AMAE/2000
ID intern unic:  358752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2000
din  22.06.2000
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA DE COLABORARE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII ŞI AL ŞTIINŢELOR
MEDICALE*
Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 24     art Nr : 54     Data intrarii in vigoare : 03.10.2000
    ————————————————————
    * Semnat la Sofia, 22 iunie 2000.
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 943 din 19 septembrie 2000 (" Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr.119-120 din 21.09.2000).
    În vigoare din 3 octombrie 2000.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare "Părţi contractante",
    dorind să contribuie la dezvoltarea şi aprofundarea pe viitor a colaborării dintre cele două ţări în domeniul ocrotirii sănătăţii şi al ştiinţelor medicale,
    fiind convinse că această colaborare va contribui la ameliorarea sănătăţii popoarelor ambelor ţări,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile contractante vor contribui la dezvoltarea şi extinderea colaborării în domeniul ocrotirii sănătăţii, al ştiinţelor medicale şi al studiilor medicale în bază de egalitate şi avantaj reciproc, în corespundere cu legislaţia în vigoare în fiecare din cele două ţări.
Articolul 2
    Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii, îndeosebi în următoarele domenii prioritare:
    - reforma sistemului ocrotirii sănătăţii, în special elaborarea şi realizarea politicii în domeniul sănătăţii;
    - asistenţa medicală a populaţiei;
    - sănătatea publică şi profilaxia bolilor;
    - certificarea igienică a produselor, mărfurilor şi utilajelor;
    - supravegherea epidemiologică a bolilor infecţioase şi parazitare;
    - mediul ambiant şi sănătatea;
    - politica în domeniul remediilor medicamentoase;
    - studiile medicale şi ştiinţa.
    Domeniile enumerate mai sus nu exclud alte domenii de colaborare, care pot fi incluse ulterior prin înţelegere reciprocă.
Articolul 3
    Părţile contractante vor da preferinţă următoarelor forme de colaborare:
    - schimb de informaţie;
    - schimb de specialişti;
    - schimb de experienţă şi rezultate în problemele prioritare pentru ambele ţări;
    - participarea savanţilor la acţiunile ştiinţifico-medicale naţionale;
    - colaborarea directă între universităţile de medicină, centrele medicale naţionale, spitale şi alte instituţii medicale;
    - elaborarea proiectelor comune;
    - organizarea de cursuri şi seminare pe anumite teme, convenite în prealabil.
Articolul 4
    1) Cetăţenilor Republicii Moldova, aflaţi pe un termen de scurtă durată pe teritoriul Republicii Bulgaria şi cetăţenilor Republicii Bulgaria aflaţi pe un termen de scurtă durată pe teritoriul Republicii Moldova, în caz de accidente, boli infecţioase şi în caz de îmbolnăvire subită cu risc pentru viaţă, li se va acorda asistenţa medicală necesară în volumul şi ordinea suficiente pentru revenirea în patrie a bolnavului fără pericol de agravare a stării sănătăţii lui, în conformitate cu legislaţia în vigoare a ţării-gazdă.
    2) Dispoziţiile din acest articol nu se referă la cetăţenii uneia din Părţi, care au sosit în cealaltă ţară cu ţelul nemijlocit de a obţine asistenţa medicală.
Articolul 5
    Fiecare Parte contractantă, la dorinţa celeilalte Părţi contractante, oferă
tratament contra plată pacienţilor, după coordonarea preventivă a posibilităţilor primirii fiecărui pacient în parte, comunicând preţul aproximativ al tratamentului.
    La cererea pentru primirea la tratament va fi anexată informaţia, medicală necesară despre starea bolnavului perfectată în limba rusă sau engleză.
    Fiecare Parte contractantă va trimite bolnavii săi numai după obţinerea consimţământului Părţii contractante primitoare, care fixează data primirii.
Articolul 6
    Organele responsabile de îndeplinirea prevederilor prezentului Acord sunt:
    - din partea moldovenească - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova;
    - din partea bulgară - Ministerul Sănătăţii al Republicii Bulgaria.
Articolul 7
    1) Părţile contractante vor crea un grup de lucru comun, care va include reprezentanţi ai Ministerelor menţionate în Articolul 6. Membrii grupului de lucru se vor întâlni o dată în trei ani, alternativ, în Republica Moldova şi Republica Bulgaria.
    2) Grupul de lucru va coordona Planuri de colaborare pe termen de 3 ani, în care se vor concretiza domeniile colaborării si condiţiile de realizare a ei şi se va aprecia executarea lor.
Articolul 8
    Părţile contractante vor realiza schimb de experţi şi specialişti pentru îndeplinirea înţelegerilor, care reies din prezentul Acord, contra valuta naţională în volumul stabilit în Planurile de colaborare.
Articolul 9
    Părţile contractante îşi vor coordona activitatea în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi al altor organizaţii internaţionale, care realizează colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Articolul 10
    Toate înţelegerile şi acordurile anterioare de colaborare în domeniul ocrotirii sănătăţii, încheiate între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Bulgaria îşi pierd valabilitatea pentru Părţile contractante o dată cu intrarea în vigoare a prezentului Acord.
Articolul 11
    Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, prin canale diplomatice, prin care Părţile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea cerinţelor legislaţiei interne a fiecărei ţări privitoare la intrarea în vigoare a Acordului.
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru perioade ulterioare de cinci ani, dacă nici una din Părţile contractante nu va notifica, în scris, cealaltă Parte contractantă despre încetarea acţiunii Acordului, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului curent de acţiune a prezentului Acord.
    Întocmit la Sofia, la 22 iunie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de apariţie a unor divergenţe de interpretare textul în limba rusă va prevala.