HGM385/2015
ID intern unic:  359284
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 385
din  16.06.2015
pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342
din Codul vamal al Republicii Moldova
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 428
    MODIFICAT
    HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19
    HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18


    În scopul facilitării comerţului extern şi al simplificării procedurii de certificare a originii mărfurilor, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330), Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.111/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.350), Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, ratificat prin Legea nr.49/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.227), precum şi al executării prevederilor Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat (se anexează).
    2. Serviciul Vamal eliberează certificate de exportator aprobat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                         Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                        Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                         Anatol Arapu

    Nr. 385. Chişinău, 16 iunie 2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 385
din 16 iunie 2015

REGULAMENT
cu privire la procedura de eliberare şi retragere
a certificatului de exportator aprobat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Protocolului referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi a metodelor de cooperare administrativă din cadrul Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (în continuare – Acord), prevederile Protocolului II „Definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă” din cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord), prevederile Apendicelui I „Definirea noțiunii de ”produse originare” și metode de cooperare administrativă” și dispozițiile pertinente ale apendicelui II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, prevederile privind originea mărfurilor ale altor acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte (în continuare – Acord), precum şi în temeiul prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi stabileşte condiţiile necesare a fi întrunite de către agenţii economici exportatori de mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova care solicită statutul de exportator aprobat, procedura de acordare şi retragere a statutului respectiv, precum şi drepturile şi obligaţiile exportatorului aprobat.
    [Pct.1 modificat prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    2. Exportatorul aprobat reprezintă persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova de pe teritoriul vamal al statului şi căreia Serviciul Vamal i-a acordat, la cererea scrisă a acesteia, dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea unei „declaraţii de origine a mărfii/declaraţii pe factură” (în continuare – declaraţie de origine), perfectată în conformitate cu procedura descrisă în punctele 27-32 din prezentul Regulament.
    3. Statutul de exportator aprobat se acordă exportatorilor care întrunesc condițiile prevăzute de art.2154 alin.(1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    [Pct.3 în redacția HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    4. Statutul de exportator aprobat nu poate fi acordat brokerilor vamali.
II. PROCEDURA DE ACORDARE ŞI RETRAGERE A
STATUTULUI DE EXPORTATOR APROBAT
    5. Exportatorul care solicită statutul de exportator aprobat depune la Serviciul Vamal o cerere-anchetă (în continuare – cerere) referitor la acordarea statutului de exportator aprobat sau la introducerea modificărilor în statutul anterior deţinut (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament).
    6. Cererea este însoţită de copiile autentificate de pe următoarele acte:
    1) documentele de constituire a agentului economic-solicitant;
    2) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare, în cazul deţinerii acestora;
    3) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite destinate exportului;
    4) dovezile de origine care au însoţit la import sau la plasarea sub regim vamal suspensiv componentele şi materialele, în cazul în care la obţinerea mărfurilor exportate au fost folosite astfel de componente sau materiale;
    5) documentele care însoţesc produsele finite la exportul sau plasarea sub regimul vamal suspensiv efectuate anterior;
    6) documentele care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfii nu s-a obţinut nici o restituire a taxelor vamale şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate: declaraţiile vamale, conturile etc., în cazul în care mărfurile originare exportate sînt obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă sau în zona economică liberă;
    7) dovezile corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea suferită în afara Republicii Moldova, în cazul în care astfel de transformare sau prelucrare a avut loc;
    8) documentele justificative neprevăzute la subpct. 1)-7) din prezentul punct de care dispune agentul economic-solicitant şi care susţin cele declarate în cerere.
    7. Cererea se examinează de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    [Pct.7 modificat prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    71. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile suplimentare într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data informării solicitantului privind prezentarea informațiilor suplimentare. Termenul menţionat la pct.7 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea se respinge cu informarea solicitantului.
    [Pct.71 introdus prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    8. Dacă în cadrul examinării cererii se decide controlul activităţii economice a solicitantului, Serviciul Vamal informează în scris solicitantul despre aceasta, termenul menţionat la pct.7 din prezentul Regulament fiind suspendat pînă la finalizarea controlului cu maximum 10 zile lucrătoare.
    9. Decizia motivată referitoare la respingerea cererii este notificată solicitantului în scris şi conţine în mod obligatoriu ordinea şi modalitatea de contestare a deciziei luate de către Serviciul Vamal.
    10. În cazul deciziei de satisfacere a cererii, solicitantului i se eliberează certificatul de exportator aprobat (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament). Certificatul de exportator aprobat (în continuare – certificat) se emite în două exemplare. Un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar, pe versoul căruia se va conţine confirmarea scrisă a recepţionării certificatului de către reprezentantul exportatorului aprobat, autentificată prin semnătura şi ştampila solicitantului, va rămîne în evidenţele Serviciului Vamal.
    11. Termenul de valabilitate al certificatului nu este limitat.
    12. În cazul în care exportatorul aprobat nu îşi onorează obligaţiile indicate în capitolul III din prezentul Regulament, Serviciul Vamal emite decizia motivată privind retragerea statutului de exportator aprobat şi stabileşte nevalabilitatea din acest moment a certificatului, notificînd exportatorului aprobat în scris despre aceasta.
    13. Certificatul de exportator aprobat poate fi retras în cazul amendării Acordului, modificării legislaţiei sau la cererea scrisă a titularului.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
EXPORTATORULUI APROBAT
    14. Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea declaraţiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mărfuri.
    15. Exportatorul aprobat este obligat:
    1) să asigure completarea declaraţiei de origine doar pentru mărfurile care întrunesc regulile de origine preferenţială, reglementate de prevederile Acordului;
    2) să asigure păstrarea unei copii a documentului pe care este completată declaraţia de origine şi a actelor ce confirmă originea preferenţială a mărfurilor exportate cu acoperirea declaraţiei de origine, pe un termen de cel puţin 4 ani de la data emiterii acesteia;
    3) să prezinte, pînă la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declaraţiile de origine, conform statutului de exportator aprobat (conform anexei nr.3 la prezentul Regulament), care va fi păstrat de către Serviciul Vamal pe un termen de cel puţin trei ani de la data completării celei mai recente declaraţii de origine incluse în raport;
    4) să informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, a adresei juridice, a procesului de producere a mărfurilor şi a relaţiilor contractuale de export încheiate în regim preferenţial, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul intervenirii modificării, prezentînd cererea menţionată la punctul 5 din prezentul Regulament, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările în cauză.
    16. În cazul satisfacerii cererii depuse conform punctului 15 subpunctul 4) din prezentul Regulament, Serviciul Vamal eliberează exportatorului aprobat un certificat de exportator aprobat suplimentar, de tipul celui menţionat la punctul 10 din prezentul Regulament, cu indicarea modificărilor operate în statutul de exportator aprobat, avînd un număr identic cu cel al certificatului iniţial, cu aplicarea înscrierii „SUPLIMENTAR”.
    Termenul de valabilitate al certificatului de exportator aprobat suplimentar va curge de la data eliberării acestuia.
    17. Exportatorul aprobat are dreptul să prezinte orice document şi/sau informaţie care confirmă originea preferenţială a mărfurilor exportate cu acoperirea declaraţiei de origine, la orice solicitare a Serviciului Vamal.
    18. La orice solicitare din partea Serviciului Vamal, exportatorul aprobat este obligat să asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea controlului activităţii de producere, în scopul confirmării capacităţilor de producţie şi a corectitudinii de stabilire a originii preferenţiale a mărfurilor exportate.
    19. Exportatorul aprobat poartă răspundere conform Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, pentru utilizarea frauduloasă a statutului de exportator aprobat.
IV. PROCEDURA DE CONTROL AL STATUTULUI
DE EXPORTATOR APROBAT
    20. După înregistrarea cererii depuse de către agentul economic solicitant al statutului de exportator aprobat, subdiviziunea responsabilă de domeniul originii mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal este obligată să verifice:
    1) completarea corectă a cererii-anchetă;
    2) respectarea condiţiilor de la punctul 3 din prezentul Regulament;
    3) existenţa/lipsa cazurilor de încălcare a regulilor de origine a mărfurilor de către solicitant pînă la momentul depunerii cererii-anchetă;
    4) respectarea principiului transportării directe şi a principiului teritorialităţii;
    5) respectarea regulii de nerestituire sau nescutire de la plata taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile;
    6) criteriul de origine aplicat;
    7) alte aspecte ale activităţii agentului economic legate de aplicarea regulilor de origine a mărfurilor (în cazul apariţiei unor suspiciuni cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate în cererea-anchetă), inclusiv realizarea controlului prin audit al activităţii solicitantului, în scopul confirmării originii preferenţiale a mărfurilor.
    21. Serviciul Vamal asigură, din momentul acordării şi pînă la momentul retragerii statutului de exportator aprobat, păstrarea:
    1) tuturor documentelor legate de acordarea/modificarea/retragerea statutului de exportator aprobat;
    2) corespondenţei cu exportatorul aprobat;
    3) actelor de control al activităţii economice a exportatorului aprobat.
    22. Actele menţionate la punctul 21 din prezentul Regulament sînt păstrate de către Serviciul Vamal pe un termen de cel puţin trei ani din momentul retragerii statutului de exportator aprobat.
    23. Serviciul Vamal ţine evidenţa agenţilor economici care deţin statutul de exportator aprobat prin crearea unei baze de date în format electronic.
    24. Serviciul Vamal exercită controlul respectării de către exportatorul aprobat a obligaţiilor inerente statutului, în corespundere cu normele art.185 din Codul vamal al Republicii Moldova.
    25. Serviciul Vamal monitorizează utilizarea certificatului de către exportatorul aprobat și, în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul procedurilor de asistență administrativă, dispune efectuarea controlului ulterior al activității economice a acestuia.
    [Pct.25 în redacția HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    26. Serviciul Vamal asigură realizarea în cadrul procedurilor de asistență administrativă a verificării ulterioare a declaraţiilor de origine completate de către exportatorul aprobat.
    [Pct.26 modificat prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
V. COMPLETAREA DECLARAŢIEI DE ORIGINE
    27. Exportatorul aprobat completează declaraţia de origine pe orice document comercial (factură, bon de livrare, alt document comercial) în care marfa exportată este descrisă suficient de detaliat pentru a permite identificarea acesteia, indicînd şi numărul certificatului.
    28. Declaraţia de origine, al cărei text este prezentat în punctul 32 din prezentul Regulament, trebuie să fie completată în conformitate cu notele de subsol (1)-(5) la prezentul Regulament. Totuşi, nu este necesară reproducerea textului notelor.
    29. Declaraţia de origine este întocmită de către exportatorul aprobat prin dactilografiere, tipărire sau imprimare pe orice document comercial. Declaraţia de origine poate fi completată şi de mînă, în acest caz ea va fi scrisă cu cerneală şi litere mari de tipar.
    30. Declaraţia de origine poartă semnătura originală scrisă de mînă a exportatorului aprobat. Totuşi, unui exportator aprobat nu i se cere să semneze asemenea declaraţii, cu condiţia că el oferă autorităţilor vamale un angajament în scris (conform anexei nr.4 la prezentul Regulament) prin care acesta acceptă responsabilitatea deplină pentru orice declaraţie de origine în care el este identificat ca şi cum ar fi semnat declaraţia respectivă de mînă.
    31. Declaraţia de origine poate fi emisă de exportatorul aprobat atunci cînd produsele la care ea se referă sînt exportate sau după exportare, cu condiţia că este prezentată în ţara de import nu mai tîrziu de 2 ani de la data importării produselor la care ea se referă.
    32. Declarația de origine trebuie să conțină următorul text în limbile:
    1) engleză:

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .........(1).) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....................(2) preferential origin.”;

    2) română:

    „Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ..........(1)) declară că, exceptînd cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sînt de origine preferenţială ..........(2).”;

.........................................................(3)
(Locul şi data)
.........................................................(4)

(Semnătura exportatorului. Numele persoanei care

semnează declaraţia trebuie să fie indicat caligrafic.)

    _________________________________________________________________

    (1) În cazul în care declaraţia de origine este întocmită de un exportator aprobat, în acest spaţiu se înscrie numărul autorizației exportatorului respectiv. În cazul în care declaraţia de origine nu este întocmită de către un exportator aprobat, se omit cuvintele din paranteze sau se lasă necompletat spațiul prevăzut în acest sens.

    (2) Se indică originea produselor. În cazul în care declarația de origine se referă, în totalitate sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla, exportatorul trebuie să precizeze în mod clar aceste produse în documentul pe care este redactată declarația, utilizînd simbolul „CM”.

    (3) Aceste mențiuni pot fi omise dacă informațiile figurează în documentul propriu-zis.

    (4) În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, scutirea de semnătură implică şi scutirea de indicare a numelui semnatarului.

    [Pct.32 în redacția HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]

    anexa nr.1
    [Anexă nr.1 modificată prin HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4