LPM72/2015
ID intern unic:  358190
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  12.04.2015
bugetului de stat pe anul 2015
Publicat : 28.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 102-104     art Nr : 172
    MODIFICAT
    LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629


    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 29 152 350,6 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 32 724 705,7 mii de lei, cu un deficit în sumă de 3 572 355,1 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr.1.
    (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţile publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.2. Transferurile cu destinaţie specială, prevăzute în anexa 4, vor fi repartizate lunar şi alocate în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    (1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    1) pentru Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 610 000,0 mii de lei, dintre care 110 000,0 mii de lei din contul Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”. Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru următoarele direcţii:
    a) creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare pentru:
    - producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);
    - înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;
    - procurarea tehnicii şi a utilajului agricol convenţional;
    - utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    - procurarea animalelor de prăsilă;
    - dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
    - facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare;
    - stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
    - stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli;
    b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale pentru:
    - consolidarea terenurilor;
    - procurarea echipamentului de irigare;
    - compensarea cheltuielilor energetice de irigare;
    - procurarea echipamentului no-till, mini-till;
    c) sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.
    Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
    2) pentru susţinerea financiară a producătorilor agricoli în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă – 179 490,0 mii lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”;
    (2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 169 900,0 mii de lei;
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (3) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    1) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 670,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 215,0 mii de lei;
    [Art.2 al.(3), pct.1) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    2) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 878,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 644,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1 136,1 mii de lei;
    [Art.2 al.(3), pct.2) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    3) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 200,0 mii de lei;
    [Art.2 al.(3), pct.3) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4 064,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 112 623,7 mii de lei;
    (5) în bugetul Ministerului Economiei:
    1) pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 50 000,0 mii lei;
    [Art.2 al.(5), pct.1) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    2) pentru finalizarea lucrărilor de construcție a Colegiului de Inginerie cu sediul în orașul Strășeni, str. V. Crăsescu nr. 1 – în sumă de 7 900,0 mii de lei;
    [Art.2 al.(5), pct.2) în redacția LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (6) pentru finanţarea investiţiilor capitale, conform anexei nr.3.
    Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
    (1) transferuri către alte bugete şi fonduri:
    1) la bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 4 431 899,0 mii de lei, inclusiv pentru prestaţii sociale – 2 200 271,7 mii de lei, susţinerea financiară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale – 1 168 811,5 mii lei şi pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1 062 815,8 mii de lei;
    [Art.3 al.(1), pct.1) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    2) la fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2 319 521,0 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2 235 237,3 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 36 033,7 mii de lei şi din contul împrumutului „Modernizarea sectorului sănătăţii” acordat de Banca Mondială – 48 250,0 mii de lei;
    3) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă totală de 7 414 234,2 mii de lei, care sînt repartizate conform anexei 4 la prezenta lege;
    [Art.3 al.(1), pct.3) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (2) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 32 754,2 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului „Reforma în educaţie”, pentru care Ministerul Educaţiei va deţine calitatea de investitor. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (3) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 64 526,2 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 7 000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor în cauză se va efectua de către Guvern.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 765 de lei, începînd cu 1 aprilie 2015, și în mărime de 900 de lei,  începînd cu 1 octombrie 2015.
    [Art.4 modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    Art. 5. – Datoriile cu termen de achitare expirat, formate la situaţia din 31 decembrie 2014 de către autorităţile publice locale de ambele niveluri, pe domeniile care, începînd cu 1 ianuarie 2015, se vor finanţa din contul transferurilor cu destinaţie specială, vor fi achitate din contul şi în limita veniturilor proprii ale bugetelor acestora.
    Art. 51. – Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în anul 2015 defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere (cu excepția gazului lichefiat) nu vor depăși 46,05%.
    [Art.51 introdus prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr.5, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    Art. 7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2015, datoria de stat internă nu va depăşi 6 982,2 milioane de lei, datoria de stat externă – 1 488,0 milioane de dolari SUA, iar soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero.
    [Art.7 modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică care se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite, în calitate de impozit privat, nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 9. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr.6.
    (2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
    (3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
    (4) Întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei se scutesc de la plata chiriei (exceptînd plata pentru serviciile comunale) pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
    Art. 10. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art. 11. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 12. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de instituția financiară care deservește sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, se stabilesc la încheierea contractelor între instituția financiară şi autorităţile administraţiei publice de resort, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (2) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (3) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată, decît cardurile de plată, de la populaţie, de la perceptorii fiscali a plăţilor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei, se stabilesc în valoare maximă de 1 % pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare şi Î.S. „Poşta Moldovei”, şi se achită de la bugetul de stat.
    Art. 13. – (1) Se stabileşte achitarea, de la bugetul de stat, a comisioanelor  pentru:
    1) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    2) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    3) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei, care se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare;
    4) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
    5) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţia financiară.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    Art. 14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/instituţii financiare se repartizează corespunzător bugetului de stat, inclusiv aferente fondului special pentru manuale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în instituţii financiare şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.
    Art. 15. – Se interzice efectuarea plăţilor anticipate (avansurilor) pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.
    Art. 16. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    (1) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
    1) privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;
    2) privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;
    3) privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor bugetare, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
    (2) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
    (3) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget, în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective spre alte cheltuieli curente;
    (4) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
    1) între grupele unei grupe funcţionale principale;
    2) între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;
    3) între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;
    (5) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;
    (6) să redistribuie, la propunerile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bazate pe solicitările autorizate spre plată ale beneficiarilor, mijloacele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între cheltuielile capitale şi cele curente;
    (7) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
    (8) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr.4, între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de acelaşi nivel, în baza deciziilor coordonate de autorităţile publice locale respective;
    (9) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
    (10) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2015, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    (11) să utilizeze temporar soldurile disponibile de mijloace speciale şi fonduri speciale din conturile instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, proiectelor finanţate din surse externe, precum şi soldurile de mijloace financiare din conturile autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat;
    [Art.16 al.(11) modificat prin LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]
    (12) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrative-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către unităţile administrativ-teritoriale respective.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Andrian CANDU

    Nr. 72. Chişinău, 12 aprilie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]

     anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția LP200 din 20.11.15, MO330-331/08.12.15 art.629]

    anexa nr.5

    anexa nr.6