HGC279/2015
ID intern unic:  358649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 279
din  20.05.2015
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 305
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctele 291 şi 292 cu următorul cuprins:
    „291. Declaraţia vamală se depune la organele vamale fiind însoţită de acte care confirmă datele înscrise în declaraţie, dar minimum de următoarele acte obligatorii:
    a) factura;
    b) documentele de transport;
    c) actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.
    292. La efectuarea controlului documentar (culoarul galben de control vamal), controlului fizic (culoarul roşu de control vamal) sau controlului ulterior (culoarul albastru de control), suplimentar la actele menţionate la pct. 291  se vor prezenta acte care confirmă toate datele indicate în declaraţia vamală. În cazul în care actele prezentate de declarant nu confirmă toate datele din declaraţia vamală, organul vamal poate solicita prezentarea altor informaţii necesare acordării liberului de vamă.”;
    2) punctele 35 şi 37 vor avea următorul cuprins:
    „35. Controlul vamal fizic al mărfurilor constă în verificarea mărfurilor prin identificarea acestora, numărarea locurilor sau coletelor, cîntărirea, măsurarea, fotografierea, prelevarea de probe şi mostre, aplicarea echipamentului special de control vamal şi alte instrumente de control în vederea confirmării datelor indicate în declaraţia vamală şi/sau în actele de însoţire.
    Organul vamal poate aplica următoarele tipuri de control vamal fizic al mărfurilor:
    a) total (cu verificarea întregului lot de mărfuri);
    b) parţial (cu verificarea unei părţi din lotul de marfă, suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei vamale); sau
    c) efectuat în vederea prelevării de probe şi mostre pentru cercetarea (expertiza) mărfurilor.
    Rezultatele şi tipul controlului fizic al mărfurilor aplicat se consemnează într-un act, întocmit conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    Dacă controlul fizic se execută parţial, rezultatul acestuia este luat în considerare pentru întreaga partidă de mărfuri indicate în declaraţia vamală.”;
    „37. Organele vamale efectuează controlul vamal fizic total în situaţiile în care există indicii temeinice privind nerespectarea legislaţiei vamale în vigoare sau criteriul de selectivitate indică expres asupra necesităţii verificării întregului lot de marfă, precum şi în cazurile în care, în baza analizei de risc, s-a stabilit că un control parţial nu va fi suficient pentru asigurarea respectării legislaţiei vamale.”

    PRIM-MINISTRU                                                   Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                  Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 279. Chişinău, 20 mai 2015.