AMAE/1998
ID intern unic:  358749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1998
din  02.03.1998
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare
cu privire
la păstrarea şi eternizarea memoriei militarilor şi
victimelor civile căzute în războaie şi cu
privire la statutul
înmormîntărilor*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 23     art Nr : 363     Data intrarii in vigoare : 09.05.1999
    ____________________
    * Semnat la Chişinău, la 2 martie 1998.
    În vigoare din 9 mai 1999.

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare
, numite în continuare «Părţi»,
    reieşind din prevederile Tratatului cu privire la principiile de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Ungară, semnat la 19 aprilie 1995, la Budapesta,
    călăuzindu-se de voinţa popoarelor lor şi păstrînd în amintire trecutul istoric comun, conform căruia, militarii, prizonierii de război şi persoanele căzute în războaie sau în rezultatul ducerii cu forţa la muncă silnică, deportate din cauza apartenenţei naţionale, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pe teritoriul Republicii Ungare, au dreptul să fie înmormîntate în locuri memorabile (onorabile), crearea şi îngrijirea cărora, conform convenţiilor de la Geneva cu privire la apărarea victimelor războiului, din anul 1949, şi Protocoalelor suplimentare la ele, trebuie să fie asigurate cum se cuvine,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    În scopurile îndeplinirii prezentului Acord, termenii expuşi mai jos înseamnă:
    a) militarii moldoveni şi victimele civile căzute în războaie (în continuare militari):
    — cetăţenii fostului Imperiu Rus, fostei Romînii Regale şi ai fostei URSS, ce locuiau în limitele teritoriului Republicii Moldova şi intrau în componenţa Forţelor Armate ale fostului Imperiu Rus, fostei Romînii Regale sau a fostei URSS, şi care au căzut sau au decedat pe teritoriul Republicii Ungaria în timpul războiului, în prizonierat sau în anii postbelici în rezultatul războaielor ori prizonieratului;
    — cetăţenii fostului Imperiu Rus, fostei Romînii Regale şi ai fostei URSS, care au locuit în limitele teritoriului Republicii Moldova şi au fost duşi cu forţa la muncă silnică şi au decedat pe teritoriul actualei Republici Ungare în această perioadă;
    b) înmormîntările militarilor moldoveni şi ale victimelor civile căzute în războaie:
    — cimitirele, sectoarele cimitirelor şi mormintele militarilor şi persoanelor civile căzute indicate în punctul a), care se află sau care pot fi găsite pe teritoriul Ungariei;
    c) militarii ungari şi victimele civile căzute în războaie (în continuare — militari)
    — cetăţenii ungari, ce intrau în componenţa Forţelor Armate ungare, care au căzut sau au decedat pe teritoriul Republicii Moldova în limitele actualelor hotare în timpul războiului, în prizonierat sau în anii postbelici în rezultatul războaielor ori prizonieratului;
    — cetăţenii ungari, care în rezultatul războaielor au fost duşi cu forţa la muncă silnică pe teritoriul Republicii Moldova în actualele hotare ale ei şi au decedat în această perioadă;
    d) înmormîntările militarilor ungari şi ale victimelor civile căzute în războaie:
    — cimitirele, sectoarele cimitirelor şi mormintele militarilor şi persoanelor civile indicate în punctul «c», care se află sau pot fi găsite pe teritoriul Republicii Moldova în actualele hotare ale ei;
    e) întreţienrea (menţinerea) şi îngrijirea mormintelor militare:
    — asigurarea intactă a mormintelor militare, menţinerea lor în ordinea cuvenită şi înverzirea;
    f) amenajarea mormintelor militare:
    — marcarea hotarelor în locurile, unde au fost înmormîntaţi militari, instalarea plăcilor memorabile, a pietrelor funerare, a monumentelor sau altor construcţii comemorabile.
Articolul 2
    1) Părţile, la soluţionarea problemelor legate de descoperirea, evidenţa, amenajarea şi întreţinerea mormintelor militarilor pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul Republicii Ungare, precum şi exhumarea, reînmormîntarea osemintelor, se conduc de prezentul Acord şi de legislaţia statului pe teritoriul căruia se află locurile înmormîntărilor.
Părţile ţin cont de tradiţiile istorice şi religioase ale statelor lor privitor la inscripţiile pe morminte, monumente, construcţii comemorative şi amenajarea lor.
    2) Părţile, prin intermediul organelor împuternicite, vor face schimb de informaţie cu privire la existenţa noilor locuri de dispunere şi a celor existente, numărul, mărimile mormintelor militarilor pe teritoriul ambelor state, precum şi datele personale ale celor căzuţi şi decedaţi, şi altă informaţie ce se referă la aceste persoane şi ţine de îndeplinirea prevederilor prezentului Acord. În baza unei asemenea informaţii se vor întocmi liste oficiale ale locurilor de dispunere a militarilor, care se vor transmite prin canalele diplomatice.
    3) Părţile asigură protecţia şi păstrarea pe un termen nelimitat a mormintelor militarilor pe teritoriile statelor lor, inclusiv mormintele şi alte construcţii comemorative.
    4) La traducerea în viaţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul Acord, Părţile au o atitudine respectuoasă faţă de osemintele, mormintele şi locurile înmormîntărilor militarilor căzuţi ai altor state, în conformitate cu normele dreptului internaţional.
    5) Fiecare parte va asigura cetăţenii celeilalte Părţi, în conformitate cu legislaţia statului său şi a acordurilor bilaterale existente, accesul liber la locurile de dispunere a mormintelor, monumentelor militarilor.
    6) Părţile vor contribui reciproc la depunerea eforturilor şi colaborarea asociaţiilor, fondurilor şi ale altor organizaţii obşteşti, ce activează întru eternizarea memoriei celor căzuţi.
Articolul 3
    1) Părţile asigură în bază reciprocă repartizarea terenurilor de pămînt în folosinţă gratuită pentru înmormîntarea militarilor, pentru monumentele comemorabile pe perioada în decursul căreia aceste terenuri se folosesc în asemenea scopuri.
    2) Dacă terenul, repartizat în conformitate cu punctul 1) al prezentului Articol, din motive de necesitate imperioasă a statului va trebui folosit în alte scopuri, atunci Partea corespunzătoare va da în folosinţa celeilalte Părţi, conform condiţiilor punctului 1) al prezentului Articol, alt teren şi îşi asumă cheltuielile de reînmormîntare a osemintelor militarilor, de transfer a monumentelor comemorabile, a osemintelor militarilor, de transfer a monumentelor comemorabile şi amenajare a noilor morminte.
    3) Alegerea noului teren de pămînt pentru înmormîntarea militarilor sau reînmormîntarea lor se efectuează conform consimţămîntului reciproc al Părţilor şi deciziei organelor corespunzătoare.
    4) Exhumarea osemintelor militarilor căzuţi cu scopul reînmormîntării lor în Patrie se va efectua la cererea Părţii interesate şi cu acordul rudelor apropiate şi al celeilalte Părţi.
    5) La exhumarea, efectuată în scopurile reînmormîntării osemintelor, sunt în drept să asiste reprezentanţii acelei Părţi, căreia îi aparţin osemintele militarilor care se exhumează.
Articolul 4
    Amenajarea mormintelor militarilor şi victimelor civile căzute în războaie se va efectua pe teritoriul ambelor state în afara localităţilor, în locurile demne (onorabile) de memoria celor căzuţi, conform acordului reciproc al Părţilor.
Articolul 5
    1) Fiecare Parte, pe teritoriul statului său, asigură pe cont propriu întreţinerea şi îngrijirea mormintelor militarilor şi a monumentelor comemorabile ale altei Părţi.
    2) Cheltuielile privind exhumarea, transferul osemintelor militarilor, amenajarea noilor morminte descoperite le ia pe seama sa Partea, la cererea sau hotărîrea căreia se efectuează aceste lucrări.
Articolul 6
    Pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezentul Acord, Părţile pot delega reciproc reprezentanţi şi experţi, pot colabora cu organizaţiile locale şi folosi materialele şi forţa de muncă locală.
Articolul 7
    1) Utilajul, mijloacele de transport, materialele şi accesoriile destinate pentru executarea lucrărilor indicate în prezentul Acord, pot fi transportate de pe teritoriul unei Părţi pe teritoriul altei Părţi.
    2) Perfectarea vamală a mijloacelor şi materialelor indicate în punctul 1) al prezentului Articol se efectuează conform următoarelor reguli:
    a) importarea temporară a utilajului şi mijloacelor de transport se efectuează în baza autorizării vamale temporare de importare a lor conform legislaţiei Părţilor cu condiţia, că după executarea lucrărilor menţionate în prezentul Acord utilajul şi mijloacele de transport indicate vor fi scoase din ţară. Mijloacele indicate se scutesc de cauţiune vamală;
    b) materialele şi accesoriile necesare pentru amenajarea cimitirelor şi a locurilor de înmormîntare, ornamentarea şi îngrijirea lor, de asemenea, sunt scutite de orice taxe de import, dacă serviciului vamal, pe lîngă declaraţia vamală de import, i se prezintă următoarele:
    — lista amănunţită a materialelor ce intră în ţară;
    — obligaţiunea semnată de o persoană împuternicită special, care încuviinţează că obiectele (materialele) indicate vor fi folosite numai în scopurile prevăzute de prezentul Acord.
Articolul 8
    Fiecare Parte va determina organul corespunzător împuternicit şi responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului Acord, despre care Părţile se vor informa reciproc pe căile diplomatice.
Articolul 9
    Conform unei înţelegeri reciproce, Părţile pot face modificări şi completări în prezentul Acord.
Articolul 10
    1) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nelimitată şi intră în vigoare în ziua a treizecea (30) din momentul, cînd Părţile, făcînd schimb de note, vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor corespunzătoare în interiorul ţării, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    2) Fiecare Parte poate rezilia prezentul Acord, notificînd, în scris, cealaltă Parte despre intenţia sa. În acest caz prezentul Acord îşi pierde valabilitatea la expirarea a 6 luni după primirea de către cealaltă Parte a unei asemenea înştiinţări.

    Întocmit la Chişinău, la data de 2 martie 1998, în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească şi ungară, ambele texte fiind egal autentice.