HGM352/2015
ID intern unic:  359089
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 352
din  10.06.2015
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 396
    MODIFICAT
    HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859
    HG741 din 21.10.15, MO291-295/23.10.15 art.832


    În temeiul prevederilor art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102-104, art. 172), art.21 din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 90), în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial, stipulate în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), precum şi în conformitate cu prevederile Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, în sumă de 610 mil.lei, inclusiv 110 mil.lei din contul Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”.
    2. Administrarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor domenii de sprijin:
    Domeniul 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare
    Măsura 1.1.Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
    Măsura 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.
    Măsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.
    Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
    Măsura 1.5.Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora.
    Măsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare:
    submăsura 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    submăsura 1.6.2.  Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
    submăsura 1.6.3. Procesare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;
    submăsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.
    Măsura 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare:
    submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare;
    submăsura 1.7.2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură.
    Măsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli.
    Domeniul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
    Măsura 2.1.Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole.
    Măsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare.  
    Măsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.
    Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till.
    Domeniul 3. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan
    Măsură.  Sprijinirea investiţiilor în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan.
    3. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, cu dreptul de:
    1) distribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru măsurile prevăzute la punctul 2 domeniile1-3, în funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, inclusiv în vederea stingerii datoriilor pentru cererile de solicitare a subvenţiilor, confirmate prin decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile, în limitele mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri;
    2) repartizare a mijloacelor financiare provenite din restituirea subvenţiilor de către producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii în anii 2010-2015, care au admis derogări de la prevederile actelor normative în vigoare, în vederea finanţării în continuare a altor cereri de sprijin, conform măsurilor prevăzute în punctul 2 domeniile 1-3 ale prezentei hotărîri;
    3) asigurare a finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin.(3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    4. Se acceptă achitarea din contul mijloacelor prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri pentru dosarele de suvbenţionare neautorizate, depuse pînă la 31 octombrie 2014, iar în cazul dosarelor de subvenționare a primelor de asigurare ale producătorilor agricoli, depuse pînă la 15 decembrie 2014 şi neachitate, în ambele cazuri, pînă la 31 decembrie 2014, ca urmare a nefinanţării din contul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2014. Autorizarea şi achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2014.
   
[Pct.4 modificat prin HG741 din 21.10.15, MO291-295/23.10.15 art.832]
    5. Se stabileşte că:
    începînd cu anul 2016, producătorii agricoli deţinători de plantaţii viticole de producţie marfă neînregistraţi în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova, nu vor fi eligibili pentru primirea subvenţiilor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli;
    începînd cu anul de subvenţionare 2016, se vor subvenţiona doar plantaţiile viticole înfiinţate începînd cu primăvara anului respectiv, precum şi plantaţiile viticole cu soiuri pentru vin, destinate doar pentru obţinerea produselor vitivinicole cu     indicaţii geografice protejate, înfiinţate conform caietelor de sarcini, aprobate conform Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
    începînd cu anul 2016, producătorii agricoli care înfiinţează plantaţii pomicole de măr, cu densitatea pomilor la hectar de la 700 pînă la 1249 bucăţi nu vor fi eligibili pentru subvenţionare;
    începînd cu anul 2016, suprafaţa minimă eligibilă privind subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri) va fi de 0,1 ha.
    6. Se acceptă subvenţionarea investiţiilor efectuate de către medicii veterinari de liberă practică, care activează în temeiul Legii nr. 221 din  19 octombrie  2007 privind activitatea sanitar-veterinară, conform  punctelor 56-60 din anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
    7. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, conform anexei nr.1;
    Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare, conform anexei nr.3.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                          Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Stephane Christophe Bride
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                      Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu

    Nr. 352. Chişinău, 10 iunie 2015.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.352
din 10 iunie 2015

REGULAMENT
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015

Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    1) activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, precum şi prelucrarea primară/finită a produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinere a terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    2) beneficiar – solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru  achitare de către administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
    3) casă de ambalare – unitate agricolă compusă dintr-un frigider şi componente tehnice adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor şi legumelor în stare proaspătă;
    4) criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele obligatorii în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil;
    5) date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiilor, care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau, controalelor suplimentare, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate etc.;
    6) fermă zootehnică – orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere  în aer liber, autorizată în modul stabilit, a cărui patrimoniu este compus din animale, încăperi, utilaj tehnologic, amenajări, fiind destinată obţinerii producţiei de origine animală;
    7) grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor);
    8) grup de producători – persoană juridică, constituită şi care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, al cărei scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor grupului;
    9)  investiţie – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    10)  listă de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;
    11)  localitate rurală – satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, au statut de oraş, al căror număr de locuitori, conform rezultatelor ultimului recensămînt al populaţiei nu depăşeşte 8500 locuitori, cu excepţia oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, oraşelor şi satelor din cadrul mun.Chişinău, precum şi a oraşelor din cadrul UTA Găgăuzia;
    12)  măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;
    13)  ordin de plată – document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de sprijin financiar, transferul de credit, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii, cu excepţia operaţiunii de schimb al mărfurilor (barterul), operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune;
    14)  prelucrare primară – totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animalieră sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;
    15)  prelucrare finită – totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, înregistrat în localitate rurală, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole  de origine vegetală sau animalieră au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;
    16)  producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică – societăţi comerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cooperativele şi întreprinderile de stat care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul localităţilor republicii, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi;
    17)  sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil, pentru captarea apei, prevăzute la punctele 21 şi 123 utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv terenurilor agricole protejate), achiziţionate în perioada 2014-2015 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014;
    18)  solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul social al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;
    19)  subvenţie – ajutor financiar nerambursabil, acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;
    20)  tehnică şi utilaj agricol nou – tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole purtate/tractate noi, prevăzute la punctele 48 şi 136 ale prezentului Regulament, achiziţionate, începînd cu 1 noiembrie 2014, cu anul producerii nu mai mic de 2013;
    21)  tînăr fermier – producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, nu mai tirziu de 1 noiembrie 2014, a cărei fondator şi administrator unic sînt persoane fizice cu vîrsta între 18-35 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului.
Capitolul II
SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
    1. Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015 (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare plăţi.
    2. Сererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate de către solicitantul de subvenţie, actele-model de instalare şi dare în exploatare a investiţiilor efectuate conform prevederilor prezentului Regulament, contractul-model de acordare a sprijinului financiar şi alte documente, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    3. Acordarea subvenţiilor se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în baza prevederilor prezentului Regulament şi garantează transparenţă în administrarea fondurilor pentru susţinerea producătorilor agricoli, alocate de la bugetul de stat.
    4. Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv, şi redistribuite pe parcursul anului în funcţie de prioritatea acestora.
    5. Mijloacele fondului sînt alocate pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar.
    6. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    necesitatea de a spori competitivitatea produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    necesitatea de a asigura securitatea alimentară a populaţiei Republicii Moldova;
    necesitatea de a spori siguranţa alimentelor şi calitatea produselor agroalimentare atît pe piaţa internă, cît şi externă;
    exigenţele şi obligaţiile privind aspiraţiile de integrare europeană.
    7. Prin alocarea mijloacelor fondului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei;
    4) atragerea pe larg a tinerilor fermieri în iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural;
    5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant;
    6) extinderea/diversificarea accesului pe pieţele externe, inclusiv pe cele ale Comunităţii Europene.
    8. Activităţile de recepţionare, examinare, inspectare, autorizare a cererilor de solicitare a subvenţiilor şi executare a plăţilor au la bază următoarele principii:
    1) asigurarea gestionării transparente a mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli solicitanţi, beneficiari de subvenţii, inclusiv a informaţiilor referitoare la verificările efectuate şi rezultatele acestora pe marginea cererilor de solicitare a subvenţiilor etc.;
    2) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli, prin asigurarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin;
    3) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli beneficiari de subvenţii prin eliminarea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    4) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
Capitolul III
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    9. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care sînt înregistraţi, activează şi realizează investiţia pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa-Tiraspol, în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi, care nu se află în proces de insolvabilitate.
    10. Sînt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, care:
    1) au efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;
    2) au efectuat investiţia în orice localitate a ţării, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
    3) sînt deţinători legali al bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:
    a) termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale va fi de cel puţin 15 ani;
    b) pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/locaţiune nu va fi mai mic de 5 ani;
    c) pentru măsurile şi submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării şi a plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3., 1.7.2., 2.1., 2.2., 2.4. termenul de arendă/locaţiune nu va fi mai mic de 3 ani;
    d) pentru măsurile şi submăsurile 1.4., 1,6., bunul imobil (altul decît terenurile, pentru care termenul de arendă nu fa fi mai mic de 5 ani), în care se efectuează investiţia trebuie să constituie proprietatea solicitantului de subvenţie;
    4) îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, precum şi terenul pe care a fost efectuată investiţia (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la punctele 29, 44, 52, 62, 70, 86, 127 şi 140 din prezentul Regulament, precum şi să respecte criteriile de eligibilitate în funcţie de măsura/sprijinul accesat;
    5) nu sînt incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
    6) la momentul depunerii cererii de subvenţionare nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, inclusiv amenzi şi penalităţi, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;
    7) deţin documentele obligatorii, specificate la punctul 16 din prezentul Regulament, şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile şi efectuării controlului pe teren.
    11. Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol pentru perioada anului 2015 nu va depăşi valoarea de 2,5 mil. lei, cu excepţia grupurilor de producători pentru care valoarea maximă a subvenţiei nu va depăşi 4 mil. lei.
    12. Costuri/bunuri neeligibile:
    a) achiziţionarea de bunuri de la persoane fizice neînregistrate;
    b) achiziţionarea de bunuri second-hand;
    c) investiţia efectuată cu porţiune de grant, cu excepţia granturilor acordate în cadrul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (componenta II – Acces la pieţele de desfacere), implementat în baza Acordului de Finanţare dintre Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Guvernul Republicii Moldova, valoarea căreia se deduce din suma eligibilă a investiţiei la calcularea subvenţiei;
    d) restituirea/plata taxei pe valoare adăugată;
    e) comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare;
    f) costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;
    g) procurarea de bunuri imobile;
    h) instruirea/şef montaj;
    i) servicii de instalare, montaj, lucrări mecanizate, cu excepţia măsurii 3.1., servicii de transport, cheltuieli vamale etc.
    13. Producătorii agricoli care, în perioada 2012-2015, au prezentat date neveridice în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei, darea în folosinţă sub orice formă, casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, precum şi au intrat în proces de insolvabilitate, sînt obligaţi să restituie imediat suma subvenţiei, cu includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    14. Producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii, sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar în  decurs de 5 ani de zile, în caz contrar beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei majorate.
    15.  Eligibilitatea investiţiilor şi activităţilor agricole pasibile subvenţionării se stabilesc conform anexelor nr.1-5 la prezentul Regulament.
Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor
    16. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
    1) cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Cererea de solicitare a sprijinului financiar va conţine, în mod obligatoriu, numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
    2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
    3) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;
    5) copia de pe acordul de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit, în cazul existenţei datoriilor la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, inclusiv amenzi şi penalităţi, cu excepţia celor înfiinţaţi în anul 2015;
    6) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de sprijin.
    17. Pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 16 din prezentul Regulament, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei vor contrapune actele prezentate cu originalele acestora.
    18. Perioada de depunere a cererii de sprijin începe odată cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015”, pînă la 31 octombrie 2015 excepţie constituie cererile de solicitare a sprijinului financiar depuse:
    1) conform punctului 107 al prezentului Regulament;
    2) conform punctului 21 al prezentului Regulament, cererile de solicitare a sprijinului financiar  pentru materialele de construcţie şi de acoperire a tunelurilor, care vor fi depuse pînă la 30 iunie 2015.
    În cazul retragerii benevole a cererii de solicitare a sprijinului financiar, examinarea dosarului de subvenţionare se stopează, cu arhivarea ulterioară a acestuia.
Secţiunea a 2-a
Măsurile de sprijin
Domeniul 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar
prin restructurare şi modernizare

Măsura 1.1.Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea
legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)

    19. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii, calităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    20. Obiectivele specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat;
    2) extinderea suprafeţelor de teren protejat şi creşterea volumului de producţie a legumelor şi fructelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    21. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, achiziţionate pe parcursul anilor 2014-2015 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014.
    22. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie 0,03 ha.
    23. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri, a cărei grosime va constitui cel puţin 150 microni.
    24. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere noi, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, conform facturilor, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import în proporţie de:
    1) 60% – pentru grupuri de producători;
    2) 50% – pentru restul producătorilor agricoli.
    25. Suma maximală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol în cadrul acestei măsuri constituie 2 mil. lei, cu excepţia grupurilor de producători a căror sumă maximală nu va depăşi 4 mil. lei.
    26. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    27. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
    2) actul privind instalarea şi darea în exploatare a modulelor de sere (construcţia de sere, solarii sau tuneluri), utilajului, echipamentului şi materialului de acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    3) copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici şi devizului de cheltuieli folosite la construcţia modulelor de sere, solarii şi tuneluri;
    4) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
    5) procesul-verbal de executare a lucrărilor, actul de decontare a materialelor folosite la construcţia serelor, solariilor şi  tunelurilor;
    6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie, materialului neţesut de tip AGRYL;
    7) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
    28. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se va majora cu 10% din suma subvenţiei calculate.
    29. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie nu este în drept să înstrăineze sau să transmită în folosinţă, sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care  este efectuată investiţia, de la data semnării contractului de acordare a spijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea,
modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv
a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

    30. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi dotarea plantaţiilor multianuale cu sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    31. Obiective specifice:
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
    2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
    3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
    4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;
    6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
    7)  asigurarea finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin.(3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    32. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru:
    1) înfiinţarea, începînd cu toamna anului 2014, conform actului de înfiinţare a plantaţiei  multianuale, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova şi nesubvenţionate în anul 2014, după cum urmează:
    a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie);
    b) plantaţiilor viticole;
    c) plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi de căpşun;
    d) plantaţiilor de culturi aromatice;
    2) defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2014, în condiţiile casării şi defrişării plantaţiilor:
    a) pomicole în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
    b) viticole în conformitate cu Legea viei şi vinului nr. 57 din 10 martie 2006 şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
    3) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, achiziţionate începînd cu anul 2014, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014.
    33. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha. Suprafaţa maximă eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 25 ha cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii indicate la punctul 34 din prezentul Regulament, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol.
    34. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă plantată, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
    a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 700 pînă la 1249 bucăţi – 7 mii lei/ha;
    - de la 1250 pînă la 1849 bucăţi – 15 mii lei/ha;
    - de la 1850 pînă la 2449 bucăţi – 30 mii lei/ha;
    - de la 2450 bucăţi şi mai mult, fără sistem de suport instalat – 50 mii lei/ha;
    - 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi cronaţi, inclusiv de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29), conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale  şi sistem de suport instalat – 80 mii lei/ha;
    b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, corn, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 15 mii lei/ha;
    - 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei/ha;
    c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
    - livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 17 mii de lei/ha;
    d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;
    e) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun – 50 mii de lei/ha;
    f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, aronia şi mure – 40 mii lei per hectar;
    2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
    a)  soiuri de struguri pentru masă – 25 mii lei per hectar;
    b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar;
    c) plantaţii altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază” în cadrul pepenierilor viticole şi pomicole înregistrate conform Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 – 50 mii/ha.
    3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) levănţică, isop, jaleş – 3,0 mii lei per hectar;
    4) pentru echipament antiîngheţ, dat în exploatare – 50 mii lei/ha;
    5) pentru echipament antigrindină, dat în exploatare – 80 mii lei/ha;
    6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole – 5 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100  ha per beneficiar cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii.
    35. În cazul plantaţiilor înfiinţate cu material săditor autohton, furnizorii trebuie să fie înregistraţi în Registru al agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    36. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
    1) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei/ha;
    2) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei/ha.
    37. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate:
    1) destinate obţinerii producţiei ecologice pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun – 5 mii lei per hectar;
    2) în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) – 2 mii lei per hectar.
    38. Mijloacele financiare alocate pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile articolului 323 alineatul (3) litera b) şi alineatul (12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, vor fi transferate de către Agenţie, la prezentarea de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a următoarelor documente:
    1) scrisoarea de solicitare a mijloacelor financiare;
    2) copia de pe ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare cu privire la aprobarea contribuţiilor producătorilor de produse vitivinicole în Fondul Viei şi Vinului pentru anul 2014;
    3) copia de pe extrasul din Registrul încasărilor fondurilor speciale, eliberat de Trezoreria teritorială Chişinău;
    4) copia de pe certificatul privind datele de identificare bancare.
    39. Documentele menţionate la punctul 38 se depun la oficiul teritorial Chişinău al Agenţiei, în termenul specificat la punctul 18 din prezentul Regulament.
    40. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei;
    2) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
    3) actul de dare în exploatare în cazul sistemelor antiîngheţ, instalaţiilor antigrindină, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei. Modelul actului dării în exploatare pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;
    5) copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente a instalaţiilor, pentru sistemul antiîngheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;
    6) copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor, eliberat de producător;
    7) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul importului  copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, precum şi copia de pe permisul de carantină, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    8) copia de pe facturile pentru componentele instalaţiei antigrindină/antiîngheţ, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
    9) copia de pe actul de defrişare a plantaţiei pomicole şi copia de pe decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi cu privire la casarea plantaţiilor perene, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul;
    [Pct.40 subpct.9 modificat prin HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]
    10)  copia de pe actul de defrişare, casare şi declaraţia de defrişare a plantaţiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
    11) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau parţială (dar nu mai puţin de 50% din cost) pentru materialul săditor procurat, iar pentru sistemele antigrindină si antiîngheţ copia de pe ordinul de plata care confirmă achitarea integrală a acestora.
    41. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
    1)  copia de pe fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
    2) copia de pe raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
    3)  copia de pe autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică”;
    4) copia de pe raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
    5) copia de pe planul terenului supus conversiunii (cu indicarea numerelor cadastrale), aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
    42. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină.
    43. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
    44. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, nu este în drept să înstrăineze, să caseze sau să defrişeze, să transmită în folosinţă sub orice formă, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, iar pentru  sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină nu se permite înstrăinarea acestora sau să transmită în folosinţă sub orice formă în decurs de 5 ani de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
tehnicii şi utilajului agricol convenţional

    45. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole performante.
    46. Obiective specifice:
    1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate;
    3) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
    4) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare.
    47. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaj agricol purtat/tractat nou.
    48. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar, pentru tehnica şi utilajul agricol nou, achitat integral, cu anul producerii 2013. Lista tehnicii şi utilajului agricol convenţional, pasibil subvenţionării, este prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate cu 5% pentru tehnica şi utilajul agricol nou, produse în Republica Moldova.
    49. Sub incidenţa prezentei măsuri cade tehnica şi utilajul agricol nou,  anul producerii începînd cu 2013, prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament:
    1) procurate în rate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
    2)  procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice”;
    3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing,  în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
    50. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 49 din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
    1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 - 31 octombrie 2015;
    2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    51. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou, încheiate cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, cu Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR şi copia de pe contractul de leasing;
    3) copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a tehnicii şi utilajului agricol nou.
    52. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 48-49 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, din momentul autorizării plaţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea
şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

    53. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
    54. Obiective specifice:
    1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
    2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;
    3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;
    4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    5) ameliorarea şeptelului de animale, precum şi crearea condiţiilor optime pentru bunăstarea animalelor;
    6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atît pe piaţa internă, cît şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
    7) asigurarea standardelor de igienă şi inofensivitate a produselor de origine animală;
    8) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural;
    10) îmbunătăţirea serviciilor prestate de către medicii veterinari de liberă practică.
    55. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
    56. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine si caprine,  aparatajului, instrumentarului, ustensiilor şi altor materiale conexe necesare pentru activitatea medicilor veterinari de liberă practică, care activează în conformitate cu Legea nr. 221 din  19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    57. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import, după cum urmează:
    1) pentru fermele zootehnice de bovine, ovine şi caprine – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar;
    2)  pentru fermele zootehnice de creştere a prepeliţelor – 40% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar;
    3)  pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar;
    4)  pentru aparatajul, instrumentarul, ustensiile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică – 50% din costul utilajului, dar nu mai mult de 20 000 lei per beneficiar.
    58. În cadrul prezentei măsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament, materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate  în anul  2013 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014, iar pentru utilajul, necesar pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, procurat începînd cu 1 noiembrie 2014.
    59. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, inclusiv utilajul pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, eligibile în cadrul prezentei măsuri, este prevăzută în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    60. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
    2) copia de  pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic, copia de pe certificatul de conformitate în cazul echipamentului şi utilajului importat;
    3) copia de pe facturile, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat, inclusiv a materialelor de construcţii;
    4) actul de instalare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, de modelul-tip aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    5) copia de pe actul de recepţie a lucrărilor, însoţit de avizul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine/ovine/caprine;
    6) copia de pe procesul-verbal de executare finală a lucrărilor;
    7) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
    8) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului, materialelor de construcţie, proiectului tehnic;
    9) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului;
    1) pentru cazurile prevăzute la punctul 57 subpunctul 4) din prezentul Regulament vor fi solicitate următoarele documente:
    a) cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    b) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate;
    c) copia de pe buletinul de identitate;
    d) licenţa de activitate a medicului veterinar de liberă practică;
    e) contractul cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    f) copia de pe facturile, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat;
    g) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului.
    61. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
    62. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctul 57 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă
şi menţinerii fondului genetic al acestora

    63. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.
    64. Obiective specifice:
    1) ameliorarea şeptelului de animale;
    2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atît pe piaţa internă, cît şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    65. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
    66. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de la fermele de prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) in Republica Moldova, inclusiv din import, începînd cu anul 2014.
    67. Mărimea subvenţiei se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, conform facturilor, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale, dar nu mai mult decît valoarea investiţiei conform facturilor, după cum urmează:
    1) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni, şeptel de lapte – 60 lei per kg;
    2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni, şeptel de carne – 40 lei per kg;
    3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 40 lei per kg;
    4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 30 lei per kg;
    5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
    6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 70 lei per kg;
    7) iepuri de casă de reproducţie – 100 lei per kg;
    8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per unitate;
    68. Mărimea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri va fi în limita plafonului maxim de 2,5 mil. lei per beneficiar.
    69. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv în limitele:
    1) 3 – 70 vaci/junci  la fermele de bovine;
    2) 5 – 300 scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    3) 10 – 400 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 8 – 200 iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 10 şi mai multe mătci de albine la stupine.
    70. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctele 66-67 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării,  timp de: 
    1) 3 ani – pentru vaci, junci;
    2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.
    Perioada sus-citată vizează anii calendaristici următori anului în care a avut loc transferul sprijinului financiar.
    71. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie, confirmate în modul stabilit.
    72. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului, copia de pe invoce-urile şi declaraţiile vamale;
    2) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal, cu excepţia mătcilor de albine;
    3) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    4) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; 
    5) copia de pe contractul de asigurare a animalelor, cu excepţia procurării  familiilor de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
    6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului animalelor procurate;
    7) copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Măsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea
infrastructurii postrecoltare şi procesare

    73. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    74. Obiective specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    2) modernizarea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole de origine vegetală şi animală;
    3) sporirea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
    75. Obiectivul operaţional constă în creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare, uscare, congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară şi finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, prelucrare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi finită a cerealelor şi produselor oleaginoase, în casele de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, precum şi în certificarea mierii de albine.
    Submăsura 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor.
    76. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, precum şi caselor de ambalare.
    77. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) 50%, din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi  materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale:
    a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor  şi legumelor;
    b) case de ambalare;
    2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv în unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar.
    Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 2,5 mil. lei, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4 mil. lei.
    Submăsura 1.6.2.  Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
    78. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
    79. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile, realizate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale:
    1) 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate pentru:
    a) prelucrarea primara/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, dar nu mai mult de 2 mil. lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători pentru care plafonul maxim va fi de 4 mil. lei;
    b)  producerea frigului/căldurii la fermentarea mustului şi mustuielii din struguri în condiţii de temperatură controlată, instalate la întreprinderile de procesare a strugurilor de soiuri tehnice, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar;
    2) 30% din valoarea zdrobitoarelor/desceorchinătoarelor (din metal inoxidabil), pompelor pentru vehicularea mustuielii (cu melc), preselor pneumatice (din metal inoxidabil); instalate la întreprinderile pentru procesarea strugurilor de soiuri tehnici, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar;
    3) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1 litera a), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar.
    Submăsura 1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui si soia.
    80. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile agricole de prelucrare primară/finită, procesare, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, floarea-soarelui şi soia.
    81. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole,  amplasate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea  cerealelor, oleaginoaselor, floarea-soarelui şi soia, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar;
    2).20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar.
    Submăsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.
    82. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a carnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.
    83. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale pentru:
    a) prelucrarea primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii;
    b) echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine;
    c) prelucrarea primară/finită, ambalarea, procesarea şi păstrarea laptelui.
    Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 1,5 mil. lei, cu excepţia grupurilor de producători pentru care limita plafonului va constitui 3 mil. lei;
    2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar.
    84. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic, copia de pe certificatul de conformitate pentru echipamentul tehnologic şi utilajul nou procurat;
    2) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;
    3) copia de pe  contractul de vînzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a echipamentului şi utilajului nou procurat;
    5) actul de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare), vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    6) copia de pe actul de recepţie finală a lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor, precum şi avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;
    7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;
    8) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a întreprinderii;
    9) copia de pe proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde sînt instalate utilajele, echipamentele tehnologice procurate;
    10) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
    85. Pentru tinerii fermieri, grupurile de producători, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
    86. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 76-83 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani, obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de
producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli
de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

    Submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.
    87. Obiectivul general al măsurii constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
    88. Obiective specifice:
    1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către producătorii agricoli;
    2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    89. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
    90. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2012, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
    1) seminţe şi material săditor;
    2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
    3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
    4) furaje;
    5) lubrifianţi şi carburanţi;
    6) energie electrică utilizată la irigare;
    7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
    8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
    9) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
    10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
    12) procurarea animalelor;
    13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale, inclusiv pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate atît în localităţi rurale, cît şi în extravilanul oraşelor, oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, inclusiv oraşele, satele şi comunele din cadrul  municipiului Chişinău şi Bălţi.
    91. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:
S = D x K x (Rm / Rd)
    în care:
    S – suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decît valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut începînd cu 1 noiembrie 2014;
    D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
    Rm  –  rata medie a dobînzii, care constituie 14%;
    Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/împrumut;
    K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 90 la suma creditului accesat.
    92. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia de pe contractul de credit;
    2) certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma dobînzii achitată începînd cu 1 noiembrie 2014, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobînzii, începînd cu 1 noiembrie 2014.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 100  mii  lei.
    93. Prin derogare de la prevederile punctelor 90-92 ale prezentului Regulament, sînt eligibile pentru procedura de subvenţionare împrumuturile accesate de către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut în perioada 1 ianuarie 2014 – 5 octombrie 2015 conform dobînzilor achitate în perioada 1 noiembrie 2014 – 5 octombrie 2015, pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate la punctul 90 al prezentului Regulament.
    94. Asociaţiile de economii şi împrumut vor putea depune pînă la 5 octombrie 2015 o singură solicitare de acordare a sprijinului financiar prin intermediul Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” şi  Asociaţiei Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – asociaţii centrale) respectiv, din care fac parte.
    95. Solicitările de sprijin financiar pentru fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut vor fi înscrise în formularul Listei beneficiarilor, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Asociaţiile de economii şi împrumut care nu sînt membri ai asociaţiei centrale, sînt în drept să beneficieze de subvenţii în condiţii generale stabilite, depunînd solicitarea la una din cele două asociaţii centrale, după alegere.
    96. Fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut cumulativ nu poate beneficia de sprijin financiar mai mare de 20.000 lei.
    97. Formularele cu solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse în termenele stabilite la oficiile asociaţiilor centrale vor fi totalizate şi reflectate într-un Act centralizator modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    98. Solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse la asociaţiile centrale vor fi cusute într-un dosar care va conţine:
    1)  cererea de finanţare, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    2)  certificatul bancar cu rechizitele asociaţiei centrale;
    3)  copia de pe certificatul de înregistrare a asociaţiei centrale;
    4)  declaraţia pe propria răspundere a asociaţiei centrale despre utilizarea împrumuturilor conform punctului 90 al prezentului Regulament, acordate de către asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    5)  actul centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    6)  lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    99. Dosarul de subvenţionare va fi depus de către asociaţiile centrale pînă la 15 octombrie 2015 la sediul central al Agenţiei în cadrul Direcţiei administrare şi control, actul centralizator şi lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut vor fi prezentate şi în format electronic (în excel).
    100. Direcţia autorizare plăţi va efectua calculul în baza listelor beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut şi actului centralizator, conform punctului 91 al prezentului Regulament.
    101. Agenţia va efectua transferul sprijinului financiar solicitat la conturile asociaţiilor centrale conform actului centralizator prezentat, care ulterior vor redistribui suma sprijinului financiar  asociaţiilor de economii şi împrumut.
    102. Asociaţiile de economii şi împrumut vor redistribui suma sprijinului financiar membrilor săi în baza Listelor beneficiarilor de împrumut şi vor întocmi raportul privind repartizarea sprijinului financiar, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va fi prezentat asociaţiilor centrale pînă la 10 decembrie 2015.
    103. Asociaţiile centrale, pînă la 20 decembrie 2015,  vor informa printr-un raport totalizator Agenţia despre faptul achitării integrale a sumei sprijinului financiar acordat, cu anexarea rapoartelor privind repartizarea sprijinului financiar.
    104. Responsabili de corectitudinea întocmirii listelor beneficiarilor de împrumuturi şi actului centralizator, precum şi utilizarea conform destinaţiilor a împrumuturilor acordate, specificate la punctul 90 al prezentului Regulament vor fi asociaţiile centrale.
    105. Mijloacele financiare nedistribuite către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut vor fi rambursate în contul Agenţiei.
    106. Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2015.
    Submăsura 1.7.2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
    107. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2015, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare (anexa nr.3 la prezenta hotărîre).
    108. Cuantumul maxim al subvenţiei se stabileşte ţinînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi nu va depăşi plafonul de 300 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.
Măsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării
grupurilor de producători agricoli

    109. Obiectivul general constă în stimularea creării parteneriatelor asociative în scopul sporirii eficienţei şi competitivităţii producătorilor agricoli.
    110. Obiective  specifice:
    1)  consolidarea capacităţii producătorilor agricoli în crearea şi dezvoltarea  parteneriatelor asociative;
    2)  încurajarea mecanismului asociativ de producere, procesare, sortare şi ambalare a producţiei cu valoare adăugată înaltă;
    3)  susţinerea dezvoltării capacităţilor asociative de postrecoltare şi procesare a producţiei agricole primare. 
    111. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare, în calitate de sprijin suplimentar pentru  stimularea investiţiilor de către grupuri de producători.
    112. Mărimea sprijinului şi plafonul maxim acordat unui grup de producători beneficiari se calculează sub formă de majorare a cuantumului subvenţiei, reflectată în prezentul Regulament pentru fiecare măsură de sprijin separat.
    113. Sprijinul pentru măsura 1.8. va fi solicitat şi acordat în cadrul dosarelor depuse la măsurile  sub incidenţa cărora cad investiţiile eligibile efectuate de grupurile de producători.
Domeniul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
Măsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea
terenurilor agricole

    114. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.
    115. Obiective specifice:
    1) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;
    2) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    3) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;
    4) dezvoltarea infrastructurii rurale;
    5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    116. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a lucrărilor cadastrale, în cazul comasării minimum 3 parcele, în vederea formării unui singur bun imobil.
    117. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au comasat, începînd cu 1 noiembrie 2013, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, în vederea formării unui singur bun imobil.
    118. Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 100 mii lei per beneficiar.
    119. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:
    1) factura privind serviciile acordate de către oficiile cadastrale (Întreprinderea de Stat „Cadastru”);
    2) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;
    3) copia de pe documentele care atestă achitarea costurilor lucrărilor cadastrale privind comasarea terenurilor agricole.
Măsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
echipamentului de irigare

    120. Obiectivul general  constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
    121. Obiective specifice:
    1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă (fructe, legume, viţă de vie);
    2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
    122. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea sistemelor de irigare noi.
    123. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
    a) 50% din costul sistemului nou de irigare prin picurare şi instalat, anul producerii începînd cu 2013, dar nu mai mult de 750 mii lei per beneficiar;
    b) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/microaspersiune, sistemelor mobile, anul producerii începînd cu 2013, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar.
    124. Sub incidenţa prezentei măsuri cad sistemele noi de irigare, anul producerii 2013:
    1) procurate în rate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
    2) procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice;
    3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing,  în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
    125. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 124 din prezentul Regulament, după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a sistemelor de irigare, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
    1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015;
    2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    126. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare pentru sistemul de irigare;
    3) actul de dare în exploatare a sistemului de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală  a costului sistemului de irigare.
    127. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 123 şi 124 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru
compensarea cheltuielilor la irigare

    128. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
    129. Obiective specifice:
    1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie;
    2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
    130. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la  pomparea apei pentru irigare, în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 octombrie 2015, după cum urmează:
    1) 1,2 lei pentru fiecare 1 m3 de apă utilizată efectiv la irigare prin sistemele de irigare centralizate, conform actului de pompare a apei aprobat de Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”;
    2) 1,2 lei pentru fiecare 1 m3 de apă utilizată efectiv la irigare prin sistemele de irigare, altele decît cele stipulate la pct. 1, conform dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA08).
    Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500  mii  lei.
    131. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru măsura dată, în condiţiile punctului 130 din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia contractului de prestare a serviciilor la pomparea apei de către Staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
    2) copia autorizaţiei pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
    3) copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafaţă, după caz,  darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA08), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial;
    4) copia actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare.
    132. Responsabili de corectitudinea stabilirii limitelor de consum a apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia „Apele Moldovei”.
Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
echipamentului No-Till şi Mini-Till

    133. Obiectivul general constă în asigurarea managementul durabil al terenurilor agricole, prin protejarea şi ameliorarea fertilităţii solului şi creşterea productivităţii şi competitivităţii culturilor agricole.
    134. Obiective specifice:
    1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) protejarea suprafeţei solului de eroziune şi îmbunătăţirea fertilităţii lui;
    3) reducerea numărului de operaţiuni tehnologie mecanizate;
    4) consumuri energetice şi costuri mai reduse pentru lucrarea solului;
    5) acumularea unor cantităţi mai mari de materie organică în stratul superficial al solului;
    6) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare şi sporirea veniturilor producătorilor agricoli.
    135. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea utilajului agricol nou de tip No-Till şi Mini -Till.
    136. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost per unitate, dar nu mai mult de 400 000 lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou, anul producerii începînd cu 2013, pentru:
    1) cultivatoare combinate, grape multifuncţionale, care la o trecere, efectuează concomitent cel puţin 3 operaţiuni tehnologice mecanizate;
    2) semănători combinate (No-Till, Mini-Tiil) care îndeplinesc, la o trecere, cel puţin 3 operaţii, precum ar fi discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
    3) combinatoare cu subsolare (cizel), scarificator.
    137. Sub incidenţa prezentei măsuri cade utilajul agricol nou de tip No-Till şi Mini -Till, anul producerii începînd cu 2013:
    1)  procurate în rate, prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
    2) procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice;
    3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing,  în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
    138. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 137 din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a utilajului agricol nou de tip No-Till şi Mini -Till, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
    1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015;
    2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    139. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
    2) copia de pe  certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;
    3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea utilajului, încheiate cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, cu Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR şi copia de pe contractul de leasing;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului utilajului agricol eligibil în cadrul prezentei măsuri.
    140.  Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 135-137 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani din momentul autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Domeniul 3. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea
a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă
întreprinderilor agricole plasate în extravilan

Măsura. Sprijinirea investiţiilor în infrastructura aferentă
întreprinderilor agricole plasate în extravilan

    141. Obiectivul general constă în dezvoltarea infrastructurii aferente unităţii agricole, plasate în localităţile rurale sau în extravilanul localităţilor urbane, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.
    142. Obiective  specifice:
    1) crearea condiţiilor optime în vederea sporirii cantităţii şi calităţii producţiei agricole;
    2) sporirea accesului spre infrastructură, resurse naturale şi tehnice, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare conexe producerii agricole;
    3) contribuţie pentru producerea producţiei cu valoare adăugată sporită pe întregul lanţ valoric.
    143. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare pentru  construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, conform punctului 141, aferentă unităţilor agricole, procurate începînd cu anul 2014 şi date în exploatare începind cu 1 noiembrie 2014, pentru:
    1) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru unităţile agricole;
    2) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
    3) reabilitarea drumurilor şi podurilor de acces la unităţile agricole;
    4) construcţia şi reabilitarea bazinelor şi platformelor de colectare a dejecţiilor de la fermele zootehnice;
    5) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare şi activitate piscicolă, precum şi construcţiile  hidrotehnice aferente acestora.
    144. Mărimea sprijinului constituie  50% din costul investiţiei realizate, dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar.
    145. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, în condiţiile eligibile din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
    1)  schiţa de proiect pentru cazurile prevăzute la pct. 143 subpct.1), 2), 3) şi 5);
    2)  copia de pe devizul de cheltuieli;
    3) decizia consiliului local;
    4)  procesul-verbal de executare a  lucrărilor;
    5) procesul-verbal de recepţie finală;
    6) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;
    7) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucrărilor.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL
ASUPRA EFICIENŢEI UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI
DE SUBVENŢIONARE
A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Secţiunea 1
Recepţionarea dosarelor
    146. Documentele menţionate la punctul 16 din prezentul Regulament se depun la sediile secţiilor/serviciilor Agenţiei, din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia, de către reprezentantul legal al solicitantului. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    147. La etapa recepţionării cererilor de solicitare a sprijinului financiar, şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei va înregistra cererea în registrul de intrări pentru toate masurile, consemnînd datele despre solicitant, data, persoana responsabilă şi semnătura acesteia, cu eliberarea confirmării recepţionarii cererii de sprijin. După înregistrarea cererilor, şeful secţiei/serviciului teritorial va repartiza, conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli, proporţional, pentru fiecare angajat al secţiei/serviciului, cu stabilirea termenului de efectuare a verificărilor preliminare.
    148. Termenul de efectuare a verificărilor preliminare nu va depăşi 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii de sprijin în registrul de intrări.
    149. După recepţionarea cererii de sprijin, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei efectuează:
    1) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţia;
    2) verificarea investiţiei realizate pentru care se solicită subvenţie, identificarea şi verificarea vizuală a acesteia (cu excepţia măsurilor de sprijin  1.3. şi  2.4., verificarea cărora va fi efectuată în Registrul Tehnicii Agricole, precum şi măsura de sprijin 1.7.) şi corespunderea acesteia documentelor prezentate şi completarea fişei de verificare a investiţiei, întocmită pentru fiecare dosar separat.
    150. În cazul în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei se constată abateri, ce conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de solicitare a subvenţiei, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial va întocmi o notificare (modelul aprobat prin ordinul Agenţiei, ce va fi adusă la cunoştinţa producătorului agricol imediat, dar nu mai tîrziu de 10 zile de la adresarea producătorului agricol, în care va indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi în continuare examinată, cu indicarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de producătorul agricol în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate. O nouă cerere poate fi depusă de solicitant doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii în limita termenului stabilit la punctul 18 al prezentului Regulament.
    151. Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, inclusiv fişa de verificare a investiţiei întocmită pentru fiecare dosar, aprobată de şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea „Conform originalului”.
    152. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de sprijin financiar a producătorilor agricoli, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei au dreptul:
    1) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 16 din prezentul Regulament;
    2) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de subvenţii;
    3) să respingă cererea de solicitare a sprijinului financiar, în termenele stabilite, în cazul necorespunderii acesteia criteriilor de eligibilitate din  prezentul Regulament, cu notificarea  solicitantului despre motivele refuzului.
    153. Cererile de sprijin financiar, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sînt complete, după verificarea, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de eligibilitate (inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiţiei) şi stabilirea autenticităţii documentelor anexate, de către angajatul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, se avizează de şeful acesteia/acestuia, cu înregistrarea lor în Registrul manual pentru fiecare măsură separat, inclusiv introducerea în baza de date electronică a Agenţiei.
    154. În termen de 15 zile lucrătoare de la momentul recepţionării şi înregistrării, dosarele de subvenţionare se transmit, de către şefii secţiilor/ serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire.
    155. În termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor, Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în baza de date electronică, va efectua verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi etc., Direcţia administrare şi control poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare.
    156. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control a Agenţiei întocmeşte un proces-verbal cu justificarea juridică a refuzului de a-l supune în continuare procedurii de examinare, informînd solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 30 de zile calendaristice din momentul recepţionării dosarului în cadrul aparatului central al Agenţiei. O noua cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii în limita termenului stabilit la punctul 18 al prezentului Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitant a datelor neveridice, în scopul obţinerii subvenţiei, acestea fiind incluse, în modul stabilit, în lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    157. În cazul dosarelor de subvenţionare a căror valoare depăşeşte suma de 400 mii lei, cu excepţia dosarelor depuse în cadrul măsurilor de sprijin 1.7. şi 2.1., Direcţia administrare şi control transmite dosarele Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, conform ordinii introducerii în baza de date a Agenţiei, pentru organizarea inspecţiilor suplimentare, care va asigura efectuarea inspecţiei în ordinea recepţionării în cadrul Direcţiei (conform numărului de ordine), cu restituirea lor în aceeaşi ordine, în termenele stabilite, cu excepţia dosarelor în privinţa cărora a fost suspendată procedura de examinare, conform secţiunii 4 capitolul IV din prezentul Regulament.
    158. Direcţia administrare şi control este în drept să solicite efectuarea inspecţiilor suplimentare în privinţa cererilor de solicitare a subvenţiilor de pînă la 400 mii lei, în cazul în care:
    1) cererile de solicitare în cadrul măsurii 1.2, a căror valoare depăşeşte suma de 200 mii lei;
    2)  existenţa dubiilor asupra corespunderii obiectivelor şi domeniilor de acţiune, aferente măsurii de sprijin, reieşind din actele prezentate la cererea de solicitare a subvenţiei;
    3)  sesizarea asupra unor eventuale încălcări comise de solicitantul de subvenţii, înregistrate în modul stabilit în cadrul Agenţiei;
    4) existenţa neconformităţilor constatate în cadrul inspecţiilor efectuate în anii precedenţi.
    159. Dosarele cu valoarea cererii de pînă la 400 mii lei, altele decît cele menţionate la punctele 157 şi 158 din prezentul Regulament, vor fi incluse într-un proces-verbal al Direcţiei administrare şi control, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, şi transmise Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei. Termenul de examinare, inclusiv aprobare a dosarelor în cadrul Direcţiei administrare şi control a Agenţiei, nu poate depăşi 15 zile lucrătoare din data recepţionării acestora de către oficiul central, iar în cazul dosarelor prevăzute la punctele 157 şi 158 din prezentul Regulament, termenul de examinare nu va depăşi 60 zile calendaristice.
Secţiunea a 2-a
Autorizarea spre plată a cererilor de sprijin
    160. Autorizarea dosarelor se efectuează de către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei.
    161. Principiile de autorizare sînt următoarele:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor, conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control;
    4) examinarea dosarelor în cadrul Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei în termen ce nu depăşeşte 10 zile calendaristice din data recepţionării acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctul 164 al prezentului Regulament.
    162. În cadrul procedurii de autorizare a plăţilor, dosarele depuse sînt verificate în ceea ce priveşte corectitudinea calculelor şi a sumei subvenţiei solicitate.
    163. În cazul stabilirii unor inexactităţi şi/sau neclarităţi în calculele prezentate în dosar, Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei cere din oficiu solicitantului, în termen de 10 zile, să prezinte documente suplimentare confirmative. Actele prezentate suplimentar de către solicitant se anexează la dosar.
    164. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare din oficiu, Direcţia autorizare plăţi înaintează dosarul de subvenţionare, în baza unui demers, către Direcţia inspecţii şi control pe teren pentru efectuarea inspecţiilor suplimentare în condiţiile secţiunii 3 capitolul IV din prezentul Regulament.
    165. În cazul stabilirii unor inexactităţi şi/sau neclarităţi, Direcţia autorizare plăţi va întocmi un proces-verbal de constatare a iregularităţilor şi va informa solicitantul în decurs de 10 zile, cu arhivarea ulterioară a dosarului de subvenţionare.
    166. Autorizarea plăţilor se va efectua în limita alocaţiilor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în ordinea recepţionării dosarelor conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control.
    167. Pentru fiecare dosar de subvenţionare se va întocmi o fişă de calcul, care va conţine informaţia asupra bunurilor ce constituie obiect al investiţiei, bunurile eligibile subvenţionării, valoarea investiţiei fără TVA a acestora, valoarea subvenţiei calculate, valoarea calculelor excluse şi motivele excluderii.
    168. Achitarea plăţilor se va efectua în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli disponibil. În cazul epuizării mijloacelor fondului de subvenţionare prevăzute la punctul 1 din prezenta hotărîre, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza informaţiei Agenţiei, va stopa procesul de autorizare, pînă la o eventuală suplinire a acestui fond, în modul stabilit, cu informarea de rigoare  prealabilă a Guvernului. Informaţia despre stoparea procesului de autorizare va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe paginile oficiale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    169. Suplinirea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli serveşte drept temei pentru reluarea procedurii de autorizare.
    170. Cererile de sprijin financiar recepţionate în perioada stopării procedurii de autorizare vor fi supuse procesului de examinare şi inspectare însă fără aprobarea deciziei de autorizare pînă la suplinirea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în cazul în care acesta va fi suplinit.
    171. În cazul dosarelor autorizate spre plată, mărimea subvenţiei calculate a cărora depăşeşte suma de 400 mii lei, Direcţia autorizare plăţi,în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal de autorizare,va invita beneficiarul printr-o notificare în scris, comunicare electronică, telefonică, prin fax etc. pentru încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar, cu excepţia submăsurii de sprijin 1.7.2. din prezentul Regulament.
    172. În cazul dosarelor autorizate spre plată, a căror subvenţie calculată este mai mică de 400 mii lei inclusiv, subvenţiile vor fi virate direct la contul de decontare al beneficiarului în baza procesului-verbal de autorizare.
    173. Neprezentarea nemotivată a solicitantului, în termen de 30 zile de la notificarea în scris, comunicarea electronică, telefonică, prin fax etc., pentru semnarea contractului de acordare a subvenţiei, conduce la revocarea dreptului la subvenţie.
    174. Contractul de acordare a sprijinului financiar reprezintă acordul prin care Agenţia se obligă să aloce subvenţia pentru investiţia efectuată, iar beneficiarul să realizeze proiectul şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la punctul 10 din prezentul Regulament.
    175. Nerespectarea condiţiilor contractuale din partea beneficiarului atrage după sine responsabilitatea acestuia de rambursare integrală a sumei subvenţiei, inclusiv a penalităţilor şi dobînzilor de întîrziere, includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, cu excepţia cazurilor de neexecutare a prevederilor contractului pe motivul intervenţiei unei forţe majore.
    176. Contractul de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi va conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:
    1) obiectul şi valoarea totală a investiţiei;
    2) suma subvenţiei acordate;
    3) termenul de realizare a proiectului investiţional;
    4) obligaţia beneficiarului de a nu înstrăina obiectul investiţiei, conform termenelor specificate în prezentul Regulament;
    5) dreptul Agenţiei de a efectua controlul asupra respectării clauzelor contractuale din partea beneficiarului;
    6) responsabilitatea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de absolvire de răspundere (cazurile de forţă majoră);
    7) alte clauze care nu contravin legii.
    177. Procesul-verbal de autorizare a plăţilor şi contractul încheiat, după caz, cu beneficiarul privind acordarea sprijinului financiar servesc drept temei pentru perfectarea documentelor de plată şi prezentarea acestora Trezoreriei Teritoriale Chişinău – bugetul de stat. Executarea documentelor de plată prezentate la Trezoreria Teritorială, precum şi eliberarea extraselor din cont se va efectua în conformitate cu prevederile legale, stabilite prin actele normative în domeniu.
Secţiunea a 3-a
Procedura de inspecţie şi control pe teren
    178. Producătorii agricoli, solicitanţi şi beneficiari de subvenţii, sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile contractului de acordare a sprijinului financiar.
    179. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate în prezentul Regulament se asigură de către Direcţia inspecţii şi control pe teren, prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) efectuarea verificărilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin, în vederea constatării realizării ei, conform condiţiilor de eligibilitate;
    3) controlul respectării angajamentelor contractuale între beneficiarii de subvenţii şi Agenţie;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor de către producătorii agricoli;
    5) depistarea, înlăturarea şi, după caz, mediatizarea cazurilor de fraudare admise de către solicitanţii/beneficiarii de subvenţii în vederea obţinerii de sprijin financiar.
    180. Principiile efectuării verificărilor pe teren sînt:
    1) obiectivitate şi imparţialitate în efectuarea inspecţiilor;
    2) transparenţa şi publicitatea actelor de inspecţii;
    3) efectuarea şi întocmirea actelor de inspecţii în ordinea parvenirii în cadrul Direcţiei inspecţii şi control pe teren;
    4) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol supus verificărilor;
    5) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;
    6) exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult decît termenul prevăzut de prezentul Regulament.
    181. Responsabili de calitatea efectuării inspecţiilor pe teren sînt:
    1) angajaţii secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, la etapa recepţionării cererii de solicitare a sprijinului financiar;
    2) angajaţii Direcţiei inspecţii şi control pe teren,  membri ai grupului de inspecţii instituite în modul stabilit, la etapa efectuării inspecţiilor suplimentare şi postachitare.
    182. Procedura de inspecţie şi verificare include următoarele:
    1) verificarea documentară şi pe teren care reprezintă procedura de control preliminară a documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acestuia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate, şi care se efectuează de către angajaţii secţiilor/serviciilor teritoriale cu suportul Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2)  inspecţiile suplimentare care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor prezentate de către solicitanţii de subvenţii pentru obţinerea mijloacelor financiare nerambursabile, de verificare a condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren pînă la data autorizării acesteia. Inspecţiile suplimentare se efectuează de un grup format din cel puţin 3 persoane – angajaţi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren, în temeiul ordinului directorului Agenţiei cu atragerea, după caz, a altor specialişti în domeniu. Inspecţiile suplimentare sînt iniţiate obligatoriu pentru toate dosarele remise spre verificare în condiţiile punctelor 157, 158 şi 164 din prezentul Regulament, cu informarea preventivă a solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    3) inspecţiile postachitare care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 5 ani, a respectării de către beneficiarul de subvenţii a angajamentelor contractuale asumate.
    183. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat, conform procedurii stabilite la punctele 157, 158 şi 164 din prezentul Regulament, se va întocmi un act de inspecţie, forma-tip a căruia este aprobată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) componenţa grupului de lucru pentru efectuarea inspecţiei şi a controlului pe teren;
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) corespunderea obiectivului şi domeniului de acţiune;
    5) respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi a corespunderii documentelor obligatorii anexate la cererea de acordare a subvenţiei;
    6) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţii.
    184. Componenţa grupului de inspecţie cu graficele de efectuare a inspecţiilor vor fi plasate pe pagina oficială a Agenţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data deplasării grupului la solicitantul inspectat.
    185. Perioada de efectuare a verificărilor va fi una rezonabilă, în funcţie de complexitatea cazului, însă nu va depăşi 30 zile lucrătoare din momentul iniţierii.
    186. În baza unui demers motivat, înaintat de către şeful Direcţiei inspecţii şi control pe teren şi aprobat de către directorul Agenţiei, termenul de efectuare a inspecţiei şi controlului pe teren va putea fi prelungit cu încă 10 zile calendaristice.
    187. Solicitanţii/beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte în termen informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor referitoare la proiectele investiţionale ce constituie obiectul investiţiei. În cazul refuzului de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    188. Actul de inspecţii va fi întocmit în cadrul termenului prevăzut la punctele 185 şi 186 din prezentul Regulament, va fi semnat de membrii grupului, aprobat de directorul adjunct al Agenţiei şi adus la cunoştinţa solicitantului/beneficiarului de subvenţii contra semnătură, sau, după caz, expediat la adresa electronică, sau adresa poştală indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar. În cazul în care solicitantul refuză să ia cunoştinţă de rezultatele controlului, grupul de lucru va consemna acest fapt în actul de inspecţii, care va fi remis solicitantului/beneficiarului prin poştă. Actul de inspecţie şi control pe teren va fi ataşat în baza de date electronice al Agenţiei, iar producătorul agricol va putea face cunoştinţă cu rezultatele actului, accesînd pagina oficială a Agenţiei la rubrica „verifică starea dosarului”.
    189. Refuzul beneficiarului de subvenţii de a lua cunoştinţă contra semnătură de rezultatele controlului, specificate în actul de inspecţie, nu constituie motiv de neexecutare a concluziilor şi constatărilor înaintate de grupul de inspecţii.
    190. Dosarele constatate cu iregularităţi în cadrul Direcţiei inspecţie şi control pe teren a Agenţiei vor fi declarate neeligibile în baza actului de inspecţie şi control pe teren, cu informarea solicitantului de subvenţii, în termen de 5 zile lucrătoare, de la momentul aprobării actului de inspecţie, şi transmiterea ulterioară a dosarului spre arhivare.
    191. Refuzul Agenţiei de a satisface cererea de solicitare a sprijinului financiar poate fi contestat în instanţa de judecată, în conformitate cu procedura stabilită în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea a 4-a
Suspendarea procesului de examinare a dosarelor
    192. Se suspendă examinarea dosarelor de subvenţionare depuse de către producătorii agricoli în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în privinţa cărora Agenţia recepţionează o solicitare oficială de ridicare a dosarului de subvenţionare, de la organele de ocrotire a normelor de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată.
    193. Procedura de suspendare a examinării dosarelor de subvenţionare este iniţiată de către şefii subdiviziunilor Agenţiei, în procedura de examinare a cărora se află dosarul de subvenţionare.
    194. Şefii subdiviziunilor Agenţiei, în procedura de examinare a cărora se află dosarul de subvenţionare, vor întocmi o notă informativă către directorul Agenţiei, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, cu privire la iniţierea procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    195. Directorul Agenţiei va emite ordin de suspendare a procedurii de examinare a dosarului de subvenţionare în decurs de 1 zi lucrătoare  de la data sesizării.
    196. Informaţia despre suspendarea procedurii de examinare va fi plasată pe pagina oficială aipa.gov.md.
    197. Informaţia despre suspendarea examinării dosarului de subvenţionare va fi inclusă în Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedura de suspendare, de care va fi responsabilă Secţia juridică a Agenţiei.
    198. Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedură de suspendare va conţine următoarele înscrieri: numărul de ordine, data includerii, motivul includerii, numărul dosarului de subvenţionare, denumirea solicitantului de subvenţii,  denumirea subdiviziunii care a iniţiat procedura de suspendare a examinării dosarului, data şi temeiul încetării procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    199. Solicitantul de subvenţii va fi informat de către Agenţie, în scris, despre suspendarea procedurii de examinare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de suspendare.
    200. Procedura de examinare a dosarelor va fi reluată de la etapa  iniţierii procedurii de suspendare şi, ulterior, dosarul va fi autorizat în limita mijloacelor fondului de subvenţionare, în cazul restituirii dosarului de subvenţionare, cu anexarea actului confirmativ privind lipsa obiecţiilor, emis de către organele de ocrotire a normei de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată.
    201. În cazul în care dosarul ridicat nu a fost restituit Agenţiei pînă la 15 decembrie 2015, solicitantul de subvenţii vizat va fi inclus în lista de interdicţie, conform procedurii secţiunii 5 capitolul IV din prezentul Regulament.
Secţiunea a 5-a
Modul de întocmire şi evidenţă a Listei
de interdicţie a producătorilor agricoli
    202. În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli sînt incluşi:
    1)  solicitanţii de subvenţii care au prezentat date neveridice sau cu caracter denaturat, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau controalelor suplimentare, în scopul obţinerii nejustificate a subvenţiei.
    2)  solicitanţii de subvenţii în privinţa cărora este aplicată procedura de suspendare a examinării dosarelor conform secţiunii 4 capitolul IV al prezentului Regulament, în privinţa cărora nu au fost emise acte confirmative privind lipsa obiecţiilor, emise de către organele de ocrotire a normelor de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată pînă la 15 decembrie 2015;
    3)  beneficiarii de subvenţii care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar şi/sau declaraţiilor pe propria răspundere, constatate de către Direcţia inspecţii şi control pe teren şi confirmate prin actele de control postachitare.
    203. Includerea în Lista de interdicţie a producătorului agricol va fi iniţiată, în mod obligatoriu, în baza unui demers a conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei sau la solicitarea organelor de ocrotire a normelor de drept şi control, în cazul în care se va constata că producătorul agricol a prezentat date neveridice sau cu caracter denaturat în scopul obţinerii  nejustificative a subvenţiei, precum şi în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar şi/sau declaraţiilor pe propria răspundere.
    204. Demersul de includere în Lista de interdicţie a producătorului agricol se înaintează comisiei de examinare a demersurilor de includere în Lista de interdicţie (în continuare – Comisia).
    205. Componenţa Comisiei se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare pe o perioada nedeterminată.
    206. Activitatea Comisiei este reglementată prin Regulamentul privind modul de includere în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    207. În baza deciziei Comisiei, Directorul Agenţiei în decurs de 3 zile lucrătoare va emite un ordin privind includerea în lista de interdicţie.
    208. Serviciul juridic al Agenţiei va executa prevederile ordinului şi va informa producătorul agricol vizat despre includerea în Lista de interdicţie în decurs de 5 zile lucrătoare.
    209. În temeiul ordinului directorului Agenţiei, Serviciul juridic va efectua înscrieri în Registrul de evidenţă a producătorilor agricoli incluşi în Lista de interdicţie atît electronic, cît şi manual. În cazul în care înscrierile din Registrul  manual şi din cel electronic nu coincid, se consideră autentice înscrierile din Registrul manual.
    210. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri: numărul de ordine; data includerii, numărul ordinului de includere în Lista de interdicţie, denumirea producătorului agricol şi codul fiscal, expunerea succintă a temeiului de includere în Lista de interdicţie, data excluderii producătorului agricol din Lista de interdicţie, alte înscrieri necesare stabilite de Agenţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    211. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 5 ani.
    212. Excluderea din Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se efectuează, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de cinci ani;
    b) la lichidarea producătorului agricol;
    c) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol.
    d) la prezentarea deciziei definitive, emise în favoarea producătorului agricol, de către organele de ocrotire a normei de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată.
    213. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicţie este în drept să conteste decizia Agenţiei conform procedurii prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2015

LISTA
activităţilor agricole eligibile subvenţionării
    A. AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT
    1. Agricultură şi servicii conexe:
    a) Cultivarea plantelor din culturi nepermanente:
    - cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
    - cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
    - cultivarea altor plante din culturi nepermanente.
    b) Cultivarea plantelor din culturi permanente:
    - cultivarea strugurilor;
    - cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase;
    - cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
    - cultivarea plantelor aromatice;
    - cultivarea altor plante din culturi permanente.
    c) Cultivarea plantelor pentru înmulţire.
    d) Creşterea animalelor:
    - creşterea bovinelor de lapte;
    - creşterea altor bovine;
    - creşterea ovinelor şi caprinelor;
    - creşterea porcinelor;
    - creşterea păsărilor;
    - creşterea altor specii de animale (iepuri de casă, albine).
    e) Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor):
    - activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).
    f) Activităţi auxiliare în agricultură şi activităţi după recoltare:
    - activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
    - activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
    - activităţi după recoltare;
    - pregătirea seminţelor în vederea însămînţării.
    2. Pescuitul şi acvacultura:
    Pescuitul:
    - pescuitul în ape dulci.
    B. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
    1. Industria alimentară:
    a) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne:
    - producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii;
    - prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;
    - fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).
    b) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor:
    - prelucrarea şi conservarea cartofilor;
    - fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    - prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor.
    c) Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale:
    - fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (exclusiv: ulei de floarea-soarelui şi soia, untul).
    d)  Fabricarea produselor lactate:
    - fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor (exclusiv: lapte, brînzeturi, smîntînă şi alte tipuri de lapte, fermentate sau acidifiate).
    e) Fabricarea produselor de morărit.
    f) Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase:
    - fabricarea pîinii (pîine şi produse de panificaţie, cu excepţia prăjiturilor şi produselor de patiserie).
    g) Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor:
    - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Anexa nr.2
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2015

LISTA
echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi
pentru sere,
solarii şi tuneluri
    1. Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi controlul condiţiilor de mediu la producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat:
    - utilaj şi echipament pentru crearea şi menţinerea regimului de temperatură şi umiditate a aerului, inclusiv cazane şi centrale de încălzire, panouri solare şi generatoare termice;
    - utilaj şi echipament pentru crearea şi menţinerea regimului de temperatură a solului;
    - utilaj şi echipament pentru irigare (prin picurare, aspersiune sau microaspersiune);
    - staţie de durizare a apei şi rezervoare prefabricate pentru stocare/prelucrarea apei;
    - utilaj şi echipament pentru fertilizare şi dozare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet, programe software;
    - iluminare artificială (panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare, corpuri de iluminat );
    - aeraţie şi/sau ventilare;
    - ecrane, inclusiv termice;
    - plasă de umbrire, sisteme de tracţiune;
    - plasă antiinsecte;
    - sistem de evacuare şi reciclare a apelor pluviale, de filtrare, debitmetru;
    - material termic anticondensat;
    - pompe tehnologice, motoare de acţiune, supape, sibare/clapane, valve, tronsoane;
    - timere, motoreductoare, analizator/detector CO2, panouri de control;
    - condensatoare, schimbătoare şi/sau recuperatoare de căldură;
    - tubulaturi (anasamblu de ţevi care comunică între ele);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului tehnologic pentru producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    2. Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare:
    - alimentare cu palete;
    - pregătirea substratului;
    - umplerea cu substrat a paletelor;
    - semănat şi irigare;
    - dozarea substanţelor de nutriţie;
    - deplasarea şi stocarea paletelor celulare.
    3. Materiale de construcţie pentru sere, solarii şi tuneluri:
    - metal şi materiale din metal utilizate la construcţia carcasei sau fermei;
    - accesorii de asamblare a elementelor de construcţie;
    - uşi tehnologice: glisante, secţionale, de tip rolete;
    - material tehnologic de acoperire: folie (polietilenă aditivată, polimerică, policarbonat) şi sticlă.
    4. Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului, protecţia plantelor şi întreţinerea culturilor în sere, solarii:
    - motocultoare (o singură unitate) şi miniagregate pentru lucrarea solului;
    - stropitoare, inclusiv atomizoare şi pulverizatoare;
    - stivuitor, cîntare tehnologice;
    - năcele şi platforme;
    - sistemul de suport pentru plante (sîrmă zincată, catancă);
    - sistem de creştere a plantelor pe jghiaburi, inclusiv cu suporturi din otel galvanic;
    - platforme şi cărucioare tehnologice pentru recoltat;
    - materiale sintetice pentru mulcirea solului;
    - substrat din lînă mineralizată.

Anexa nr.3
la Regulamentul privind modul de repartizare
 a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2015
LISTA
tehnicii şi utilajului agricol convenţional eligibil subvenţionării
    1. Autopropulsate
    a) Tractoare agricole:
    - tractor cu roţi;
    - tractor pe şenile;
    - altele (tractoare combinate roţi-şenile).
    b) Combine:
    - combină pentru recoltarea culturilor cerealiere;
    - combină pentru recoltarea porumbului;
    - combină pentru recoltarea mazării;
    - combină pentru recoltarea furajelor;
    - combină pentru recoltarea strugurilor.
    c) Alte maşini autopropulsate:
    - stropitoare pentru protecţia plantelor;
    - platforme autopropulsate.
    2. Maşini şi utilaje agricole
    a) Tractate:
    - grapă cu discuri;
    - grapă cu cadru flexibil;
    - plug reversibil;
    - combinator de pregătire a solului;
    - tocătoare de resturi;
    - cultivatoare pentru lucrarea totală a solului;
    - cultivator pentru lucrarea solului în rînduri;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - maşină de plantat răsaduri;
    - maşină de plantat cartofi;
    - semănătoare universală;
    - semănătoare de cereale;
    - semănători de precizie pentru culturi tehnice;
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
    - pulverizator viţă de vie;
    - combină pentru recoltarea cartofului şi cepei;
    - combină pentru recoltarea furajelor;
    - maşină de scos cartofi;
    - cositoare;
    - cositoare cu tamburi;
    - maşină de întors fîn si greblare;
    - maşină de presat paiele în rulouri;
    - maşină de presat paiele în baloturi;
    - platforme de recoltare;
    - tăvălug;
    - remorcă agricolă;
    - remorcă pentru transport de cereale;
    - maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului.
    b) Purtate
    - grapă cu discuri;
    - plug reversibil;
    - cultivatoare pentru lucrarea totală a solului;
    - cultivator pentru lucrarea solului în rînduri;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - freză pentru vie;
    - freză pentru livadă;
    - maşină pentru cîrnit;
    - maşini pentru curăţatul, altoitul viţei de vie;
    - utilaj de precurăţare a viţei de vie;
    - maşina pentru tăierile pe contur a coroanei;
    - combinator de pregătire a solului;
    - tocătoare de resturi;
    - maşină de plantat răsaduri;
    - maşină de plantat cartofi;
    - semănătoare universală;
    - semănătoare de cereale;
    - semănători de precizie pentru culturi tehnice;
    - tăvălug;
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă
    - pulverizator viţă de vie;
    - maşină de scos cartofi;
    - heder pentru recoltarea florii-soarelui;
    - heder de recoltat porumb;
    - cositoare;
    - maşină de întors fîn.

Anexa nr.4
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2015
LISTA
echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru stimularea
investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    1. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de bovine:
    a) Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - prelată amovibilă;
    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate;
    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - şarpantă (lemn, metal).
    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic:
    -  utilaj tehnologic pentru fermele cu stabulaţie liberă sau fixă a bovinelor:
    - dormitoare (boxe şi cuşete);
    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru tauri, infirmerie;
    - boxe tehnologice pentru bovine, inclusiv viţei sugaci, viţei la înţărcare/postînţărcare, îngrăşare;
    - utilaj şi echipament pentru alăptarea viţeilor;
    - saltele sau covoraşe pentru boxe şi cuşete;
    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru fiecare animal în parte, cu strat de acoperire din inox;
    - utilaj şi echipament tehnologic de împingere automată a furajelor;
    - transportatoare cu sau fără bandă pentru furaje;
    - bazamente-podea prefabricate pentru cuşete/boxe cu bazin de reţinere, de tip grătar sau cu litieră plană;
    -  despărţitoare tehnologice pentru cuşete;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea bovinelor;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea bovinelor;
    - echipament de purificare/dedorizare/filtrare a apei;
    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru bovine;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - extrudere universale, granulatoare;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - distribuitoare de furaje cu malaxor;
    - turnuri de siloz; groapă de decărcare/încărcare, dozatoare, tubulaturi;
    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - tavă pentru dezinfectarea copitelor, inclusiv instrumentar şi sistem automat pentru spălarea copitelor;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - perii mecanizate pentru vaci;
    - utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru bovine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric şi iluminare artificială; generatoare; reglarea temperaturii, temporizatoare şi sesizoare; ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare, tablouri de comandă);
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportatoare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare a bovinelor, inclusiv teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - gard electric pentru păşunat;
    - instalaţii tehnologice pentru sălile de muls vacile;
    - aparate de muls vacile;
    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare;
    - analizor de lapte;
    - rezervoare (frigidere) tehnologice pentru răcirea şi păstrarea laptelui;
    - transportatoare (screpere) pentru evacuarea dijecţiilor la fermele de bovine;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane;
    - utilaj şi echipament de separare, de evacuare si de împrăştiat dejecţiile;
    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor şi pieilor de bovine;
    - presuri pentru presarea fînului/paielor;
    - presuri pentru silosare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - instalaţii de incinerare.            
    2. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de ovine şi caprine:
    a)  Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - prelată amovibilă;
    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate;
    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - şarpantă (lemn, metal).
    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic:
    - boxe individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii;
    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru berbeci/ţapi, infirmerie;
    - boxe individuale şi/sau de grup pentru iezi/miei sugaci, înţărcare/postînţărcare, îngrăşare;
    - utilaj şi echipament pentru alăptarea iezilor/mieilor;
    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru fiecare animal în parte;
    - transportatoare cu sau fără bandă pentru furaje;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea animalelor;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea ovinelor/căprinelor;
    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru ovine/căprine;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - extrudere universale, granulatoare;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - distribuitoare de furaje cu malaxor;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze;
    - structură  pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru ovine/caprine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric, reglarea temperaturii, temporizatoare şi sesizoare, ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare, tablouri de comandă);
    - gard electric pentru păşunat;
    - instalaţii pentru sălile de muls a ovinelor/caprinelor;
    - aparate de muls ovine/caprine;
    - analizor de lapte;
    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare;
    - rezervuare (frigidere) pentru răcirea şi păstrarea laptelui;
    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane;
    - echipament de tuns oi şi capre;
    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor de ovine şi căprine;
    - presuri pentru presarea fînului/paielor;
    - presuri pentru silosare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - instalaţii de incinerare.            
    3. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de suine:
    - boxe/cuşti individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii;
    - boxe multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru vieri, infirmerie, îngrăşare;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea animalelor;
    - podele tehnologice de diferite tipuri, cu sau fără încălzire;;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea suinelor;
    - hrănitoare (treuci) tehnologice cu accesorii pentru suine;
    - linii tehnologice de distribuire raţionalizată a hranei pentru suine, cu sau fără dozatoare de volum, inclusiv staţii cu sistem computerizat;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportatoare;
    - extrudere universale, granulatoare, distribuitoare de hrană;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii (furajare uscată/furajare lichidă);
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - utilaj şi echipament de  colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare;
    - instalaţii de incinerare.            
    4. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovareа fermelor zootehnice de păsări:
    - baterii (cuşti) pentru creşterea puilor, întreţinerea şi exploatarea găinilor, conform Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 677 din 6 iunie 2008;
    - boxe (cuşti) pentru păsări (altele decît pentru găinile ouătoare);
    - echipament de susţinere a cuştelor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei şi apei în cuşti;
    - sisteme automate pentru colectarea/strîngerea ouălor în baterii/cuşti;
    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană (combifuraj);
    - hrănitoare, jgheaburi de alimentare, instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a hranei pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - adăpători şi instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a apei pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - echipament (utilaj) tehnologic pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - echipament manual şi automat pentru strîngerea ouălor la sol;
    - echipament (utilaj) pentru transportarea, sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor;
    - incubatoare tehnologice;
    - utilaj şi echipament de  colectare, transportare, evacuare şi uscare  a dejecţiilor;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare, pompe tehnologice, transportatoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, temporizatoare şi sesizoare;
    - turnuri de siloz; groapă de decărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - instalaţii de incinerare.            
    5. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de iepuri:
    - cuşti (boxe) tehnologice pentru: fătare, înţărcare; remontă; îngrăşat;
    - echipament de susţinere a cuştelor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei în cuşti;
    - hrănitoare, suporturi pentru cartele;
    - hublouri pentru adăparea controlată;
    - adăpători de tip suzetă din oţel inoxidabil;
    - utilaj şi echipament de  colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor;
    - raclete zincate (galvanizate);
    - scripete cu mecanism de ridicare, cu mecanism de întoarcere;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportatoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare;
    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - turnuri de siloz; groapă de decărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană;
    - presuri pentru presarea fînului/lucernei;
    - încărcătoare de furaje grosiere/suculente;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - instalaţii de incinerare.            
    6. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice apicole:
    - stupi în complet (verticali şi multietajaţi);
    - utilaje si dispozitive de încărcare, descărcare şi transportare a stupilor în pastoral (remorcă pentru stupi, platformă, pavilion, cărucior, apilift, stivuitor);
    - utilaje pentru descăpăcire manuală, semiautomate si automatizate (cuve, cuţit electric şi cu abur, furculiţă);
    - afumătoare, hrănitoare pentru albine,
    - extractor de miere din inox, centrifugă;
    - vase pentru păstrarea mierii (vase şi recipienţi din inox sau plastic alimentar, butoaie de metal vopsite cu vopsea alimentară special destinate pentru păstrarea mierii), cîntare tehnologice;
    - topitor de ceară (solar, electric şi cu abur);
    - linii de confecţionare a fagurilor artificiali;
    - echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine;
    - colectoare de propolis şi polen;
    - utilaj pentru însămînţarea artificială a reginelor (mătcilor de albini).
    7. Aparataj, instrumentar, ustensile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică:
    - frigidere pentru păstrarea vaccinurilor şi preparatelor biologice;
    - trusa medicului veterinar cu tot completul de ustensile;
    - geantă frigorifică portativă;
    - trusă de instrumente chirurgicale;
    - trusă de unstensile pentru genicologie veterinară;
    - ustensile pentru efectuarea autopsiei cadavrelor;
    - detectoare de metale pentru animale;
    - echipament de protecţie specială pentru medicii veterinari.

                                               Anexa nr.5
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2015

LISTA
echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru stimularea investiţiilor
în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor:
    a) Arhitectura, compusă din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile;
    - ţiglă metalică (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - sisteme de andocare (rampe, batiuri, burdufuri şi consumabile);
    - perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spaţiilor răcite sau condiţionate/climatizate.
    b) Structura metalică de rezistenţă:
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - contravîntuiri;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - pane zincate;
    - consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - prefabricate din beton armat.
    c)  Pardoseală elicopterizată frigorifică:
    - plasă sudată;
    - armătură;
    - tablă cutată;
    - fibre disperse;
    - beton;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor.
    d) Utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2):
    - chiller cu condensator răcire;
    - pompe tehnologice;
    - răcitoare (suflante) de aer;
    - rezervoare de etilen glicol;
    - vase de expansiune;
    - vaporizatoare răcite cu aer şi schimbătoare de căldură cu agenţi intermediari;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - umidificatoare şi dezumidificatoare de aer;
    - agregate de producere a frigului, compresor de aer;
    - adsorber, depurator şi dozator;
    - sistem automat de analiză a gazelor;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - separator de gaze;
    - staţie dedurizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului frigorific.
    e) Instalaţii electrice:
    - tablouri electrice de distribuţie;
    - cabluri de alimentare;
    - pat de cablu cu accesorii;
    - corpuri de iluminat;
    - întrerupătoare şi comutatoare.
    f) Utilaje şi echipamente tehnologice pentru spaţiile de expediţie, recepţie, spălare, sortare şi ambalare:
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - utilaj de spălare, curăţare, sortare, calibrare, ceruire, ambalare şi/sau etichetare;
    - utilaj şi echipament pentru confecţionarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, lăzi din lemn sau plastic alimentar, containere, caserole, alveole);
    - containere pentru depozitarea fructelor şi legumelor;
    - platforme de cîntărire;
    - stivuitor.
    2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
    2.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită:
    a) Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri şi legume:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare şi transportatoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - omogenizator;
    - maşină de tocat/tăiat;
    - pompe tehnologice de diferite tipuri;
    - prese tehnologice;
    - instalaţii pentru ultrafiltare/filtrare, separatoare;
    - utilaje pentru depectinizare (pompe, dozatoare, mixatoare şi cisterne);
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare, blanşare şi tratament termic;
    - staţii de evaporare cu vid;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - tancuri de stocare (rezervoare);
    - staţie dedurizare;
    - refractometru;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - maşină de vid;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - echipament tehnologic pentru spălarea şi dezinfectarea ambalajului;
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    b)  Utilaje de producere a conservelor din fructe, struguri şi legume:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportatoare;
    - utilaje de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - omogenizator;
    - maşină de tocat, tăiat, zdrobit;
    - pompe de diferite tipuri, dozatoare, mixatoare şi cisterne;
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare (autoclav), opărire sau blanşare, tratament termic;
    - utilaj şi echipament de evaporare cu vid;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - staţie dedurizare;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - cazane tehnologice de pregătire a lichidelor de acoperire;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - maşină de vid;
    - refractometru;
    - echipament tehnologic pentru spălarea şi dezinfectarea ambalajului;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, umplere şi închidere cu capac, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    c) Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale):
    - utilaje de recepţie, decojire, spălare, înălbire, uscare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportatoare;
    - utilaj de spargere a nucilor, alunelor şi migdalelor;
    - echipament de separare a coajei-miez, vibrator cu sită;
    - echipament de sortare, calibrare şi separare optică a miezului;
    - cameră de fumegare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere.
    - cîntar tenzometric;
    - tivuitor.
    d) Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a cartofului:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportatoare;
    - maşină de decojire, tăiat/feliat;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a cartofului;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    2.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor şi legumelor:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportatoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - vibrator cu sită;
    - maşină de tăiat;
    - staţie dedurizare;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare, opărire sau blanşare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - refractometru;
    - echipament de sulfurizare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cuptoare de uscat de diferite tipuri;
    - cărucioare, site, grătare, platouri;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - structura metalică şi arhitectura încăperilor în care este amplasat utilajul/echipamentul de uscare (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice; panouri termoizolante de tip „Sandwich”/ţiglă metalică (pereţi şi acoperiş) şi consumabile; uşi tehnologice secţionale, de tip rolete şi consumabile);
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru uscarea fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    2.3.  Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor:
    - utilaje de recepţie, spălare, uscare, inspecţie, sortare, calibrarea şi transportatoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de înlăturare a codiţei;
    - vibrator cu sită;
    - maşină de tăiat;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - utilaje şi echipamente de opărire sau blanşare, prelucrare termică;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - refractometru;
    - utilaj şi echipament de răcire şi congelare rapidă;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - panouri de comandă şi control;
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru congelare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    3. Procesarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soia.
    3.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru păstrarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soia:
    a) Păstrare, uscare şi condiţionare:
    - utilaje şi echipamente de recepţie cu grătar (groapa de recepţie), cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere;
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, de curăţare, de condiţionare;
    - transportatoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - încărcător frontal, aruncător de seminţe, batoză;
    - uscătorii de toate tipurile, statice sau mobile;
    - echipament de separare magnetică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector cereale cu sau fără fotoelemente;
    - utilaje şi echipamente de tratare a seminţelor;
    - silozuri metalice;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (anasamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve; platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori nivel cereale;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - stivuitor;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru păstrare, uscare şi condiţionare, depozitare a cerealelor, oleaginoaselor, floarea-soarelui, soia.
    b) Hale/hambare de depozitare a cerealelor/producţiei agricole:
    - structură metalică (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - arhitectura (panouri termoizolante de tip „sandwich”/ţiglă metalică (pereţi şi acoperiş) şi consumabile; panouri transparente cu iluminare naturală; uşi/porţi tehnologice secţionale/culisante, de tip rolete şi consumabile);
    - colector de cereale;
    - utilaj şi echipament de ventilare;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat).
    3.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită a cerealelor:
    3.2.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat în cadrul procesului de morărit:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie a cerealelor:
    - groapă de recepţie cu grătar cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere.
    b) Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a cerealelor pentru măciniş:
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, de curăţare, de condiţionare;
    - transportatoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - echipament de separare magnetică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masa densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector cereale cu sau fără fotoelemente;
    - silozuri metalice;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (anasamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori nivel cereale.
    c) Utilaje şi echipamente de măcinare a cerealelor:
    - moară de cereale cu valţuri sau ciocane, laminator pentru măcinare;
    - utilaje şi echipamente de cernere dimensionat;
    - echipament pneumatic de transport;
    - echipament de filtrare, de purificare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare:
    - utilaj şi echipament tehnologic de omogenizare, dozare, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - cicloane; silozuri (metalice sau mase plastice alimentare);
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de morărit.
    3.2.2. Utilaj şi echipament pentru fabricarea pîinii şi produselor de panificaţie:
    a) Utilaj şi echipament de recepţie şi stocare a ingredientelor:
    - cicloane; silozuri (metalice sau mase plastice alimentare); tubulaturi (anasamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor, de inspecţie;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - transportatoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - echipament de separare a impurităţilor;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare.
    b) Utilaj şi echipament de formare aluat:
    - echipament tehnologic de cernut făina;
    - utilaj şi echipament de dozare/amestecare incrediente;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - malaxoare de toate tipurile (cu cuvă fixă sau detaşabilă, cu braţ, autorabatabile);
    - utilaj şi echipament de frămîntare şi fermentare aluat;
    - divizoare şi formatoare de toate tipurile;
    - utilaj şi echipament tehnologic de predospire/dospire aluat;
    - staţie dedurizare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - cărucioare zincate, mese de lucru inox, cuve şi panacoade.
    c) Utilaj şi echipament de coacere şi ambalare a pîinii şi produselor de panificaţie:
    - echipament de smulgere, de spoire, de modelare şi de crestare aluat;
    - cuptoare tehnologice de coacere a pîinii de toate tipurile (electrice, rotative, ciclotermice, pe tuburi, modulare, cu vatră);
    - benzi transportatoare pîine;
    - echipament tehnologic pentru răcirea pîinii;
    - utilaj şi echipament tehnologic de ambalare, etichetare, împachetare, baxare;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de fabricare a pîinii şi produselor de panificaţie.
    3.3. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită a oleaginoaselor, florii-soarelui, soia:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie a oleaginoaselor:
    - groapă de recepţie cu grătar cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere.
    b)  Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a oleaginoaselor pentru procesare:
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, de curăţare, de uscare, de condiţionare;
    - transportatoare/conveiere de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice, elicoidal etc.);
    - echipament de separare magnetică şi mecanică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector oleaginoase cu sau fără fotoelemente;
    - silozuri metalice/buncăre;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (anasamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori.
    c) Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a oleaginoaselor:
    - maşini/strunguri cu valţuri;
    - utilaje şi echipamente de cernere dimensionat;
    - echipament pneumatic de transport, transportator cu încălzitor;
    - prese tehnologice de toate tipurile (presare la cald/presare la rece);
    - cuptoare tehnologice/utilaje de prelucrare termică a materialului oleaginos;
    - colectoare de ulei cu pompă;
    - echipament de filtrare, de purificare, de rafinare, de dezodorizare;
    - rezervoare de păstrare a uleiului (cu sau fără malaxor);
    - pompe de toate tipurile;
    - utilaj pentru sedimentare, extractoare;
    - condensato-evaporator pentru menţinerea temperaturii uleiurilor vegetale;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare:
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, îmbuteliere, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - cicloane, buncăre (metalice sau mase plastice alimentare);
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de procesare, prelucrare primară/finită a oleaginoaselor, florii-soarelui, soia;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    4. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrarea primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui:
    4.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită, ambalarea şi păstrarea laptelui:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie, răcire şi stocare lapte:
    - instalaţii automatizate de recepţie;
    - tancuri de recepţie cu răcire sau izoterme, vane de răcire, răcitor cu plăci;
    - rezervoare inoxidabile de stocare cu sau fără agitator;
    - utilaj şi echipament de microfiltrare/filtrare, de curăţare;
    - echipamente de măsurare volumetrică, debitmetru magneto-inductiv;
    - analizatoare electronice pentru determinarea parametrilor de calitate ai laptelui;
    - tablou de comandă, tablou electric;
    - tubulaturi (anasamblu de ţevi/conducte inoxidabile care comunică între ele), sibare/clapane, racorde, valve, platforme;
    - sisteme pentru spălare (CIP);
    - centrală termică, instalaţie de apă gheaţă, instalaţii frigorifice, compresor de aer.
    b) Utilaje şi echipamente de procesare a laptelui:
    - utilaj şi echipament de normalizare şi omogenizare;
    - pompe tehnologice de tip: centrifuge, autoabsorbante, cu şurub, pentru coagul;
    - separatoare centrifugale;
    - concentratoare/sifonare lapte-zer;
    - utilaj şi echipament de preîncălzire/încălzire a laptelui;
    - utilaj de procesare aseptică rapidă;
    - instalaţii pneumatice;
    - serpantine de menţinere a laptelui;
    - utilaj şi echipament de pasteurizare;
    - regulatoare si indicatoare de temperatură;
    - tablou electric de control si comandă a unităţii de pasteurizare completat cu software de gestionare şi ecran display pentru determinarea şi vizualizarea parametrilor procesului.
    c) Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui:
    - vane tehnologice mecanizate sau simple inoxidabile pentru răcirea, maturarea produselor lactate procesate;
    - agitator cu: ramă, elice sau lopată;
    - utilaje şi echipamente pentru delimitarea/baterea/separarea smîntînei din lapte;
    - separatoare coagul, cuter;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea/formarea brînzei proaspete, altor tipuri de brînzeturi;
    - tancuri de însămînţare a produselor lactate;
    - crinte automate de presare a brînzeturilor;
    - instalaţie pentru fabricarea continuă a untului;
    - instalaţii de termostatare, compresoare de aer;
    - jgheaburi pentru zer, transportatoare, unelte de tăiere şi pîlnii de evacuare;
    - cărucioare presă inoxidabile, mese de lucru inoxidabile;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea produselor lactate acidofile;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare a apei uzate;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, panouri de comandă şi control.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate:
    - utilaj şi echipament de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, baxare a laptelui şi produselor lactate;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea ambalajului PET;
    - camere frigorifice de păstrare a laptelui şi produselor lactate (produse semifabricate sau finite) compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    4.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii:
    a) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea animalelor:
    - utilaj şi echipament de recepţie al animalelor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - utilaj şi echipament de asomare cu unităţi de înregistrare (electric, mecanic);
    - boxe de asomare cu sau fără intrare-ieşire pneumatică;
    - grătare cădere animale asomate;
    - echipament de duşare/uscare rapidă;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - transportatoare/conveiere tehnologice/bandă rulantă;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de transbordare, pompe tehnologice;  compresoare de aer;
    - elevatoare/macara (utilaj de ridicare şi utilaj de coborîre);
    - electroplan manual sau cu tracţiune electrică pe şină;
    - ferestrău electric, platforme tehnologice de toate tipurile;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs);
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj de opărit-depilat;
    - utilaj pentru curăţat postdepilare;
    - instalaţie de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - mese tehnologice inoxidabile;
    - echipament de tăiat/detaşat extremităţi;
    - instalaţie pentru jupuire cu postament fix, respectiv postament pneumatic;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - utilaj şi echipament de eviscerare;
    - maşini de curăţat burta, de prelucrare intestine, de evacuare/stocare a materialului organic;
    - rigole, sifoane şi grilaje din inox pardosea, tubulaturi;
    - utilaj şi echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - utilaj şi echipament de preambalare/ambalare a cărnii; de împachetat (inclusiv vacum), de clipsat, de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric; stivuitor.
    b) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea păsărilor:
    - utilaj şi echipament de recepţie a păsărilor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - asomator electric pentru păsări cu electrozi pensetă, cuvă de asomare umedă;
    - utilaj şi echipament de contenţie, de sacrificare, de sîngerare;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - utilaj şi echipament de opărire;
    - sistem de agăţare, introducere, imersare şi extragere;
    - grătar protecţie pentru păsări asomate;
    - utilaj şi echipament de deplumare: cu sau fără cuvă, cu grinzi, rotativ, cu carcasă;
    - utilaj şi echipament de înmuiere şi coagulare carcase;
    - echipament de descărcat şi presat pene;
    - echipament de incizie, de tăiat/detaşat extremităţi, de decuticulare;
    - linii aeriene de rulare cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de eviscerare, trolii cu cîrlige, foarfece pneumatice;
    - echipament de duşare/uscare a carcaselor;
    - pompe tehnologice; compresoare de aer;
    - mese/vane tehnologice din inox, jgheaburi eviscerare, dispositive de agăţat;
    - transportatoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs);
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - rigole, sifoane şi grilaje din inox pardosea, tubulaturi;
    - utilaj şi echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - instalaţie de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - echipament de evacuare/stocare a materialului organic;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - utilaj şi echipament de introdus pui în pungă (inclusiv măruntaie), de preambalare/ambalare a cărnii (iclusiv a carcaselor semieviscerate), de împachetat (inclusiv vacum), de clipsat, de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    c) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii:
    - utilaj şi echipament de recepţie, încărcare/descărcare a carcaselor;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - cîntare: electronice de linie, cu rampe, suspendate, de pardoseală;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de transbordare, pompe tehnologice,  compresoare de aer;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - echipament tehnologic de tăiat carne, de deşoricat, ferestrău electric/banzic;
    - maşină de tocat carnea, malaxor, ghilotină, tumbler, cuter, prese;
    - echipament de dozare/injectare, masajare a cărni;
    - generatoare de gheaţă, maşină decongelare a cărnii;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru fierberea şi prelucrarea termică a cărnii;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru prepararea produselor crud/uscate;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - echipament tehnologic de pregătire a recipientelor;
    - mese/vane tehnologice din inox, rafturi gravitaţionale, rastele;
    - transportatoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente, de stocare produs, de transportare, de răcire produs; paletizabil; pentru preparate termice);
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, instalaţii electrice;
    - utilaj şi echipament de dozare, de ambalare, de împachetare (inclusiv vacum), de clipsat, de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii şi produselor din carne, compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric, stivuitor;
    d) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesare, prelucrare primară/finită, ambalare şi păstrare a mierii de albine:
    - utilaj şi echipament de recepţie/inspecţie a mierii;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - tancuri de recepţie cu răcire sau izoterme, vane de răcire;
    - rezervoare inoxidabile de stocare (cu sau fără agitator/malaxor), de depozitare;
    - utilaj şi echipament de microfiltrare/filtrare, de curăţare;
    - utilaj şi echipament de descristalizare/lechifiere/încălzire a mierii; 
    - pompe tehnologice, tubulaturi (anasamblu de ţevi/conducte inoxidabile care comunică între ele), sibare/clapane, racorde, valve, platforme;
    - utilaj tehnologic de omogenizare, refractometru;
    - tancuri tehnologice de liniştire a mierii;
    - echipamente de măsurare volumetrică;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru determinarea parametrilor de calitate a mierii (shaker, mixer, balanţă, ph-metru, centrifugă, baie ultrasonică);
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, instalaţii electrice, tablou de comandă, echipament şi tablou electric;
    - echipament de dedurizare a apei;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - echipament tehnologic de procesare a polenului;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 352
din 10 iunie 2015

LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele
de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pierirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 352
din 10 iunie 2015

LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror
asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a
producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare
    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2015.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2016.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele, familiile de albine şi păsările.