HGM408/2015
ID intern unic:  359711
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 408
din  16.06.2015
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 471
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213 


    NOTĂ:
   
în tot textul anexelor, cuvîntul „adecvarea” se substituie cu cuvintele „Capacitatea de a corespunde cerințelor” prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    în tot textul hotărîrii și al anexelor:
    cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „darea în folosință”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „punerea în funcțiune”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    În tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
    În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi poziţiei 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va aproba planul de acţiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu excepţia punctelor 65, 94, 96, 128-132, 136-139 şi 154-158, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
    [Pct.3 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    4. Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare care îndeplinesc prevederile reglementărilor de metrologie legală aplicabile acestora înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotarîri, pînă la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor de model.
    5. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:
    [Pct.5 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    1) se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare cu marca de conformitate SM (în continuare – marca SM), aplicată conform prevederilor prevăzute în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca SM în situaţia în care evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi mijloc de măsurare a mărcii SM şi a marcajului CE;
    3) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică suplimentar mărcii SM;
    4) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității;
    [Pct.5 subpct.4) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică și organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare vor întocmi certificate de examinare de tip;
    [Pct.5 subpct.5) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.
    [Pct.5 subpct.6) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6. Obligațiile şi răspunderea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață și date în folosință cu marca SM corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru mijloacele de măsurare cu marcajul CE.
    7. Institutul Naţional de Metrologie va elabora, în termen de 18 luni de la data publicării prezentei hotărîri, norme de metrologie legale pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare ce fac obiectul prezentei hotărîri aflate în exploatare şi le va prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii spre aprobare.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Stephane Christophe Bride

    Nr. 408. Chişinău, 16 iunie 2015.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.408
din 16 iunie 2015


REGLEMENTAREA TEHNICĂ
privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
    Prezenta Reglementare tehnică transpune parţial Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), text cu relevanţă pentru SEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (în continuare – Reglementare tehnică) stabilește cerințele pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau dării lor în folosință pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate și siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare noi care, la introducerea lor pe piață, sînt fabricate de un producător înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mijloacelor de măsurare noi sau care au fost în folosinţă, importate din alte ţări.
    3. Controlul metrologic legal impune conformitatea cu cerințele esenţiale specificate în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    4. În domeniile de interes public supuse controlului metrologic legal se utilizează doar mijloacele de măsurare care respectă cerințele esenţiale.
    5. Compatibilitatea mijloacelor de măsurare la interferențele electromagnetice este parte integrantă a prezentei Reglementări tehnice și, din acest motiv, mijloacele de măsurare nu cad sub incidenţa cerințelor de compatibilitate prevăzute de Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.176).
    [Pct.5 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței este autoritatea responsabilă de supravegherea pieţei privind conformitatea cu cerinţele prescrise şi/sau declarate a produselor introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă. Pentru a împiedica introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare neconforme, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței cooperează cu organele vamale ale Republicii Moldova.
    7. Agenţii economici (producători, importatori, distribuitori) poartă responsabilitate pentru conformitatea mijloacelor de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică.
    8. Un importator sau un distribuitor este considerat producător, în sensul prezentei Reglementări tehnice, și este supus obligațiilor ce revin producătorului în conformitate cu capitolului VI din prezenta Reglementare tehnică atunci cînd introduce pe piață un mijloc de măsurare sub denumirea sau marca sa ori modifică un mijloc de măsurare deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică.
    9. Agenţii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție iau măsuri pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai mijloace de măsurare care sînt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    10. Evaluarea conformității mijlocului de măsurare este exclusiv obligația producătorului.
    11. Orice agent economic care introduce pe piață un mijloc de măsurare sub denumirea sau marca sa ori care modifică un mijloc de măsurare într-un mod care poate afecta respectarea prezentei Reglementări tehnice este considerat ca fiind producător și, prin urmare, îşi asumă obligațiile producătorului.
    12. Distribuitorii și importatorii sînt implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizînd acesteia toate informațiile necesare referitoare la mijlocul de măsurare, conform prevederilor actelor legislative în vigoare care reglementează activitatea de control de stat şi supravegherea pieţei.
    13. Mijloacelor de măsurare care intră pe piaţa Republicii Moldova vizate de prezenta Reglementare tehnică li se aplică normele privind supravegherea pieţei prevăzute de Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
    [Pct.13 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    14. Mijloacele de măsurare pot fi introduse pe piaţă numai dacă sînt depozitate în mod corespunzător şi utilizate în scopul pentru care au fost concepute sau dacă, în condiţii de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, nu pun în pericol sănătatea şi siguranţa persoanelor.
    15. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sînt efectuate de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate şi notificate în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136).
    16. Organismele de evaluare a conformităţii implicate în procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta Reglementare tehnică trebuie să corespundă cerinţelor obligatorii pentru organismele de evaluare a conformităţii stabilite în capitolele XIX, XX şi XXII din prezenta Reglementare tehnică.
    17. Dacă organismul de evaluare a conformităţii este acreditat conform cerinţelor prevăzute în standardele de referinţă, aprobate prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.
    18. Organismele de evaluare a conformităţii aplică procedurile de evaluare a conformităţii, fără a crea sarcini inutile pentru agenţii economici. Pentru a asigura egalitatea de tratament al agenţilor economici, consecvenţa în aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformităţii se realizează prin coordonare şi cooperare adecvate între organismele notificate.
Capitolul II
DOMENIUL DE APLICARE ŞI TERMINOLOGIA
    19. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie de volum (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa (MI-005), aparatele de cîntărit cu funcţionare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloace de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eşapament (MI-0l0).
    20. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează terminologia definită în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum şi termenii şi expresiile de mai jos cu următoarele semnificaţii:
    [Pct.20 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    mijloc de măsurare – orice dispozitiv utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare;
    subansamblu – dispozitiv material, menționat ca atare în anexele specifice mijloacelor de măsurare, care funcționează independent și care formează un mijloc de măsurare împreună cu alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc de măsurare cu care este compatibil;
    verificare metrologică – modalitate de control metrologic, executat prin procedura de evaluare a conformității, care are ca rezultat aplicarea marcajelor de verificare metrologică și/sau emiterea unui buletin de verificare metrologică;
    punere în funcțiune – prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;
    agent economic – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;
    rechemare – orice măsură întreprinsă în scopul de a returna un mijloc de măsurare care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;
    retragere – orice măsură întreprinsă în scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui mijloc de măsurare din lanțul de aprovizionare;
    document normativ – document care conţine specificaţii tehnice, adoptate de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (în continuare – OIML), ale cărui referinţe sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova împreună cu lista acelor părţi din document a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul III
APLICABILITATEA LA SUBANSAMBLURI
    21. În cazul în care există anexe specifice ce stabilesc cerinţele esenţiale pentru subansambluri, prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică acestor subansambluri.
    22. Evaluarea conformității subansamblurilor se realizează în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică. Dacă subansamblurile sînt puse la dispoziție pe piață separat și independent de un mijloc de măsurare, evaluarea conformității se realizează independent de mijlocul de măsurare în cauză.
Capitolul IV
CERINŢE ESENŢIALE
    23. Un mijloc de măsurare trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică.
    24. Pentru utilizarea corectă a mijlocului de măsurare, informaţiile menţionate în anexa nr.1 sau în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie furnizate în limba de stat.
Capitolul V
PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ
ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
    25. Mijloacele de măsurare sînt puse la dispoziție pe piață și/sau sînt date în folosință numai dacă îndeplinesc cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    26. Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească dispozițiile de Reglementare a dării sale în folosință, care sînt justificate de condițiile climatice locale. Într-un astfel de caz, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, se stabilesc limitele de temperatură inferioare şi superioare, corespunzătoare celor din tabelul 1 al anexei nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, condițiile de umiditate (cu sau fără condensare), precum și dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spațiu închis sau în spațiu deschis.
    27. Dacă pentru un mijloc de măsurare sînt definite diferite clase de precizie:
    1) anexele specifice mijloacelor de măsurare stabilesc, la punctul „Punerea în funcțiune”, clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicații specifice;
    2) în toate celelalte cazuri, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, se stabilesc clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicațiile specifice din cadrul claselor definite, cu condiția că se permite utilizarea tuturor claselor de precizie.
    28. În sensul punctului 27 din prezenta Reglementare tehnică, dacă proprietarul doreşte, pot fi utilizate mijloace de măsurare de o clasă de precizie superioară.
    29. La tîrguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, este permisă expunerea mijloacelor de măsurare neconforme cu prezenta Reglementare tehnică, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar că aceste mijloace nu sînt conforme și că ele nu pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau date în folosință înainte de aducerea lor în conformitate.
Capitolul VI
OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR
    30. La introducerea mijloacelor de măsurare pe piață și/sau punerea în funcțiune, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare din prezenta Reglementare tehnică.
    31. Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică sau dispun efectuarea acestei proceduri.
    32. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică prin procedura de evaluare a conformității, producătorii emit o declarație de conformitate și aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar.
    33. Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.
    34. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare și modificările standardelor armonizate, documentelor normative sau altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui mijloc de măsurare, se iau în considerare.
    35. Producătorii, avînd în vedere funcționarea unui mijloc de măsurare, testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plîngerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și, după caz, țin un registru de plîngeri, precum și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    36. Producătorii se asigură că mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    37. Producătorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Datele de contact sînt comunicate într-o limbă uşor de înţeles pentru utilizatorii finali şi autorităţile de supraveghere a pieţei.
    38. Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piață este însoțit de o copie a declarației de conformitate, precum și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare și inteligibile.
    39. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. Dacă mijlocul de măsurare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Ministerul Economiei și Infrastructurii sau Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    40. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii sau a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează acestora toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, în limba de stat, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Capitolul VII
REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI
    41. Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.
    42. Obligațiile stabilite în punctul 30 din prezenta Reglementare tehnică și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată în punctul 31 din prezenta Reglementare tehnică nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    43. Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
    1) să mențină declarația de conformitate și documentația tehnică la dispoziția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare;
    2) la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, să furnizeze toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare;
    3) să coopereze cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare vizate de mandatul lor.
Capitolul VIII
OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR
    44. Importatorii introduc pe piață numai mijloace de măsurare conforme.
    45. Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe piață și/sau înainte de punerea în funcțiune, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată în capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică a fost îndeplinită de către producător. Aceştia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de o copie a declarației de conformitate și de documentele necesare, precum și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la punctele 36 şi 37 din prezenta Reglementare tehnică.
    46. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl dă în folosință înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci cînd mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în acest sens.
    47. Importatorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    48. Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat.
    49. Importatorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică.
    50. Importatorii testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plîngerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și țin un registru în această privință, informînd distribuitorii cu privire la orice astfel de activitate de supraveghere.
    51. Importatorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    52. Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate la dispoziția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acesteia, la cerere.
    53. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare, în limba de stat, şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Capitolul IX
OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORILOR
    54. În cazul în care pun la dispoziție pe piață și/sau dau în folosință un mijloc de măsurare, distribuitorii acționează сu precauţie în vederea respectării cerinţelor din prezenta Reglementare tehnică.
    55. Înainte de a pune la dispoziție pe piață un mijloc de măsurare și/sau înainte de a-l da în folosință, distribuitorii verifică dacă mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de declarația de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la punctele 36, 37 şi 47 din prezenta Reglementare tehnică.
    56. Dacă distribuitorul consideră că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziție mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl dă în folosință înainte ca el să fie adus în conformitate şi informează producătorul sau importatorul şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atunci cînd mijlocul de măsurare prezintă un risc.
    57. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică.
    58. Distribuitorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziție pe piață sau l-au dat în folosință nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. Distribuitorii informează imediat Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței despre mijlocul de măsurare care prezintă un risc, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    59. Distribuitorii, la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
Capitolul X
IDENTIFICAREA AGENŢILOR ECONOMICI
    60. Agenţii economici transmit, la cerere, către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței datele de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat un mijloc de măsurare;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un mijloc de măsurare.
    61. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la punctul 60 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și timp de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare.
Capitolul XI
PREZUMȚIA DE CONFORMITATE A MIJLOACELOR
DE MĂSURARE
    62. Mijloacele de măsurare care sînt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori cu părți ale acestora sînt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare  vizate de acele standarde sau părți ale acestora.
    [Pct.62 în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
   
621. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la pct. 62, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al Ministrului Economiei și Infrastructurii și Infrastructurii, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.621 introdus prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    63. Mijloacele de măsurare care sînt conforme cu părți ale documentelor normative, a căror listă se aprobă de Ministerul Economiei și Infrastructurii şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe baza referinţelor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sînt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele părți ale documentelor normative.
    64. Un producător poate alege să utilizeze orice soluție tehnică ce respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică. Pentru a beneficia de prezumția de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect soluțiile precizate în standardele armonizate şi în documentele normative prevăzute la punctele 62 şi 63 din prezenta Reglementare tehnică.
    65. În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la punctul 62 din prezenta Reglementare tehnică nu îndeplineşte integral cerinţele esenţiale din anexa nr. 1 şi din anexele specifice corespunzătoare la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Economiei și Infrastructurii sesizează Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi Reglementărilor tehnice, precum şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, expunînd motivele intervenţiei sale. Ministerul Economiei și Infrastructurii va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comisia Europeană.
Capitolul XII
PROCEDURILE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII
    66. Evaluarea conformității unui mijloc de măsurare cu cerințele esențiale aplicabile se realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformității prezentate în anexa specifică mijlocului de măsurare la prezenta Reglementare tehnică.
    67. Procedurile de evaluare a conformității sînt prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    68. Înregistrările şi corespondenţa referitoare la evaluarea conformităţii se întocmesc în limba de stat.
Capitolul XIII
DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
    69. Documentația tehnică descrie într-o manieră inteligibilă proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare și permite o evaluare a conformității sale cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică.
    70. Documentația tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor cerințe:
    1) definirea caracteristicilor metrologice;
    2) caracterul reproductibil al performanțelor metrologice ale mijloacelor de măsurare fabricate, atunci cînd acestea sînt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare;
    3) integritatea mijlocului de măsurare.
    71. Documentația tehnică include următoarele:
    1) descrierea generală a mijlocului de măsurare;
    2) desenele de proiectare și de fabricare, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    3) procedurile de fabricare, pentru a asigura o producție omogenă;
    4) dacă este cazul, descrierea dispozitivelor electronice, cu desene, scheme și diagrame de flux ale elementelor logice și informația generală despre caracteristicile și funcționarea programelor de calculator;
    5) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea informațiilor menționate la subpunctele 2), 3) și 4) din prezentul punct, inclusiv funcționarea mijlocului de măsurare;
    6) lista standardelor armonizate menţionate la punctul 62 şi/sau a documentelor normative menţionate la punctul 63 din prezenta Reglementare tehnică;
    7) descrierile soluțiilor adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale, în cazul în care nu s-au aplicat standardele armonizate, şi/sau documentelor normative menţionate la punctul 63 din prezenta Reglementare tehnică;
    8) rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor etc.;
    9) rezultatele încercărilor corespunzătoare, pentru a demonstra faptul că tipul și/sau mijloacele de măsurare îndeplinesc:
    a) cerințele prezentei Reglementări tehnice în condițiile de funcționare nominale declarate și cu expunere la perturbațiile de mediu specificate;
    b) specificațiile de durabilitate pentru contoarele de gaz, contoarele de apă și contoarele de energie termică, precum și pentru sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa;
    10) certificatele de examinare CE de tip sau certificatele de examinare CE de proiect cu privire la mijloacele de măsurare care includ părți identice cu cele din proiect.
    72. Producătorul precizează locurile unde s-au aplicat sigilii și marcaje.
    73. Producătorul indică cerințele de compatibilitate cu interfețele și subansamblurile.
Capitolul XIV
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
    74. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale, prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a fost demonstrată.
    75. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta Reglementare tehnică, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, se actualizează constant şi se redactează în limba de stat.
    76. În cazul în care un mijloc de măsurare intră sub incidența mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declarație de conformitate, se redactează o singură declarație de conformitate în conformitate cu aceste Reglementări. Declarația respectivă conține identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
    77. Prin redactarea declarației de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XV
PRINCIPIILE GENERALE ALE MARCAJULUI CE
ŞI MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR
    78. Conformitatea unui mijloc de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică este indicată prin prezența pe mijlocul de măsurare a marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar menţionat la punctul 83 din prezenta Reglementare tehnică.
    79. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat pe mijloacele de măsurare ce cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice.
    80. Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijloacelor de măsurare cu toate cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    81. Se interzice aplicarea pe mijloacele de măsurare a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte marcajul CE.
    82. Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului de conformitate CE sînt precizate în anexa nr. 14 la prezenta Reglementare tehnică.
    83. Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălțimea marcajului CE.
    84. Principiile generale ale marcajului CE se aplică şi marcajului metrologic suplimentar.
Capitolul XVI
NORME ŞI CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI
CE ŞI A MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR
    85. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuța cu date a acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinînd de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică pe documentele de însoţire sau pe ambalaj.
    86. Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, nu de subansambluri, care funcționează împreună, marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare.
    87. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca mijlocul de măsurare să fie introdus pe piață.
    88. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în timpul procesului de fabricare.
    89. Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE.
    90. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar sînt urmate de numărul de identificare al organismului notificat, dacă un astfel de organism este implicat în faza de control al producției, așa cum prevede anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    91. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.
    92. Numărul de identificare al organismului notificat implicat trebuie să nu poată fi șters sau îndepărtat fără a fi distrus.
    93. Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
Capitolul XVII
AUTORITATEA DE NOTIFICARE
    94. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părţi terțe în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    95. Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate.
    96. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de recunoaştere și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.
Capitolul XVIII
CERINŢE FAŢĂ DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE
RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR
DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
    97. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit toate cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.
    98. Ministerul Economiei și Infrastructurii:
    1) este abilitat cu funcţii care nu creează conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformităţii;
    2) funcţionează în aşa fel încît să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;
    3) asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de persoanele competente, altele decît cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformităţii;
    4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;
    5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează asigurarea securităţii naţionale, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;
    6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale în scop de recunoaştere şi supraveghere;
    7) este responsabil de stabilirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii, precum și de monitorizare a acestora.
    [Pct.98 subpct.7) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
Capitolul XIX
CERINŢE PRIVIND ORGANISMUL DE EVALUARE
A CONFORMITĂŢII NOTIFICAT
    99. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în standardele de referinţă aplicabile acestora, care se confirmă prin acreditare, în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    100. Organismul de evaluare a conformității trebuie să fie înființat conform cadrului legal în vigoare și trebuie să aibă personalitate juridică.
    101. Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de mijlocul de măsurare pe care îl evaluează.
    102. Organismul de evaluare a conformității care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale ce reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.
    103. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de mijloace de măsurare în scopuri personale.
    104. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică, în special, serviciilor de consultanţă.
    105. Organismul de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.
    106. Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes special pentru rezultatele acelor activităţi.
    107. Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sînt atribuite prin anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
    108. De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie:
    1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
    2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
    3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru mijloacele de măsurare în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    109. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
    110. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele:
    1) pregătire tehnică şi profesională solidă, care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
    2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate la prezenta Reglementare tehnică aplicabile, a documentelor normative şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;
    4) abilitatea necesară de a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
    111. Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
    112. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.
    113. Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcînd relaţia cu autorităţile de reglementare sau cu funcţie de supraveghere a pieţei. Drepturile de autor trebuie să fie protejate.
    114. Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante.
    115. În cazul în care organismul de evaluare a conformității subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate și informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în acest sens.
    116. Organismul de evaluare a conformității notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    117. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
    118. Organismul de evaluare a conformității notificat pune la dispoziția Ministerului Economiei și Infrastructurii documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XX
ORGANISMELE INTERNE ACREDITATE
    119. Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfășura activități de evaluare a conformității pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din Anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.119 în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    120. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată și distinctă a întreprinderii și să nu fie implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează.
    121. Organismul intern acreditat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
    1) este acreditat în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) organismul și personalul acestuia sînt identificabile din punctul de vedere al organizării și aplică metode de raportare în cadrul întreprinderii din care fac parte, ceea ce asigură imparțialitatea acestora față de organismul național de acreditare;
    3) nici organismul, nici personalul acestuia nu trebuie să fie responsabil de proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează și nu trebuie să se angajeze în vreo activitate care ar putea veni în conflict cu independența de apreciere sau integritatea lor în legătură cu activitățile de evaluare;
    4) organismul prestează servicii exclusive pentru întreprinderea din care face parte.
    122. Organismele interne acreditate nu se notifică de către Ministerul Economieiși Infrastructurii , precum şi nu se notifică Comisiei Europene, însă întreprinderea din care fac parte sau organismul național de acreditare furnizează Ministerului Economiei și Infrastructurii, la cerere, informațiile cu privire la acreditarea acestora.
Capitolul XXI
PROCEDURA DE NOTIFICARE
    123. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii se adresează cu o cerere la sediul organismului naţional de acreditare.
    124. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Economiei și Infrastructurii atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorităţii de reglementare în scopul de a fi notificat.
    125. Cererea este însoțită de documente care includ descrierea activităților de evaluare a conformității, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformității și a mijlocului sau mijloacelor de măsurare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.
    126. Documentele prezentate în vederea notificării sînt supuse examinării în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. După examinarea documentelor prezentate se ia decizia de acordare a notificării.
    127. Examinarea documentelor prezentate în vederea notificării se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.
Organismele de evaluare a conformităţii notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele care au stat la baza deciziei privind notificarea.
    128. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii pe care le-a recunoscut pentru îndeplinirea sarcinilor legate de modulele de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică, precum şi numerele de identificare atribuite anterior de Comisia Europeana şi publicate in conformitate cu punctul 132 din prezenta Reglementare tehnică.
    129. Ministerul Economiei și Infrastructurii aplica criteriile stabilite la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică pentru notificarea acestor organisme de evaluare a conformităţi.
    130. În cazul notificării unui organism de evaluare a conformităţi, Ministerul Economiei și Infrastructurii trebuie:
    1) să se asigure că organismul îndeplineşte în mod permanent criteriile stabilite la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică;
    2) să retragă o asemenea notificare în cazul în care constată ca organismul de evaluare a conformităţi nu mai corespunde acestor criterii.
    131. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează imediat statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la orice astfel de retragere a notificării.
    132. Lista organismelor notificate şi informaţiile privind domeniul notificării prevăzute la punctul 137 din prezenta Reglementare tehnică se publică şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    133. Informaţia despre organismele de evaluare a conformităţii notificate şi numerele de identificare a acestora se publică pe pagina web a organismului naţional de acreditare, în Registrul organismelor de evaluare a conformităţii notificate, care gestionează registrul respectiv.
    134. În cazul în care Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost informat și a constatat că un organism notificat nu mai respectă cerințele aplicabile acestora sau că nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor şi conform procedurii stabilite de actele normative în vigoare.
    135. În situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Economiei și Infrastructurii despre aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Economiei și Infrastructurii şi a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acestora.
    136. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare aduse notificării.
    137. Notificarea către Comisia Europeană include informații privind tipul (tipurile) de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză, precum și atestarea relevantă a competenței.
    138. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană nu a ridicat obiecții în termen de două săptămîni de la notificare.
    139. În cazul în care se constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei și Infrastructurii ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
    140.  Centrul național de acreditare „MOLDAC” se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.
    [Pct.140 în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
Capitolul XXII
OBLIGAȚIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE
A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE
    141. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    142. Evaluările conformității trebuie realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici. Organismele de evaluare a conformității notificate își desfășoară activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei mijlocului de măsurare, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică.
    143. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, în standardele armonizate, în documentele normative, precum şi în alte specificații tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile сorective corespunzătoare și nu emite un сertificat de conformitate.
    144. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformității notificat constată că un mijloc de măsurare nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul.
    145. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformității notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.
    146. Organismele de evaluare a conformității notificate informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în legătură cu:
    1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;
    2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
    4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile transfrontaliere și subcontractare.
    147. Organismele de evaluare a conformității notificate oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizînd aceleași mijloace de măsurare informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.
Capitolul XXIII
PROCEDURILE APLICABILE MIJLOACELOR DE
MĂSURARE CARE PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL
NAŢIONAL
    148. În cazul în care Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței constată că un mijloc de măsurare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru aspectele de protecție a interesului public, aceasta efectuează o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenţii economici cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în acest scop, dacă este necesar.
    149. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la punctul 148 din prezenta Reglementare tehnică, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței constată că mijlocul de măsurare nu este conform cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ele solicită agentului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective pentru a aduce mijlocul de măsurare în conformitate cu respectivele cerințe, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema, în decursul unei perioade proporționale cu natura riscului, după cum stabilesc acestea.
    150. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței informează organismul de evaluare a conformității notificat relevant.
    151. În cazul în care Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, aceasta informează Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea agentului economic.
    152. Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    153. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde măsurile corective, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piață, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema.
    154. Ministerul Economiei și Infrastructurii, la propunerea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la astfel de măsuri.
    155. Informațiile menționate la punctul 154 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica mijlocul de măsurare neconform, originea mijlocului de măsurare, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
    1) mijlocul de măsurare nu respectă cerințele cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezenta Reglementare tehnică; sau
    2) există deficiențe ale standardelor armonizate şi documentelor normative, menționate la punctele 62 şi 63 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate.
Capitolul XXIV
PROCEDURA DE SALVGARDARE
    156. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Comisia Europeană informează, prin Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței că masurile luate sînt justificate, care, la rîndul ei, ia masurile necesare împotriva agentului economic ce a aplicat marcajele şi informează despre aceste măsuri Comisia Europeană.
    157. În cazul în care Comisia Europeană constată că măsurile luate nu sînt justificate, informează în acest sens, prin Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere sau restricţionare prevăzute la punctul 149 din prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XXV
MIJLOACELE DE MĂSURARE CONFORME
CARE PREZINTĂ UN RISC
    158. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu capitolul XXII din prezenta Reglementare tehnică,, se constată că, deși un mijloc de măsurare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte de protecție a intereselor publice, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că mijlocul de măsurare în cauză, atunci cînd este introdus pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
    159. Agentul economic garantează că sînt întreprinse măsuri corective pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    160. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței informează Ministerul Economiei și Infrastructurii despre toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare care prezintă risc, originea și lanțul de aprovizionare al mijlocului de măsurare, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.
Capitolul XXVI
NECONFORMITATEA FORMALĂ
    161. Fără a aduce atingere capitolului XXIII din prezenta Reglementare tehnică, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței solicită agentului economic vizat să elimine neconformitățile, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
    1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea prevederilor capitolelor XV şi XVI din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat;
    3) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea capitolului XXI din prezenta Reglementare tehnică sau nu a fost aplicat;
    4) declarația de conformitate nu însoțeşte mijlocul de măsurare;
    5) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    6) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    7) informațiile menționate la punctul 37 sau 47 din prezenta Reglementare tehnică lipsesc, sînt false sau incomplete;
    8) nu sînt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la capitolul VI sau VIII din prezenta Reglementare tehnică.
    162. În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 161 din prezenta Reglementare tehnică se menține, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a mijlocului de măsurare ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață sau rechemat.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213] 

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14