AMAE/1997
ID intern unic:  358565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1997
din  11.03.1997
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în
comun în punctele
de trecere a frontierei de
stat moldo-ucrainene*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 23     art Nr : 281     Data intrarii in vigoare : 23.12.1998
    _______________________
    * Semnat la Chişinău, la 11 martie 1997.
    În vigoare din 23 decembrie 1998.

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei, denumite în continuare „Părţi”,
     pornind de la necesitatea întăririi continue a siguranţei pazei frontierei de stat,
    în dorinţa de a îmbunătăţi calitatea lucrului organelor de control în punctele de trecere a frontierei şi pornind de la necesitatea reducerii timpului pentru efectuarea controlului de frontieră şi celui vamal, ridicării nivelului de cultură la derularea tuturor formelor de control la trecerea frontierei de stat,
    călăuzindu-se de Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în problemele grănicereşti, din 3 noiembrie 1994,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Termenii folosiţi în prezentul Acord au următoarele semnificaţii:
    organe de control — subdiviziuni ale organelor grănicereşti, vamale şi ale altor organe ale controlului de stat ale Părţilor, care realizează nemijlocit sarcinile controlului în comun;
    control în comun — efectuarea de către organele de control ale Părţilor în punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova sau al Ucrainei a controlului de frontieră, vamal şi de altă natură fără a-şi distanţa în timp acţiunile pînă la încheierea controlului;
    control de altă natură — control sanitar de carantină, fitosanitar, veterinar, ecologic, al traficului mijloacelor de transport rutier;
    colaboratori ai organelor de control — persoane oficiale din organele de control ale Părţilor, împuternicite cu exercitarea controlului de stat la frontieră;
    punct de trecere — teritoriu cu regim special, înzestrat cu un complex de edificii, construcţii, utilaje şi echipament tehnico-ingineresc, în care se efectuează controalele de frontieră, vamale şi de altă natură, precum şi trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri;
    conducerea punctului de trecere — în Republica Moldova — comandantul punctului de control pentru trecerea frontierei; în Ucraina — comandanţii subdiviziunilor corespunzătoare ale organelor de control ale punctului de control pentru trecerea frontierei.
Articolul 2
    Părţile vor efectua controlul în comun la frontiera de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina în următoarele puncte de trecere pentru traficul rutier:
    Criva - Mamalîga
    Medveja - Zelionaia
    Larga - Kelmenţî
    Briceni - Rossoşanî
    Pervomaisk - Cuciurgan
    Udobnoe - Palanca - Maiaki
    Giurgiuleşti - Reni
    Organizarea controlului în comun în actualele puncte de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina se va efectua prin încheierea unor protocoale între departamentele grănicereşti şi cele vamale ale Părţilor.
Articolul 3
    Controlul în comun se efectuează de către organele de control ale Părţilor în scopul perfecţionării tehnicilor controlului de frontieră, vamal şi de altă natură al mijloacelor de transport şi încărcăturilor, urgentării trecerii lor peste frontiera de stat, precum şi pentru a nu admite trecerea frontierei de către infractori, transportarea contrabandei, altor obiecte şi materiale, interzise pentru import şi export.
    Organele de control ale Părţilor vor întreprinde toate măsurile necesare pentru sporirea ritmicităţii controlului în comun şi reducerea termenelor de efectuare.
Articolul 4
    Controlul de frontieră, vamal şi de altă natură, efectuat de către organele de control ale ţării de ieşire, precedă controlul de frontieră, vamal şi de altă natură, efectuat de organele de control ale ţării de intrare.
    Acţiunea regulilor ţării de ieşire, legate de efectuarea controlului, expiră din momentul declarării despre încheierea controlului de frontieră, vamal şi de altă natură. Controlul repetat poate fi efectuat de către organele de control ale ţării de ieşire numai în cazul în care se obţine aprobarea organelor de control ale ţării de intrare.
    Controlul în comun se va efectua neîntrerupt, pînă la încheierea lui.
Articolul 5
    Conducerile punctelor de trecere ale Părţilor elaborează şi coordonează, de comun acord, schemele tehnologice ale controlului în comun de frontieră, vamal şi de altă natură şi, după caz, le precizează.
Articolul 6
    Colaboratorii organelor de control ale Părţilor, angajaţi în efectuarea controlului în teritoriul statului limitrof, îşi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului lor, implicînd aceleaşi consecinţe juridice ca şi în timpul îndeplinirii acestor obligaţii în teritoriul propriului stat.
Articolul 7
    Măsurile prevăzute de regimul punctelor de trecere şi de asigurare a securităţii personale a colaboratorilor organelor de control ale celeilalte Părţi, angajaţi în efectuarea controlului în comun în punctul de trecere, din momentul trecerii frontierei de stat pînă la revenirea în propriul teritoriu, le va întreprinde conducerea punctului de trecere al acelei Părţi, în teritoriul căreia se efectuează controlul în comun.
Articolul 8
    Colaboratorilor organelor de control angajaţi în controlul în comun li se permite accesul în teritoriul punctului de trecere al celeilalte Părţi în baza legitimaţiilor de serviciu.
    Aceştia vor purta uniforma de serviciu şi nu vor avea asupra lor armă. Ei nu sunt supuşi controlului şi sunt scutiţi de plata taxelor vamale şi de altă natură la obiectele de uz personal, mijloacele de transport, precum şi la mijloacele tehnice destinate îndeplinirii funcţiilor de control.
    Pentru a întreţine convorbiri de serviciu, Părţile, oferă colaboratorilor organelor de control mijloacele de legătură telefonică disponibilă şi nu obiectează împotriva folosirii propriilor mijloace de legătură.
Articolul 9
    În cazul cînd în timpul controlului în comun sunt descoperite persoane care trec ilegal frontiera din Republica Moldova în Ucraina, acestea vor fi preluate de către organele grănicereşti ale Republicii Moldova, iar cele care trec ilegal din Ucraina în Republica Moldova - de către organele grănicereşti ale Ucrainei.
Articolul 10
    Mărfurile şi obiectele transportate ilegal din Republica Moldova în Ucraina şi descoperite în timpul controlului, vor fi reţinute temporar, decizia de trecere (netrecere) a acestora peste frontiera de stat urmînd să fie adoptată de către organele vamale ale Republicii Moldova, iar cele transportate ilegal din Ucraina în Republica Moldova - de către organele vamale ale Ucrainei.
    Mărfurile, obiectele, valuta şi alte valori confiscate de către organele de control ale unei Părţi pe teritoriul celeilalte Părţi în timpul controlului în comun, precum şi sumele plăţilor şi taxelor percepute în cadrul acestui control vor fi transportate fără nici un obstacol pe teritoriul statului de origine.
Articolul 11
    Organele de control ale Părţilor, pe teritoriul statului căreia se efectuează controlul în comun, vor crea organelor de control ale celeilalte Părţi condiţii pentru a-şi exercita funcţiile de control, le vor pune la dispoziţie spaţiile necesare şi le vor oferi, de asemenea, posibilitatea de a utiliza echipamentul din dotarea punctelor de trecere şi de a-şi instala echipamentul propriu.
Articolul 12
    Întreţinerea spaţiilor specificate la art. 11 revine organelor respective ale Părţii, pe teritoriul statului căreia sunt amplasate.
    Modul de punere la dispoziţie a terenurilor, încăperilor de lucru, a mijloacelor tehnice, bunurilor, precum şi de prestare a serviciilor va fi stabilit pe bază de reciprocitate şi de garanţii ale Părţilor privind compensarea cheltuielilor.
Articolul 13
    Organele de control ale Părţilor se vor informa reciproc şi la timp asupra modificărilor survenite în legislaţiile statelor lor în ceea ce priveşte chestiunile legate de frontieră, vamă, precum şi de altă natură, care prezintă importanţă pentru efectuarea controlului în comun. Organele de control vor face, de asemenea, schimb de informaţie operativă.
Articolul 14
    Prin înţelegerea reciprocă a Părţilor, în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări, care se vor perfecta printr-un Protocol separat.
Articolul 15
    Prezentul Acord intră în vigoare în a 30-a zi din data cînd Părţile se vor informa reciproc, printr-un schimb de note diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne, necesare intrării lui în vigoare.
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de doi ani şi acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următorul termen de doi ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, în scris, pe canale diplomatice, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului acestuia de valabilitate, intenţia sa de a-l denunţa.

    Întocmit în or. Chişinău, la 11 martie 1997, în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească, ucraineană şi rusă, toate textele fiind autentice.
    În cazul apariţiei diferendelor de interpretare a prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.