HCNPFM23/3/2015
ID intern unic:  358468
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 23/3
din  08.05.2015
cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi
a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni
“BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 758     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    MODIFICAT
    HCNPF44/6 din 08.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1501; în vigoare 08.10.18
    HCNPF47/6 din 12.08.15, MO224-133/21.08.15 art.1441; în vigoare 21.08.15    În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 73, mun. Chişinău, IDNO 1003600004978), în  temeiul art.1, art.3, art.8 lit.c), art.9 alin.(1) lit.d) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.5, art.61-64, art.140 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi lit.e), alin.(3), alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr.171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.1-10, art.11),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se eliberează Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” licenţă de operator de piaţă şi autorizaţie de piaţă reglementată pe termen nelimitat, începînd cu 11 mai 2015.
    2. Nu se acceptă prevederile din Regulile pieţei reglementate expuse în:
    1) punctul 39.4 literele a), b) din articolul 39 “Reguli de tranzacţionare în Secţia tranzacţiilor directe. Mecanismele pieţei bursiere directe”;
    [Pct.2 subpct.1) modificat prin HCNPF47/6 din 12.08.15, MO224-133/21.08.15 art.1441; în vigoare 21.08.15]
    2) articolul 40 “Condiţii speciale pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare, schimb şi REPO, executate în Secţia Tranzacţiilor Directe”;
    [Pct.2 subpct.3) abrogat prin HCNPF47/6 din 12.08.15, MO224-133/21.08.15 art.1441; în vigoare 21.08.15]
    3. Se acceptă Regulile pieţei reglementate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” nr. 07/15 din 22.04.2015, cu excluderea prevederilor menţionate în punctul 2 (se anexează).
    4. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” şi societăţile de investiţii vor asigura îndeplinirea cerinţelor privind accesul la distanţă la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe piaţa reglementată la momentul atribuirii calităţii de membru.
    5. Se prescrie Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, în termen de pînă la 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:
    1) contractul cu auditorul independent pentru anul 2015;
    2) regulamentul cu privire la activitatea conducerii efective a Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”;
    3) reglementările elaborate în conformitate cu cele mai bune condiţii referitoare la:
    - tranzacţiile directe;
    - tranzacţiiile cu pachete unice;
    - anularea tranzacţiilor.
    6. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” va prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare opinia de audit a unei companii specializate în activitatea de audit şi/sau consulting în domeniul tehnologiilor informaţionale privind sistemul de tranzacţionare şi alte sisteme informaţionale utilizate de societate în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    7. În cazul neexecutării punctelor 4 – 6, faţă de Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” vor fi aplicate măsuri de rigoare, inclusiv conform art.63 alin.(11) lit.f) şi art.144 alin.(2) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”.
    8. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 31/10 din 18.12.2003 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare” şi Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 62/14 din 26.12.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei”.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare.
    10. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                   Iurie FILIP


    Nr. 23/3. Chişinău, 8 mai 2015.

    anexa
   
[Anexa modificată prin HCPF44/6 din 08.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1501; în vigoare 08.10.18]
    [Anexa modificată prin HCNPF47/6 din 12.08.15, MO224-133/21.08.15 art.1441; în vigoare 21.08.15]