AMAE/2000
ID intern unic:  358748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2000
din  22.06.2000
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA PRIVIND
CĂLĂTORIILE RECIPROCE ALE CETĂŢENILOR*

Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 24     art Nr : 47     Data intrarii in vigoare : 22.12.2000
    ——————————————————————
    * Semnat la Sofia, la 22 iunie 2000.
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.825 din 14 august 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr. 106-108 din 24.08.2000).
    În vigoare din 22 decembrie 2000.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
    pornind de la dorinţa dezvoltării în continuare şi aprofundării colaborării între cele două ţări,
    luînd în considerare starea şi perspectivele relaţiilor economice, ştiinţifice şi culturale între popoarele moldovenesc şi bulgar,
    în scopul reglementării problemelor privind intrarea, ieşirea, tranzitarea şi şederea temporară pe teritoriile Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria a cetăţenilor celor două state,
    în tendinţa de a simplifica modalitatea călătoriilor reciproce ale cetăţenilor ambelor state,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    1) Cetăţenii statului unei Părţi Contractante intră, ies, tranzitează şi temporar se află pe teritoriul statului altei Părţi Contractante cu vize şi fiind în posesia documentului valabil prevăzut în Anexa la prezentul Acord, cu excepţia cazurilor prevăzute în articolele 6-9 ale prezentului Acord.
    2) Cetăţenii statului unei Părţi Contractante intră pe şi ies de pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante prin punctele de trecere a frontierei, deschise pentru trafic internaţional.
    3) Ordinea de intrare, ieşire şi tranzit al cetăţenilor străini este reglementată de legislaţia fiecărui stat al Părţilor Contractante.
    4) Apatrizii, domiciliaţi în mod legal pe teritoriul statului unei Părţi Contractante intră, ies, tranzitează şi temporar se află pe teritoriul statului altei Părţi Contractante în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statelor Părţilor Contractante, prezentând documentul de călătorie valabil, eliberat de organele competente ale Părţilor Contractante, ce oferă dreptul de a reverii pe teritoriul statului Părţii Contractante care a emis acest document.
Articolul 2
    1) Cetăţenii statului unei Părţi Contractante în timpul sejurului pe teritoriul statului altei Părţi Contractante trebuie să respecte legislaţia acestuia.
    2) Cetăţenii statelor Părţilor Contractante, care au încălcat condiţiile prezentului Acord sau regulile de şedere pe teritoriul unui stat al Părţilor Contractante, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia statului Părţii Contractante respective.
Articolul 3
    Cetăţenii statului unei Părţi Contractante, pentru obţinerea vizelor statului celeilalte Părţi Contractante, trebuie să prezinte reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular al acestui stat o invitaţie, perfectată în ordinea stabilită şi primită de la persoana fizică sau juridică respectivă a statului primitor, cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul 4 al prezentului Acord.
Articolul 4
    Prezentarea invitaţiei pentru perfectarea vizelor pentru cetăţenii statelor Părţilor Contractante nu este necesară în următoarele cazuri:
    a) posesia unei foi turistice (voucher), perfectată în ordinea stabilită, eliberată unor grupuri turistice de organizaţiile de turism moldoveneşti sau bulgare;
    b) posesia unui bilet perfectat în modul stabilit pentru odihnă în pensiune, casă de odihnă, sanatoriu sau altă instituţie medico-curativă şi care este eliberată de un organ sau organizaţie împuternicită a statului primitor;
    c) posesia unui document, ce atestă dreptul de proprietate al cetăţeanului unei Părţi Contractante asupra imobilului, care se află pe teritoriul statului unei Părţi Contractante;
    d) posesia unui document, care atestă dreptul cetăţeanului statului unei Părţi Contractante la dobândirea moştenirii pe teritoriul statului altei Părţi Contractante;
    e) pentru persoanele indicate în articolul l al prezentului Acord, care se află în căsătorie legală cu un cetăţean al statului altei Părţi Contractante, indiferent de domiciliul acestora;
    f) în cazurile prevăzute în articolul 11 al prezentului Acord.
Articolul 5
    Călătoriile copiilor minori se efectuează în baza documentelor prevăzute în Anexa la prezentul Acord, iar în cazurile în care copiii nu dispun de astfel de documente ei trebuie să fie însoţiţi de reprezentanţi legali cu condiţia că fotografiile şi numele copiilor sunt introduse în documentele acestora.
Articolul 6
    1) Cetăţenii statelor Părţilor Contractante, titulari ai paşapoartelor valabile eliberate de ministerele afacerilor externe ale statelor Părţilor Contractante, intră, ies, tranzitează şi se află pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante fără vize pe o perioadă ce nu depăşeşte 90 (nouăzeci) de zile pentru fiecare şedere.
    2) Termenul de şedere prevăzut la paragraful 1) al prezentului articol poate fi prelungit în conformitate cu legislaţia fiecărui stat al Părţilor Contractante.
Articolul 7
    1) Cetăţenii statului unei Părţi Contractante, titulari ai paşapoartelor diplomatice sau ai altor paşapoarte naţionale valabile, care sunt membri ai misiunii diplomatice, oficiului consular, organizaţiei internaţionale sau reprezentanţei comerciale, ce se află pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante, pot intra, ieşi şi se afla pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante fără vize pentru întreaga perioadă a acreditării lor, având documentul care să ateste statutul oficial al acestora.
    2) Fiecare Parte Contractantă va notifica, prin canale diplomatice, altă Parte Contractantă despre numirea persoanelor indicate la paragraful 1) al prezentului articol, nu mai târziu decât cu 15 (cincisprezece) zile până la intrarea pe teritoriul statului primitor.
    3) Condiţiile stipulate la paragraful 1) al prezentului articol se răsfrâng şi asupra membrilor familiilor persoanelor menţionate (soţ, soţie, copii, părinţi, precum şi asupra altor persoane care se află la întreţinerea lor), ce locuiesc împreună cu ele în timpul aflării oficiale a acestora.
Articolul 8
    Părţile Contractante folosesc regimul fără de viză la intrare pentru următorii cetăţeni ai statelor Părţilor Contractante:
    a) membrii echipajelor maritime, în cazul deţinerii documentelor menţionate la paragraful 1) punctul c) şi paragraful 2) punctul c) ale Anexei la prezentul Acord, precum şi a unui document ce atestă serviciul lor la bordul navei sau a unui extras dintr-un astfel de document;
    b) membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, în cazul includerii lor în Declaraţia Generală (fişa de zbor).
Articolul 9
    Cetăţenii statului unei Părţi Contractante, aflaţi permanent pe teritoriul statului altei Părţi Contractante, ies şi revin pe teritoriul ţării domiciliului lor permanent fără vize, cu condiţia deţinerii unui document valabil ce atestă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul statului Părţii Contractante corespunzătoare.
Articolul 10
    Organele competente ale statelor Părţilor Contractante eliberează gratis, în baza principiului de reciprocitate, vize multiple pe perioadă de l an, cu termenul fiecărei şederi de 90 (nouăzeci) zile, următoarelor categorii de persoane:
    a) membrilor echipelor feroviare, de locomotivă şi vagoane frigorifere, precum şi lucrătorilor telegrafului şi poştei, dar şi persoanelor care însoţesc încărcăturile în trenurile internaţionale, a căror rută trece pe teritoriile statelor Părţilor Contractante;
    b) persoanelor care efectuează, în baza acordurilor bilaterale, călătorii regulate în scopul transportării pasagerilor şi încărcăturilor cu transportul auto, care se deplasează pe rutele de pe teritoriile statelor Părţilor Contractante.
Articolul 11
    Organele competente ale statelor Părţilor Contractante eliberează gratis vize cetăţenilor statelor Părţilor Contractante în termen de până la 24 (douăzeci şi patru) ore în următoarele cazuri:
    a) vizitarea membrului de familie grav bolnav, participarea la funeraliile membrului familiei sau a rudei apropiate, precum şi în cazurile de însoţire a corpului neînsufleţit, la prezentarea documentului oficial care atestă acest fapt;
    b) însoţirea încărcăturii ce face parte din ajutorul umanitar, având documentele necesare, perfectate în modul corespunzător;
    c) vizitarea mormintelor şi a locurilor de înhumare a rudelor apropiate pe teritoriile Părţilor Contractante, având documentele corespunzătoare - fiecare
vizită pe o perioadă de până la 7 (şapte) zile, dar nu mai des de 3 (trei) ori într-un an calendaristic;
    d) vizitarea, în cazul necesităţii participării la şedinţa judiciară pe teritoriul statului altei Părţi Contractante, fiind în posesia documentelor de confirmare corespunzătoare.
Articolul 12
    1) Organele competente ale statelor Părţilor Contractante eliberează gratis vize la prezentarea invitaţiilor, perfectate în modul stabilit, următoarelor categorii de persoane:
    a) participanţilor la reprezentaţiile necomerciale de spectacol, măsuri culturale şi competiţii sportive, arbitrilor sportivi şi membrilor juriilor concursurilor;
    b) persoanelor, a căror vârstă depăşeşte 60 (şaizeci) de ani;
    c) persoanelor în vârstă de până la 14 (paisprezece) ani.
    2) Organele competente ale statelor Părţilor Contractante eliberează gratis şi fără plata taxelor suplimentare vize turiştilor organizaţi, care sunt în posesia unei foi turistice (voucher) perfectate în modul corespunzător şi eliberate de organizaţia sau firma turistică moldovenească sau bulgară.
Articolul 13
    Părţile Contractante se vor informa reciproc fără întârziere, pe canale diplomatice, despre introducerea în circulaţie a unor documente noi sau modificarea documentelor folosite pentru călătorii peste hotare în conformitate cu prezentul Acord şi vor expedia specimenele acestora.
Articolul 14
    1) În caz de necesitate, Părţile Contractante vor face schimb de informaţie fi se vor consulta asupra problemelor legate de realizarea prezentului Acord.
   2) Părţile Contractante, de comun acord, pot introduce schimbări şi completări în prezentul Acord prin schimb de note diplomatice, care vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1) al articolului 18 al prezentului Acord.
Articolul 15
    Fiecare Parte Contractantă poate refuza intrarea sau suspenda şederea pe teritoriul statului său a cetăţenilor statului celeilalte Părţi Contractante, pe care îi consideră inadmisibili sau nedoriţi, fără a explica motivele acestui refuz.

Articolul 16
    Cetăţenii statului unei Părţi Contractante, care şi-au pierdut paşaportul sau alt document echivalent necesar pentru intrarea şi sejurul pe teritoriul statului altei Părţi Contractante, în timpul aflării pe teritoriul acestuia, trebuie să informeze neîntârziat despre aceasta organele competente locale, care vor elibera un document ce atestă faptul adresării, în baza acestui temei reprezentanţa diplomatică sau consulară va elibera acestor persoane un document nou pentru călătorie cu care vor putea părăsi teritoriul statului primitor, în conformitate cu legislaţia sa în vigoare.
Articolul 17
    1) Fiecare Parte Contractantă, din considerente de securitate naţională şi ordine publică, poate suspenda totalmente sau parţial acţiunea prezentului Acord în cazuri excepţionale - calamităţi naturale, epidemii, despre ce va notifica, prin canale diplomatice, cealaltă Parte Contractantă. Suspendarea acţiunii Acordului intră în vigoare din ziua notificării.
    2) Partea Contractantă, care a întreprins măsurile prevăzute la paragraful l al prezentului articol, notifică, prin canale diplomatice, cealaltă Parte Contractantă despre anularea acestora.
Articolul 18
    1) Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare în a 30 (treizecea) zi din data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise despre îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor de stat interne necesare intrării în vigoare a prezentului Acord.
    2) Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord informând, în scris, cealaltă Parte Contractantă, prin canale diplomatice, în asemenea caz Acordul îşi încetează acţiunea după 90 (nouăzeci) de zile din data primirii notificării.

    Întocmit la Sofia, la 22 iunie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele avînd aceeaşi valoare juridică,
    În scopul interpretării prevederilor prezentului Acord va fi utilizat textul limba rusă.

ANEXĂ
Documente valabile, în sensul prezentului Acord, se consideră:
    1. Pentru Republica Moldova:
    a) paşaport naţional;
    b) paşapoartele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe: diplomatic şi de serviciu;
    c) carnet de marinar;
    d) titlul de călătorie pentru revenirea în Republica Moldova;
    e) paşaport pentru apatrizi.
    2. Pentru Republica Bulgaria:
    a) paşaport;
    b) paşaport diplomatic;
    c) carnet de marinar;
    d) paşaport temporar pentru revenirea în Republica Bulgaria;
    e) documentul de călătorie peste hotare a apatridului.