AMAE/2000
ID intern unic:  358753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2000
din  22.06.2000
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL
REPUBLICII BULGARIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ
A ACTELOR DE STUDII, TITLURILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE*
Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 24     art Nr : 58     Data intrarii in vigoare : 09.10.2000
    ———————————————————————
    * Semnat la Sofia, la 22 iunie 2000.
     Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 890 din 28 august 2000 (" Monitorul Oficial al Republicii Moldova " nr. 109-111 din 31.08.2000).
    În vigoare din 9 octombrie 2000.


    Guvernul Republicii Moldava şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare "Părţi",
    urmărind scopul stabilirii normelor de recunoaştere reciprocă a documentelor referitoare la studii, titluri ştiinţifice şi didactice,
    dorind să dezvolte colaborarea în domeniul învăţământului şi ştiinţei, în scopul facilitării accesului liber al tinerilor din cele două ţări la valorile spirituale,
    ţinând cont de prevederile Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor pentru admiterea în universităţi, din 11 decembrie 1953, şi ale Convenţiei cu privire la recunoaşterea calificărilor în învăţământul superior în Regiunea Europeană, din 11 aprilie 1997,
    au convenit asupra următoarelor
Articolul 1
    Prezentul Acord reglementează recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, titlurilor ştiinţifice şi didactice, eliberate de instituţiile de învăţământ şi organele competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Părţilor.
Articolul 2
    Actele eliberate de instituţiile de învăţământ din Republica Moldova şi Republica Bulgaria, care atestă absolvirea unei instituţii de nivelul învăţământului mediu, sunt echivalente şi se recunosc reciproc.
Articolul 3
    Actele de studii eliberate în Republica Moldova şi în Republica Bulgaria, care permit accesul în instituţiile de învăţământ superior pe teritoriul Părţii respective, se recunosc reciproc.
Articolul 4
    Actele de calificare profesională eliberate de instituţiile de învăţământ profesional din Republica Moldova şi şcolile profesionale din Republica Bulgaria, pentru profesii şi meserii identice sau înrudite, se recunosc reciproc.
Articolul 5
    Diplomele de învăţământ superior de scurtă durată, eliberate de colegiile din Republica Moldova şi diplomele de învăţământ superior pentru gradul de calificare "specialist", eliberate de instituţiile de învăţământ superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.
Articolul 6
    Diplomele de absolvire a instituţiilor de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, titlul "licenţiat", şi diplomele de absolvire a învăţământului superior eliberate de instituţiile din Republica Bulgaria, titlul “bacalaureat", se recunosc reciproc.
Articolul 7
    Diplomele de studii postuniversitare specializate eliberate de instituţiile de învăţământ superior universitar sau instituţiile de cercetări ştiinţifice din republica Moldova, titlul de "magistru", şi diplomele de absolvire a învăţământului superior eliberate de instituţiile din Republica Bulgaria, titlul ''magistru", se recunosc reciproc.
Articolul 8
    Actele eliberate de instituţiile din sistemul de învăţământ superior de reciclare şi perfecţionare se recunosc reciproc, fără a se justifica obţinerea unui grad de calificare sau specialitate.
Articolul 9
    Diplomele eliberate în Republica Moldova care atestă titlul ştiinţific "doctor" şi diplomele eliberate în Republica Bulgaria pentru titlul didactic şi ştiinţific "doctor", se recunosc reciproc.
Articolul 10
    Diplomele eliberate în Republica Moldova pentru titlul ştiinţific "doctor habilitat" şi diplomele eliberate în Republica Bulgaria pentru titlul ştiinţific "doctor în ştiinţe", se recunosc reciproc.
Articolul 11
    Actele eliberate în Republica Moldova pentru titlul didactic "profesor universitar" şi actele eliberate în Republica Bulgaria pentru gradul ştiinţific "profesor", se recunosc reciproc.
Articolul 12
    Actele eliberate în Republica Moldova pentru titlul didactic "conferenţiar" şi cele eliberate în Republica Bulgaria pentru gradul ştiinţific "docent", se recunosc reciproc.
Articolul 13
    În scopul îndeplinirii prevederilor prezentului Acord, fiecare dintre Părţi va pune la dispoziţia celeilalte Părţi actele normative din domeniul învăţământului şi ştiinţei.
Articolul 14
    Organele competente ale celor două Părţi vor face schimb de informaţii necesare pentru a pune în aplicare prezentul Acord şi se vor informa reciproc şi în timp util despre schimbările survenite în sistemele de învăţământ, precum şi cu privire la denumirea şi criteriile de eliberare a actelor de învăţământ, de grade ştiinţifice şi didactice.
Articolul 15
    Prezentul Acord intră în vigoare la data ultimei înştiinţări, în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.
    Prezentul Acord se încheie pentru un termen nelimitat. Fiecare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord, notificând despre aceasta cealaltă Parte.
    În acest caz, Acordul îşi pierde valabilitatea după expirarea perioadei de un de la data denunţării lui.
    Semnat la Sofia, la 22 iunie 2000 în două exemplare originale, în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice.
    În cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare a prevederilor prezentului acord, textul în limba rusă va prevala.