HKK11/2015
ID intern unic:  358273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 11
din  31.03.2015
cu privire la Raportul auditului performanţei
„Îşi îndeplineşte adecvat Consiliul Concurenţei
funcţiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor
alocate în condiţiile măsurării şi raportării obiective
a rezultatelor obţinute?”
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 13
    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Concurenţei dna Viorica Cărare, membrilor Plenului Consiliului Concurenţei dnii Mihail Cibotaru, Ion Maxim, Emil Guţu şi Veaceslav Guţuţui, viceministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dl Sergiu Sainciuc, şefului Direcţiei reforma administraţiei publice centrale  a Cancelariei de Stat dna Tamara Gheorghiţa, şefului Direcţiei finanţele autorităţilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor dl Andrei Prisacari, şefului adjunct al Direcţiei politici salariale din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei dna Viorica Revenco, precum şi a altor persoane responsabile de la  instituţia  auditată, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanţei „Îşi îndeplineşte adecvat Consiliul Concurenţei funcţiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condiţiile măsurării şi raportării obiective a rezultatelor obţinute?”.
    ____________________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare). M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Principalii indicatori de competitivitate globală plasează Republica Moldova pe ultimele poziţii ale clasamentului mondial, relevînd necesitatea realizării unor măsuri majore în direcţia eficientizării regimului de concurenţă existent.
    Consiliul Concurenţei este o instituţie relativ tînără, comparativ cu alte autorităţi similare din lume, care, în anul 2012, a devenit succesor de drepturi şi obligaţii al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC), fondată în anul 2007. Perioada anilor 2011-2014 a fost marcată de reglementarea atribuţiilor autorităţii de concurenţă în baza a două legi: Legea cu privire la protecţia concurenţei2, care prezenta o serie de imperfecţiuni ce au limitat eficienţa activităţii în domeniul prevenirii şi combaterii practicilor anticoncurenţiale, şi Legea concurenţei3, adoptată în anul 2012. Cu toate că adoptarea unei legi moderne a aliniat regimul de concurenţă din Republica Moldova la standardele europene în materie de prevenire şi combatere a practicilor anticoncurenţiale, concurenţei neloiale şi realizării concentrărilor economice pe piaţă, activitatea Consiliului Concurenţei în  anii 2013-2014 a fost marcată de unele impedimente, care au afectat realizarea eficientă a funcţiilor sale, după cum urmează: numirea cu întîrziere de către Parlament a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, numărul redus de angajaţi în direcţiile concurenţă, implicarea personalului în activităţi de elaborare a cadrului normativ necesar implementării legislaţiei în domeniul concurenţei etc.
    ____________________________________
    2 Legea cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103- XIV din 30.06.2000.
    3 Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012.


    Reieşind din domeniul supus auditului, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, echipa de audit a identificat unele probleme, care au afectat realizarea eficientă a funcţiilor Consiliului Concurenţei în condiţii de economicitate, după cum urmează:
    ► nestabilirea valorilor-ţintă pentru indicatorii din documentul de planificare strategică pe anii 2012-2014, ceea ce nu a permis evaluarea, monitorizarea şi raportarea eficientă a progreselor obţinute, precum şi lipsa unui asemenea document pe perioada anilor 2015-2017;
    ► inexistenţa unui sistem de prioritizare a cazurilor, din care motiv nu va putea  fi asigurată concentrarea resurselor instituţiei la investigaţiile cu impact puternic asupra performanţei pieţei şi bunăstării consumatorului;
    ► progrese neesenţiale în evaluarea barierelor concurenţiale şi în realizarea investigaţiilor utile pentru cercetarea pieţei;
    ► imposibilitatea implementării unor metode eficiente de depistare a înţelegerilor de tip cartel în cadrul legal existent;
    ► lipsa elaborării mai detaliate a etapei de planificare a investigaţiilor;
    ► inexistenţa unui mecanism eficient de monitorizare a executării prescripţiilor etc.
    În calitate de instituţie publică, Consiliul Concurenţei urmează să asigure gestionarea corectă a proceselor operaţionale, în vederea utilizării eficiente a capitalului uman şi resurselor financiare, în condiţii de aplicare a principiilor bunei guvernări. Referitor la aceasta, s-a constatat că, sub influenţa unor factori obiectivi şi subiectivi, conducerea nu a reuşit să implementeze un management financiar corespunzător, cu asigurarea suficientă a personalului calificat şi organizarea eficientă a procedurilor de gestionare a proceselor operaţionale, ceea ce a rezultat în împovărarea excesivă a unor angajaţi cu sarcini, tergiversarea termenelor de finalizare a cazurilor, precum şi a condiţionat efectuarea de cheltuieli exagerate şi, în unele cazuri, neregulamentare, cu impact asupra eficacităţii instituţiei. Aceste situaţii se datorează ambiguităţilor prezente în cadrul legislativ-normativ faţă de autonomia şi independenţa instituţiilor independente/autonome ale statului, dar şi nivelului insuficient de percepere a răspunderii şi responsabilităţii managementului Consiliului Concurenţei pentru buna guvernare. Neînlăturarea de către legiuitor a ambiguităţilor din cadrul legislativ-normativ privind structura şi statutul instituţiei autonome, precum şi nesoluţionarea  problemelor legate de managementul financiar şi control vor menţine şi pe viitor riscul obţinerii unor performanţe modeste în activitatea de protecţie a concurenţei, precum şi utilizării ineficiente a banilor publici.
    Rezumînd cele menţionate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se atestă că există oportunităţi de îmbunătăţire a activităţii  Consiliului Concurenţei şi de sporire a economicităţii utilizării fondurilor alocate acestuia.
    În vederea îmbunătăţirii mediului concurenţial, îndeplinirii obiectivelor stabilite în domeniul protecţiei concurenţei, precum şi eficientizării activităţii Consiliului Concurenţei, dar şi pentru eliminarea deficienţelor sistemice, care au condiţionat utilizarea neeconomă a mijloacelor bugetare, sînt necesare: (1) elaborarea documentelor strategice în domeniul protecţiei concurenţei şi dezvoltării resurselor umane; (2) asigurarea conlucrării eficiente între Consiliul Concurenţei şi autorităţile publice centrale în vederea identificării barierelor concurenţiale şi înaintării de propuneri concrete privind eliminarea acestora; (3) introducerea în Legea concurenţei a competenţelor suficiente pentru utilizarea şi a altor metode în depistarea acordurilor anticoncurenţiale, precum şi pentru implementarea unui sistem de prioritizare a investigaţiilor, cu luarea în considerare a impactului asupra bunăstării consumatorului, importanţei strategice a sectorului pentru performanţa pieţei şi cost-eficienţa investigaţiei; (4) perfecţionarea mecanismului de monitorizare a executării prescripţiilor; (5) implementarea sistemului de management financiar şi control intern; (6) aprobarea unei politici de motivare a personalului, care să stabilească un mecanism echitabil de stimulare a angajaţilor, criterii şi condiţii clare de acordare a sporurilor şi premiilor; (7) revizuirea modelului actual de raportare asupra progreselor şi rezultatelor obţinute.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 alin. (1) lit. c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului performanţei „Îşi îndeplineşte adecvat Consiliul Concurenţei funcţiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condiţiile măsurării şi raportării obiective a rezultatelor obţinute?”, conform Anexei.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:
    2.1. Conducerii Consiliului Concurenţei, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării neajunsurilor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;
    2.2. Ministerului Justiţiei, pentru examinarea în comun cu Consiliul Concurenţei a oportunităţii modificării legislaţiei penale, cu exceptarea aplicării prevederilor legii penale faţă de agenţii economici care colaborează cu Consiliul Concurenţei, în limitele realizării politicii de clemenţă;
    2.3. Ministerului Justiţiei în comun cu Institutul Naţional de Justiţie, pentru asigurarea procesului de instruire comprehensivă a corpului de judecători în vederea îmbunătăţirii actului judiciar, ţinînd cont de complexitatea legislaţiei privind protecţia  concurenţei;
    2.4. Guvernului, pentru examinarea oportunităţii stabilirii obligativităţii avizării de către Consiliul Concurenţei a proiectelor de acte legislative şi normative cu impact asupra mediului concurenţial, precum şi pentru:
    2.4.1. responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice centrale privind  acordarea suportului necesar Consiliului Concurenţei în procesul de identificare a barierelor concurenţiale, care afectează mediul concurenţial adecvat;
    2.4.2. examinarea situaţiei existente, cu identificarea soluţiilor potrivite, în vederea asigurării Consiliului Concurenţei cu spaţii pentru oficiu pe termen lung, în condiţii rezonabile;
    2.5. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare;
    2.6. Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru luare de cunoştinţă;
    2.7. Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru luare de atitudine şi o posibilă utilizare la adoptarea deciziilor aferente reformelor şi iniţiativelor de susţinere a politicii în domeniul prevenirii şi contracarării practicilor anticoncurenţiale, concurenţei neloiale, precum şi pentru:
    2.7.1. examinarea oportunităţii modificării legislaţiei în domeniul concurenţei, în vederea acordării Consiliului Concurenţei a competenţelor suplimentare de  utilizare  şi a altor metode pentru depistarea acordurilor anticoncurenţiale;
    2.7.2. revizuirea, în sensul excluderii din legislaţia în vigoare, a aspectelor ce limitează independenţa organizaţională şi financiară a instituţiilor autonome care raportează Parlamentului.
    3. Despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1. – 2.4. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi periodic, pe măsura implementării acestora, în termen de 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                          Serafim URECHEAN

    Nr. 11. Chişinău, 31 martie 2015.


    raport