OMAIAM120/2015
ID intern unic:  359541
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 120
din  17.06.2015
cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor
de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 1102
    MODIFICAT
   
OMAIA65 din 25.03.16, MO100-105/15.04.16 art.541
   
OMAIA35 din 24.02.16, MO59-67/18.03.16 art.404
    OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059
    OMAIA166 din 04.09.15, MO254-257/11.09.15 art.1702


    În scopul implementării componentei „Compensaţii pentru susţinerea vînzărilor” a Acordului, încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială, privind finanţarea adiţională a Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), în valoare de 12 milioane de dolari SUA, pentru susţinerea financiară a producătorilor de fructe şi struguri, care au fost afectaţi de restricţiile impuse de Federaţia Rusă la export,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014, conform anexei.
    2. Se instituie Comisia centrală pentru examinarea dosarelor de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri în următoarea componenţă:
    Iurie Ușurelu             –    viceministrul agriculturii şi industriei
                                          alimentare, preşedinte al comisiei;
membrii comisiei:
    Mihai Suvac             –   şef Direcţie politici de producţie şi reglementări
                                         de calitate a produselor vegetale;
    Petru Avasiloaie        –   şef Direcţie politici de piaţă în sectorul vitivinicol;
    Ala Pînzari                –   şef Direcţie finanţe şi buget;
    Mihai Butucel            –   şef Direcţie juridică şi armonizarea legislaţiei;
    Dumitru Muntean      –   director Oficiul Naţional a Viei şi Vinului;
    Galina Petrachi          –   şef Direcţie administrare şi control,
                                          Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură;
    Iurie Fala                   –   director executiv Asociaţia Producătorilor şi
                                          Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”;
    Sergiu Zabolotnîi        –  director executiv Asociaţia Producătorilor
                                          şi Exportatorilor Strugurilor din Moldova;
secretariatul comisiei:
    Vasile Şarban            –   şef Serviciul produse horticole, Direcţia politici
                                          de producţie şi reglementări de calitate a produselor
                                          vegetale;
    Vitalie Cosnicean       –   consultant principal, Direcţia politici de piaţă în
                                          sectorul vitivinicol.
    [Pct.2 modificat prin OMAIA65 din 25.03.16, MO100-105/15.04.16 art.541]
    3. Comisia centrală va asigura examinarea, în termenele stabilite, a dosarelor de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri şi va aproba finanţarea acestora.
    4. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                 Ion SULĂ

    Nr. 120. Chişinău, 17 iunie 2015.

Anexă
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 120 din 17.06.2015

REGULAMENT
privind modul de acordare a sprijinului financiar
producătorilor de fructe şi struguri
pentru recolta anului 2014
    1. Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014 (în continuare - Regulament) stabileşte modul de acordare a sprijinului financiar, cerinţele faţă de persoanele care pot solicita acordarea acestuia, categoriile de produse pentru care se alocă şi procedura de plată a compensaţiei respective.
    2. Regulamentul se aplică producătorilor de fructe şi struguri, persoane fizice şi juridice, care deţin în proprietate şi/sau în folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun şi/sau plantaţii viticole cu soiuri pentru vin pe rod, ce nu depăşesc fiecare 15 ha, confirmate în modul stabilit la punctul 12 lit. d) din prezentul Regulament (în continuare – producător).
    3. Se consideră eligibili pentru acordarea sprijinului financiar:
    1) producătorii de mere şi prune, care au depus cereri de acordare a compensaţiilor conform prevederilor Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 24.09.2014, pentru suprafaţa menţionată la punctul 2 al prezentului Regulament şi nu au beneficiat de sprijinul respectiv;
    2) persoanele fizice, producători de mere şi prune, care au livrat fructele menţionate la procesare, în baza actelor de achiziţie, în termenele stabilite în Regulamentul nominalizat la subpunctul 1);
    3) producătorii de struguri de soiuri pentru vin, persoane fizice şi juridice.
    4. Sprijinul financiar se stabileşte în dolari SUA, care se acordă în MDL, la cursul de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA, utilizat în procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2015, în mărime de 19,3 lei pentru 1 dolar SUA.
    5. Sprijinul financiar se acordă:
    1) pentru următoarele specii de fructe:
    a) mere, soiuri de vară şi toamnă, cu recolta medie nu mai mult de 40 t/ha;
    b) prune, soiuri timpurii, cu recolta medie nu mai mult de 18 t/ha;
    2) pentru viţa de vie, cu recolta medie nu mai mult de 12 t/ha:
    a) soiuri de struguri pentru vin, specia „Vitis Vinifera” (soiuri europene);
    b) soiuri de struguri pentru produse alimentare, specia „Vitis Labrusca” (de tip „Isabella”).
    6. Mărimea sprijinului financiar pentru:
    1) producătorii de fructe este de:
    a) 1,93 lei (0,1 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de mere livrate întreprinderilor de procesare;
    b) 1,35 lei (0,07 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de prune livrate întreprinderilor de procesare;
    2) producătorii de struguri de soiuri pentru vin este de:
    a) 1,54 lei (0,08 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de struguri de soiuri europene livraţi la întreprinderile de procesare pînă la data de 15.11.2014.
    b) 0,77 lei (0,04 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de struguri de soiuri de tip „Isabella”, livraţi la întreprinderile de procesare pînă la data de 01.11.2014.
    7. În cazul cînd la procesare au fost livraţi struguri ca amestec de soiuri europene, mărimea sprijinului financiar se stabileşte conform pct. 6 alin. 2) lit. b) din prezentul Regulament.
    8. Sprijinul financiar se acordă producătorilor de fructe şi struguri, menţionaţi la pct. 2 din prezentul Regulament, care au livrat materii prime la întreprinderile de procesare a fructelor şi legumelor (fabrici de conserve), unităţile vinicole şi prin intermediul colectorilor, listele cărora sunt expuse în anexele 1, 2, 3 şi 4 la prezentul Regulament.
    9. Acordarea sprijinului financiar se efectuează prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare - AIPA).
   10. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, vor crea, pînă la 31 iulie 2015, comisii speciale, în a căror componenţă vor fi incluşi primarul localităţii – preşedinte al comisiei, secretarul consiliului – secretar al comisiei, inginerul cadastral şi un reprezentant din partea producătorilor agricoli.
    11. Cererea de solicitare a sprijinului financiar, în cazul producătorilor de fructe şi struguri eligibili conform punctului 3, subpunctele 2) și 3) ale prezentului Regulament, se depune de către producător la comisia specială în perioada 1-31 august 2015.
    12. Dosarul de acordare a sprijinului financiar va conţine următoarele documente obligatorii:
    a) cererea de acordare a sprijinului financiar, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul Regulament;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 6 la prezentul Regulament;
    c) certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti sau buletinului de identitate pentru persoane fizice, după caz;
    [Pct.12 lit.c) modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
    d) certificatul eliberat de primăria pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate plantaţiile pomicole şi viticole pentru care se solicită sprijinul financiar, semnat de primarul localităţii şi inginerul cadastral, conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul Regulament;
    e) registrul facturilor, actelor de achiziţii, după caz, conform modelului din anexa nr. 8 la prezentul Regulament;
    f) factură fiscală, factura, actul de achiziţie a mărfurilor, după caz;
    g) certificatul de atribuie a contului bancar.
    13. În cazul cînd producătorii de fructe şi struguri au livrat producţia la procesare prin intermediul colectorilor (intermediarilor), aceştia vor indica în cererea de solicitare a sprijinului financiar datele despre colectori – denumirea, adresa juridică, codul fiscal sau codul personal. Pentru categoria respectivă de solicitanţi, vor fi admise documentele menţionate la pct.12, lit. f) eliberate de colectori sau prezentate de către producători colectorilor.
    14. Documentele obligatorii vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar de solicitare a sprijinului financiar de către solicitant, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă prezentată în copie va fi aplicată ştampila şi semnătura solicitantului, cu menţiunea „conform originalului”. Solicitanţii de compensaţii vor depune separat cererilie de solicitare a sprijinului financiar pentru comercializarea merelor, prunelor şi strugurilor.
    15. Comisia specială va examina dosarele depuse de producători în termen de 5 zile de la data prezentării acestora. În cazul lipsei a cel puţin a unui document obligatoriu prevăzut la pct. 12 din prezentul Regulament, comisia specială va refuza acceptarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar.
    16. Refuzul dosarului de solicitare a sprijinului financiar se comunică solicitantului de către comisia specială, în scris, în termen de 5 zile de la data examinării dosarului.
    17. Decizia de refuz poate fi contestată, în termen de 5 zile de la data comunicării, la Comisia centrală de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar (în continuare – Comisia centrală de examinare), instituită prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – Minister).
   18. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar, însoţite de actul de predare-primire a acestora (conform modelului din anexa nr. 9), se depun de către comisiile speciale, pînă la 7 septembrie 2015, la secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA în a cărei rază teritorială se află acestea.
    19. Secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA, în termen de 15 zile, vor asigura introducerea dosarelor în Registrul electronic al AIPA, precum şi transmiterea acestora către Direcţia administrare şi control a AIPA (sediul central).
    20. Dosarele de acordare a sprijinului financiar, însoţite de raportul centralizator modelul căruia este expus în anexa nr. 10 la prezentul Regulament, se prezintă de către AIPA Comisiei centrale de examinare în termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepţionării acestora în cadrul AIPA (sediul central). Actele menţionate pentru producătorii de mere şi prune, indicaţi al punctul 3 subpunctul 1), vor fi prezentate în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
    21. Comisia centrală de examinare se constituie din 9 membri: 5 reprezentanţi ai Ministerului, cîte un reprezentant al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi al AIPA şi 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.
    22. Secretariatul Comisiei centrale de examinare va fi asigurat de către reprezentanţii Direcţiei politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale şi Direcţiei politici de piaţă în sectorul vitivinicol ale Ministerului.
    23. Şedinţele Comisiei centrale de examinare se consideră deliberative dacă la aceasta participă cel puţin 2/3 din membrii desemnaţi.
    24. Deciziile Comisiei centrale de examinare se adoptă cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă.
   25. Comisia centrală de examinare va efectua examinarea actelor prezentate de către AIPA în termen de 5 zile lucrătoare şi va aproba, în conformitate cu mărimea sprijinului prevăzut la punctul 6 al prezentului Regulament, finanţarea acestora printr-un proces-verbal de autorizare a plăţilor, reflectată într-un borderou generalizator, conform modelului indicat în anexa nr. 11 la prezentul Regulament. Actele de acordare a sprijinului pentru producătorii de mere şi prune, eligibili conform punctului 3 subpunctul 1) al prezentului Regulament, vor fi examinate de Comisia Centrală într-un termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului nominalizat.
    26. În cazul în care valoarea totală a dosarelor autorizate va depăşi valoarea totală a sprijinului financiar acordat de Banca Mondială, autorizarea plăţilor se va efectua prin aplicarea unui coeficient, determinat prin raportarea soldului disponibil al sprijinului financiar acordat de Banca Mondială la valoarea totală a dosarelor autorizate. Pentru cererile depuse în condiţiile punctului 3 subpunctul 1) al prezentului Regulament, coeficient nu va fi aplicat.
    27. Un exemplar al procesului-verbal şi al borderoului generalizator se prezintă în termen de 2 zile lucrătoare la AIPA, iar al doilea exemplar se depune spre arhivare la Secţia logistică şi tehnologii informaţionale (Cancelaria) din cadrul Ministerului.
    28. Dosarele de acordare a sprijinului financiar se autorizează spre plată de către Comisia centrală de examinare în ordinea cronologică a înregistrării acestora în programul electronic al AIPA.
    29. Dosarele de acordare a sprijinului financiar în care au fost constatate abateri de la cerinţele stabilite de prezentul Regulament se resping de către Comisia centrală de examinare şi se restituie către AIPA, în baza unui proces-verbal, pentru informarea solicitantului.
    30. AIPA, în termen de 5 zile, notifică producătorii ai căror dosare de acordare a sprijinului financiar au fost respinse.
    31. AIPA, în termen de 15 zile lucrătoare, în baza procesului-verbal de autorizare a plăţilor întocmit de Comisia centrală de examinare, va asigura perfectarea documentelor privind transferul sprijinelor financiare la contul bancar al solicitantului, cu transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care va asigura efectuarea transferului respectiv.
    32. Responsabili de corectitudinea şi temeinicia datelor din dosarul de solicitare a sprijinului financiar sînt producătorii agricoli solicitanţi de sprijin financiar şi comisiile speciale, iar de corectitudinea distribuirii sprijinului financiar către producătorii acceptaţi în baza procesului-verbal de autorizare a plăţilor întocmit de Comisia centrală de examinare – AIPA.
    33. Dosarele de acordare a sprijinului financiar se păstrează în arhiva AIPA termen de 3 ani.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMAIA35 din 24.02.16, MO59-67/18.03.16 art.404]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMAIA166 din 04.09.15, MO254-257/11.09.15 art.1702]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OMAIA35 din 24.02.16, MO59-67/18.03.16 art.404]
    [Anexa nr.4 în redacția OMAIA166 din 04.09.15, MO254-257/11.09.15 art.1702]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10a

    anexa nr.10b

    anexa nr.11a

    anexa nr.11b