HGO409/2015
ID intern unic:  359712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 409
din  16.06.2015
cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic
pentru perioada 2015-2030
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 472
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic din Republica Moldova, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul gazelor naturale din Republica Moldova, conform anexei nr. 2.
    3. Comitetele de supraveghere, create în scopul monitorizării şi evaluării implementării acţiunilor stipulate în foaia de parcurs respectivă, vor raporta, semestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, despre acţiunile întreprinse Ministerului Economiei, care, la rîndul său, va raporta Guvernului privind executarea prezentei hotărîri.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                            Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 409. Chişinău, 16 iunie 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2