HCNPFC25/3/2015
ID intern unic:  358798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 25/3
din  15.05.2015
cu privire la eliberarea licenţei de depozitar central
Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL
DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI”
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 889     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de Societatea pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 73, mun. Chişinău, IDNO 1003600012333), în  temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art.8 lit.c), art. 9 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (2), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 81 – art. 84, art.140 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(3), alin.(8), alin. (10)  şi alin. (11) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind  licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 1-10, art. 11),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se eliberează Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” licenţă de depozitar central, începînd cu 15 mai 2015.
    2. Nu se acceptă prevederile din Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei prevăzute la subpct. (1) din pct. 18.9. „Restituirea cotelor Membrilor în fondul de garanţie”.
    3. Se acceptă Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, aprobate prin Hotărîrea Consiliului Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” nr. 03/2015 din 23.04.2015, cu excluderea prevederilor menţionate în punctul 2 (se anexează).
    4. Se prescrie Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI”  întreprinderea tuturor măsurilor pentru:
    a) finalizarea procedurii de înregistrare a emisiunii suplimentare de acţiuni, aprobate prin Hotărîrea  Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 40/7 din 15.08.2014;
    b) majorarea mărimii Fondului de garanţie.
    5. Societatea pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” va prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare opinia de audit a unei companii specializate în activitatea de audit şi/sau consulting în domeniul tehnologiilor informaţionale privind sistemul de clearing şi decontare şi alte sisteme informaţionale utilizate de societate în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    6. Se prescrie Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    a) prezentarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a contractului cu auditorul independent pentru anul 2015;
    b) efectuarea testării capacităţii participanţilor SAPI de a reacţiona în situaţii de incident, în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.
    7. În cazul neexecutării punctelor 4 – 6, faţă de Societatea pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” vor fi aplicate măsuri de rigoare conform art.144 alin.(2) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”.
    8. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 11/10 din 19.03.2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare.
    10. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Iurie FILIP

    Nr. 25/3. Chişinău, 15 mai 2015.

APROBAT
de către Consiliul societăţii pe acţiuni
“Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare
al Moldovei” (proces-verbal nr.03/2015
din 23 aprilie 2015)

REGULILE

Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei
  Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1. TERMENI DE BAZĂ
    Termenii şi abrevierile utilizate în prezentele Reguli au semnificaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 171/11.07.2012
    În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    Activitate de clearing şi decontare – este activitatea de determinare a obligaţiilor reciproce, adică efectuarea operaţiunilor de colectare, verificare şi corectare a informaţiei vizînd tranzacţiile de vînzare-cumpărare a instrumentelor financiare şi pregătire a documentelor pentru executarea tranzacţiilor, precum şi activitatea de trecere la cont a obligaţiilor reciproce pentru decontarea instrumentelor financiare şi efectuarea decontărilor menţionate prin intermediul transferării mijloacelor băneşti şi livrării instrumentelor financiare participanţilor la tranzacţie.
    Cont analitic – reprezintă contul deschis în numele Membrului Depozitarului Naţional în cadrul Depozitarului Naţional ca membru al SAPI, destinat pentru ţinerea evidenţei mijloacelor băneşti ale Membrului şi clienţilor lui, prin care se efectuează operaţiuni de încasări şi/sau plăţi ale mijloacelor băneşti. Modul de deschidere, administrare şi închidere a conturilor analitice se va reglementa separat.
    Contract depozitar – este acordul încheiat între Depozitarul Naţional şi deponent, în conformitate cu care deponentului i se prestează serviciile Depozitarului Naţional şi în conformitate cu care deponentul numeşte Depozitarul Naţional în calitate de custode.
    Cont depozitar – este contul deschis de Depozitarul Naţional pentru ţinerea evidenţei dreptului deponentului asupra instrumentelor financiare.
    Cont depozitar special – cont deschis în numele Depozitarului Naţional pentru ţinerea evidenţei valorilor mobiliare deţinute de persoanele juridice lichidate pînă la redeschiderea procedurii de lichidare şi pentru ţinerea evidenţei valorilor mobiliare aflate în custodia societăţilor de investiţii, care se află în proces de lichidare în conformitate cu hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională).
    Cont de clearing – este contul, care se deschide fiecărui Membru şi este predestinat pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor acestui Membru de livrare a valorilor mobiliare şi de achitare a lor.
    Cont personal al emitentului – cont, deschis în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative pentru evidenţa valorilor mobiliare emise de către un emitent, care conţine datele cu privire la: emitent, clasele de valori mobiliare emise, emisiile de valori mobiliare, acţiunile de tezaur şi alte date.
    Cont personal al persoanei înregistrate – cont deschis în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către Depozitarul Naţional pentru evidenţa drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare ale acestora. Pentru un deţinător de valori mobiliare pot fi ţinute următoarele conturi personale: cont personal al proprietarului (coproprietarilor), cont personal al custodelui.
    Confirmare preliminară a ordinului – este operaţiunea efectuată de sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate sau al sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) în baza datelor prezentate de Depozitarul Naţional cu scopul de a preîntîmpina vînzarea valorilor mobiliare fără acoperire (adică vînzarea valorilor mobiliare de care nu dispune vînzătorul).
    Corectare a tranzacţiei – este operaţiunea de clearing care constă în introducerea modificărilor în înscrierile la conturile depozitare şi de clearing ale Membrului, care reflectă modificarea instrucţiunilor cu privire la decontarea tranzacţiei una din părţile căreia este Membrul dat.
    Deponent – este persoana fizică sau juridică, care a încheiat contract depozitar, utilizează serviciile Depozitarului Naţional şi ţine cont depozitar deschis în numele său.
    Decontare - reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse concomitent de către Membrul Depozitarului Naţional (Vînzător) pentru a-şi onora obligaţiile de livrare a valorilor mobiliare, pe de o parte, şi de către Membrului Depozitarului Naţional (Cumpărător) pentru a-şi onora obligaţiile de plată, pe de altă parte, pentru tranzacţiile executate în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare.
    Depozitar Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (în continuare – Depozitarul Naţional) este persoană juridică care desfăşoară activităţile de bază şi auxiliare aferente licenţei de depozitar central.
    Depozitare – este operaţiunea depozitară, care constă în trecerea valorilor mobiliare la contul depozitar în urma transferării lor la evidenţă în Depozitarul Naţional.
    Deţinător de valori mobiliare – persoana, care deţine valori mobiliare în baza dreptului de proprietate (proprietar) sau în bază de contract (custode).
    Extras din registru – document, eliberat de către Depozitarul Naţional unei persoane înregistrate în registrul deţinătorilor de valori mobiliare sau reprezentantului acesteia şi care conţine informaţii privind valorile mobiliare înregistrate la data eliberării extrasului din registru sau la data de evidenţă.
    Fond de garanţie – este fondul comun de cote ale Membrilor, predestinat pentru a reduce riscul la decontări în cadrul tranzacţiilor efectuate de către Membrii Depozitarului Naţional, pentru care decontările sînt executate de Depozitarul Naţional.
    Investitor individual – este deponentul, care are dreptul de a da dispoziţii asupra contului său depozitar doar prin intermediul operatorilor numiţi de el.
    Livrare contra plată  (DVP) –  reprezintă  tipul de decontare a  tranzacţiilor cu instrumente financiare  în cadrul  sistemului de clearing  şi decontare al Depozitarului Naţional care asigură că livrarea valorilor mobiliare se realizează dacă şi numai dacă plata mijloacelor băneşti are loc;
    Membru al Depozitarului Naţional – persoană eligibilă pentru a utiliza direct sistemul Depozitarului Naţional în baza Contractului depozitar;
    Operator al contului individual depozitar (în continuare – operatorul) – este Membrul Depozitarului Naţional, care posedă dreptul, în baza contractului înregistrat la Depozitarul Naţional cu investitorul individual, de a da dispoziţii pentru efectuarea operaţiunilor la toate sau unele poziţii ale contului depozitar individual al acestui investitor, în limitele împuternicirilor prevăzute de contract şi în baza ordinelor investitorului.
    Operaţiuni depozitare – sînt operaţiunile îndeplinite de Depozitarul Naţional la efectuarea activităţii sale depozitare.
    Ordin de plată – reprezintă instrucţiunea dată de titularul de cont, de livrare a unei sume de bani.
    Persoană înregistrată – deţinător de valori mobiliare, înregistrat în registrul deţinătorilor de valori mobiliare ţinut de Depozitarul Naţional.
    Poziţie – este o anumită cantitate de instrumente financiare.
    Poziţie lungă – este cantitatea instrumentelor financiare indicată în înscrierile la contul depozitar şi de clearing al Membrului, care trebuie să fie livrate acestui Membru.
    Poziţie scurtă – este cantitatea instrumentelor financiare indicată în înscrierile la contul depozitar şi de clearing al Membrului, care trebuie să fie livrate de către acest Membru.
    Poziţie monetară netă – sînt obligaţiile Depozitarului Naţional şi ale Membrilor lui de transferare a mijloacelor băneşti (de la contul Depozitarului Naţional la conturile Membrilor sau viceversa), izvorîte din tranzacţiile încheiate de Membrii Depozitarului Naţional pe o piaţă reglementată sau MTF. Poziţia monetară netă arată mărimea sumei mijloacelor băneşti, care trebuie să fie achitată sau recepţionată de fiecare Membru după totalurile clearingului.
    Registru al deţinătorilor de instrumente financiare – registru al cărui obiect al înregistrării sînt datele privind deţinătorii de instrumente financiare ale unui emitent
    Retragere de pe cont – este operaţiunea depozitară, care constă în defalcarea valorilor mobiliare de la contul depozitar ca urmare a stopării evidenţei lor la Depozitarul Naţional şi introducerii înscrierilor corespunzătoare în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor acestor valori mobiliare.
    SAPI – Sistem Automatizat de Plăţi Interbancare.
    Simbolizare T, T+0 – reprezintă data executării unei tranzacţii cu instrumente financiare pe o piaţă reglementată/MTF.
    Simbolizare T+n – reprezintă  data  corespunzătoare numărului de zile lucrătoare (n) de la data tranzacţionării  instrumentelor financiare (T)  în care urmează să aibă loc o funcţie de clearing şi decontare.
    Sistem al Depozitarului Naţional – reprezintă programul (software) administrat de Depozitarul Naţional, care cuprinde în sine un sistem de clearing şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare şi un sistem de ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare.
    Sistem de ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare – sistem de evidenţă automatizată a deţinătorilor de instrumente financiare emise în conformitate cu legislaţia cu privire la societăţile pe acţiuni şi piaţa de capital.
    Sistem de clearing şi decontare – sistem automatizat destinat pentru identificarea drepturilor şi obligaţiilor rezultate din tranzacţiile înregistrate pe o piaţă reglementată sau MTF şi acoperirea poziţiilor financiare rezultate din aceste tranzacţii.
    Societate de investiţii – persoană juridică, care în temeiul licenţei deţinute desfăşoară activitate legată de furnizarea de servicii de investiţii şi /sau desfăşoară activităţi de investiţii cu titlu profesional. Societatea de investiţii beneficiază de serviciile Depozitarului Naţional în funcţie de categoria licenţei deţinute.
    Sold negativ al contului de clearing – este suma mijloacelor băneşti indicată în înscrierile la contul de clearing al Membrului, care trebuie sa fie plătită de către acest Membru.
    Sold pozitiv al contului de clearing – este suma mijloacelor băneşti indicată în înscrierile la contul de clearing al Membrului, care trebuie să fie achitată acestui Membru.
    Suspendare temporară a contului – este operaţiunea depozitară, care constă în introducerea la contul depozitar al Membrului a înscrierii cu privire la interzicerea temporară de a efectua tranzacţii pe o piaţă reglementată sau MTF cu utilizarea acestui cont.
    Transfer între conturi – este operaţiunea depozitară, care constă în transferarea unei anumite poziţii sau a unui grup de poziţii ale valorilor mobiliare de la un cont depozitar la altul.
    Transfer în cadrul unui cont – este o operaţiune depozitară, care constă în transferarea unei anumite poziţii sau a unui grup de poziţii ale valorilor mobiliare de la o secţie a contului depozitar la o altă secţie a aceluiaşi cont.
    Transfer al valorilor mobiliare în cadrul activităţii de ţinere a registrului – retragerea valorilor mobiliare ale unei clase din contul personal al unui deţinător de valori mobiliare şi trecerea acestora în contul personal al altui deţinător de valori mobiliare.
Capitolul 2. DISPOZIŢII GENERALE
    2.1. Baza legislativă a activităţii
    (1) Prezentele Reguli sînt elaborate şi aprobate  de către Consiliul de directori al Depozitarului Naţional în conformitate cu Legea privind piaţa de capital şi Statutul societăţii pe acţiuni “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”.
    2.2. Modificarea şi completarea Regulilor
    (1) Aprobarea, modificarea şi completarea prezentelor Reguli se efectuează de către Consiliul societăţii pe acţiuni “Depozitarul Naţional” (în continuare – Consiliul societăţii).
    (2) Modificările şi completările intră în vigoare cu condiţia acceptării lor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională).
    2.3. Proceduri şi forme
    (1) Consiliul societăţii stabileşte şi publică pe pagina web a Depozitarului Naţional procedurile şi formele documentelor, care corespund legislaţiei şi prezentelor Reguli şi care sînt necesare Depozitarului Naţional pentru îndeplinirea funcţiilor sale.
    (2) Procedurile şi formele documentelor Depozitarului Naţional sînt obligatorii pentru toţi Membrii lui.
    (3) Consiliul societăţii are dreptul de a introduce modificări şi completări la procedurile şi formele documentelor Depozitarului Naţional.
    (4) În cazul apariţiei contradicţiilor între documentele interne ale Depozitarului Naţional, prezentele Reguli au putere prioritară în comparaţie cu procedurile, iar procedurile – în comparaţie cu formele.
    2.4. Controlul intern asupra activităţii Depozitarului Naţional
    (1) Depozitarul Naţional în activitatea sa aplică următoarele politici:
    a) de identificare şi de administrare a conflictelor de interese ce pot apărea între deţinătorii de acţiuni în capitalul social al Depozitarului Naţional sau între colaboratorii acestuia şi clienţii Depozitarului Naţional;
    b) de audit intern;
    c) privind securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor interne;
    d) privind identificarea şi gestionarea riscurilor.
    (2) Depozitarul Naţional va efectua cel puţin o dată pe an - auditul obligatoriu al exerciţiului financiar-economic şi cel puţin o dată la doi ani auditul tehnic al sistemelor informaţionale utilizate
    2.5. Executarea ordinelor
    (1) Depozitarul Naţional activează zilnic începînd cu ora 09.00 pînă la ora 17.00 de luni pînă vineri, cu excepţia zilelor declarate oficial ca zile de odihnă şi zile nelucrătoare.
    (2) Depozitarul Naţional primeşte ordine pentru îndeplinirea operaţiunilor depozitare şi cereri pentru prezentarea dărilor de seamă pe parcursul zilei lui de lucru.
    (3) Executarea ordinelor de efectuare a operaţiunilor depozitare are loc pe parcursul zilei de lucru, dar nu mai devreme de finisarea sesiunilor de tranzacţionare stabilite de operatorul de piaţă sau operatorul sistemului MTF în aceeaşi zi de lucru şi nu mai tîrziu de ora 16.30. Ordinele recepţionate după ora 16.30 vor fi executate pe parcursul următoarei zile de lucru. Pe parcursul sesiunilor de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, Depozitarul Naţional procesează doar transferurile între conturi şi operaţiunile referitoare la clearingul şi decontările tranzacţiilor înregistrate.
    2.6. Preţurile pentru activităţile şi serviciile acordate de Depozitarul Naţional
    (1) Consiliul societăţii va elabora şi aproba o listă de preţuri care stabileşte plăţile percepute pentru toate activităţile şi serviciile sale.
    (2) La elaborarea listei de preţuri, Consiliul societăţii se va ghida după următoarele principii:
    a) egalitatea de tratament pentru fiecare categorie de persoane cu poziţie similară pentru care sînt prestate servicii;
    b) adoptarea unei structuri a taxelor aplicabilă membrilor şi emitenţilor de instrumente financiare, care repartizează în mod echitabil costurile prestării serviciilor de clearing şi decontare către membri, precum şi costurile prestării serviciilor prestate emitenţilor şi deţinătorilor de instrumente financiare înregistraţi în sistemul Depozitarului Naţional.
    (3) Depozitarul Naţional va efectua:
    a) furnizarea clienţilor a informaţiei care să le permită să verifice dacă factura este în concordanţă cu listele de preţuri publicate;
    b) evidenţa separată a costurilor şi veniturilor aferente serviciilor prestate.
    (4) Lista de preţuri întocmită de Depozitarul Naţional şi orice modificare a acesteia necesită aprobarea prealabilă scrisă a Comisiei Naţionale. În cazul dezacordului cu preţurile prezentate, Comisia Naţională va informa Depozitarul Naţional în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea listei de preţuri sau modificării propuse la această listă.
    (5) Lista de preţuri va fi pusă la dispoziţia clienţilor şi investitorilor prin intermediul site-ul Depozitarului Naţional, precum şi pe purtători de hîrtie afişat la un loc vizibil în interiorul sediului Depozitarului Naţional. Orice modificare la lista de preţuri, aprobată de Comisia Naţională, va fi notificată în format electronic membrilor şi emitenţilor ale căror instrumente financiare sînt înregistrate în registrul deţinătorilor de instrumente financiare, nu mai tîrziu de 7 zile de la data intrării în vigoare a modificărilor.
    2.7. Separarea activelor
    (1) Încheierea contractului depozitar, deschiderea contului deponentului la Depozitarul Naţional, introducerea datelor despre Depozitarul Naţional în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor valorilor mobiliare, precum şi reînregistrarea valorilor mobiliare în numele lui nu presupune transferarea dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare către Depozitarul Naţional.
    (2) Depozitarul Naţional nu are dreptul să administreze valorile mobiliare transmise în custodia sa.
    (3) Sancţiunile aplicate pentru obligaţiile Depozitarului Naţional nu se pot răsfrînge asupra instrumentelor financiare ale deponenţilor săi.
    (4) În cazul în care Depozitarul Naţional e declarat insolvabil, proprietatea pe care el o posedă în baza contractelor depozitare şi care aparţine deponenţilor săi nu poate fi inclusă în masa concursuală.
Titlul II. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE,
DE CLEARING ŞI DECONTARE
Capitolul 3. INSTRUMENTE FINANCIARE ADMISE
    3.1. Admiterea instrumentelor financiare
    (1) Instrumentele financiare pot fi admise în Depozitarul Naţional după cum urmează:
    a) doar în Sistemul de clearing şi decontare – în cazul în care ţinerea registrului deţinătorilor de instrumente financiare este asigurată de un alt depozitar central, iar aceste instrumente financiare sînt admise pe o piaţă reglementată sau MTF, pentru care Depozitarul Naţional prestează servicii de clearing şi decontare;
    b) doar în Sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare – în cazul în care emitentul instrumentelor financiare are încheiat cu Depozitarul Naţional Contract de ţinere a registrului, însă totodată instrumentele financiare ale acestui emitent nu sînt admise pe o piaţă reglementată sau MTF, pentru care Depozitarul Naţional prestează servicii de clearing şi decontare;
    c) în Sistemul Depozitarului Naţional în cazul în care atît ţinerea registrului deţinătorului de instrumente financiare ale acestui emitent cît şi clearingul şi decontările pentru aceste instrumente financiare sînt asigurate de Depozitarul Naţional.
    (2) Se admit în sistemele Depozitarului Naţional:
    a) valorile mobiliare emise de societăţile pe acţiuni, înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare (acţiuni, obligaţiuni);
    b) valorile mobiliare de stat, emise de organele abilitate ale statului;
    c) valorile mobiliare municipale;
    d) alte instrumente financiare.
    (3) Informaţia despre instrumentele financiare admise în sistemul Depozitarului Naţional se publică pe site-ul Depozitarului Naţional. Site-ul Depozitarului Naţional se actualizează în măsura în care reflectă orice modificări referitor la instrumentele financiare admise în sistemul Depozitarului Naţional.
    (4) Instrumentele financiare admise în sistemul Depozitarului Naţional se înregistrează în conturi electronice.
    (5) Înainte de înregistrarea instrumentelor financiare în conturile electronice, Depozitarul Naţional întreprinde măsurile necesare pentru încheierea contractului de ţinere a registrului cu emitenţii de instrumente financiare şi raportează Comisiei Naţionale informaţia respectivă conform cadrului legal în vigoare.
    (6) Forma Contractului de ţinere a registrului, încheiat între Depozitarul Naţional şi emitentul ale cărui instrumente financiare urmează a fi admise în Sistemul Depozitarului Naţional, se stabileşte de Comisia Naţională. 
    (7) După semnarea Contractului de ţinere a registrului, pentru formarea şi efectuarea înscrierilor în registru, Depozitarul Naţional va recepţiona:
    a) Din partea emitentului, în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la prima înregistrare de stat a instrumentelor financiare:  
    - copia documentelor de constituire, autentificată prin ştampila societăţii şi semnătura persoanei responsabile;
    - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    - un exemplar al listei subscriitorilor la instrumentele financiare emise, fiecare pagină a căreia este autentificată prin semnătura persoanei responsabile, ştampila emitentului şi a Comisiei Naţionale;
    - copia certificatului înregistrării de stat a emisiunii instrumentelor financiare, autentificată prin ştampila emitentului şi semnătura persoanei responsabile;
    - lista (cartela) persoanelor autorizate să semneze şi să dea dispoziţii, care au dreptul să obţină informaţia din registru, specimenul semnăturilor acestora;
    - alte documente relevante la decizia Depozitarului Naţional.
    b) Din partea societăţii de registru care a ţinut anterior registrul deţinătorilor de instrumente financiare emise de emitent, suplimentar la documentele indicate la lit. a) a prezentului alineat:
    - un exemplar al versiunii imprimate a listei deţinătorilor de instrumente financiare la data rezilierii contractului, registrul de evidenţă a gajului instrumentelor financiare şi lista blocărilor instrumentelor financiare;
    - toată informaţia referitoare la registru, ce se păstrează în computer, în 2 copii pe suporturi magnetice;
    - toată documentaţia suplimentară necesară referitoare la emitent acumulată pe perioada ţinerii registrului deţinătorilor de instrumente financiare;
    - informaţia succintă despre toate conflictele soluţionate şi nesoluţionate sau disputele existente privind emitentul sau deţinătorii de instrumente financiare ai acestuia;
    - confirmarea faptului că toată informaţia prezentată este completă şi veridică;
    - 3 (trei) exemplare ale actului de primire-predare, în care se enumără categoriile informaţiei prezentate, se indică denumirea mapelor cu documente şi numărul de pagini în fiecare dintre ele.
    (8) Depozitarul Naţional va întocmi şi va păstra evidenţe privind datele de identificare ale fiecărui emitent de instrumente financiare pentru care prestează servicii de ţinere a registrului, care vor cuprinde cel puţin următoarele: denumirea emitentului; data şi numărul înregistrării de stat; adresa emitentului, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail; capitalul social, numărul instrumentelor financiare, valoarea nominală şi clasa de instrumente financiare; codul ISIN.
    (9) Modificările şi completările la documentele indicate la alin. (7) trebuie să fie prezentate Depozitarului Naţional de către emitent în termen de 5 zile lucrătoare din momentul producerii evenimentului.
    (10) Depozitarul Naţional sistează orice operaţiuni cu instrumentele financiare asupra cărora de către Comisia Naţională sau alte organe competente sînt impuse restricţii.
    3.2. Excluderea instrumentelor financiare din lista celor admise
    (1) Depozitarul Naţional are dreptul să excludă instrumentele financiare admise în conformitate cu prevederile pct. 3.1. alin. (1) lit. a) în cazul în care aceste instrumente financiare sînt excluse din tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, pentru care Depozitarul Naţional prestează servicii de clearing şi decontare.
    (2) Excluderea celorlalte instrumente financiare din Sistemul Depozitarului Naţional poate avea loc doar odată cu rezilierea Contractului de ţinere a registrului.
    (3) Informaţia despre instrumentele financiare excluse din sistemul Depozitarului Naţional se publică pe site-ul Depozitarului Naţional şi se actualizează în măsura în care reflectă orice modificări referitor la instrumentele financiare excluse din sistemul Depozitarului Naţional
Capitolul 4. DEPONENŢI
    4.1. Persoanele care au dreptul să devină deponenţi
    (1) Deponenţii Depozitarului Naţional sînt persoanele, care utilizează serviciile Depozitarului Naţional în baza Contractului depozitar.
    (2) Orice persoană juridică sau fizică, care este de acord să respecte Regulile Depozitarului Naţional şi condiţiile contractului depozitar, poate să devină deponent al Depozitarului Naţional.
    4.2. Categoriile deponenţilor
    (1) În funcţie de modul de administrare a contului depozitar, deponenţii se împart în următoarele categorii:
    a) Membrii, adică deponenţii, care au dreptul de a da nemijlocit dispoziţii asupra contului lor;
    b) investitorii individuali, adică deponenţii, care au dreptul de a da dispoziţii asupra contului lor numai prin intermediul Membrilor.
    4.3. Contractul depozitar
    (1) Deponentul este obligat să încheie un contract depozitar cu Depozitarul Naţional.
    (2) Forma contractului depozitar se stabileşte, după caz, în anexele nr. 9 şi nr.10 la prezentele Reguli.
Capitolul 5. PARTICIPANŢII LA SISTEMUL DE CLEARING ŞI
DECONTARE ŞI MEMBRII DEPOZITARULUI NAŢIONAL
    5.1. Participanţii la sistemul de clearing şi decontare al Depozitarului Naţional
    (1) Calitatea de participant la sistemul de clearing şi decontare al Depozitarului Naţional poate fi acordată:
    a) societăţilor de investiţii şi persoanelor acceptate;
    b) operatorilor de pieţe reglementate/MTF localizate în Republica Moldova şi în afara acesteia;
    c) depozitarelor centrale localizate în Republica Moldova şi în afara acesteia;
    d) agenţilor de decontare.
    (2) Societăţile de investiţii şi persoanelor acceptate se admit la sistemul de clearing şi decontare odată cu obţinerea calităţii de Membru al Depozitarului Naţional în conformitate cu prevederile art. 5.3. al prezentelor Reguli.
    (3) Operatorii de pieţe reglementate/MTF localizate în Republica Moldova şi în afara acesteia se vor admite la sistemul de clearing şi decontare al Depozitarului Naţional doar după semnarea acordului, potrivit căruia clearingul şi decontările tranzacţiilor înregistrate în cadrul acestora se vor procesa de Depozitarul Naţional.
    (4) Depozitarele centrale localizate în Republica Moldova şi în afara acesteia, precum şi agenţii de decontare se admit la sistemul de clearing şi decontare al Depozitarului Naţional în limitele stabilite de actele normative în domeniu şi doar în limita implicării în procesul de clearing şi decontare asigurat de Depozitarul Naţional.
    5.2. Persoanele care au dreptul să devină Membri ai Depozitarului Naţional
    (1) Membri ai Depozitarului Naţional sînt în drept să devină societăţile de investiţii şi persoanele acceptate, care dispun de licenţa corespunzătoare, indiferent de categoria licenţei.
    (2) Emitenţii de instrumente financiare nu pot fi membri ai Depozitarului Naţional, cu excepţia cazului în care se află într-una din categoriile prevăzute la alin. (1). 
    (3) Membrii Depozitarului Naţional pot să deschidă conturi la Depozitarul Naţional în conformitate cu prezentele Reguli, astfel încît să asigure separarea activelor proprii de cele deţinute în numele clienţilor.
    (4) Acordarea calităţii de membru al Depozitarului Naţional se bazează pe criterii transparente şi obiective, lipsite de ambiguitate.
    (5) Depozitarul Naţional nu poate refuza acordarea calităţii de membru unei persoane licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital într-un alt stat, cu excepţia cazului în care consideră că va fi afectată desfăşurarea ordonată şi eficientă a activităţii sale.
    5.3. Acordarea calităţii de Membru al Depozitarului Naţional
    (1) Pentru a obţine calitatea de membru, solicitantul prezintă Depozitarului Naţional următoarele documente:
    a) cererea tip pentru a fi admis în calitate de membru, adresată Preşedintelui Consiliului societăţii (Anexa nr.1 la prezentele Reguli);
    b) cererea pentru obţinerea acordului Depozitarului Naţional de a procura o acţiune a acestuia;
    c) copia statutului, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copia licenţei deţinute;
    d) dovadă a faptului că solicitantul are deschis un cont de decontare în una din băncile conectate la Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare;
    e) angajamentul de a respecta prevederile prezentelor Reguli, precum şi ale celor ce vor fi adoptate ulterior (Anexa nr.2 la prezentele Reguli);
    f) angajamentul de a plăti la timp cotizaţiile, taxele şi alte contribuţii fixate de Depozitarul Naţional;
    g) specimenele de semnături pentru toate persoanele împuternicite şi de legătură cu Depozitarul Naţional (Anexa nr.3 la prezentele Reguli);
    h) Cererea referitor la deschiderea contului/conturilor în Depozitarul Naţional (Anexa nr.4 la prezentele Reguli);
    i) Contractul depozitar între Depozitarul Naţional şi Membru, semnat de către solicitant (Anexa nr.5 la prezentele Reguli);
    j) Confirmarea achitării cotei necesare în Fondul de garanţie (copia dispoziţiei de plată);
    k) Copiile dispoziţiilor de plată, ce confirmă transferul banilor pentru deschiderea contului/conturilor în Depozitarul Naţional.
    (2) Persoanele, care corespund cerinţelor respective de calificare, indicate în prezentul compartiment şi care sînt de acord să respecte prezentele Reguli şi procedurile Depozitarului Naţional, nu pot fi refuzate să fie primite în componenţa Membrilor Depozitarului Naţional. Decizia privind acordarea calităţii de Membru va fi adusă la cunoştinţa solicitantului în scris într-un termen ce nu depăşeşte 30 zile de la data prezentării de către solicitant a cererii de admitere în calitate de membru al Depozitarului Naţional.
    (3) Decizia referitor la admiterea şi excluderea din componenţa Membrilor, precum şi referitor la suspendarea statutului de Membru se ia de către Consiliul societăţii. Consiliul societăţii are dreptul să transmită împuternicirile menţionate Preşedintelui Depozitarului Naţional.
    5.4. Cerinţe de calificare faţă de Membrii Depozitarului Naţional
    (1) Membrul Depozitarului Naţional trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:
    a) să deţină cu titlu de proprietate o acţiune emisă de Depozitarul Naţional;
    b) să dispună de calitatea de Membru al unei pieţe reglementate sau MTF;
    c) să posede licenţă corespunzătoare valabilă, eliberată de către Comisia Naţională;
    d) să nu aibă în componenţa colaboratorilor săi persoane care au fost condamnate pentru falsificarea documentelor, simbolurilor monetare, valorilor mobiliare, furturi, luarea mitei şi alte încălcări cu scopul de a obţine beneficii personale;
    e) să confirme că documentele şi informaţia pe care le prezintă Depozitarului Naţional atît la depunerea cererii pentru intrarea în componenţa Membrilor, cît şi prezentate ulterior, corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative.
    (2) Acordarea calităţii de Membru al Depozitarului Naţional are loc doar în cazul respectării tuturor cerinţelor de calificare şi achitării taxelor respective pentru obţinerea acestei calităţi.
    (3) În vederea asigurării corespunderii cerinţei indicate la alin. (1) lit. a),  solicitantul pentru obţinerea calităţii de Membru va întreprinde toate măsurile necesare pentru procurarea unei acţiuni emise de Depozitarul Naţional, inclusiv prin adresarea cererii de cumpărare către acţionarii Depozitarului Naţional. Refuzul acţionarilor de a înstrăina către solicitant cel puţin a unei acţiuni emise de Depozitarul Naţional va determina Depozitarul Naţional să iniţieze emisiunea suplimentară de acţiuni. Pentru toată perioada pînă la finisarea emisiunii suplimentare şi obţinerea calităţii de acţionar al Depozitarului Naţional – solicitantului i se va acorda convenţional calitatea de Membru al Depozitarului Naţional.
    (4) Persoanelor ce nu corespund cerinţelor de calificare li se vor returna pachetele de documente cu argumentarea refuzului. Refuzul acordării calităţii de membru al Depozitarului Naţional va fi motivat în scris şi expediat într-un termen ce nu depăşeşte 30 zile de la data prezentării de către solicitant a cererii de admitere în calitate de membru al Depozitarului Naţional.
    5.5. Suspendarea participării, excluderea şi ieşirea din componenţa Membrilor
    (1) Depozitarul Naţional are dreptul să suspende temporar statutul de Membru în cazul:
    a) încălcării din partea Membrului a prezentelor Reguli, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional, inclusiv a condiţiilor contractului depozitar;
    b) neonorării din partea Membrului a obligaţiilor de achitare a serviciilor Depozitarului Naţional sau a obligaţiilor sale de decontare, stabilite în conformitate cu prezentele Reguli;
    c) dacă Depozitarul Naţional posedă probe documentare, precum că Membrul a prezentat Depozitarului Naţional informaţie neveridică sau a ascuns careva informaţie semnificativă, sau este implicat în activităţi, considerate încălcări pe piaţa de capital;
    d) dacă Depozitarul Naţional posedă probe documentare, precum că Membrul are dificultăţi financiare sau că el nu va putea să-şi onoreze obligaţiile sale faţă de Depozitarul Naţional;
    e) adoptării de operatorul pieţei reglementate sau operatorul MTF a deciziei privind suspendarea calităţii de membru al pieţei reglementate sau MTF a Membrului corespunzător;
    f) suspendării licenţei, eliberată Membrului de către Comisia Naţională.
    (2) Depozitarul Naţional are dreptul să excludă Membrul din componenţa Membrilor în cazurile indicate în compartimentul (1), precum şi în cazurile:
    a) necorespunderii cerinţelor de calificare a Membrului;
    b) declarării insolvabilităţii sau lichidării Membrului;
    c) adoptării de către operatorul pieţei reglementate sau operatorul MTF a deciziei privind retragerea calităţii de membru al pieţei reglementate sau MTF a Membrului corespunzător;
    d) expirării sau retragerii licenţei Membrului, eliberată de către Comisia Naţională sau organul împuternicit respectiv al ţării aflării permanente a Membrului străin.
    (3) Membrul este în drept să solicite excluderea benevolă din componenţa Membrilor Depozitarului Naţional, adresîndu-i în scris respectiva înştiinţare, dar nu mai tîrziu de 30 de zile pînă la ziua excluderii.
    (4) Cazurile de suspendare a calităţii de Membru, precum şi de excludere din rîndurile Membrilor, vor fi aduse imediat la cunoştinţa Comisiei Naţionale.
    (5) Excluderea Membrului este soldată cu închiderea conturilor acestuia deschise în cadrul Depozitarului Naţional, precum şi cu transmiterea obligaţiilor sale de operator al conturilor investitorilor individuali către alţi participanţi. Obligaţia de retragere a instrumentelor financiare de pe contul colectiv şi, după caz, de pe contul propriu, precum şi obligaţia de a schimba operatorul conturilor individuale este pusă pe seama Membrului exclus.
    5.6. Obligaţiile Membrilor
    (1) Obligaţiile Membrilor, stabilite în contractul depozitar (Anexa nr.5 la prezentele Reguli), trebuie să includă, de asemenea, următoarele îndatoriri:
    a) respectarea prezentelor Reguli, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional, precum şi deciziilor Depozitarului Naţional, luate în conformitate cu ele;
    b) respectarea modificărilor şi completărilor la prezentele Reguli, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional referitor la operaţiile efectuate după intrarea în vigoare a respectivelor modificări şi completări. În cazul în care Membrul nu este de acord cu modificările şi completările menţionate, el este în drept să solicite excluderea benevolă din componenţa Membrilor Depozitarului Naţional;
    c) să achite serviciile Depozitarului Naţional în conformitate cu taxele şi comisioanele adoptate, precum şi să efectueze alte plăţi prevăzute de prezentele Reguli;
    d) să achite penalităţile aplicate pentru încălcarea prezentelor Reguli, procedurilor sau formelor Depozitarului Naţional;
    e) să ţină evidenţa instrumentelor financiare şi a mijloacelor băneşti conform modului stabilit, asigurînd evidenţa separată a instrumentelor financiare şi a mijloacelor băneşti, care le aparţin fiecărui client;
    f) să informeze fără întîrziere Depozitarul Naţional referitor la insolvabilitatea sa şi, de asemenea, referitor la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor contractului menţionat;
    g) să efectueze acţiuni în numele investitorilor individuali, care sînt clienţii lui, numai în baza dispoziţiilor în scris ale acestor investitori sau ale reprezentanţilor lor împuterniciţi;
    h) să păstreze toată informaţia primară, care serveşte drept bază pentru introducerea modificărilor la starea conturilor depozitare;
    i) să certifice autenticitatea semnăturilor investitorilor individuali, care sînt clienţii lui, pe toate documentele ce servesc drept bază pentru efectuarea operaţiunilor şi a altor acţiuni cu instrumentele financiare ale acestor investitori;
    j) să transmită Depozitarului Naţional, în cazurile şi în modul stabilit de legislaţie, datele pentru întocmirea listei deţinătorilor de instrumente financiare în cazul activităţilor corporative ale emitentului;
    k) să respecte cerinţele stabilite de Comisia Naţională.
    5.7. Reprezentanţii împuterniciţi ai Membrului
    Membrul trebuie să numească din componenţa colaboratorilor săi o persoană sau persoane împuternicite să intre în relaţii cu Depozitarul Naţional în numele lui, să le elibereze procura respectivă şi, de asemenea, să informeze fără întîrziere Depozitarul Naţional referitor la toate modificările în componenţa acestor persoane.
Capitolul 6. INVESTITORI INDIVIDUALI
    6.1. Persoanele care au dreptul să devină investitori individuali
    (1) Orice persoană fizică sau juridică este în drept să devină investitor individual.
    (2) Persoanele, care sînt de acord să respecte regulile Depozitarului Naţional şi condiţiile contractului depozitar, nu pot fi refuzate în deschiderea contului depozitar.
    6.2. Obligaţiile investitorului individual
    Obligaţiile investitorului individual, stabilite de contractul depozitar, trebuie să includă de asemenea următoarele îndatoriri:
    a) să numească cel puţin un operator al contului depozitar, care se deschide în numele acestui investitor individual;
    b) să dea dispoziţii pentru executarea operaţiilor la contul menţionat şi să achite serviciile Depozitarului Naţional doar prin operatorii numiţi de el.
Capitolul 7. CONTURI
    7.1. Tipurile de conturi
    (1) Depozitarul Naţional deschide următoarele tipuri de conturi:
    a) conturi depozitare;
    b) conturi de clearing.
    (2) Conturile depozitare se deschid Membrilor şi investitorilor individuali.
    (3) Conturile de clearing se deschid numai Membrilor.
    (4) Modul de deschidere, ţinere şi închidere a conturilor este stabilit de prezentele Reguli.
    7.2. Tipurile conturilor depozitare
    (1) Depozitarul Naţional deschide următoarele tipuri de conturi depozitare:
    a) contul depozitar propriu al Membrului;
    b) contul depozitar colectiv al Membrului;
    c) contul depozitar individual al investitorului individual.
    (2) Conturile depozitare nu sînt destinate pentru evidenţa sau păstrarea mijloacelor băneşti.
    (3) Pentru deschiderea contului depozitar deponentul trebuie să îndeplinească forma corespunzătoare, stabilită de Depozitarul Naţional, precum şi să semneze contractul depozitar.
    (4) Conturile depozitare destinate Membrilor se vor deschide doar după achitarea de către aceşti participanţi a cotizaţiei normative de aderare în conformitate cu prevederile art.18.4. al prezentelor Reguli.
    (5) Depozitarul Naţional efectuează modificarea înscrierilor la contul depozitar, care reflectă transmiterea dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, evidenţa cărora se ţine la acest cont, în baza dispoziţiei respective a deponentului în numele căruia e deschis contul, perfectată şi introdusă în sistemul Depozitarului Naţional în modul stabilit de prezentele Reguli.
    (6) Depozitarul Naţional va prezenta extrasele din conturile depozitare:
    - deponenţilor la cererea acestora, doar în limita conturilor deschise în numele lor;
    - la cererea organelor publice care, în temeiul legislaţiei în vigoare, au acces la informaţia conţinută în extras.
    (7) În componenţa contului depozitar pot fi evidenţiate anumite secţii, de exemplu, secţia “instrumente financiare administrate de un operator”, secţia “instrumente financiare gajate în baza unui contract de gaj”, secţia “instrumente financiare în proces de verificare” ş.a.
    7.3. Contul depozitar propriu
    (1) Contul depozitar propriu se deschide în mod obligatoriu tuturor Membrilor ce posedă licenţă de societate de investiţii de categoria C, şi este destinat pentru ţinerea evidenţei drepturilor asupra instrumentelor financiare, care aparţin Membrilor însuşi.
    (2) Membrul este în drept să posede numai un cont depozitar propriu.
    7.4. Contul depozitar colectiv
    (1) Contul depozitar colectiv se deschide Membrilor care participă în calitate de custode pentru instrumentele financiare ale clienţilor lor şi este destinat pentru ţinerea evidenţei drepturilor de custodie al Membrilor asupra instrumentelor financiare ce aparţin clienţilor menţionaţi.
    (2) Tranzacţiile cu instrumentele financiare, evidenţa drepturilor cărora se ţine la contul depozitar colectiv al Membrului, efectuate între clienţii acestui Membru, nu se reflectă în documentele de evidenţă ale Depozitarului Naţional.
    (3) Membrul, în numele căruia se deschide contul colectiv, poartă responsabilitate pentru ţinerea evidenţei drepturilor de proprietate ale clienţilor săi asupra instrumentelor financiare, evidenţa drepturilor asupra cărora se duce la contul colectiv menţionat. Membrul ţine evidenţa respectivă în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale.
    7.5. Contul individual
    (1) Contul depozitar individual se deschide investitorilor individuali şi este destinat pentru ţinerea evidenţei instrumentelor financiare care le aparţin.
    (2) Investitorul individual este în drept să posede numai un cont depozitar individual.
    (3) Contul individual deschis în cadrul Depozitarului Naţional poate fi de două tipuri:
    a) cont individual permanent;
    b) cont individual temporar – cont ce urmează a fi închis automat în cazul formării pe acest cont a soldului zero şi menţinerii acestui sold pe o perioadă mai mare de 10 zile lucrătoare.
    (4) Contul individual poate fi deschis atît persoanelor juridice, cît şi persoanelor fizice, ce dispun de capacitate de exerciţiu, indiferent de faptul sînt aceştia rezidenţi sau nerezidenţi ai Republicii Moldova.
    (5) Deschiderea contului individual are loc în baza cererii şi contractului depozitar, perfectate şi semnate nemijlocit de către investitorul individual. Contractul depozitar se semnează în două exemplare.
    (6) Persoanelor fizice li se deschide cont individual:
    a) permanent, în baza anexelor nr.6 şi nr.9 la prezentele Reguli;
    b) temporar, în baza anexelor nr.7 şi nr.8 la prezentele Reguli.
    (7) Persoanelor juridice li se deschide cont individual permanent în baza anexelor nr.7 şi nr.10 la prezentele Reguli.
    (8) Investitorul individual are dreptul să dea dispoziţii de executare a operaţiilor la contul său numai prin operatorii numiţi de el.
    (9) Împuternicirile operatorului se răspîndesc asupra acţiunilor numai cu acea secţie a contului care este încredinţată acestui operator.
    (10) Relaţiile investitorului individual şi a operatorilor lui trebuie să fie fixate în contractele respective între ei.
    (11) Operatorul verifică cererea, identifică solicitantul, precum şi confirmă semnătura solicitantului în contractul depozitar cu investitorul individual.
    (12) Departamentul operaţiuni depozitare, recepţionînd setul de documente:
    a) înregistrează recepţionarea documentelor în registrele respective ale Depozitarului Naţional;
    b) examinează documentele recepţionate în vederea perfectării lor complete şi corecte, verifică semnăturile necesare;
    c) restituie documentele solicitanţilor în cazul cînd sînt necesare informaţii suplimentare şi/sau lipsesc semnăturile;
    d) prezintă organului executiv al Depozitarului Naţional contractele depozitare spre semnare;
    e) deschide cont în numele investitorului individual şi introduce datele din cerere;
    f) restituie operatorului contului un exemplar al contractului depozitar încheiat cu investitorul individual (contra semnătură);
    g) păstrează toate formele şi documentele referitoare la procedură, creînd totodată mapa “la control” pentru cererile ce conţin concomitent şi solicitarea privind închiderea ulterioară a contului depozitar;
    h) la momentul îndeplinirii condiţiilor stipulate în cererea privind închiderea contului individual în cazul formării soldului zero şi menţinerii acestui sold pe o perioadă mai mare de 10 zile lucrătoare, recurge la închiderea contului individual.
    (13) Operatorii sînt obligaţi să efectueze tranzacţii cu instrumente financiare, evidenţa drepturilor asupra cărora se ţine la contul individual al clienţilor lor, exclusiv la dispoziţia acestor clienţi şi în conformitate cu contractele încheiate cu el.
    (14) La trecerea unei poziţii noi la contul individual, Depozitarul Naţional indică în calitate de operator al acestei poziţii denumirea Membrului indicat în documentul care serveşte bază pentru trecerea respectivă la cont. Dacă Membrul dat este deja indicat în calitate de operator, poziţia care se trece la cont se uneşte cu poziţia care se află sub controlul acestui operator.
    7.6. Contul de clearing
    (1) Contul de clearing este destinat pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor Membrului, în numele căruia a fost deschis contul, de livrare a instrumentelor financiare şi de achitare a lor.
    (2) Obligaţiile Membrului, evidenţa cărora se ţine la contul lui de clearing, se determină în urma efectuării de către Depozitarul Naţional a clearingului tranzacţiilor înregistrate de acest Membru.
    7.7. Contul depozitar special
    (1) Instrumentele financiare deţinute de persoanele juridice lichidate pînă la redeschiderea procedurii de lichidare precum şi instrumentele financiare aflate în custodia societăţilor de investiţii care se află în proces de lichidare în conformitate cu hotărîrea Comisiei Naţionale vor fi transferate de către administratorul din oficiu/preşedintele comisiei de lichidare pe contul depozitar special în baza dispoziţiei de transmitere semnată de către administratorul din oficiu/preşedintele comisiei de lichidare şi Depozitarul Naţional;
    2) Circulaţia instrumentelor financiare aflate pe contul depozitar special al Depozitarului Naţional se va efectua cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale;
    (3) Pînă la retragerea instrumentelor financiare din contul depozitar special, la perfectarea operaţiunilor corporative, în calitate de deţinător de instrumente financiare aflate pe contul depozitar special se va indica nemijlocit Depozitarul Naţional.
Capitolul 8. OPERAŢIUNI DEPOZITARE
    8.1. Tipurile de operaţiuni la conturile depozitare
    (1) Depozitarul Naţional asigură efectuarea următoarelor operaţiuni la conturile depozitare:
    a) depozitarea, inclusiv depozitarea instrumentelor financiare, care se repartizează în cazul plătirii dividendelor în formă de acţiuni;
    b) transferurile între conturi;
    c) transferurile în cadrul unui cont;
    d) suspendarea temporară a contului;
    e) blocarea poziţiilor la cont;
    f) retragerea de pe cont;
    g) suspendarea clearingului şi decontărilor;
    h) imobilizarea conturilor.
    (2) Operaţiunile la conturile depozitare se efectuează în modul stabilit de prezentele Reguli.
    8.2. Depozitarea
    (1) Depozitarea este operaţiunea depozitară care constă în trecerea instrumentelor financiare la contul depozitar în urma transferării lor la evidenţă în Depozitarul Naţional.
    (2) Trăsătura caracteristică a depozitării constă în mărirea cantităţii de instrumente financiare, evidenţa cărora se ţine la Depozitarul Naţional.
    (3) Depozitarea se efectuează la iniţiativa proprietarului de instrumente financiare care se depozitează.
    (4) Instrumentele financiare se depozitează la cont în Depozitarul Naţional cu condiţia că în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor acestor valori mobiliare se face înscrierea referitor la transmiterea lor în numele     Depozitarului Naţional ca custode al acestora. Dacă ţinerea registrului deţinătorilor de instrumente financiare este efectuată nemijlocit de Depozitarul Naţional instrumentele financiare se vor depozita automat la conturile Membrilor sau investitorilor individuali, la solicitarea acestora, cu condiţia dispunerii de conturile depozitare corespunzătoare.
    (5) Responsabilitatea pentru perfectarea dispoziţiei de transfer, care reflectă operaţiunea de depozitare, iar în caz de necesitate – şi pentru certificarea semnăturii investitorului individual, care depozitează instrumentele financiare (reprezentantului acestui investitor individual), o duce Membrul respectiv. Odată cu prezentarea dispoziţiei de transfer se prezintă şi cererea de depozitare (Anexa nr.11 la prezentele Reguli). Depozitarea instrumentelor financiare va fi perfectată în momentul recepţionării de la societatea de registru a extrasului din registru, potrivit căruia instrumentele financiare ce constituie obiect al depozitării sînt transmise în custodia Depozitarului Naţional. Nu este necesară prezentarea extrasului din registru pentru instrumentele financiare registrul cărora este ţinut nemijlocit de Depozitarul Naţional.
    (6) Responsabilitatea pentru transmiterea societăţii de registru a dispoziţiei de transfer, care reflectă operaţiunea de depozitare, o duce Depozitarul Naţional.
    8.3. Transferuri între conturi
    (1) Transferarea între conturi este operaţiunea depozitară care constă în transferarea unei poziţii anumite sau a unui grup de poziţii a valorilor mobiliare de la un cont depozitar la alt cont.
    (2) Depozitarul Naţional efectuează două tipuri de transferuri între conturi:
    a) transferuri tranzacţionale, care reflectă rezultatele tranzacţiilor cu instrumentele financiare înregistrate în cadrul unei pieţe reglementate sau MTF, precum şi transferurile directe efectuate în baza actelor normative ce reglementează transmiterea dreptului de proprietate în afara pieţei reglementate sau MTF;
    b) transferuri netranzacţionale, transferuri între conturile depozitare care nu rezultă din tranzacţiile cu valori mobiliare înregistrate pe o piaţă reglementată sau MTF. Drept transferuri netranzacţionale urmează a fi considerate următoarele tipuri de transferuri ale instrumentelor financiare:
    - de pe contul colectiv al unui Membru pe contul colectiv al altui Membru;
    - de pe contul colectiv al unui Membru pe contul individual al investitorului, operator al căruia este acelaşi Membru;
    - de pe contul colectiv al unui Membru pe contul individual al investitorului, operatorul căruia este alt Membru;
    - de pe contul individual al investitorului pe contul colectiv al Membrului care este operator al contului dat;
    - de pe contul individual al investitorului pe contul colectiv al Membrului care nu este operator al contului dat;
    - de pe contul propriu al Membrului pe contul colectiv al altui Membru şi, respectiv, transferul invers;
    - de pe contul propriu al Membrului pe contul său individual, operator fiind alt Membru şi, respectiv, transferul invers;
    (3) Transferurile netranzacţionale, în urma cărora nu are loc schimbul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, se efectuează în baza Dispoziţiilor privind transferul netranzacţional (exemplarul transmiţătorului şi exemplarul recipientului) – anexele nr.12 şi nr.13 la prezentele Reguli.
    8.4. Transferul în cadrul unui cont
    (1) Transferul în cadrul unul cont – este operaţiunea depozitară, care constă în transferarea unei poziţii anumite sau a unui grup de poziţii de instrumente financiare de la o secţie a contului depozitar la o altă secţie a aceluiaşi cont.
    (2) La transferul în cadrul unui cont se atribuie şi operaţiunea de schimbare a operatorului. Schimbarea operatorului se efectuează în baza cererii (Anexa nr.14 la prezentele Reguli).
    (3) Particularitatea caracteristică a transferului în cadrul unui cont este neschimbarea cantităţii de instrumente financiare, evidenţa cărora se ţine la contul depozitar dat.
    8.5. Suspendarea temporară a contului
    (1) Suspendarea temporară a contului – este operaţiunea depozitară, care constă în introducerea la contul depozitar al Membrului a înscrierii referitor la interzicerea temporară de a executa tranzacţii pe piaţa reglementată sau MTF cu utilizarea acestui cont.
    (2) Decizia referitor la suspendarea temporară a contului şi anularea suspendării temporare se ia de către Depozitarul Naţional de comun acord cu operatorul de piaţă/MTF, în cazul suspendării temporare a Membrului de la efectuarea tranzacţiilor, cu informarea imediată a Comisiei Naţionale.
    (3) Suspendarea temporară a contului se aplică numai la conturile Membrilor, cu informarea imediată a Comisiei Naţionale.
    8.6. Blocarea poziţiilor la cont
    (1) Blocarea este operaţiunea depozitară, care constă în introducerea la contul depozitar a înscrierii referitor la grevarea poziţiei respective de instrumente financiare cu obligaţii (gajarea instrumentelor financiare, încetarea temporară a operaţiunilor cu instrumente financiare la decizia instanţei judecătoreşti sau a organelor împuternicite).
    (2) În urma blocării, se suspendă mişcarea unor poziţii de instrumente financiare la cont sau a tuturor instrumentelor financiare la cont pe o perioadă anumită, sau pînă la sosirea unui anumit eveniment.
    (3) Depozitarul Naţional blochează o poziţie anumită în baza indicaţiilor deponentului (în cazul gajării acestei poziţii), sau deciziei instanţei judecătoreşti sau a organului de stat împuternicit (în cazul încetării temporare a operaţiunilor cu această poziţie la decizia acestor organe), cu informarea imediată a Comisiei Naţionale.
    (4) Depozitarul Naţional anulează blocarea unei anumite poziţii şi lasă această poziţie la contul depozitar dat sau o trece la alt cont depozitar, în baza indicaţiilor creditorului (în cazul gajării acestei poziţii), sau în baza deciziei instanţei judecătoreşti, sau a organului de stat împuternicit (în cazul încetării temporare a operaţiunilor cu această poziţie la decizia acestor organe), cu informarea imediată a Comisiei Naţionale.
    8.7. Retragerea de pe cont
    (1) Retragerea este operaţiunea depozitară, care constă în defalcarea instrumentelor financiare de la contul depozitar, în rezultatul scoaterii lor de la evidenţa Depozitarului Naţional.
    (2) Trăsătura caracteristică a retragerii de pe cont este micşorarea cantităţii de instrumente financiare, evidenţa cărora se ţine la Depozitarul Naţional ca custodie.
    (3) Retragerea de pe cont se efectuează la iniţiativa proprietarului de instrumente financiare retrase.
    (4) Instrumentele financiare se retrag de la contul Depozitarului Naţional cu condiţia că se face o înscriere în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor acestor valori mobiliare referitor la transmiterea lor din numele Depozitarului Naţional în numele persoanei, indicate de deţinătorul acestor valori mobiliare. Această condiţie nu este obligatorie în cazul în care Depozitarul Naţional asigură ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare.
    (5) Responsabilitatea pentru perfectarea dispoziţiei de retragere de pe cont, iar în caz de necesitate şi pentru certificarea semnăturii investitorului individual, care retrage instrumentele financiare (reprezentantului acestui investitor individual), o duce Membrul respectiv. Odată cu prezentarea dispoziţiei de transfer se prezintă şi cererea de retragere (Anexa nr.15 la prezentele Reguli). Retragerea instrumentelor financiare va fi perfectată în momentul recepţionării de la societatea de registru a extrasului din registru, potrivit căruia instrumentele financiare ce constituie obiect al retragerii sînt retrase din custodia Depozitarului Naţional.
    (6) Responsabilitatea pentru transmiterea societăţii de registru a dispoziţiei de transfer, care reflectă operaţiunea de retragere, o duce Depozitarul Naţional.
    8.8. Suspendarea clearingului şi decontărilor
    (1) Clearingul şi decontările pentru tranzacţiile înregistrate în cadrul operatorului de piaţă şi/sau MTF pot fi suspendate în baza deciziei Comisiei Naţionale, dacă aceasta a fost recepţionată de către Depozitarul Naţional  nu mai tîrziu de T+3 ora 12.00.
    (2) Pentru tranzacţiile decontarea cărora în conformitate cu prevederile pct. 11.1. alin. (2) al prezentelor Reguli se va efectua la T+0 ora 17.00, decizia Comisiei Naţionale privind aplicarea restricţiilor de suspendare a clearingului şi decontărilor se va executa de Depozitarul Naţional dacă aceasta a fost recepţionată nu mai tîrziu de T+0 ora 16.50.
    8.9. Imobilizarea conturilor
    (1) În vederea facilitării transmiterii datelor din/către sistemul Depozitar, este operată imobilizarea conturilor. Această operaţiune presupune că imobilizarea conturilor nu este similară blocării sau suspendării acestora. Procedura va fi sistematic executată de către colaboratorii Departamentului operaţiuni depozitare care au acces la Sistemul Depozitar în virtutea funcţiilor deţinute. Imobilizarea conturilor se va efectua cu o coordonare prealabilă cu Preşedintele Depozitarului Naţional şi Membrul care operează cu conturile indicate.
    (2) În vederea procesării imobilizării conturilor, colaboratorul Departamentului operaţiuni depozitare:
    a) culege şi sistematizează datele privind conturile cu care nu s-a operat pe parcursul ultimelor şase luni şi soldul instrumentelor financiare aflate pe acesta este egal cu zero. Imobilizarea conturilor poate fi aplicată doar faţă de conturile care cumulează ambele condiţii;
    b) întocmeşte o notă informativă către Preşedintele Depozitarului Naţional în care indică numărul contului, persoana căreia îi aparţine acest cont, operatorul contului;
    c) transmite nota informativă cu avizul directorului Departamentului operaţiuni depozitare către Preşedintele Depozitarului Naţional;
    d) recepţionează avizul Preşedintelui Depozitarului Naţional;
    e) procesează modificările corespunzătoare în Sistemul Depozitar, imobilizînd conturile indicate în nota informativă prezentată Preşedintelui Depozitarului Naţional;
    f) transmite Membrilor Depozitarului Naţional care sînt operatori ai conturilor indicate la lit. a) informaţia privind imobilizarea acestora;
    g) recepţionează de la Membrii care sînt operatori ai conturilor imobilizate cererile privind activarea acestora, semnate atît de către Membrul Depozitarului Naţional cît şi de către posesorul contului;
    h) verifică datele indicate în cerere cu cele conţinute în Sistemul Depozitar;
    i) introduce modificările corespunzătoare în Sistemul Depozitar.
    (3) Activarea conturilor nu cere o coordonare prealabilă cu Preşedintele Depozitarului Naţional.
Capitolul 9. INTERACŢIUNEA CU PIEŢELE REGLEMENTATE
ŞI SISTEMELE MULTILATERALE DE TRANZACŢIONARE
(MTF)

    9.1. Interacţiunea sistemelor
    Sistemul depozitar, de clearing şi de decontare ale Depozitarului Naţional urmează să fie integrate cu sistemele de tranzacţionare, utilizate de operatorul de piaţă sau operatorul MTF pentru asigurarea posibilităţii schimbului automatizat de date între Depozitarul Naţional şi piaţa reglementată /MTF. Lipsa de conexiune între sistemele Depozitarului Naţional şi sistemele pieţei reglementate /MTF – exclude posibilitatea executării de către Depozitarul Naţional a operaţiunilor de clearing şi decontare pentru tranzacţiile înregistrate pe piaţa reglementată /MTF cu care nu a fost stabilită conexiunea.
    9.2. Confirmarea preliminară a ordinului
    (1) Înainte de începutul zilei de lucru a pieţei reglementate /MTF, sistemul Depozitarului Naţional informează automat sistemul de tranzacţionare al acestora referitor la cantitatea de instrumente financiare la conturile depozitare, care sînt accesibile pentru vînzare pe parcursul sesiunilor de tranzacţionare în ziua de lucru dată.
    (2) În cazul în care Membrul introduce în sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate /MTF ordinul de vînzare a instrumentelor financiare, sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate /MTF va asigura verificarea existenţei la contul depozitar indicat în ordin a cantităţii suficiente de valori mobiliare accesibile pentru vînzare.
    (3) În cazul în care cantitatea instrumentelor financiare este suficientă, sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate /MTF confirmă ordinul de vînzare şi îl acceptă.
    (4) În cazul în care cantitatea instrumentelor financiare este insuficientă, sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate /MTF nu confirmă ordinul de vînzare şi îl respinge.
Capitolul 10. CLEARING
    10.1. Procesul de clearing
    Procesul de clearing conţine următoarele etape:
    a) recepţionarea datelor referitor la tranzacţiile înregistrate din sistemul de tranzacţionare al pieţei reglementate /MTF;
    b) pregătirea dărilor de seamă privind tranzacţiile şi prezentarea lor Membrilor;
    c) corectarea tranzacţiilor;
    d) anularea tranzacţiilor;
    e) evidenţa obligaţiilor şi cerinţelor Membrilor.
    10.2. Recepţionarea datelor privind  tranzacţiile înregistrate pe piaţa reglementată /MTF
    (1) Depozitarul Naţional efectuează clearingul şi decontarea tranzacţiilor doar după recepţionarea instrucţiunilor respective de la operatorul pieţei /operatorul MTF, care conţin date referitor la părţile tranzacţiei (cumpărătorul şi vînzătorul) şi obligaţiile lor (de achitare a mijloacelor băneşti şi livrare a instrumentelor financiare).
    (2) Instrucţiunile menţionate sînt transmise în sistemul automatizat al Depozitarului Naţional nemijlocit din sistemul automatizat al pieţei reglementate /MTF sau în alt mod, coordonat între Depozitarul Naţional şi operatorul pieţei /operatorul MTF.
    10.3. Corectarea tranzacţiilor
    (1) Unele date referitor la tranzacţiile înregistrate pe piaţa organizată sau MTF, pentru care data decontărilor este T+3, pot fi corectate la cererea Membrului, dacă aceasta este recepţionată pînă la momentul T+2 ora 15.00. Pentru tranzacţiile cu data decontării de T+0, datele supuse corectării pot fi corectate în baza cererii recepţionate de Depozitarul Naţional pînă la T+0 ora 16.00.
    (2) Corectării pot fi supuse doar instrucţiunile privind decontările tranzacţiei: numerele conturilor depozitare ale vînzătorului sau cumpărătorului.
    (3) Depozitarul Naţional corectează tranzacţia numai dacă există:
    a) cererea în scris a Membrului cu indicarea datelor tranzacţiei, care trebuie să fie corectate;
    b) cantitatea suficientă de valori mobiliare accesibile pentru vînzare, în cazul schimbării numărului contului depozitar al vînzătorului.
    (4) Cererea scrisă a Membrului de corectare a tranzacţiei urmează să conţină date privind informarea de către Membrul Depozitarului Naţional a Comisiei Naţionale referitor la corectările solicitate.
    (5) În cazul în care este necesar a introduce alte modificări decît cele indicate la alin.(2) al prezentului articol, tranzacţia poate fi anulată în modul stabilit de prezentele Reguli.
    (6) Depozitarul Naţional va informa lunar Comisia Naţională despre corectările operate la tranzacţiile bursiere în conformitate cu prevederile prezentului articol
    10.4. Anularea tranzacţiei
    (1) În cazurile stabilite de Regulile operatorului de piaţă /operatorului MTF, tranzacţia poate fi anulată cu condiţia că data decontării tranzacţiei încă nu a sosit.
    (2) Depozitarul Naţional nu este în drept să anuleze tranzacţia după ce a sosit data decontării acestei tranzacţii.
     (3) Depozitarul Naţional va informa în termen de 3 zile Comisia Naţională despre anularea tranzacţiei admisă în conformitate cu prevederile prezentului articol.
10.5. Evidenţa obligaţiilor şi cerinţelor Membrilor
    (1) Depozitarul Naţional zilnic:
    a) determină poziţiile monetare nete ale Membrilor la tranzacţiile, decontarea cărora trebuie să fie efectuată în această zi;
    b) introduce înscrieri la conturile de clearing ale Membrilor, care reflectă poziţiile lor monetare nete, precum şi obligaţiile şi cerinţele de livrare a instrumentelor financiare;
    c) trimite electronic Membrilor avize referitoare la poziţiile lor monetare nete, precum şi la obligaţiile şi cerinţele de livrare a instrumentelor financiare.
    (2) Poziţia monetară netă este:
    a) lungă, dacă cerinţele Membrului de a recepţiona mijloace băneşti depăşesc obligaţiile lui de achitare a mijloacelor băneşti (sold pozitiv);
    b) scurtă, dacă cerinţele Membrului sînt mai mici decît obligaţiile lui (sold negativ);
    c) închisă, dacă cerinţele Membrului sînt egale cu obligaţiile lui.
Capitolul 11. DECONTĂRI
    11.1. Onorarea obligaţiilor de achitare a mijloacelor băneşti
    (1) Pentru tranzacţiile înregistrate pe o piaţă reglementată sau MTF, clearingul şi decontarea cărora se execută de Depozitarul Naţional, opţional sînt posibile două cicluri de decontare potrivit cărora:
    a) data decontării finale a tranzacţiei este T+3;
    b) data decontării finale a tranzacţiei este T+0.
    (2) Pentru efectuarea decontărilor finale la tranzacţie la data de T+0, tranzacţia trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
    a) să fie înregistrată în „perioada preţului de piaţă”, adică să fie înregistrată în perioada după stabilirea preţului de deschidere a pieţei pînă la închiderea sesiunii de tranzacţionare;
    b) mijloacele băneşti destinate acoperirii valorii tranzacţiei (în cazul, în care poziţia monetară netă a Membrului este scurtă) urmează a fi transferate de către Membrul - cumpărător sau nemijlocit de către clientul acestuia la contul Depozitarului Naţional deschis în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei şi accesibil Comisiei Naţionale pentru vizualizare cel tîrziu la ziua T, ora 12.30;
    c) Comisia Naţională a dispus de accesul on-line pentru vizualizarea mişcărilor la contul de decontare al Depozitarului Naţional deschis la BNM;
    d) imediat după închiderea sesiunii de tranzacţionare, dar nu mai tîrziu de data T, ora 14.00 Membrul - cumpărător va depune o cerere în care va indica expres că optează pentru efectuarea decontărilor finale la data de T+0, în legătură cu ce mijloacele băneşti indicate la lit. b) al prezentului alineat urmează a fi utilizate pentru decontarea tranzacţiilor înregistrate de respectivul Membru - cumpărător (cu indicarea numerelor avizelor de contract);
    e) Membrul Cumpărător /Vînzător asigură prezentarea către Comisia Naţională pînă la data de T+0, ora 14.20 a tuturor documentelor aferente tranzacţiei cu confirmarea recepţionării de către inspectorul pieţei reglementate /MTF în cadrul Comisiei Naţionale.
    (3) Dacă tranzacţia nu corespunde condiţiilor stabilite la pct.11.1. alin. (2), atunci decontările finale for fi efectuate conform ciclului T+3.
    (4) În cazul în care poziţia monetară netă a Membrului este scurtă, Membrul este obligat în termenul maximal admisibil T+2 să asigure pe contul de decontare al Depozitarului Naţional, indicat în avizul de contract eliberat de operatorul de piaţă / operatorul MTF, disponibilul de mijloace băneşti necesare acoperirii valorii tranzacţiei. În cazul, în care se optează pentru decontarea finală de T+0, Membrul – cumpărător sau nemijlocit clientul acestuia este obligat să transfere mijloacele băneşti necesare acoperirii valorii tranzacţiei la contul de decontare al Depozitarului Naţional deschis în BNM în termenul maximal admisibil T+0, ora 12.30.
    (5) În cazul în care poziţia monetară netă a Membrului este lungă, Depozitarul Naţional perfectează şi transmite spre executare în termenul T+3 un ordin de transferare a sumei respective la contul Membrului - Vînzător. În cazul, în care se optează pentru decontarea finală de T+0, fiind întrunite toate condiţiile indicate la pct. 11.1. alin. (2), Depozitarul Naţional va efectua transferul mijloacelor băneşti către Membrul –Vînzător pînă la ora 17.00 a zilei T.
    (6) În cazul în care poziţia monetară netă a Membrului este închisă nu se efectuează nici o operaţiune de transferare a mijloacelor băneşti.
    (7) Depozitarul Naţional va ţine evidenţa operaţiunilor de transfer al mijloacelor băneşti de la contul Depozitarului Naţional la conturile Membrilor şi viceversa.
    (8) Toate transferările mijloacelor băneşti sînt finale.
    (9) Depozitarul Naţional reflectă onorarea obligaţiilor de achitare a mijloacelor băneşti de către participanţi, făcînd înscrieri corespunzătoare la conturile lor de clearing.
    11.2. Onorarea obligaţiilor de livrare a instrumentelor financiare
    (1) Depozitarul Naţional efectuează transferarea instrumentelor financiare la contul depozitar al cumpărătorului (contul Membrului sau investitorului individual din numele căruia Membrul a încheiat tranzacţia), defalcîndu-le de la contul depozitar al vînzătorului (contul Membrului sau investitorului individual din numele căruia Membrul a încheiat tranzacţia), numai cu condiţia că Membrul – cumpărător, poziţia monetară netă a căruia este scurtă, şi-a onorat obligaţia lui de achitare.
    (2) Depozitarul Naţional reflectă onorarea obligaţiilor de livrare a instrumentelor financiare de către participanţi, făcînd înscrierile respective la conturile lor de clearing.
11.3. Neîndeplinirea obligaţiilor de achitare a mijloacelor băneşti
    (1) În cazul, în care Membrul nu-şi îndeplineşte în termenele stabilite obligaţiile de achitare a mijloacelor băneşti complet sau parţial (adică atunci, cînd se păstrează soldul negativ la contul de clearing al Membrului la sfîrşitul ciclului de decontare), Depozitarul Naţional verifică mărimea cotizaţiei Membrului respectiv în Fondul de garanţie, în vederea stabilirii posibilităţii transferului mijloacelor băneşti către Vînzător din contul cotei acestui Membru în fondul de garanţie.
    (2) În cazul în care obligaţia de achitare a mijloacelor băneşti depăşeşte în fondul de garanţie mărimea cotei Membrului corespunzător (vinovat de netransferul mijloacelor băneşti), tranzacţia se anulează, iar faţă de acest Membru se aplică sancţiunile prevăzute de prezentele Reguli.
 Capitolul 12. OPERAŢIUNI CORPORATIVE EFECTUATE
DE DEPOZITARUL NAŢIONAL
ÎN CALITATE DE
CUSTODE

    12.1. Tipurile operaţiunilor corporative
    Depozitarul Naţional asigură introducerea modificărilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor săi aferente efectuării următoarelor operaţiuni corporative:
    a) plătirea dividendelor în formă de acţiuni, convertirea, consolidarea şi fracţionarea acţiunilor;
    b) întocmirea listei deţinătorilor de instrumente financiare, care urmează a fi transmisă societăţii de registru pentru procesarea acţiunilor corporative ce ţin de plătirea dividendelor sub formă de mijloace băneşti, precum şi a celor administrative (expedierea buletinelor de vot, dărilor de seamă anuale, avizelor referitoare la adunările generale ale acţionarilor ş.a.);
    c) schimbarea denumirii societăţii pe acţiuni.
    12.2. Modul de procesare a operaţiunilor corporative
    (1) Achitările în numerar sînt efectuate de către persoana împuternicită (emitent sau societatea de registru). Plăţile nebăneşti se prelucrează de către Depozitar pe calea modificării poziţiilor corespunzătoare ale deponenţilor.
    (2) În vederea asigurării introducerii modificărilor aferente efectuării operaţiunilor corporative indicate la art.12.1. al prezentelor Reguli, colaboratorul Departamentului operaţiuni depozitare:
    a) obţine informaţia privind activităţile corporative prin primirea înştiinţării de la societatea de registru şi monitorizarea anunţurilor în mijloacele mass-media;
    b) pentru confirmarea condiţiilor activităţilor corporative, indicate în ziar, ia legătura cu societatea de registru;
    c) introduce informaţia recepţionată în sistemul depozitar.
    d) pentru plăţile băneşti recepţionează din sistemul depozitar “Lista deponenţilor”, cu indicarea deţinătorilor reali ai instrumentelor financiare, evidenţa cărora se ţine la Depozitarul Naţional şi pentru care urmează a fi efectuate plăţile;
    e) transmite societăţii de registru un exemplar al raportului pentru acţiuni ulterioare;
    f) efectuează monitorizarea “Agendei activităţilor corporative” pentru primirea noilor extrase de la societatea de registru, în urma producerii activităţilor corporative ce ţin de plăţile nebăneşti;
    g) conlucrează cu societatea de registru în cazul, în care înştiinţarea referitoare la necesitatea operării plăţilor nebăneşti nu se prezintă în termenele stabilite;
    h) primeşte noile extrase din registru, în urma operării plăţilor nebăneşti;
    i) la recepţionarea confirmării de la societatea de registru, prin intermediul ecranului de introducere a datelor operează comanda pentru prelucrarea plăţilor nebăneşti la conturile deponenţilor.
Capitolul 13. DĂRI DE SEAMĂ
    13.1. Prezentarea investitorilor a dărilor de seamă cu privire la conturile lor
    (1) Depozitarul Naţional prezintă investitorilor la cererea acestora dările de seamă cu privire la conturile lor, inclusiv cu privire la operaţiunile depozitare, efectuate la aceste conturi, precum şi la tranzacţiile efectuate de ei şi decontarea lor.
    (2) Responsabilitatea pentru transmiterea dărilor de seamă investitorilor individuali o poartă operatorii numiţi de ei. În cazul, în care există mai mulţi operatori la un cont individual, fiecare din ei primeşte darea de seamă, care reflectă numai acele operaţiuni şi tranzacţii, care au fost efectuate cu participarea operatorului dat.
    (3) În cazul depistării unei erori în darea de seamă, Membrul este obligat să anunţe imediat Depozitarul Naţional despre această eroare prin telefon sau fax, expediind o confirmare respectivă în scris nu mai tîrziu de ziua de lucru ulterioară zilei recepţionării dării de seamă. Responsabilitatea pentru înştiinţarea Depozitarului Naţional despre erorile depistate de către investitorii individuali o poartă operatorii numiţi de ei. În caz contrar, deponentul nu este în drept să ceară de la Depozitarul Naţional corectarea erorii şi compensarea pierderilor legate de ele.
    13.2. Dezvăluirea informaţiei privind activitatea Depozitarului Naţional
    (1) Depozitarul Naţional dezvăluie şi actualizează zilnic, în cazul în care există modificări, următoarele informaţii, care sînt disponibile gratuit pe site-ul său:
    a) statutul Depozitarului Naţional;
    b) toate regulile, inclusiv instrucţiuni şi proceduri, ale Depozitarului Naţional care afectează persoanele ce au legături cu acesta;
    c) lista de preţuri a Depozitarului Naţional;
    d) persoanele cu funcţii de răspundere ale Depozitarului Naţional;
    e) lista emitenţilor şi a instrumentelor financiare ale acestora care sînt decontate prin intermediul sistemelor Depozitarului Naţional;
    f) lista emitenţilor ale căror registre ale deţinătorilor de instrumente financiare sînt înregistrate în sistemul Depozitarului Naţional, indicînd instrumentele financiare aplicabile pentru fiecare emitent;
    g) lista membrilor Depozitarului Naţional;
    h) programul de activitate al Depozitarului Naţional şi principalele numere de telefon şi fax;
    j) lista persoanelor de contact ale Depozitarului Naţional pentru întrebări referitoare la principalele servicii şi activităţi ale acestuia, inclusiv numele, funcţia, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
    k) alte evenimente şi acţiuni.
    (2) Depozitarul Naţional transmite Comisiei Naţionale raportări privind activitatea sa în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale privind modul de raportare a persoanelor licenţiate şi autorizate.
    13.3. Accesul la datele din sistemul Depozitarului Naţional
    (1) Un deţinător înregistrat de instrumente financiare sau un membru al Depozitarului Naţional, are acces la sistemul Depozitarului Naţional în limita datelor ce se referă la instrumentele financiare din contul sau conturile deţinătorului înregistrat sau ale clienţilor acestuia, inclusiv datele cu privire la clasele, seriile, tipurile, cantitatea, drepturile de proprietate şi limitarea drepturilor de proprietate ataşate clasei şi seriei instrumentelor financiare ale aceluiaşi emitent, cu respectarea prevederilor legale privind datele cu caracter personal.
    (2) Un emitent ale cărui instrumente financiare sînt înregistrate în registrul deţinătorilor de instrumente financiare ţinut de Depozitarul Naţional, are dreptul de acces la datele specificate în alin. (1) cu referire la toţi deţinătorii înregistraţi exclusiv în limitele prevăzute de contractul de ţinere a registrului încheiat cu Depozitarul Naţional şi scopurile prevăzute de cadrul legal în vigoare.
    (3) Depozitarul Naţional va oferi tuturor deţinătorilor înregistraţi de instrumente financiare, emitenţilor de instrumente financiare sau membrilor Depozitarului Naţional, la cerere în timpul orelor normale de lucru acces la datele specificate în alin. (1).
    (4) Depozitarul Naţional are dreptul de compensare a costurilor de elaborare şi livrare a informaţiilor în conformitate cu prezentul articol, în baza listei de preţuri.
    (5) Un emitent de instrumente financiare sau membru al Depozitarului Naţional, nu va comunica şi nu va pune la dispoziţia altor persoane decît clienţii săi informaţiile despre deţinătorii înregistraţi de instrumente financiare menţionaţi în alin. (1) cu excepţia cerinţei de a oferi astfel de informaţii în baza unei cereri scrise din partea Comisie Naţionale sau dacă această dezvăluire este cerută prin lege sau o hotărîre a unei instanţe competente de judecată.
    (6) Fiecare persoană care-şi demonstrează interesul legitim, cu achitarea unei taxe rezonabile specificate în lista de preţuri a Depozitarului Naţional, va avea acces la datele menţionate în alin. (1) însă doar cu referire la instrumentele legale pentru care persoana în cauză îşi demonstrează interesul legitim. 
Capitolul 14. INTERACŢIUNEA CU SOCIETĂŢILE
DE REGISTRU

    14.1. Lista deţinătorilor de instrumente financiare
    Depozitarul Naţional întocmeşte listele deţinătorilor valorilor mobiliare şi le prezintă societăţii de registru în modul şi termenele stabilite de legislaţie şi actele normative ale Comisiei Naţionale.
    14.2. Verificarea datelor
    (1) Depozitarul Naţional verifică trimestrial cu societatea de registru cantitatea fiecărei clase separate a valorilor mobiliare admise, evidenţa cărora se ţine la conturile depozitare, cu cantitatea acelor valori mobiliare, evidenţa cărora se duce la contul Depozitarului Naţional în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor acestor valori mobiliare. În vederea verificării datelor colaboratorul Departamentului Operaţiuni Depozitare:
    a) primeşte din sistemul depozitar două copii ale raportului “Cu privire la poziţiile valorilor mobiliare la societatea de registru” (raportul R011);
    b) transmite corespunzător fiecărei societăţi de registru un exemplar al raportului privind poziţiile şi scrisoarea de însoţire, care conţine informaţii privind confruntările datelor cu societăţile de registru, precum şi data, la care trebuie prezentat răspunsul;
    c) contactează societatea de registru, în cazul întîrzierii răspunsului mai mult de 5 zile lucrătoare;
    d) pregăteşte şi expediază societăţii de registru pachetele de rezervă în cazul lipsei pachetelor iniţiale;
    e) primeşte de la societatea de registru răspuns referitor la confruntarea datelor: fără probleme/cu indicarea problemelor;
    f) studiază şi soluţionează problemele, menţionate de către societatea de registru;
    g) periodic transmite rapoartele privind statutul răspunsurilor: Preşedintelui Depozitarului şi secţiei auditului intern;
    h) ţine evidenţa tuturor răspunsurilor, problemelor studiate, acţiunilor întreprinse pentru informaţii ulterioare.
    (2) Depozitarul Naţional informează imediat societatea de registru privind la toate divergenţele în date şi ia măsuri pentru înlăturarea acestora.
Capitolul 15. RESPONSABILITĂŢI
    15.1. Responsabilitatea Depozitarului Naţional
    (1) Depozitarul Naţional este responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce ţin de activităţile sale de depozitare, de clearing şi decontare, inclusiv pentru:
    a) plenitudinea, corectitudinea şi oportunitatea introducerii înscrierilor la conturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentele Reguli;
    b) păstrarea înscrierilor la conturi;
    c) erorile, admise în urma acţiunilor neglijente sau intenţionate ale personalului Depozitarului Naţional la introducerea înscrierilor la conturi;
    d) acţiunea sau inacţiunea Depozitarului Naţional, care a dus la imposibilitatea proprietarului de a-şi realiza drepturile, asigurate de instrumentele financiare care-i aparţin;
    e) restabilirea corespunderii înscrierilor între conturile depozitare şi înscrierilor societăţilor de registru şi ale Membrilor – în cazul apariţiei divergenţelor între date, admise din cauza Depozitarului Naţional;
    f) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a altor obligaţii din contractul depozitar.
    (2) Depozitarul Naţional nu este responsabil pentru daunele legate de activităţile sale care sînt cauzate ca urmare a unor informaţii incomplete, false sau imprecise depuse de un membru sau emitent de instrumente financiare.
    (3) Depozitarul Naţional este responsabil pentru daunele cauzate emitenţilor de instrumente financiare înregistraţi în sistemul Depozitarului Naţional şi deţinătorilor înregistraţi de instrumente financiare, cauzate ca urmare a activităţii neglijente sau a omisiunilor salariaţilor Depozitarului Naţional, inclusiv pentru pierderea de date în împrejurări aflate sub controlul Depozitarului Naţional.
    (4) Depozitarul Naţional nu va fi parte a raporturilor juridice dintre membrii Depozitarului Naţional şi clienţii săi sau terţe părţi, sau a raporturilor juridice dintre emitenţi sau organismele autorizate ale emitenţilor şi deţinătorii de instrumente financiare ale acestora sau terţe părţi. 
    15.2. Utilizarea serviciilor de comunicaţii
    (1) În cazul cînd Membrul utilizează serviciile de comunicaţii pentru transmiterea către Depozitarul Naţional şi recepţionarea de la el a datelor şi dispoziţiilor, Depozitarul Naţional nu duce responsabilitatea pentru pierderea sau eronarea informaţiei transmise în aşa mod, dar totodată, trebuie să ia toate măsurile posibile pentru restituirea informaţiei, pierdute sau deteriorate în rezultatul acţiunilor neglijente, intenţionate sau frauduloase.
    (2) Membrul nu are dreptul să ceară de la Depozitarul Naţional compensarea prejudiciilor, cauzate de pierderea sau deteriorarea informaţiei, transmisă prin modul indicat.
    15.3. Responsabilitatea Membrilor
    (1) Membrul poartă răspundere:
    a) pentru plenitudinea şi corectitudinea înscrierilor la conturi, introduse de Depozitarul Naţional în baza datelor prezentate de el;
    b) pentru acţiunea sau inacţiunea sa, care au dus la imposibilitatea realizării drepturilor proprietarului, asigurate de valorile mobiliare care-i aparţin;
    c) pentru restabilirea concordanţei între înscrierile la conturile depozitare şi înscrierile Membrilor – în cazul apariţiei divergenţelor între date din vina Membrului;
    d) pentru onorarea obligaţiilor de decontare;
    e) pentru onorarea obligaţiilor faţă de fondul de garanţie;
    f) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a altor obligaţii conform contractului depozitar.
    (2) Membrii nu sînt în drept să încheie contracte cu clienţii săi, care i-ar elibera de obligaţiile menţionate.
    (3) Membrul este obligat să compenseze pierderile directe sau indirecte, suportate de Depozitarul Naţional din vina lui.
Capitolul 16. MĂSURI DISCIPLINARE
    16.1. Amenzi şi alte sancţiuni
    (1) Depozitarul Naţional este în drept să amendeze Membrii, care au comis încălcări ale Regulilor, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional, în special pentru:
    a) neonorarea obligaţiilor de achitare a mijloacelor băneşti la decontări; cotelor în fondul de garanţie; încasărilor pentru serviciile Depozitarului Naţional;
    b) neonorarea parţială sau totală a obligaţiilor de prezentare a informaţiei solicitate de Depozitarul Naţional;
    c) alte încălcări ale Regulilor, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional.
    (2) Pentru încălcarea Regulilor, procedurilor şi formelor Depozitarului Naţional se aplică următoarele amenzi:
    Pentru prima încălcare – avertisment.
    Pentru a doua – 250 lei.
    Pentru a treia – 500 lei.
    Pentru a patra şi fiecare următoare – 750 lei.
    (3) Amenzile urmează a fi achitate în termen de 3 zile bancare din momentul aducerii la cunoştinţa Membrilor a informaţiei privind aplicarea amenzilor. În cazul neachitării amenzilor, precum şi a altor plăţi obligatorii în termenul stabilit de prezentele Reguli sau hotărîrile organelor de conducere ale Depozitarului Naţional, se va calcula o penalitate în mărime de 0,1% de la suma neachitată pentru fiecare zi restanţă.
    (4) Pentru netransferul de către Membrul Depozitarului Naţional a mijloacelor băneşti necesare acoperirii valorii tranzacţiei în termenul maximal admisibil T+2, care s-a soldat cu anularea tranzacţiei potrivit prevederilor art.11.3 alin.(2) al prezentelor Reguli, faţă de Membrul vinovat de netransfer se aplică o sancţiune în mărime de 5% din valoarea tranzacţiei, care se vor repartiza la decizia Consiliului societăţii.
    (5) Depozitarul Naţional este, de asemenea, în drept să aplice faţă de participanţi aşa sancţiuni ca suspendarea, excluderea sau limitarea activităţii, a funcţiilor sau operaţiunilor Membrului, precum şi alte sancţiuni la decizia Consiliului societăţii.
    16.2. Aplicarea şi anularea sancţiunilor şi amenzilor
    (1) Amenzile şi sancţiunile se aplică de Preşedintele Depozitarului Naţional în corespundere cu prezentele Reguli.
    (2) Membrul este în drept, în termen de 30 de zile din momentul aducerii la cunoştinţă a faptului aplicării sancţiunilor, să se adreseze Consiliului societăţii cu cerere de a revizui sau anula amenda sau sancţiunea.
    (3) În acest caz:
    a) aplicarea amenzii sau sancţiunii (cu excepţia suspendării calităţii de Membru) se amînă pînă cînd Consiliul societăţii va lua decizia;
    b) Consiliul societăţii este obligat să organizeze audierea, oferindu-i Membrului posibilitatea să-şi exprime opinia;
    c) membrul Consiliului societăţii, care este direct sau indirect interesat în cazul examinat, este obligat să anunţe despre aceasta şi nu are dreptul să participe la votare pe chestiunea dată;
    d) decizia, adoptată de Consiliul societăţii este definitivă;
    e) Membrul este în drept, în ordinea stabilită de legislaţie, să atace în judecată decizia adoptată de Consiliul societăţii.
    (4) Consiliul societăţii are dreptul să schimbe sau să anuleze amenda sau sancţiunea, aplicată de Preşedintele Depozitarului Naţional, indiferent de faptul, dacă există sau nu cererea Membrului respectiv.
    (5) Depozitarul Naţional în timp de trei zile anunţă Comisia Naţională despre toate cazurile de aplicare, schimbare sau anulare a amenzilor sau sancţiunilor, aplicate faţă de Membrul Depozitarului Naţional.
Capitolul 17. MĂSURI DE SECURITATE
    17.1. Păstrarea informaţiei
    (1) Depozitarul Naţional şi Membrii lui sînt obligaţi să ia măsuri de securitate respective în scopul de a preîntîmpina accesul, schimbarea, lichidarea şi divulgarea nesancţionată a informaţiei, precum şi pierderea şi lichidarea întîmplătoare a informaţiei, a datelor şi documentelor care se referă la deponenţi, conturile lor şi operaţiunile efectuate.
    (2) Măsurile de securitate menţionate trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei şi actelor normative ale Comisiei Naţionale.
    (3) În vederea asigurării integrităţii sistemului şi datelor, Depozitarul Naţional asigură controlul accesului intern şi extern la sistemele şi datele sale. În acest scop vor dispune de acces la bazele de date şi sistemul depozitar doar colaboratorii calificaţi, cărora în acest scop li se va elibera un “log-in” şi parolă. Transmiterea informaţiei ce ţine de “log-in” şi “parolă” de către colaboratori persoanelor neautorizate este interzisă, iar faţă de persoanele vinovate de transmitere se vor aplica sancţiuni disciplinare. Accesul extern la bazele de date şi sistemul depozitar este inadmisibil, cu excepţia cazurilor de verificare a activităţii Depozitarului Naţional de către organele împuternicite, cu participarea reprezentanţilor Depozitarului Naţional.
    (4) Depozitarul Naţional trebuie să asigure păstrarea copiei informaţiei din registru pe fişier electronic în casete arendate în băncile comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. Depozitarul Naţional va reînnoi copia informaţiei din registru pe fişier electronic, cel puţin o dată în 15 zile lucrătoare. Suplimentar, Depozitarul Naţional va organiza zilnic crearea backup-urilor la datele conţinute în registrele Depozitarului Naţional, asigurînd păstrarea lor la sediul Depozitarului Naţional.
    (5) Totodată Depozitarul Naţional va asigura menţinerea unui mediu de lucru reglementat şi sigur. În acest scop se interzice accesul în încăperile de serviciu ale Depozitarului Naţional a persoanelor neautorizate. Transmiterea corespondenţei, ridicarea răspunsurilor se vor efectua doar prin intermediul cancelariei. Accesul colaboratorilor în încăperile de serviciu în afara orelor de lucru se va efectua doar cu acordul prealabil al Preşedintelui Depozitarului Naţional.
    (6) În vederea protecţiei informaţiei, datelor, înscrierilor şi altor documente, care se referă la deponenţi şi conturile lor, împotriva accesului nesancţionat la ele, modificarea, nimicirea, falsificarea, divulgarea sau răspîndirea lor, sau împotriva pierderii sau deteriorării ei întîmplătoare Depozitarul Naţional va fi dotat cu safeuri metalice, la care vor avea acces doar persoanele autorizate.
    (7) În vederea preîntîmpinării incendiilor, impactului calamităţilor naturale sau încercărilor pătrunderii nesancţionate în încăperile de serviciu, Depozitarul Naţional este dotat cu sisteme de alarmă şi pază, în baza unui contract cu instituţiile specializate.
    (8) În cazul constatării furtului, pierderii, distrugerii, deteriorării, sustragerii totale sau parţiale a datelor din sistemul registrului, Depozitarul Naţional este obligat:
    a) să informeze despre aceasta, în formă scrisă, nu mai tîrziu de ziua ce urmează după ziua depistării faptului indicat mai sus – emitentul, societăţile de registru, Comisia Naţională şi, după caz, organele de anchetă;
    b) în termen de 10 zile calendaristice, fără a-şi suspenda activitatea, să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea datelor din registru în baza copiei registrului, aflată la păstrare în casetele arendate în cadrul băncii comerciale.
    (9) Depozitarul Naţional asigură disponibilitatea personalului şi accesul imediat la software-ul, procedurile şi schemele structurii organizatorice şi instrucţiunilor titulare pentru reanimarea activităţii Depozitarului Naţional în cazul apariţiei circumstanţelor neprevăzute.
    17.2. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei
    (1) Depozitarul Naţional şi Membrii lui sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea informaţiei, de care ei dispun pe parcursul efectuării activităţii de depozitare, clearing şi decontare. Depozitarul Naţional ia măsuri organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal aferente unui anumit emitent de instrumente financiare, deţinător înregistrat de instrumente financiare, membru sau orice altă persoană care are relaţii cu Depozitarul Naţional, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) În scopul prezentelor Reguli, confidenţială se consideră următoarea informaţie:
    a) informaţia despre deponenţi;
    b) informaţia despre starea conturilor;
    c) informaţia despre operaţiunile efectuate la conturi;
    d) altă informaţie, care fiind transmisă Depozitarului Naţional, s-a dat indicaţie în scris referitor la confidenţialitatea ei.
    (3) Informaţia despre starea conturilor poate fi prezentată doar deponentului, reprezentantului lui împuternicit sau operatorului contului lui (dacă deponentul este investitor individual) referitor la contul deponentului dat, precum şi auditorilor Depozitarului Naţional, iar, în cazurile stabilite de legislaţie, şi reprezentanţilor împuterniciţi ai Comisiei Naţionale. Operatorul contului primeşte informaţia doar referitor la acele poziţii, asupra cărora se răspîndesc împuternicirile acestui operator.
    (4) Depozitarul Naţional şi Membrii lui trebuie nu mai rar de o dată în an să informeze în scris colaboratorii săi referitor la obligaţiile lor de a păstra confidenţialitatea informaţiei, recepţionată pe parcursul desfăşurării activităţii Depozitarului Naţional sau în legătură cu această activitate, şi să ceară de la colaboratorii menţionaţi, ca ei să prezinte confirmare în scris precum că sînt gata să respecte obligaţiile menţionate.
    (5) Modul de prezentare a informaţiei confidenţiale organelor fiscale, de drept şi judecătoreşti se stabileşte de legislaţia Republicii Moldova.
    (6) Deponentul, drepturile căruia au fost încălcate în rezultatul divulgării din partea Depozitarului Naţional sau Membrului lui a informaţiei confidenţiale, care se referă la deponentul dat, are dreptul să ceară de la Depozitarul Naţional şi/sau Membrul compensarea pierderilor, care au fost cauzate în urma acestei divulgări, în modul stabilit de legislaţie.
 Titlul III. FONDUL DE GARANŢIE
    18.1. Prevederi generale
    (1) Depozitarul Naţional în scopul reducerii riscurilor ce pot surveni în cadrul decontării tranzacţiilor cu instrumente financiare încheiate de Membrii săi pe o piaţă reglementată sau MTF instituie şi administrează un Fond de garanţie.
    (2) Fiecare Membru se obligă să efectueze plăţi în Fondul de garanţie, necesare pentru achitarea contribuţiei minime.
    (3) Fondul de garanţie este alcătuit din totalitatea contribuţiilor Membrilor.
    18.2. Mărimea minimă a contribuţiei în fondul de garanţie
    Mărimea minimă a contribuţiei fiecărui Membru constituie – 30000 (treizeci mii) lei.
    18.3. Forma contribuţiilor
    Contribuţiile în Fondul de garanţie se achită numai în mijloace băneşti.
    18.4. Achitarea contribuţiei  minime obligatorii
    Membrul achită contribuţia minimă obligatorie în Fondul de garanţie imediat după semnarea Contractului depozitar cu Depozitarul Naţional.
    18.5. Termenele de completare a cotelor în fondul de garanţie
    În cazul utilizării mijloacelor Fondului de garanţie pentru stingerea obligaţiei de achitare a mijloacelor băneşti la tranzacţie, Membrul va efectua completarea acestuia în decurs de 2 zile lucrătoare. La expirarea termenului respectiv statutul de Membru se sistează automat pe un termen de 30 de zile, cu informarea Comisiei Naţionale. Dacă nici pînă la expirarea acestui termen Membrul suspendat nu va completa cota sa în fondul de garanţie pînă la mărimea minimă obligatorie indicată în art. 18.2., acest Membru se va exclude din rîndurile Membrilor Depozitarului Naţional.
    18.6. Investirea mijloacelor Fondului de garanţie
    Depozitarul este în drept să investească total sau parţial mijloacele băneşti depuse de participanţi în  Fondul de garanţie, în următoarele tipuri de active:
    a) valori mobiliare de stat;
    b) depozite bancare (cu condiţia aprobării anterioare a condiţiilor depozitelor respective de către Consiliul societăţii).
    18.7. Veniturile de la investirea mijloacelor Fondului de garanţie
    (1) Veniturile de la investirea mijloacelor Fondului de garanţie se vor repartiza proporţional cotelor Membrilor în Fondul de garanţie majorînde-se corespunzător cota fiecărui în parte şi Fondul de garanţie în ansamblu.
    (2) Depozitarul Naţional prezintă Membrilor pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune darea de seamă privind mărimea cotei acestora în Fondul de garanţie conform situaţiei la data de 31 decembrie a anului de gestiune.
    18.8. Utilizarea mijloacelor Fondului de garanţie
    (1) Dacă Membrul a admis încălcările prevăzute de art. 11.3. al prezentelor Reguli, Depozitarul utilizează pentru acoperirea soldului negativ cota Membrului respectiv în fondul de garanţie. În cazul în care mărimea datoriei depăşeşte mărimea cotei Membrului corespunzător în fondul de garanţie şi a venitului aferent, tranzacţia se anulează.
    (2) În cazul utilizării cotelor Membrilor în fondul de garanţie în conformitate cu alin.(1) al prezentului articol, Depozitarul Naţional se obligă să comunice imediat Comisiei Naţionale despre mărimea mijloacelor Fondului de garanţie utilizate în acest scop şi despre cauzele utilizării lor/sau despre anularea tranzacţiei după caz.
    (3) Dacă în urma utilizării mijloacelor Fondului de garanţie mărimea cotei Membrului va fi mai mică decît mărimea minimă obligatorie stabilită prin prezentele Reguli, Membrul respectiv se obligă, la solicitarea Depozitarului Naţional şi în termenele stabilite de acesta, să introducă în Fondul de garanţie suma necesară pentru completarea cotei sale în fondul de garanţie pînă la mărimea minimă obligatorie. Luarea deciziei de către Membrul respectiv despre sistarea calităţii de Membru nu-l eliberează de la executarea cerinţei respective, cu excepţia cazului în care Membrul a comunicat Depozitarului Naţional privind ieşirea sa din rîndurile Membrilor anterior prezentării acestuia a cerinţei respective.
    18.9. Restituirea cotelor Membrilor în fondul de garanţie
[Subpct. (1) din pct. 18.9. neacceptat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 25/3 din 15.05.2015]
     (2) Dacă mărimea cotei Membrului care s-a retras sau a fost exclus nu este suficientă pentru stingerea Datoriei sale neachitate şi altor obligaţii băneşti neachitate faţă de Depozitar, acest Membru sau succesorul legitim al acestuia este obligat să achite Depozitarului Naţional mijloacele băneşti în termenele stabilite la luarea deciziei de către Depozitar privind retragerea sau excluderea acestui Membru.
    18.10. Efectele aplicării măsurilor disciplinare
    Aplicarea măsurilor disciplinare faţă de Membru, precum şi retragerea sau excluderea Membrului respectiv, nu eliberează acest Membru de executarea obligaţiilor faţă de Fondul de garanţie şi Depozitarul Naţional.
    18.11. Evidenţa cotelor Membrilor Depozitarului Naţional
    (1) Depozitarul Naţional asigură ţinerea evidenţei cotelor Membrilor în Fondul de garanţie.
    (2) Acumularea, păstrarea şi transmiterea informaţiei privind cotele Membrilor şi modificările la acestea este pusă în sarcina contabilităţii Depozitarului Naţional.
Titlul IV. ACTIVITATE DE ŢINERE A REGISTRULUI
    19. Ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare
    (1) Registrul deţinătorilor de valori mobiliare se ţine în temeiul contractului încheiat cu emitentul.
    (2) Preţurile la serviciile prestate de Depozitarul Naţional aferente ţinerii registrului de valori mobiliare se stabilesc în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale.
    (3) Depozitarul Naţional efectuează ţinerea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare în formă electronică prin intermediul unui sistem informatic care în mod obligatoriu asigură realizarea următoarelor operaţiuni:
    a) înregistrarea documentelor ce constituie temei pentru efectuarea modificărilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare;
    b) descrierea clasei de valori mobiliare pentru care este ţinut registrul deţinătorilor de valori mobiliare;
    c) înregistrarea transferului valorilor mobiliare;
    d) evidenţa bilanţului valorilor mobiliare autorizate spre plasare, plasate, neplasate şi de tezaur pentru fiecare clasă de valori mobiliare;
    e) deschiderea conturilor personale;
    f) identificarea şi modificarea datelor persoanelor înregistrate;
    g) înregistrarea restricţiilor şi a faptelor de grevare cu obligaţii a valorilor mobiliare, inclusiv înregistrarea gajului valorilor mobiliare;
    h) înregistrarea limitării dreptului de vot conform prevederilor legislaţiei;
    i) înregistrarea operaţiunilor emitentului cu valorile mobiliare plasate;
    j) eliberarea extraselor din registru, a listelor, rapoartelor şi altor informaţii, prezentarea cărora este prevăzută de actele legislative, actele normative sau contractele încheiate cu emitenţii valorilor mobiliare.
    (4) Datele din registrul deţinătorilor de valori mobiliare pot fi prezentate de Depozitarul Naţional doar persoanelor enumerate mai jos:
    a) extrasul din registru se prezintă deţinătorului de valori mobiliare, la cererea acestuia, în momentul depunerii cererii de eliberare a extrasului;
    b) lista deţinătorilor de valori mobiliare se prezintă persoanelor stabilite de Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni;
    c) lista deţinătorilor de acţiuni, de valori mobiliare ce pot fi convertite în acţiuni sau de valori mobiliare ce oferă dreptul preferenţial de a cumpăra acţiuni se eliberează ofertantului în cazul ofertelor de preluare;
    d) orice informaţii şi date din registru se prezintă persoanelor autorizate ale Comisiei Naţionale;
    e) orice informaţii şi date din registru se prezintă organelor de drept şi de anchetă în cazurile stabilite de lege;
    f) orice informaţii şi date din registru se prezintă instanţelor judiciare şi oficiilor de executare în temeiul deciziei acestora.
    (5) Dispoziţiile actelor normative cu privire la modul de evidenţă a drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se aplică în mod corespunzător Depozitarului Naţional.
    (6) Dezvăluirea informaţiei despre activitatea, despre transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, înregistrate de Depozitarul Naţional, precum şi despre alte operaţiuni efectuate cu valorile mobiliare ale emitenţilor, se efectuează în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale.
Titlul V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    20.1. Păstrarea evidenţelor Depozitarului Naţional
    (1) Depozitarul Naţional asigură păstrarea tuturor evidenţelor şi  înregistrărilor referitoare la activităţile prestate conform licenţei deţinute pe o perioadă de cel puţin 7 ani.
    (2) Înregistrările, evidenţele şi documentele se vor păstra de către Depozitarul Naţional pe un suport care permite stocarea informaţiilor într-un mod accesibil, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) Comisia Naţională sau alte organe abilitate cu funcţii de control vor dispune de accesul rapid la informaţii şi posibilitatea reconstituirii fiecărui element al înscrierilor efectuate în sistem, inclusiv prin  constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de corectările şi modificările respective;
    b) înregistrările, evidenţele şi documentele se vor proteja de manipulări sau alterări.
    (3) Organul Executiv al Depozitarului Naţional stabileşte lista persoanelor responsabile care au acces la sistemele şi la înregistrările sale, precum şi la documentele cu caracter confidenţial. La fel, Organul Executiv va desemna persoanele responsabile pentru completarea  fiecărei categorii în parte a registrelor şi evidenţelor sale, precum şi a persoanelor care le vor substitui în caz de necesitate.
    (4) După expirarea termenului stabilit în alin. (1), documentele, înregistrările şi evidenţele Depozitarului Naţional pot fi transmise spre păstrare instituţiilor specializate, cu coordonarea prealabilă a Comisiei Naţionale.
    20.2. Punerea în aplicare a Regulilor
    (1) Dispoziţiile prezentelor Reguli se pun în aplicare începînd cu data publicării Hotărîrii Comisiei Naţionale de coordonare a lor.
    (2) Membrii Depozitarului Naţional care la data punerii în aplicare a prezentelor Reguli au avut statut de Participant al Depozitarului Naţional în termen de 1 lună din momentul indicat la alin. (1) vor prezenta Depozitarului Naţional documentele necesare pentru obţinerea calităţii de Membru al Depozitarului Naţional.
    (3) Mijloacele băneşti plasate de către Participanţii Depozitarului Naţional în “Fondul participanţilor” pînă la aprobarea şi coordonarea prezentelor Reguli automat se vor reflecta ca cotizaţii ale Membrului respectiv (în cazul în care Participantul a efectuat acreditarea în conformitate cu alin. (2)) în fondul de garanţie.
    (4) Depozitarul Naţional în termen de 3 luni din momentul indicat la alin. (1) va asigura executarea art. 13.2. al prezentelor Reguli.
    (5) În termen de 1 lună din momentul indicat la alin. (1) Depozitarul Naţional va  încheia contracte de  răspundere materială cu angajaţii  săi desemnaţi ca persoane responsabile şi alţi colaboratori implicaţi în activităţi ce ţin de asigurarea clearingului şi decontărilor în tranzacţiile cu instrumente financiare.
    (6) Prevederile ce se referă la conturile analitice se vor pune în aplicare la expirarea a 12 luni din momentul indicat la alin. (1), termen în care Depozitarul Naţional va asigura elaborarea şi aprobarea Modului de deschidere, administrare şi închidere a conturilor analitice.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15