LPO113/2015
ID intern unic:  359353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  28.05.2015
pentru ratificarea Acordului de cooperare
dintre Republica Moldova şi Eurojust
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 319
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust, întocmit la Haga la 10 iulie 2014.
    Art. 2. – Procuratura Generală va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Eurojust despre finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 113. Chişinău, 28 mai 2015.

ACORD DE COOPERARE
DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI EUROJUST
HAGA, 10 iulie 2014

    Republica Moldova şi Eurojust (denumite în continuare „Рărţi”),
    Ţinînd cont de Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii, cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2009/426/JHA din 16 decembrie 2008 despre fortificarea Eurojust (denumită în continuare ”Decizia Eurojust”), în special art. 26a din aceasta;
    Luînd în consideraţie opinia Organului Comun de Supraveghere, cum prevede art.23 din Decizia Eurojust din 14 noiembrie 2013;
    Luînd în considerare atît interesele Republicii Moldova, cît şi ale Eurojust pentru dezvoltarea unei cooperări dinamice şi strînse pentru a face faţa provocărilor actuale şi viitoare ale formelor grave ale criminalităţii, în special crima organizată şi terorismul;
    Avînd în vedere dorinţa îmbunătăţirii cooperării judiciare între Republica Moldova şi Eurojust pentru facilitarea coordonării investigaţiilor şi urmăririi penale a faptelor care implica teritoriul Republicii Moldova şi cel al unuia sau a mai multe State Membre ale Uniunii Europene;
    Ţinînd cont că Republica Moldova a ratificat Convenţia Consiliului Europei nr.108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptata la 28 ianuarie 1981, şi Protocolul adiţional la aceasta care joaca un rol fundamental în sistemul de protecţie a datelor din cadrul Eurojust;
    Luînd în considerare nivelul înalt de protecţie a datelor cu caracter personal din Uniunea Europeana, în special prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Decizia Eurojust, Regulile de Procedură ale Eurojust privind Protecţia Datelor şi alte reglementari aplicabile;
    Respectînd drepturile fundamentale şi principiile Convenţiei europene privind protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950, reflectate şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
Definiţii
    În scopul prezentului acord:
    a) „Statele Membre” înseamnă Statele Membre ale Uniunii Europene;
    b) „Colegiul” înseamnă Colegiul Eurojust, aşa cum este prevăzut în art. 10 al Deciziei Eurojust;
    c) „Membrul Naţional” este membrul naţional detaşat la Eurojust de fiecare stat membru al Uniunii Europene, cum este prevăzut în art. 2(1) al Deciziei Eurojust;
    d) ”Adjunct” este persoana care poate activa în numele sau ori îl poate substitui pe membrul Naţional, cum este prevăzut în art.2 al.2 şi 2 al.5 al Deciziei Eurojust;
    e) „Asistent” este persoana care îl poate asista pe membrul naţional, cum este prevăzut în art. 2 al.2 al Deciziei Eurojust şi, respectiv, art.5 din prezentul Acord;
    f) ”Procuror de legătură la Eurojust” este persoana care, conform legislaţiei naţionale a Republicii Moldova, are statut de procuror;
    g) „Director administrativ” este Directorul administrativ, cum este prevăzut in art. 29 al Deciziei Eurojust;
    h) „Personalul Eurojust” este personalul la care se face referire în art. 30 al Deciziei Eurojust;
    i) „Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor” sînt regulile de procedură pentru prelucrarea şi protecţia datelor personale, aprobate de Consiliul Uniunii Europene la 24 februarie 2005;
    j) „Datele personale” sînt orice informaţie cu privire la о persoana fizica identificata sau identificabila (denumită în continuare „subiect”). О persoana identificabila este una care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale;
    k) „Prelucrarea de date personale” este orice operaţie sau set de operaţii care sunt desfăşurate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu prin dosare manual structurate precum strângerea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau a face accesibile înşiruiri sau combinaţii de coduri, codarea, ştergerea sau distrugerea.
Articolul 2
Scopul Acordului
    Scopul prezentului Acord este întărirea cooperării intre Republica Moldova şi Eurojust în combaterea infracţiunilor grave, în special crima organizată şi terorismul.
Articolul 3
Domenii de cooperare
    1. Republica Moldova şi Eurojust cooperează în domeniile de activitate prevăzute în articolele 6, 7 şi 27b ale Deciziei Eurojust, şi luând în consideraţie puterile acordate Membrilor naţionali, în conformitate cu art. 9a-9f ale Deciziei Eurojust în cadrul competenţelor Eurojust după cum e prevăzut în art.4 al Deciziei Eurojust. Genocidul, crimele contra umanităţii şi crimele de război se exclud din domeniul de aplicare al Acordului dat.
    2. În cazul în care mandatul Eurojust este modificat pentru a acoperi domenii de activitate şi / sau competenţe în plus faţă de cele stabilite la alineatul 1, Eurojust poate, de la data la care schimbarea mandatului Eurojust intră în vigoare, să trimită Republicii Moldova, în scris, o propunere de extindere a domeniului de aplicare a prezentului Acord, pentru a include noul mandat. Prezentul Acord se aplică în raport cu noul mandat ca de la data la care Eurojust primeşte în scris acceptarea de către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile sale interne.
Articolul 4
Competenţa de executare a Acordului
    1. Autoritatea Competentă din Republica Moldova pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului Acord este Procuratura Republicii Moldova.
    2. În cadrul Eurojust şi în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Decizia Eurojust, membrii naţionali în cauză şi Colegiul sunt competenţi pentru executarea prezentului Acord.
Articolul 5
Procurorul de legătura la Eurojust
    1. În vederea facilitării cooperării stabilite de prezentul Acord şi în conformitate cu prevederile art. 26a al.2 al Deciziei Eurojust, Republica Moldova poate detaşa un procuror de legătura la Eurojust.
    2. Mandatul şi durata detaşării este determinată de către Republica Moldova.
    3. Procurorul de legătură poate fi asistat de către o persoană. Cînd este necesar, asistentul îl poate înlocui.
    4. Republica Moldova informează Eurojust asupra naturii şi duratei competenţelor judiciare ale procurorului de legătură pe teritoriul naţional, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu scopul prezentului Acord. Republica Moldova stabileşte competenţele procurorului de legătură în desfăşurarea activităţii în contact cu autorităţile străine.
    5. Procurorul de legătură are acces la informaţiile conţinute în cazierul judiciar sau în orice alt registru al Republicii Moldova, în acelaşi fel ca şi în cazul competenţelor prevăzute de legea Republicii Moldova pentru un procuror sau pentru о persoană asimilată acestuia.
    6. Procurorul de legătură poate contacta direct autorităţile competente din Republica Moldova.
    7. Eurojust va depune tot efortul pentru a pune la dispoziţia procurorului de legătură facilitaţi suficiente, care includ folosirea spaţiului şi serviciilor de telecomunicaţii, ţinând cont de limitele infrastructurii şi bugetului Eurojust. Eurojust poate solicita rambursarea unora sau tuturor cheltuielilor pe care le face prin punerea la dispoziţie a acestor facilităţi. Totuşi, nu se va solicita rambursarea nici a unor cheltuieli în cazul în care Eurojust postează un magistrat de legătură şi facilităţi similare îi sînt acordate acestuia. Toate detaliile despre acordarea facilităţilor şi rambursarea cheltuielilor vor fi convenite între autorităţile competente ale Rrepublicii Moldova şi Eurojust înainte de detaşarea procurorului de legătură la Eurojust.
    8. Documentele de serviciu ale procurorului de legătură sunt inviolabile de către Eurojust.
Articolul 6
Magistratul de legătură al Eurojust
    În vederea facilitării cooperării judiciare cu Republica Moldova în cazurile în care Eurojust acordă asistenţă şi în conformitate cu prevederile art.27a al.1 al Deciziei Eurojust, Părţile pot decide detaşarea unui Magistrat de legătură al Eurojust în Republica Moldova. Totuşi, Eurojust poate intra în negocierea unui Acord referitor la postarea Magistratului de legătură al Eurojust în Republica Moldova, numai după primirea acordului Consiliului Uniunii Europene referitor la aceasta.
Articolul 7
Punctul de Contact pentru Eurojust
    1. Republica Moldova desemnează sau numeşte cel puţin un punct de contact pentru Eurojust, din cadrul autorităţii competente din Republica Moldova. Despre aceasta Eurojust este informat în mod corespunzător.
    2. Republica Moldova desemnează unul din punctele sale de contact drept corespondent naţional al Republicii Moldova pe probleme legate de terorism.
Articolul 8
Întîlnirile operaţionale si strategice
    1. Procurorul de legătură, asistentul acestuia şi alte persoane din cadrul autorităţilor competente ale Republicii Moldova, inclusiv punctul de contact pentru Eurojust, pot participa la întâlniri operaţionale şi strategice, la invitaţia Preşedintelui Colegiului şi cu aprobarea membrilor naţionali în cauză.
    2. Membrii naţionali, adjuncţii şi asistenţii lor, Directorul Administrativ şi personalul Eurojust pot de asemenea să participe la întâlnirile organizate de procurorul de legătură sau alte autorităţi competente ale Republicii Moldova, inclusiv de punctul de contact cu Eurojust.
Articolul 9
Schimbul de informaţii
    1. În conformitate cu acest Acord, Părţile pot face schimb de toate informaţiile care sunt corespunzătoare, relevante şi nu excesive, pentru a realiza scopul prezentului Acord, astfel cum este prevăzut în art.2.
    2. Partea solicitantă notifică cealaltă Parte despre scopul pentru care se solicită informaţia. În caz de transfer imediat de informaţii, Partea care furnizează informaţia trebuie să notifice cealaltă Parte despre scopul pentru care informaţia este furnizată.
    3. Partea care furnizează informaţiile poate impune restricţii de utilizare a informaţiilor furnizate. Aceasta include, de asemenea, posibile restricţii de acces, restricţii pentru transmitere mai departe şi pentru ştergere sau distrugere. Notificarea poate, de asemenea, să fie dată la o etapă ulterioară, atunci când nevoia de astfel de restricţii devine evidentă după transfer.
    4. Părţile vor păstra o înregistrare a transmiterilor şi a primirii datelor comunicate în temeiul prezentului Acord, cu indicarea temeiului transmiterii.
Articolul 10
Canale de transmitere
    1. Informaţiile vor fi schimbate:
    a) între procurorul de legătură şi Membrii Naţionali sau Colegiu, sau
    b) dacă nu este numit un Procuror de legătură sau nu este disponibil, între Punctul de contact pentru Eurojust şi Membrul Naţional în cauză sau Colegiu, sau
    c) dacă Eurojust a detaşat un magistrat de legătură în Republica Moldova, între Magistratul de legătură Eurojust şi autoritatea competentă din Republica Moldova.
    Procurorul de legătură sau/şi punctul de contact pentru Eurojust se asigură că autoritatea competentă de investigarea sau/şi urmărirea penală a cazului este corespunzător implicată.
    2. Părţile nu sunt limitate de a conveni la folosirea altor canale pentru schimbul de informaţii, în cazuri particulare.
    3. Ambele părţi trebuie să se asigure că reprezentanţii săi sunt autorizaţi să facă schimb de informaţii la nivelul corespunzător şi sunt verificaţi adecvat.
Articolul 11
Confidenţialitatea şi protecţia datelor
    1. Părţile conştientizează faptul că furnizarea şi prelucrarea adecvată a datelor cu caracter personal pe care o dobândesc unul de la altul este de o importanţă critică pentru a păstra încrederea la implementarea acestui Acord.
    2. Părţile trebuie să asigure un nivel de protecţie a datelor cu caracter personal transmise de altă Parte cel puţin echivalent cu cel rezultat din aplicarea principiilor Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare la aceasta, şi principiile prevăzute de Decizia Eurojust şi Regulile de Procedură ale Eurojust privind Protecţia Datelor.
    3. Luând în consideraţie datele cu caracter personal schimbate potrivit Acordului, părţile trebuie să asigure ca:
    a) datele cu caracter personal să fie corect prelucrate;
    b) datele cu caracter personal furnizate să fie corespunzătoare, relevante şi nu excesive în raport cu scopul specific solicitării sau transferării prevăzute în art. 9 (2);
    c) datele cu caracter personal să fie păstrate numai pentru timpul necesar scopului pentru care datele au fost furnizate sau ulterior prelucrate în conformitate cu prezentul Acord;
    d) datele cu caracter personal posibil inexacte să fie aduse în atenţia Părţii destinatare la timp în scopul luării de măsuri corespunzătoare de corectare; şi
    e) orice date personale inexacte sau incorecte vor fi corectate sau şterse la timp.
Articolul 12
Transmiterea unor categorii speciale de date cu caracter personal
    1. Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice sau religioase sau alte credinţe, calitatea de membru al unui sindicat sau date referitor la sănătatea şi viaţa sexuală pot fi furnizate numai dacă sunt strict necesare pentru un anumit scop prevăzut de art. 2 al acestui Acord. Părţile pot decide să aplice regim similar transmiterii şi altor categorii de date personale.
    2. Părţile trebuie să ia măsuri de garanţie adecvate, în special măsuri de securitate potrivite, cu scopul de a se conforma cu sensibilitatea categoriilor de date cu caracter personal menţionate la alineatul 1.
Articolul 13
Dreptul de a accesa date cu caracter personal
    1. Subiectul datelor personale vizat va avea dreptul la accesarea datelor cu caracter personal transmise conform acestui Acord. Accesul este exercitat în conformitate cu legea aplicabilă părţii căreia îi este invocată cererea. Acea parte va asigura ca decizia ei să fie comunicată persoanei vizate la timp. Accesul la datele cu caracter personal va fi interzis dacă acest acces poate să prejudicieze:
    a) scopul prelucrării;
    b) investigaţiile sau urmărirea condusă de autorităţile competente în Republica Moldova sau de către autorităţile competente în Statele Membre în care Eurojust asistă;
    c) drepturile şi libertăţile părţilor terţe.
    2. Partea căreia i-a fost invocată cererea îi va da celeilalte părţi ocazia de a-şi exprima opinia referitor la existenţa unor motive de a refuza accesul prevăzut la alineatul 1.
   3. Acest articol nu prejudiciază careva drepturi pe care o persoană le poate avea în conformitate cu legea aplicabilă părţii furnizoare pentru eliberarea de informaţii de la acea parte sau a altor măsuri corespunzătoare.
Articolul 14
Dreptul la corectare, blocare şi ştergere
a datelor cu caracter personal

    1. Subiectul datelor personale vizat va avea dreptul să solicite Părţii care a prelucrat datele referitor la el/ea potrivit acestui Acord să corecteze, să blocheze sau să şteargă acele date dacă sunt incorecte sau incomplete sau dacă colectarea lor, ulterioara procesare sau păstrarea contravine acestui Acord sau regulilor aplicabile părţilor.
    2. În cazul în care o parte devine conştientă, fie prin intermediul cererii persoanei vizate, fie prin notificarea din partea Părţii furnizoare sau printr-o altă modalitate că informaţia pe care a primit-o de altă parte este incorectă, va lua toate măsurile necesare pentru a o proteja de utilizarea eronată a acesteia, care poate include completarea, ştergerea sau corectarea acestei informaţii.
    3. În cazul în care o parte devine conştientă că informaţia pe care o posedă cauzează o nesiguranţă semnificativă referitor la exactitatea informaţiei primite potrivit acestui Acord, sau evaluarea efectuată de o altă parte referitor la exactitatea informaţiei sau siguranţa sursei, va informa despre aceasta cealaltă parte.
Articolul 15
Timpul-limită pentru păstrarea datelor cu caracter personal
    Datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate numai pentru perioada necesară pentru atingerile scopului acestui Acord sau pentru scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior procesate potrivit articolului 2 al acestui Acord.
Articolul 16
Securitatea informaţională
    Părţile garantează că măsurilor tehnice şi aranjamentele organizaţionale necesare sunt utilizate pentru a proteja datele personale primite în baza acestui Acord împotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, pierderilor accidentale sau divulgarea neautorizată, alterarea, accesul sau prin altă modalitate neautorizată de procesare. Părţile în particular garantează că pot accesa datele personale doar persoanele autorizate.
Articolul 17
Transmiterea ulterioară a informaţiei
    Părţile nu vor comunica nici o informaţie transmisă de cealaltă Parte către state sau organe terţe fără consimţămîntul ultimei şi fără garanţii corespunzătoare referitoare la protecţia datelor personale.
Articolul 18
Responsabilitatea
    1. Republica Moldova este pasibilă de răspundere, în conformitate cu legislaţia sa naţională, pentru orice pagube cauzate persoanei ca rezultat a unei erori juridice sau faptice în informaţia schimbată cu Eurojust. Republica Moldova nu va pretinde că Eurojust a transmis date incorecte pentru a se eschiva de la răspundere în baza legislaţiei sale naţionale faţă de o parte vătămată.
    2. Fără încălcarea art.24 al Deciziei Eurojust, dacă erori juridice sau faptice au avut loc ca rezultat al informaţiei eronate transmise de către Eurojust sau de unul din Statele Membre ale Uniunii Europene sau de către un stat sau organ terţ, Eurojust este obligat să repare, în baza cererii, compensaţia prevăzută în alineatul 1, în afară de cazul cînd informaţia a fost utilizată prin încălcarea acestui Acord. Dispoziţia acestui alineat la fel se aplică cînd au avut loc erori juridice sau faptice ca rezultat a unei greşeli din partea Eurojust sau a unui Stat Membru al Uniunii Europene sau a unui stat sau organ terţ de a respecta obligaţiile sale.
    3. În cazul în care Eurojust este obligat să achite unui Stat Membru al Uniunii Europene, stat sau organ terţ, suma prevăzută ca compensaţie pentru daune părţii vătămate, iar pagubele sunt din motivul neputinţei Republicii Moldova de a se isprăvi cu obligaţiile sale în baza acestui Acord, Republica Moldova este obligată de a rambursa la cerere sumele pe care Eurojust le-a achitat unui Stat Membru al Uniunii Europene sau unui stat sau organ terţ pentru a-şi onora obligaţiile sale.
    4. Părţile nu trebuie să solicite reciproc achitarea compensaţiilor pentru daunele enumerate la alineatele 2 şi 3 în măsura în care mărimea compensaţiilor pentru daune a fost prescrisă ca pedeapsă, mărire sau alte daune necompensatoare.
Articolul 19
Consultări periodice
    1. Părţile trebuie periodic, cel puţin o dată în an, să facă schimb de opinii, asupra implementării şi evoluţiei de viitor în materie de protecţie a datelor şi securităţii informaţiei.
    2. În acest scop ofiţerul de protecţie a datelor al Eurojust şi autoritatea de protecţie a datelor din Republica Moldova îşi vor raporta reciproc, minimum o dată în an, asupra implementării prevederilor de protecţie a datelor din Acord şi, în special, asupra evoluţiilor şi activităţilor autorităţii independente naţionale de Protecţie a Datelor.
    3. În caz de necesitate, problemele identificate de Părţi în urma acestor consultări cu referire la protecţia datelor vor fi raportate mecanismului corespunzător de supraveghere şi, în special, Autorităţii Comune de Supraveghere a Eurojust.
Articolul 20
Monitorizarea implementării
    1. În scopul monitorizării implementării prezentului Acord, Părţile efectuează o revizuire anuală comună a implementării acestuia.
    2. Orice probleme identificate de către Părţi în contextul acestor revizuiri se examinează în comun de către Părţi.
Articolul 21
Respectarea implementării
    Executarea şi implementarea prezentului Acord de către Părţi trebuie să fie respectate în conformitate cu legea şi procedura lor aplicabilă. Părţile trebuie să utilizeze organele respective administrative, judiciare sau de control care vor asigura un nivel adecvat pentru independenţa procesului de respectare.
Articolul 22
Cheltuielile
    Fără încălcarea art.5 al.7, nici o Parte nu va face nici o plângere pecuniară contra altei Părţi pentru cheltuielile ce ţin de executarea Acordului. Dacă cheltuieli extraordinare apar din executarea acestui Acord, Părţile pot să se consulte cu privire la determinarea modului în care acestea vor fi acoperite.
Articolul 23
Soluţionarea conflictelor
    1. La cererea uneia dintre ele, Părţile trebuie să se întrunească prompt pentru a rezolva orice conflict cu privire la implementarea sau aplicarea prezentului Acord sau orice altă întrebare ce afectează relaţia dintre ele.
    2. Dacă conflictul cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord nu poate fi soluţionat, Părţile trebuie să negocieze asupra problemei concrete.
Articolul 24
Modificările
    1. Acordul poate fi modificat prin consimţământul reciproc dintre Părţi în formă scrisă în orice moment. Asemenea modificare va intra în vigoare după ce Părţile vor primi ultima notificare scrisă una către alta asupra completării cerinţelor şi procedurilor interne corespunzătoare.
    2. Părţile trebuie să se consulte referitor la modificarea prezentului Acord la solicitarea oricărei dintre părţi.
Articolul 25
Încetarea Acordului
    1. Prezentul Acord poate înceta la solicitarea oricărei dintre Părţi, prin notificarea scrisă cu trei luni în prealabil.
    2. În cazul încetării, Părţile vor conveni asupra continuităţii utilizării şi depozitării informaţiei care a fost deja comunicată. În caz contrar, oricare dintre cele două Părţi este în drept să solicite ca informaţia care a fost comunicată să fie distrusă.
Articolul 26
Aplicarea teritorială
    Aplicarea prezentului Acord referitor la acel teritoriu al Republicii Moldova asupra căruia Guvernul Republicii Moldova nu exercită control efectiv va începe din moment ce Republica Moldova va asigura implementarea completă şi executarea corespunzătoare a prezentului Acord şi pe acest teritoriu.
Articolul 27
Intrarea în vigoare
    Din moment ce Părţile au îndeplinit cerinţele legale interne, ele vor notifica reciproc în scris despre finisarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise.
    Întocmit în Haga, Olanda, la data de zece iulie anul două mii paisprezece, în duplicat în limbile română şi engleză, fiecare text fiind egal autentic.

    Pentru Republica Moldova                         Pentru Eurojust

    _______________________                        ______________________
    Corneliu GURIN                                         Michèle CONINSX
    Procurorul General                                      Preşedintele Eurojust