeniul MCC următoarele atribuţii:
    1) sigilează MCC ale contribuabililor;
    2) ţine evidenţa MCC;
    3) efectuează controale privind utilizarea MCC la decontările în numerar;
    4) verifică  asigurarea păstrării benzilor de control emise de MCC;
    57. Serviciul Fiscal de Stat verifică softurile instalate în MCC ridicate de la contribuabili.
    [Pct.57 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    58. De regulă, controlul fiscal în domeniul MCC se efectuează prin verificări operative, în cadrul cumpărăturilor de control.
    Date generale privind MCC a contribuabilului verificat, din SISFS se vor contrapune cu datele din:
    1) Cartela de înregistrare a maşinii de casă si control/TP;
    2) Registrul maşinii de casă şi control;
    3) Cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    4) contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
    5) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC.
    59. Se consideră că operaţiunea economică nu este înregistrată în MCC, deci decontările băneşti în numerar se efectuează fără aplicarea MCC (se desfăşoară activitate fără utilizarea MCC), în următoarele cazuri:
    nu se emite bonul de casă;
    se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    nu se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;
    se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    la verificare se depistează existenţa unei sume de mijloace băneşti excedente, care nu poate fi justificată prin datele înscrise în documentele emise de MCC sau cele înscrise în RMCC.
    60. Se consideră că MCC este în stare bună de funcţionare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    modelul MCC este inclus în Registrul unic;
    regimul fiscal este lansat;
    asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
    suportul de hârtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
    imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
    sigiliile furnizorului MCC sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;
    numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică.
    61. În cazul în care cel puţin una din condiţiile enumerate în pct. 60 nu este satisfăcută - MCC se consideră defectată.
    62. MCC este sigilată de către subdiviziunea SFS  în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) fiscal sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către subdiviziunea SFS în Registrul asistenţă tehnică.
    [Pct.62 modificat prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]
    Dacă cel puţin una dintre cerinţele enumerate nu este satisfăcută – MCC se consideră nesigilată de către subdiviziunea SFS.
    63. Încălcările depistate se vor consemna în documentele întocmite în acest sens (Actul de control şi/sau Procesul-verbal) .
    64. Încălcările se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OMF8 din 12.01.17, MO19-23/20.01.17 art.63]