HCC9/2015
ID intern unic:  358416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  11.05.2015
privind validarea unui mandat de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 19e/2015)
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 12     Data intrarii in vigoare : 11.05.2015
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEŞU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea dlui Nicolae NEGRU, grefier.
    Având în vedere sesizarea depusă la 7 mai 2015,
    înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând în şedinţă plenară închisă,
    Pronunţă următoarea hotărâre:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 7 mai 2015, în temeiul prevederilor articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 11 mai 2015 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.
    3. La şedinţa plenară publică a Curţii au participat dl Iurie Ciocan, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale,  şi dl Igor Vremea, reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr. 1) sunt următoarele:
Articolul 62
Validarea mandatului de deputat
    „Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. ”
Articolul 69
Mandatul deputaţilor
    „(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    […].”
    5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997,  nr. 81, art. 667) sunt următoarele:
Articolul 88
Atribuirea mandatelor
    „[…]
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    […].”
Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea
mandatelor de către Curtea Constituţională

    „[…]
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    […].”
    6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 86 din 30 aprilie 2015 sunt următoarele:
    „Art. 1. – Se ia act de cererea de demisie a doamnei deputat în Parlament Irina VLAH, aleasă din partea Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova.
    Art. 2. – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparţine Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Art. 3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.”
    ÎN DREPT
    7. La 30 aprilie 2015, prin Hotărârea nr.86, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului dna Irina Vlah, aleasă din partea acestui partid.
    8. Prin Hotărârea nr. 3353 din 5 mai 2015, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat atribuit Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a o declara aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Inna Şupac, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prezentând materialele respective.
    9. În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    11. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că un mandat de deputat în Parlament, aparţinând Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a devenit vacant.
    13. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr.29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, şi a confirmat listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    14. Astfel, dna Inna Şupac se regăseşte pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    15. Candidatul supleant dna Inna Şupac a prezentat Comisiei Electorale Centrale o declaraţie, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    16. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală doamnei Inna Şupac, a.n. 1984, domiciliată în mun. Chişinău, licenţiată în relaţii internaţionale, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
    HOTĂRĂŞTE:
    1. Se declară aleasă dna Inna Şupac în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, cu validarea mandatului.
    2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE                 Alexandru TĂNASE

    Nr. 9. Chişinău, 11 mai 2015.