AMAE/1998
ID intern unic:  358360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1998
din  15.09.1998
între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind principiile
de colaborare în domeniul transportului feroviar*

Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 23     art Nr : 105     Data intrarii in vigoare : 06.08.1999
    _________________________
    * Semnat la Sofia, la 15 septembrie 1998.
    În vigoare din 6 august 1999.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare «Părţi Contractante»,
    recunoscînd importanţa transporturilor de pasageri şi mărfuri între Republica Moldova şi Republica Bulgaria, precum şi în tranzit prin teritoriile lor,
    avînd dorinţa comună de a dezvolta colaborarea în domeniul transportului feroviar în baza condiţiilor reciproc avantajoase,
    dorind să contribuie la perfecţionarea ulterioară a administrării căilor ferate cu scopul asigurării unor condiţii mai favorabile transporturilor de mărfuri şi pasageri,
    luînd în consideraţie şi acordurile internaţionale multilaterale, membre ale cărora sunt ambele state,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante vor dezvolta şi aprofunda colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică în domeniul transportului feroviar.
Articolul 2
    Fiecare Parte Contractantă va asigura pe teritoriul său în baza reciprocităţii condiţii favorabile pentru efectuarea transporturilor feroviare internaţionale de mărfuri şi pasageri.
    Administraţiile feroviare ale Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria vor colabora în scopul atragerii în transportul feroviar a unor volume adăugătoare de pasageri şi mărfuri, inclusiv prin intermediul politicii tarifare.
Articolul 3
    Părţile Contractante vor aplica în cadrul desfăşurării transporturilor de pasageri şi mărfuri cu material rulant feroviar regimul controlului de frontieră, vamal, sanitar şi oricare altul în conformitate cu legislaţia naţională a acelui stat pe teritoriul căruia se efectuează transporturile.
Articolul 4
    Transporturile de pasageri şi mărfuri cu transport feroviar se efectuează în conformitate cu ordinea stabilită de convenţiile şi acordurile internaţionale, membre ale cărora sunt ambele state, precum şi în baza acordurilor bilaterale.
Articolul 5
    Părţile Contractante vor acorda toată asistenţa întreprinderilor şi organizaţiilor de stat, organelor de aprovizionare tehnico-materială şi altor agenţi economici ai Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria, care asigură livrările reciproce de tehnică, utilaj, piese de schimb, resurse materiale, energetice, combustibil şi lubrifianţi, destinate necesităţilor transportului feroviar în volumele determinate de acordurile bilaterale încheiate.
Articolul 6
    Părţile Contractante asigură, pe teritoriul statului său, securitatea efectuării transporturilor de pasageri şi mărfuri cu transportul feroviar în conformitate cu legislaţia naţională.
    În cazul avariilor sau accidentelor, în care sunt implicate mijloacele de transport, personalul, pasagerii sau mărfurile uneia dintre Părţile Contractante, cealaltă Parte Contractantă înştiinţează despre aceasta Partea Contractantă, unde este înmatriculat mijlocul de transport respectiv, şi o informează espre rezultatele cercetării.
    Despăgubirea daunelor pricinuite unei sau celeilalte Părţi Contractante se va efectua de către Partea Contractantă care a fost recunoscută ca vinovată în baza documentelor internaţionale, care reglementează aceste probleme, membre ale cărora sunt ambele Părţi Contractante.
Articolul 7
    Părţile Contractante asigură condiţii de muncă inofensive şi protecţie socială personalului de serviciu al brigăzilor de tren şi persoanelor care lucrează în timpul deplasării trenurilor, acordă personalului feroviar, în timpul aflării lui pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante, asistentă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, organizarea alimentaţiei şi odihnei în baza condiţiilor contractuale, iar în cazul îmbolnăvirilor neprevăzute sau traumelor - ajutor medical fără plată, necesar pentru întoarcerea cu siguranţă în ţara sa.
Articolul 8
    Părţile Contractante, în conformitate cu legislaţia lor naţională, vor contribui la crearea condiţiilor pentru funcţionarea pe teritoriile lor a organizaţiilor şi întreprinderilor de transport feroviar ale celeilalte Părţi Contractante, indiferent de apartenenţa departamentală, inclusiv celor care acţionează în condiţii de circulaţie.
Articolul 9
    Părţile Contractante vor colabora în domeniul pregătirii specialiştilor în transportul feroviar.
    Documentele de calificare şi de absolvire a instituţiilor de învăţămînt corespunzătoare vor avea aceeaşi putere juridică pe teritoriile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 10
    Părţile Contractante vor acorda dreptul organelor corespunzătoare ale administrării transportului feroviar sau administraţiilor feroviare în caz de necesitate să plătească şi să semneze reciproc documente de lucru privind problemele legate de realizarea prezentului Acord.
Articolul 11
    În toate cazurile, neprevăzute de prezentul Acord sau de convenţiile şi acordurile internaţionale, Părţi ale cărora sunt ambele state, se va aplica legislaţia naţională în vigoare pe teritoriul fiecărui stat.
    Toate problemele litigioase, care vor apărea la interpretarea şi aplicarea prezentului Acord vor fi soluţionate de către Părţile Contractante prin negocieri şi consultări.
    Modificările şi completările la prezentul Acord se întocmesc în protocoale separate, care sunt parte integrantă a lui şi intră în vigoare în conformitate cu prevederile stabilite în articolul 12.
Articolul 12
    Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii celei de-a doua note, prin care Părţile Contractante se informează reciproc despre intrarea lui în vigoare, conform legislaţiilor lor naţionale.
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani. Acţiunea lui se va prelungi pentru următorul termen de cinci ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica, în scris, cealaltă Parte Contractantă, cu cel puţin şase luni pînă la expirarea acţiunii prezentului Acord, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Toate obligaţiunile şi contractele, apărute în baza prezentului Acord şi neîndeplinite pînă la sfîrşitul validităţii lui, vor rămîne în vigoare pînă la îndeplinirea lor completă, aplicîndu-se prevederile prezentului Acord.

    Întocmit la Sofia, la 15 septembrie 1998, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele avînd aceeaşi putere juridică.
    În cazul apriţiei unor divergenţe de interpretare a Acordului, Părţile Contractante se vor conduce de textul în limba rusă.