MÎMAE/2000
ID intern unic:  359185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE Nr. 2000
din  22.09.2000
PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL
AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII PORTUGHEZE*
Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 24     art Nr : 336     Data intrarii in vigoare : 22.09.2000
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Chişinău, la 22 septembrie 2000.
    În vigoare din data semnării.


    Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze, denumite în continuare "Părţi",
    dorind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi parteneriat, să aprofundeze cooperarea între ambele ţări,
    ţinând cont de prevederile Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova,
    au convenit asupra celor ce urmează;
Articolul 1
    Părţile vor efectua cu regularitate consultări reciproce în problemele internaţionale contemporane, mai ales în problemele ce vizează securitatea europeană şi regională, precum şi vor discuta diferite aspecte ale relaţiilor bilaterale, în special cele de ordin consular, economic, cultural, de drept şi tehnico-ştiinţific.
Articolul 2
    Consultările în diverse domenii, prevăzute în articolul l, vor avea loc între Părţi la nivel înalt şi la cel de experţi, alternativ, o dată pe an, în capitala fiecărei ţări.
Articolul 3
    Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova şi Republicii Portugheze, acreditate pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale, în care ambele state sunt membre, vor menţine contacte, pe măsura necesităţilor, şi vor efectua cu regularitate şi reciprocitate schimb de informaţie utilă.
Articolul 4
    Părţile vor susţine cooperarea departamentelor ambelor Ministere în studierea relaţiilor internaţionale.
Articolul 5
    Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data semnării şi va rămîne valabil pentru un termen de doi ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următoarele termene consecutive de aceeaşi durată, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, în scris, cealaltă Parte, cu cel puţin trei luni pînă la expirarea lui, despre intenţia sa de a-l denunţa. Aceeaşi procedură şi termeni urmează a fi aplicaţi revizuirii prezentului Memorandum, la iniţiativa oricărei dintre Părţi.
    Întocmit la Chişinău, la 22 septembrie 2000, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, portugheză şi engleză.