HGO230/2015
ID intern unic:  358417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 230
din  04.05.2015
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt
profesional tehnic pe anii 2015-2020
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 267
    În scopul creării condiţiilor adecvate pentru asigurarea unei bune pregătiri a muncitorilor şi specialiştilor calificaţi pentru economia naţională şi în temeiul art. 59 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020 (se anexează).
    2. Ministerele şi instituţiile vizate vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020 şi vor prezenta anual, pînă la data de 1 februarie, Ministerului Educaţiei informaţii privind realizarea activităţilor incluse în Planul de acţiuni menţionat.
    3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate în restructurare, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Ministerul Educaţiei va elabora raportul de monitorizare consolidat şi îl va prezenta anual, pînă la data de 1 martie, Guvernului.
    5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                            Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Stephane Christophe Bride
    Ministrul educaţiei                                             Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Ruxanda Glavan

    Nr. 230. Chişinău, 4 mai 2015.