AMAE/1998
ID intern unic:  358560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1998
din  23.10.1998
de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
şi
Direcţia Generală a Arhivelor de pe lîngă Cabinetul de Miniştri
al Ucrainei*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 23     art Nr : 278     Data intrarii in vigoare : 23.10.1998
    ______________________________
    * Semnat la Chişinău, la 23 octombrie 1998.
    În vigoare din data semnării
   

    Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia Generală a Arhivelor de pe lîngă Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
(în continuare "Părţi”),
    în baza prevederilor Acordurilor privind crearea Comunităţii Statelor Independente şi succesiunea faţă de arhivele de stat din fosta U.R.S.S.,
   pornind de la faptul că dezvoltarea relaţiilor tradiţionale de prietenie, bună vecinătate şi colaborare reciproc avantajoasă între popoarele Republicii Moldova şi Ucrainei trebuie să se sprijine pe cunoaşterea şi respectarea reciprocă a specificului istoriei, culturii şi realizărilor lor, fapt care presupune studierea şi utilizarea documentelor ce se păstrează în arhivele moldoveneşti şi ucrainene,
    luînd în consideraţie năzuinţa reciprocă de a dezvolta colaborarea între instituţiile arhivistice ale celor două state,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Părţile dezvoltă colaborarea pe principii de egalitate, reciprocitate şi în limitele împuternicirilor, stabilite în legislaţiile respective ale ambelor state, precum şi în corespundere cu acordurile internaţionale la care sunt părţi Republica Moldova şi Ucraina.
Articolul 2
    Părţile dezvoltă schimbul de experienţă dintre instituţiile arhivistice în domeniile de activitate, ce prezintă interes comun.
    În acest scop, Părţile fac schimb de informaţii în problemele de arhivistică şi în organizarea, pe baze de reciprocitate, a stagierii specialiştilor arhivişti.
    Scopurile concrete şi condiţiile efectuării acestui schimb sunt determinate pe bază de înţelegere între instituţiile arhivistice respective ale Părţilor.
Articolul 3
    Părţile efectuează schimb de acte legislative şi alte documente normative privind organizarea şi modul de lucru al instituţiilor arhivistice, precum şi de literatură metodico-ştiinţifică în domeniul arhivisticii, izvoristicei, arhiografiei, documentalisticii, de istorie a instituţiilor de stat şi de publicaţii ale documentelor de arhivă.
    Întru realizarea celor expuse în prezentul articolul, fiecare dintre Părţi prezintă celeilalte Părţi liste de materiale editate pe parcursul anului.
Fiecare dintre Părţi, la solicitarea celeilalte Părţi, transmite materialele ce o interesează cu traducerea acestora în limba rusă (în cazul cînd volumul materialelor depăşeşte 5 pagini dactilografiate - cu adnotare în limba rusă).
Articolul 4
    Părţile au dreptul de întoarcere în componenţa fondurilor arhivistice naţionale ale Moldovei şi Ucrainei a acelor fonduri, care, după formarea lor pe teritoriul Părţii respective, au nimerit peste hotarele ei, aflîndu-se în jurisdicţia celeilalte Părţi.
    Chestiunea privind posibilitatea întoarcerii unor astfel de documente se examinează în baza legislaţiei naţionale respective. Înţelegerea referitoare la transmiterea fondurilor arhivistice în fiecare caz concret se definitivează prin acorduri interguvernamentale.
    În cazul cînd separarea fizică a complexului de documente este imposibilă, fiecare dintre Părţi are dreptul de acces la ele şi de a primi copiile necesare. Plata pentru prepararea copiilor se efectuează în condiţiile indemnizării cheltuielilor suportate la reproducerea documentelor.
Articolul 5
    Părţile efectuează publicaţii şi expoziţii de documente comune cu tematica coordonată.
Articolul 6
    Fiecare dintre Părţi acordă cercetătorilor celeilalte Părţi sprijinul necesar în lucrul cu materialele arhivelor sale de stat.
    În acest scop, cercetătorilor li se va permite accesul la toate documentele, materialele informative publicate şi nepublicate, ce se referă la tema cercetată.
Articolul 7
    Părţile îşi acordă sprijin reciproc în ceea ce priveşte satisfacerea, în baza documentelor de arhivă, a solicitărilor cu caracter social-juridic ale cetăţenilor şi instituţiilor celeilalte Părţi.
    Arhivele de stat asigură îndeplinirea fără plată a solicitărilor privind confirmarea vechimii în muncă, mărimii salariului, studiilor, calificării profesionale, conferirii decoraţiilor de stat şi de ramură, faptului de represiuni, deportări şi confiscare a averii cetăţenilor, de trai în diverse localităţi, datelor de naştere; privind serviciul militar, participarea la acţiunile militare, aflarea în lagăre de concentrare, de prizonieri şi ghetouri, ridicarea forţată a populaţiei şi repatrierea cetăţenilor, rănirea şi aflarea în spitale militare în anii celui de-al doilea război mondial.
Articolul 8
    Părţile fac schimb de informaţie privind colaborarea în domeniul arhivisticii cu alte state, precum şi referitor la participarea lor la activitatea organizaţiilor arhivistice internaţionale. În caz de necesitate, în scopul coordonării poziţiilor privind chestiunile ce se examinează în organizaţiile arhivistice internaţionale, Părţile recurg la consultări reciproce.
Articolul 9
    Colaborarea în limitele acestui Acord nu împiedică alte forme de contacte specializate ale Părţilor în domeniul arhivisticii, efectuate pe bază de înţelegere reciprocă şi care nu lezează angajamentele lor faţă de Partea terţă.
Articolul 10
    Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi are o durată de 5 ani.
    Principiile acestui Acord pot fi completate sau modificate cu consimţămîntul ambelor Părţi.
    Acordul se va considera prelungit pe o nouă perioadă de 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu îl va denunţa, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului lui de valabilitate.

    Încheiat la Chişinău, la 23 octombrie 1998, în 2 exemplare, fiecare în limbile moldovenească şi ucraineană, ambele texte avînd aceeaşi valoare.