HCNPF10/19/2015
ID intern unic:  358245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 10/19
din  27.02.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere
a registrului deţinătorilor de unităţi de fond
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 698     Data intrarii in vigoare : 01.05.2015
ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 1038 din 16 aprilie 2015
Ministru
______________Vladimir GROSU


    În temeiul art. 96 alin. (2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI                                      Artur GHERMAN
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE

    Nr. 10/19. Chişinău,  27 februarie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 10/19 din 27.02.2015

REGULAMENT
privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond
    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009 şi Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe faţă de registrul deţinătorilor de unităţi de fond (în continuare - Registru) şi faţă de modul de ţinere a acestuia.
    2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare - Legea nr. 171 din 11 iulie 2012). În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    cont colector al fondului de investiţii – cont curent, deschis în banca – depozitar al fondului de investiţii şi destinat colectării mijloacelor băneşti în scopul emiterii şi răscumpărării continue a unităţilor de fond;
    cont de evidenţă al deţinătorului de unităţi de fond – cont, deschis în registrul deţinătorilor de unităţi de fond pentru evidenţa dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond ale persoanelor înregistrate;
    cont de evidenţă al fondului de investiţii – cont, deschis în registrul deţinătorilor de unităţi de fond pentru evidenţa cantitativă a unităţilor de fond ale fondului de investiţii;
    registrul deţinătorilor de unităţi de fond – registrul care include totalitatea informaţiilor documentate, ţinute în sisteme informaţionale automatizate, cu privire la evidenţa dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond ale persoanelor înregistrate, care permite identificarea acestora, precum şi a cantităţii de unităţi de fond deţinute;
    sistem de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond – totalitatea de echipamente, resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, precum şi documentele conexe, destinate colectării, înregistrării, prelucrării, păstrării şi furnizării de informaţie în cadrul activităţii de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond;
    suport durabil - instrument (suport de hîrtie, CD-ROM, DVD, hard discuri ale calculatoarelor personale) care permite investitorului să stocheze informaţii adresate personal acestuia, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informaţiei respective, şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate.
Capitolul II
Cerinţe generale de ţinere a Registrului
    3. Depozitarul fondului de investiţii (în continuare - depozitar) îşi exercită atribuţiile de ţinere a Registrului în temeiul contractului încheiat cu societatea de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare - SAFI).
    4. În procesul de ţinere a Registrului depozitarul este obligat:
    1) să asigure condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi ţinerea Registrului;
    2) să elaboreze şi să aplice reguli privind securitatea, integritatea, autenticitatea şi confidenţialitatea informaţiilor conţinute în Registru;
    3) să elaboreze şi să aplice un plan de testare periodică a sistemelor backup (copie de rezervă a datelor), precum şi un plan de urgenţă privind recuperarea datelor în caz de disfuncţiuni;
    4) să dispună de dotarea tehnică şi de sistemele informaţionale automatizate pentru a asigura ţinerea corectă şi în siguranţă a evidenţei persoanelor înregistrate;
    5) să efectueze auditul tehnic al sistemelor informaţionale utilizate cel puţin o dată la doi ani;
    6) să asigure o activitate ordonată şi continuă, precum şi evidenţa în ordine cronologică a fiecărei înregistrări în Registru;
    7) să nu admită modificarea, distrugerea şi/sau utilizarea ilegală a datelor din Registru;
    8) să elaboreze şi să aplice reguli de identificare şi de administrare a conflictelor de interese ce pot apărea între persoanele cu participaţiune calificată ale depozitarului şi/sau persoanele care administrează activitatea depozitarului şi deţinătorii de unităţi de fond şi/sau alte persoane implicate;
    9) să prezinte informaţii din Registru persoanelor înregistrate şi altor persoane care au dreptul de a primi informaţia respectivă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10) să asigure păstrarea pe un termen de cel puţin 5 ani a informaţiilor şi documentelor, care au servit drept temei pentru introducerea înregistrărilor în Registru, iar în cazul expirării sau rezilierii contractului să transmită aceste informaţii şi documente depozitarului succesor sau spre arhivare;
    11)  să prelucreze datele cu caracter personal în condiţiile stabilite de legislaţia  cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    5. Subiecţi ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii Registrului sînt subiecţii în condiţiile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    6. Ţinerea Registrului de către depozitar se efectuează prin intermediul sistemului informaţional automatizat de evidenţă a deţinătorilor de unităţi de fond.
    7. Toate componentele sistemului de ţinere a Registrului (complexul de echipamente, mijloacele software, documentele, informaţiile, etc.), precum şi toate documentele ce constituie temei pentru operarea modificărilor şi completărilor în Registru sau eliberarea datelor despre deţinătorii de unităţi de fond din Registru, vor fi păstrate în încăperile depozitarului.
Capitolul III
Efectuarea înscrierilor în Registru
    8. În Registru sînt efectuate următoarele tipuri de operaţiuni:
    1) deschiderea sau închiderea contului de evidenţă a fondului de investiţii sau a deţinătorului de unităţi de fond;
    2) înregistrarea, modificarea şi radierea informaţiilor referitoare la datele de identificare a deţinătorilor de unităţi de fond;
    3) înregistrarea sau radierea unităţilor de fond de pe contul de evidenţă al fondului de investiţii şi al deţinătorului de unităţi de fond ca rezultat al subscrierii sau răscumpărării unităţilor de fond;
    4) înregistrarea sau radierea grevării cu obligaţii/gajării unităţilor de fond;
    5) eliberarea datelor din conturile de evidenţă a fondului de investiţii sau deţinătorului de unităţi de fond  înscrise în Registru.
    9. Drept temei pentru efectuarea înscrierilor în Registru servesc dispoziţiile SAFI/cererea persoanei înregistrate privind înregistrarea, modificarea sau radierea datelor din contiurile de evidenţă înscrise în Registru sau deciziile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) şi ale instanţei de judecată, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    10. Toate înscrierile în Registru trebuie să se bazeze pe documente primare prevăzute de prezentul Regulament. Depozitarul are dreptul de a solicita informaţii suplimentare aferente deţinătorilor de unităţi de fond, în cazul în care consideră că înscrierile în Registru nu pot fi efectuate în baza documentelor primite.
    11. Dispoziţiile SAFI sînt centralizate şi înregistrate de către depozitar imediat după primire şi vor include informaţii cu privire la:
    1) denumirea fondului de investiţii;
    2) datele de identificare a persoanei care transmite dispoziţia (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP));
    3) datele de identificare a persoanei care primeşte dispoziţia (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP));
    4) data şi ora primirii dispoziţiei;
    5) tipul operaţiunii (subscriere sau răscumpărare);
    6) data executării dispoziţiei;
    7) numărul de unităţi de fond subscrise sau răscumpărate;
    8) modalitatea de plată;
    9) preţul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare unitate de fond;
    10) valoarea totală subscrisă sau  răscumpărată a unităţilor de fond, valoarea brută, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă după deducerea comisioanelor de răscumpărare.
    12. Dispoziţia SAFI se semnează de către persoana cu funcţie de răspundere din cadrul SAFI cu aplicarea ştampilei.
    13. Depozitarul este obligat să noteze pe fiecare document primit data şi ora primirii acestuia şi să-l înregistreze în registrele respective.
    14. Pentru deschiderea contului de evidenţă al fondului de investiţii SAFI prezintă depozitarului o cerere la care se anexează copiile de pe următoarele documente:
    1) actele de constituire şi licenţa de societate de investiţii a SAFI;
    2) decizia Comisiei Naţionale de avizare a fondului de investiţii şi de înregistrare a ofertei publice de unităţi de fond;
    3) regulile fondului;
    4) prospectul de emisiune al fondului de investiţii;
    5) lista persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul SAFI investite să semneze şi să dea dispoziţii, precum şi a persoanelor care au dreptul să obţină informaţia din registru, specimenul semnăturilor acestora.
    15. Pentru deschiderea contului de evidenţă al deţinătorului de unităţi de fond SAFI prezintă depozitarului o dispoziţie la care se anexează copiile de pe următoarele documente:
    1) cererea de subscriere;
    2) actul de identitate a persoanei fizice;
    3)  actele de constituire a persoanei juridice/actul de identitate a administratorului persoanei juridice;
    4) acordul de aderare la contractul de societate civilă al fondului de investiţii şi la contractul de administrare fiduciară a activelor fondului de investiţii;
    5) dovada achitării contravalorii unităţilor de fond.
    16. Fiecărui fond de investiţii şi deţinător de unităţi de fond i se atribuie, în mod obligatoriu, un identificator unic, care rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de evidenţă în Registru. După radierea din Registru atribuirea aceluiaşi identificator unei alte  persoane fizice sau juridice este interzisă.
    17. Modificarea informaţiei din contul de evidenţă al fondului de investiţii şi al deţinătorului de unităţi de fond se efectuează la dispoziţia SAFI sau la cererea deţinătorului de unităţi de fond sau a altor persoane ce sînt în drept să solicite efectuarea modificărilor în Registru.
    18. Împreună cu datele modificate în conturile de evidenţă, în Registru se introduce informaţia privitor la faptul înregistrării modificărilor operate şi la documentele în baza cărora a fost efectuată modificarea.
    19. Toate modificările în contul de evidenţă al fondului de investiţii şi al deţinătorului de unităţi de fond se introduc în Registru cel tîrziu a doua zi lucrătoare din ziua primirii dispoziţiei SAFI sau a cererii deţinătorului de unităţi de fond sau altor persoane ce sînt în drept să solicite efectuarea modificărilor în Registru, cu anexarea copiilor de pe documentele justificative care permit identificarea persoanelor a căror informaţii sînt modificate în contul de evidenţă (actele de identitate a persoanei fizice sau actele de constituire a persoanei juridice).
    20. Împuternicirile reprezentantului persoanei juridice rezidente se confirmă prin copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice privind administratorul persoanei juridice sau procura eliberată reprezentantului, semnată de administratorul persoanei juridice şi autentificată cu ştampila întreprinderii.
    21. La subscriere unităţile de fond se înregistrează în contul de evidenţă al deţinătorului unităţilor de fond, un număr similar de unităţi de fond fiind reflectat şi în contul de evidenţă al fondului de investiţii.
    22. La răscumpărare unităţile de fond de pe contul de evidenţă al deţinătorului de unităţi de fond se radiază, iar pe contul de evidenţă al fondului de investiţii se reflectă micşorarea numărului de unităţi de fond plasate.
    23. Diferenţele între suma subscrisă şi contravaloarea unităţilor de fond alocate la preţul de plasare vor fi returnate subscriitorilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în Registru.
    24. Depozitarul efectuează plăţi din contul fondului de investiţii numai la primirea dispoziţiei corespunzătoare de la SAFI pentru răscumpărarea unităţilor de fond ale fondului de investiţii. Plata contravalorii unităţilor de fond răscumpărate se face în contul indicat în cererea de răscumpărare.
    25. În cazul unui sold nul, contul de evidenţă se consideră închis. Radierea unităţilor de fond din conturile de evidenţă înregistrate se efectuează de către depozitar în baza dispoziţiei SAFI prin închiderea conturilor de evidenţă cu păstrarea înregistrării privind data şi temeiul închiderii şi arhivarea contului. Contul de evidenţă închis se radiază din sistemul informaţional automatizat după expirarea a 5 ani de la închiderea acestuia.
    26. Înregistrarea gajului asupra unităţilor de fond se efectuează de către depozitar în termen de 1 zi lucrătoare, în baza extrasului din Registrul garanţiilor reale mobiliare care confirmă înregistrarea gajului asupra unităţilor de fond.
    27. Pe perioada înregistrării gajului unităţile de fond ce fac obiectul gajului nu vor putea fi răscumpărate fără acordul creditorului.
    28. Transferul dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond gajate se efectuează după prezentarea documentelor privind neonorarea obligaţiilor asigurate cu gaj.
    29. Radierea gajului înregistrat asupra unităţilor de fond se efectuează de către depozitar în termen de 1 zi lucrătoare, în baza extrasului din Registrul garanţiilor reale mobiliare care confirmă radierea gajului asupra unităţilor de fond.
    30. În cazul moştenirii unităţilor de fond, înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond se efectuează în baza certificatului de moştenitor eliberat de notar.
    31. Transferul dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond în cazul donaţiei unităţilor de fond se efectuează în baza următoarelor documente:
    1) contractul de donaţie (în copie legalizată);
    2) copiile actelor de identitate ale donatorului şi ale donatarului, însoţite de original;
    3) copiile documentelor ce confirmă gradul de rudenie între donator şi donatar, însoţite de original.
    32. În cazul succesiunii unităţilor de fond ca rezultat al reorganizării sau dizolvării deţinătorului de unităţi de fond - persoană juridică, înregistrarea dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond se efectuează în baza următoarelor documente:
    1)  în cazul reorganizării persoanei juridice - documentele necesare pentru deschiderea contului de evidenţă al noului deţinător de unităţi de fond în Registru:
    a) copia actului de identitate al administratorului persoanei juridice;
    b) copiile de pe actele de constituire ale persoanei juridice succesoare;
    c) decizia Camerei Înregistrării de Stat  cu privire la înregistrarea reorganizării persoanei juridice;
    2) în cazul dizolvării persoanei juridice:
    a) copia actului de identitate a administratorului persoanei juridice;
    b) copiile de pe actele de constituire a persoanei juridice succesoare;
    c) decizia Camerei Înregistrării de Stat  cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice;
    d) procesul-verbal al organului competent al persoanei juridice sau hotărîrea instanţei de judecată în care este indicată repartiţia activelor, inclusiv a unităţilor de fond.
    33. Transferul dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond ca rezultat al dizolvării persoanei juridice în cazul succesiunii poate fi efectuată şi pînă la radierea acesteia din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    34. Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată privind transferul dreptului de proprietate asupra unitatilor de fond urmează a fi supusă:
    1) executării benevole în baza actului judecătoresc (decizia irevocabilă şi definitivă);
    2) executării silite în baza cererii semnate de executorul judecătoresc (în original) şi a titlului executoriu.
    35. În cazul depistării unor erori sau inexactităţi în documentele sau datele primite în vederea efectuării înscrierilor în Registru, depozitarul cel tîrziu a doua zi lucrătoare va informa despre aceasta SAFI sau persoanele ce au solicitat efectuarea înscrierilor în Registru.
    36. Depozitarul va refuza înregistrarea în Registru, cu prezentarea cel mult în termen de 3 zile lucrătoare a argumentărilor de rigoare SAFI sau persoanelor ce au solicitat efectuarea înscrierilor în Registru, dacă:
    1) documentele şi/sau informaţiile prezentate contravin prevederilor legislaţiei, ale prezentului Regulament şi/sau sînt prezentate incomplet;
    2) se constată divergenţe între numărul de unităţi de fond indicate în dispoziţia SAFI şi numărul de unităţi de fond aflate pe contul de evidenţă al deţinătorului de unităţi de fond;
    3) există decizia de grevare cu obligaţii/gajare a unităţilor de fond;
    4) există decizia Comisiei Naţionale sau a instanţei de judecată privind suspendarea temporară sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării unităţilor de fond.
    37. Documentul ce indică refuzul de înregistrare în Registru se semnează de către persoana cu funcţie de răspundere a depozitarului  cu aplicarea ştampilei.
    38. SAFI, precum şi deţinătorul de unităţi de fond, în calitate de furnizori ai datelor, sînt responsabili pentru complexitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate pentru formarea şi ţinerea Registrului.
    39. Depozitarul este responsabil în cazul comiterii erorilor la efectuarea înscrierilor în Registru.
    40. Depozitarul nu este responsabil pentru prejudiciile suportate de către furnizorii datelor în urma neprezentării sau prezentării incomplete sau neveridice a informaţiilor înscrise în Registru.
    41. Deţinătorii de unităţi de fond vor fi informaţi de către SAFI sau depozitar referitor la prelucrarea datelor sale cu caracter personal şi vor beneficia de drepturile stabilite în conformitate cu cerinţele Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale altor acte normative în vigoare.
Capitolul IV
Eliberarea datelor din Registru
    42. Datele din Registru pot fi prezentate de către depozitar persoanelor enumerate mai jos:
    1) extrasul din Registru se prezintă deţinătorilor de unităţi de fond, reprezentanţilor acestora sau moştenitorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2) datele despre deţinătorii de unităţi de fond în volumul stabilit în contractul încheiat cu depozitarul se prezintă persoanelor autorizate ale SAFI;
    3) orice informaţii şi date din Registru se prezintă persoanelor autorizate ale Comisiei Naţionale;
    4) orice informaţii şi date din Registru se prezintă organelor de drept în cazurile stabilite de lege;
    5) orice informaţii şi date din Registru se prezintă instanţelor judiciare şi executorilor judecătoreşti în temeiul deciziei sau a încheierii executorului.
    43. Participarea la un fond de investiţii este atestată printr-un extras din Registru, emis de către depozitarul fondului de investiţii pe numele persoanei înregistrate.
    44. Deţinătorului de unităţi de fond, reprezentantului acestuia sau moştenitorului li se pot elibera următoarele tipuri de extrase:
    1) privind soldul unităţilor de fond înregistrate pe contul de evidenţă al persoanei la momentul eliberării extrasului sau la o anumită dată;
    2) privind înregistrarea şi/sau anularea unităţilor de fond ca rezultat al subscrierii sau răscumpărării;
    3) privind grevarea cu obligaţii/gajare, care conţine informaţia restricţiilor asupra dreptului de răscumpărare a unităţilor de fond indicate în extras;
    4) privind închiderea contului de evidenţă, care conţine informaţia privind temeiul şi data închiderii acestuia.
    45.  Pentru eliberarea extrasului din Registru deţinătorii de unităţi de fond sau reprezentanţii acestora vor prezenta depozitarului următoarele documente:
    1) pentru persoanele fizice – copia actului de identitate;
    2) pentru persoanele juridice - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice emis de Camera Înregistrării de Stat cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior depunerii cererii;
    3) pentru reprezentantul persoanei înregistrate - procura întocmită în formă autentică şi copia actului de identitate.
    46. Comisia Naţională, SAFI, organele de drept, instanţele judiciare şi executorii judecătoreşti pot solicita informaţiile şi datele despre deţinătorii de unităţi de fond în baza următoarelor documente:
    1) copia actului de identitate a solicitantului;
    2) documentul emis de către autoritatea/organul abilitat prin care solicitantul este împuternicit să solicite eliberarea informaţiilor şi a datelor pentru un anumit deţinător de unităţi de fond, în care se precizează operaţiunea pentru care sînt necesare aceste informaţii şi date, precum şi temeiul juridic al unei astfel de operaţiuni.
    47. În cazul decesului deţinătorului de unităţi de fond, extrasul din Registru poate fi eliberat moştenitorului, în baza următoarelor documente:
    1) copia autentificată la notar a certificatului de deces al deţinătorului de unităţi de fond;
    2) copia actului de identitate.
    48. Eliberarea extrasului din Registru moştenitorului implică restricţionarea automată a contului deţinătorului de unităţi de fond pînă la momentul înregistrării transferului dreptului de proprietate asupra unităţilor de fond evidenţiate în contul acestuia către moştenitori.
    49. Eliberarea extrasului din Registru privind înregistrarea în cont a unităţilor de fond, precum şi privind anularea unităţilor de fond ca rezultat al subscrierii/răscumpărării, se efectuează, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care unităţile de fond au fost emise/anulate.
    50. La solicitarea persoanei înregistrate extrasul poate fi remis prin fax sau prin poşta electronică. Extrasul din Registru este numai o formă de evidenţă a operaţiunilor cu unităţi de fond executate în contul persoanei înregistrate, acesta neavînd natura juridică a unui titlu de valoare.
    51. Eliberarea extrasului din Registru, ce confirmă subscrierea pentru prima dată a unităţilor de fond, se face din contul fondului de investiţii. În cazul eliberării următorului extras aceleiaşi persoane, se stabileşte o taxă ce nu va depăşi cheltuielile de perfectare a extrasului, dacă regulile fondului sau contractul cu depozitarul nu prevede eliberarea extraselor de acest gen din contul fondului de investiţii.
    52. Extrasul din Registru conţine informaţia prevăzută în art. 96 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    53. Extrasul din Registru se semnează de către persoana cu funcţie de răspundere a depozitarului şi se certifică prin aplicarea ştampilei.
Capitolul V
Sistemul de ţinere a Registrului şi evidenţa documentară
    54. Resursele documentare ale sistemului de ţinere a Registrului se formează cel puţin din următoarele:
    1) copia de pe actele de constituire şi licenţa de societate de investiţii a SAFI;
    2) decizia Comisiei Naţionale de avizare a fondului de investiţii şi înregistrare a ofertei publice de unităţi de fond;
    3) copia regulilor fondului;
    4) copia prospectului de emisiune a fondului de investiţii;
    5) lista persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul SAFI investite să semneze şi să dea dispoziţii, precum şi a persoanelor care au dreptul să obţină informaţia din registru, specimenul semnăturilor acestora;
    6) copia documentelor în temeiul cărora sînt efectuate înregistrările în Registru, inclusiv dispoziţiile SAFI;
    7) dările de seamă privind executarea dispoziţiilor SAFI;
    8) documentele ce indică refuzurile de efectuare a înregistrărilor;
    9) actele de predare-primire;
    10) registrele de evidenţă documentară, ţinute în conformitate cu prezentul Regulament;
    11) alte documente pe baza cărora sînt efectuate operaţiuni în Registru, precum şi cele primite de la depozitarul precedent.
    55. Depozitarul este obligat să ţină următoarele registre:
    1) registrul deţinătorilor de unităţi de fond;
    2) registrul de evidenţă a dispoziţiilor SAFI;
    3) registrul de evidenţă a extraselor din registru;
    4) registrul de evidenţă a cererilor de grevare a unităţilor de fond cu obligaţii;
    5) registrul de evidenţă a gajului unităţilor de fond;
    6) registrul de evidenţă a documentelor de intrare;
    7) registrul de evidenţă a documentelor de ieşire.
    56. Registrele indicate în pct. 55 pot fi ţinute manual sau în formă electronică, cu excepţia registrului deţinătorilor de unităţi de fond care se ţine în sistem informaţional automatizat. Ţinerea manuală a registrelor se efectuează sub formă de fişier sau prin introducerea de menţiuni în cărţile pentru înregistrări, fiind şnuruite şi avînd filele numerotate. Fiecare înregistrare în registrele ţinute manual trebuie confirmată prin semnătura persoanei cu funcţie de răspundere din subdiviziunea responsabilă de activitatea de depozitare. Ţinerea electronică a registrelor se realizează cu utilizarea sistemului informaţional automatizat corespunzător.
    57. Fiecare din registrele menţionate la pct. 55 trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, denumirea registrului, denumirea depozitarului, numărul şi termenele de ţinere şi păstrare a registrului.
    58. Registrul deţinătorilor de unităţi de fond va conţine cel puţin următoarele date:
    1) denumirea SAFI, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, numărul şi data eliberării licenţei, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică, datele de identificare a persoanei cu funcţie de răspundere (numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există);
    2) denumirea depozitarului, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, numărul şi data eliberării licenţei, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică, datele de identificare a persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul subdiviziunii responsabile de activitatea de depozitare (numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există);
    3) denumirea fondului de investiţii, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică;
    4) numărul de înregistrare de stat (ISIN) a unităţilor de fond;
    5) identificatorul unic;
    6) datele de identificare a deţinătorului de unităţi de fond:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru reprezentant, în cazul în care persoana este un minor sau o persoană fizică limitată în capacitate de exerciţiu: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    c) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    7) cantitatea şi valoarea unităţilor de fond deţinute;
    8) tipul operaţiunii: înregistrarea sau radierea unităţilor de fond ca rezultat al subscrierii sau răscumpărării sau introducerea altor modificări operate în Registru;
    9) datele privind grevarea cu obligaţii/gajarea unităţilor de fond;
    10) denumirea şi adresa băncii, rechizitele bancare ale deţinătorului de unităţi de fond în care se acumulează plăţile ca rezultat al subscrierii sau răscumpărării unităţilor de fond sau alte venituri, dacă există.
    59. Registrul de evidenţă a dispoziţiilor SAFI va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de ordine;
    2) denumirea SAFI, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, numărul şi data eliberării licenţei, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică, datele de identificare a persoanei cu funcţie de răspundere (numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există);
    3) denumirea fondului de investiţii, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică;
    4) data şi ora recepţionării;
    5) identificatorul unic;
    6) datele de identificare a deţinătorului de unităţi de fond în contul căruia se efectuează operaţiunea de înregistrare sau radiere a unităţilor de fond sau introducerea altor modificări operate în Registru:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru reprezentant, în cazul în care persoana este un minor sau o persoană fizică limitată în capacitate de exerciţiu: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    c) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    7) cantitatea şi valoarea unităţilor de fond;
    8) data şi ora executării/refuzului executării dispoziţiei SAFI.
    60. Registrul de evidenţă a extraselor din registru va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de ordine;
    2) denumirea fondului de investiţii, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică;
    3) data şi ora solicitării extrasului;
    4) datele de identificare a deţinătorului de unităţi de fond:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru reprezentant, în cazul în care persoana este un minor sau o persoană fizică limitată în capacitate de exerciţiu: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    c) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    5) numărul extrasului;
    6) data eliberării extrasului şi semnătura persoanei care a primit extrasul şi/sau data expedierii extrasului.
    61. Registrul de evidenţă a cererilor de grevare a unităţilor de fond cu obligaţii va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de ordine;
    2) denumirea fondului de investiţii, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică;
    3) datele de identificare a deţinătorului de unităţi de fond grevate:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru reprezentant, în cazul în care persoana este un minor sau o persoană fizică limitată în capacitate de exerciţiu: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    c) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    4) numărul de unităţi de fond grevate;
    5) data şi ora înregistrării grevării unităţilor de fond;
    6) temeiul grevării unităţilor de fond;
    7) datele de identificare a persoanei, din numele căreia s-a solicitat grevarea unităţilor de fond (numele, prenumele/denumirea completă, numărul de identificare personal (IDNP)/numărul înregistrării de stat (IDNO), domiciliul/sediul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există);
    8) datele de identificare a persoanei care a efectuat înregistrările respective în registrul deţinătorilor de unităţi de fond (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul);
    9) data înregistrării stingerii grevării unităţilor de fond, datele de identificare a persoanei care a stins grevarea (numele, prenumele/denumirea completă, numărul de identificare personal (IDNP)/numărul înregistrării de stat (IDNO), domiciliul/sediul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există).
    62. Registrul de evidenţă a gajului unităţilor de fond va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de ordine;
    2) denumirea fondului de investiţii, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică;
    3) numărul contractului de gaj;
    4) datele de identificare a debitorului gajist:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru reprezentant, în cazul în care persoana este un minor sau o persoană fizică limitată în capacitate de exerciţiu: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    c) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    5) datele de identificare a creditorului gajist:
    a) pentru persoana fizică: numele, prenumele, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    b) pentru persoana juridică:
    - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), data înregistrării de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea, sediul, numărul de telefon, fax şi adresa de poştă electronică;
    - numele, prenumele administratorului sau al reprezentantului, data naşterii, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, dacă există;
    6) numărul de unităţi de fond gajate;
    7) data şi ora înregistrării gajului;
    8) datele de identificare a persoanei care a efectuat înregistrările respective în Registru şi a persoanei care a efectuat înregistrările în Registrul garanţiilor reale mobiliare (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul);
    9) data şi ora radierii gajului.
    63. Registrul de evidenţă a documentelor de intrare va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de intrare a documentului;
    2) data primirii documentului;
    3) denumirea documentului;
    4) expeditorul – numele, prenumele/denumirea completă, domiciliul/sediul, data şi numărul de ieşire, dacă există;
    5) data şi numărul răspunsului expediat.
    64. Registrul de evidenţă a documentelor de ieşire va conţine cel puţin următoarele date:
    1) numărul de ieşire a documentului;
    2) data expedierii documentului;
    3) denumirea documentului;
    4) destinatarul: numele, prenumele/denumirea completă, domiciliul/sediul;
    5) menţiunea dacă documentul a fost restituit din cauza lipsei destinatarului pe adresa indicată sau din alte motive.
Capitolul VI
Transferul  Registrului în cazul înlocuirii depozitarului
    65. În cazul înlocuirii depozitarului, transmiterea Registrului către depozitarul succesor se realizează concomitent cu procedura de transmitere a evidenţei patrimoniului fondului de investiţii către depozitarul succesor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr. 49/14 din 9 octombrie 2014.
    66. La finalizarea tuturor activităţilor aferente ţinerii Registrului, depozitarul, în termen de 5 zile lucrătoare din data rezilierii contractului, va transmite depozitarului succesor:
    1) copia electronică a Registrului aflat în sistemul informaţional automatizat de ţinere a registrului;
    2) toate documentele şi informaţiile din sistemul de ţinere a Registrului ce vizează: SAFI, fondul de investiţii, persoanele înregistrate, comunicările recepţionate de la/sau referitoare la persoanele înregistrate, dispoziţiile SAFI cu documentele anexate etc.
    3) toate registrele deţinute;
    4) informaţia succintă despre toate conflictele soluţionate şi nesoluţionate sau disputele existente ce vizează fondul de investiţii sau deţinătorii de unităţi de fond;
    5) confirmarea, prin intermediul unei declaraţii, a faptului că toată informaţia prezentată este completă şi veridică.
    67. Toate documentele supuse transmiterii depozitarului succesor urmează a fi sistematizate în mape cu file şnuruite, numerotate şi semnate de către persoana cu funcţie de răspundere a depozitarului care transmite Registrul cu aplicarea ştampilei.
    68. Depozitarul va întocmi un  act de primire-predare în 4 exemplare, în care se enumeră categoriile informaţiei transmise, cu indicarea denumirii mapelor cu documente şi a numărului de pagini în fiecare din ele. Toate exemplarele actului de primire-predare vor fi semnate de către persoanele cu funcţie de răspundere a depozitarului care transmite Registrul şi a depozitarului succesor în momentul recepţionării documentelor. Cîte un exemplar al actului de primire-predare, ce confirmă recepţionarea documentelor de către depozitarul succesor, va fi expediat SAFI şi Comisiei Naţionale cel tîrziu a doua zi lucrătoare după semnare.
    69. Existenţa datoriei SAFI pentru serviciile prestate de depozitar nu poate servi temei pentru reţinerea transmiterii sau netransmiterea Registrului depozitarului succesor.
    70. În decursul a 5 ani de la data rezilierii contractului, depozitarul cu care se reziliază contractul este obligat să păstreze toate înregistrările din Registru, inclusiv informaţiile referitoare la problemele existente nesoluţionate, pe un suport durabil.
    71. Înscrierile din Registru, păstrate conform pct. 70, trebuie să fie accesibile Comisiei Naţionale în viitor  cu respectarea următoarelor condiţii:
    1) accesarea rapidă a informaţiilor şi reconstituirea fiecărei etape esenţiale a procesării cererilor de subscriere/răscumpărare a unităţilor de fond;
    2) constatarea cu uşurinţă a modificărilor, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de modificările respective;
    3) imposibilitatea manipulării sau modificării înregistrărilor.
Capitolul VII
Măsurile şi  mijloacele de protecţie a informaţiei
în procesul de ţinere a Registrului
    72. Depozitarul pînă la efectuarea primelor înscrieri în Registru va elabora şi aproba reguli interne proprii referitoare la:
    1) protecţia informaţiei contra accesului neautorizat şi detectarea intruziunilor;
    2) controlul intern permanent al sistemului securităţii informaţionale;
    3) protecţia informaţiei contra pierderii, modificării şi lichidării, inclusiv copierea de rezervă şi arhivarea datelor din sistemul informaţional automatizat;
    4) asigurarea accesibilităţii, inclusiv asigurarea continuităţii funcţionării complexului de echipamente tehnice şi de program al depozitarului;
    5) protecţia informaţiei contra extorcării prin canalele tehnice şi cele auxiliare.
    73. Complexul de echipamente (mijloace software şi hardware) utilizat de depozitar va asigura executarea de către acesta a funcţiilor de formare, prelucrare, stocare şi prezentare a informaţiei din Registru.
    74. Pentru evitarea pierderii datelor din sistemul informaţional automatizat de ţinere a Registrului, complexul de echipamente (mijloace software şi hardware) ale depozitarului va asigura posibilitatea copierii de rezervă şi păstrării informaţiei din Registru şi altor informaţii necesare pentru activitatea sa, restabilirii operative şi complete a informaţiei în caz de refuz al deservirii, de incidente sau erori în sisteme, precum şi instalării, în caz de necesitate, a resurselor tehnice suplimentare sau de rezervă.
    75. În cazul constatării pierderii, distrugerii, deteriorării, sustragerii totale sau parţiale a înregistrărilor din Registru, depozitarul este obligat să informeze despre aceasta, în formă scrisă, în următoarea zi lucrătoare Comisia Naţională, SAFI şi, după caz, organele de anchetă.
    76. În termen de 10 zile lucrătoare, fără a-şi suspenda activitatea, depozitarul va întreprinde toate măsurile necesare pentru restabilirea înregistrărilor din Registru. Înregistrările din Registru pot fi restabilite, integral sau parţial, în baza documentelor şi copiilor de rezervă ale fişierelor electronice ce au constituit temei pentru efectuarea înregistrărilor, extraselor din Registru, precum şi în baza altor surse de informaţii.
    77. Restabilirea înregistrărilor stocate în Registru se efectuează sub supravegherea compartimentului de control intern din cadrul depozitarului.
    78. Depozitarul este obligat să asigure administrarea complexului de echipamente numai de către persoane autorizate să administreze, precum şi să excludă modificările nesancţionate ale configuraţiilor echipamentului, ale algoritmilor de funcţionare a mijloacelor software.
    79. Depozitarul va lua măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.
Capitolul VIII
Controlul asupra ţinerii Registrului şi responsabilitatea
    80. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern. Controlul intern este efectuat de către compartimentul de control intern din cadrul depozitarului, iar controlul extern este efectuat de către Comisia Naţională în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012.
    81. Reprezentanţii organelor de control au dreptul de acces la Registru şi la mijloacele de ţinere a acestuia, totodată au acces în încăperile destinate prelucrării datelor corespunzătoare sau în care se află mijloacele tehnice destinate acestui proces.
    82. Subiecţii raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii Registrului, precum şi terţii, care au acces la informaţiile şi datele cu caracter personal din Registru, sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi datelor obţinute şi poartă responsabilitate în conformitate cu prevederile legislaţiei civile, administrative şi penale pentru neasigurarea confidenţialităţii şi admiterea accesului persoanelor neautorizate la informaţiile în cauză.