AMAE/2004
ID intern unic:  359892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  11.06.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI CONSILIUL
DE MINIŞTRI AL REPUBLICII ALBANIA CU PRIVIRE LA
ASISTENŢĂ RECIPROCĂ ÎN DOMENIUL VAMAL*

Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 23     Data intrarii in vigoare : 31.10.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.
      În vigoare din 31 octombrie 2004.
    Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite în continuare Părţi Contractante,
    dorind să dezvolte relaţii de prietenie, inclusiv prin intermediul cooperării în domeniul vamal,
    considerînd că încălcările legislaţiei vamale prejudiciază interesele economice, fiscale şi comerciale ale statelor lor,
    luînd în considerare importanţa asigurării evaluării exacte a drepturilor de import şi de export, precum şi determinării corecte a clasificării, valorii şi originii mărfurilor,
    considerînd că traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope constituie un pericol pentru sănătatea publică şi societate,
    recunoscînd necesitatea cooperării internaţionale în domeniul administrării şi aplicării legislaţiei vamale,
    fiind convinse că acţiunile împotriva încălcărilor legislaţiei vamale pot fi efectuate mai eficient prin cooperarea între autorităţile lor vamale,
    ţinînd cont de prevederile Convenţiei Unice asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 21 februarie 1971 şi Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 19 decembrie 1988,
    ţinînd cont de prevederile Convenţiei internaţionale ce cuprind prohibiţiile, restricţiile şi măsurile speciale de control în privinţa mărfurilor specifice,
    ţinînd cont de asemenea de recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală privind asistenţa administrativă reciprocă din 5 decembrie 1953;
    au convenit următoarele:
Articolul 1
Definiţii
    În scopurile prezentului Acord:
    a) “legislaţie vamală” va însemna totalitatea actelor normative şi reglementărilor aplicate sau administrate de către autorităţile vamale privind importul, exportul sau tranzitul mărfurilor, precum şi orice alte regimuri vamale, inclusiv referitoare la drepturile de import şi de export percepute de către autorităţile vamale şi măsurile de prohibiţie, restricţie şi control;
    b) “autorităţile vamale” va însemna în Republica Moldova, Departamentul Vamal, şi în Republica Albania, Directoratul General al Vămilor pe l`ngă Ministerul Finanţelor;
    c) “autoritate vamală solicitantă” va însemna autoritatea vamală care formulează o solicitare de asistenţă în baza prezentului Acord sau, care primeşte astfel de asistenţă;
    d) “autoritate vamală solicitată” va însemna autoritatea vamală care primeşte o solicitare de asistenţă în baza prezintului Acord sau care acordă astfel de asistenţă;
    e) “încălcare a legislaţiei vamale” va însemna orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislaţiei vamale;
    f) “persoană” va însemna persoana fizică sau juridică, dacă contextul nu presupune altceva;
    g) “informaţie” va însemna, printre altele, comunicări, protocoale, documente sau alte materiale, fie în formă computerizată fie nu, precum şi copiile certificate ale acestora;
    h) “livrare controlată” va însemna metoda de permitere a transportării încărcăturilor, ce conţin sau sunt suspectate că conţin stupefiante, substanţe psihotrope sau substanţe ce le substituie, de pe, prin sau pe teritoriile statelor Părţilor Contractante, cu acordul şi sub supravegherea autorităţilor competente, în scopul identificării persoanelor implicate în traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.
Articolul 2
Domeniul de aplicare a acordului
    1) În baza prezentului Acord, Părţile Contractante, autorităţile vamale, în limitele competenţei lor şi conform legislaţiei Părţilor Contractante, vor coopera în scopul:
    a) perfecţionării traficului de pasageri şi mărfuri între statele Părţilor Contractante;
    b) asigurării perceperii exacte a drepturilor de import şi de export, precum şi acordării facilităţilor vamale;
    c) prevenerii, investigaţiei şi reprimării încălcărilor legislaţiei vamale.
    2) Toată asistenţa, în baza prezentului Acord, va fi acordată în conformitate cu legislaţia naţională a Părţii Contractante solicitate.
    3) Prevederile prezentului Acord sunt destinate în exclusivitate acordării asistenţei reciproce între autorităţile vamale ale Părţilor Contractante.
    4) Prevederile prezentului Acord nu vor oferi nici un drept oricărei persoane să împiedice executarea solicitării.
Articolul 3
Simplificarea procedurilor vamale
    Autorităţile vamale:
    a) întreprind de comun acord măsurile necesare pentru simplificarea procedurilor vamale, în scopul accelerării deplasării pasagerilor şi mărfurilor între statele Părţilor Contractante;
    b) recunosc reciproc asigurările vamale (ştampilele, sigiliile etc.), documentele vamale şi, în caz de necesitate, aplică asigurările vamale proprii la deplasarea mărfurilor.
Articolul 4
Domeniul de aplicare a asistenţei
    1) Asistenţa, conform prezentului Acord, va include, printre altele, din iniţiativa proprie a autorităţilor vamale sau la solicitare, prezentarea informaţiei utile pentru asigurarea aplicării legislaţiei vamale, perceperii exacte a drepturilor de import şi de export şi determinării corecte a clasificării, valorii şi originii mărfurilor de către autorităţile vamale. Astfel de informaţie va include, însă nu va fi limitată la:
    a) acţiunile de constrîngere care pot fi utile pentru prevenirea încălcărilor legislaţiei vamale şi, în special, mijloacele speciale de combatere a încălcărilor legislaţiei vamale;
    b) metodele noi utilizate la comiterea încălcărilor legislaţiei vamale;
    c) observaţiile şi constatările ce rezultă din aplicarea reuşită a mijloacelor şi tehnicilor noi de constrîngere;
    d) tehnicile şi metodele perfecţionate de control al pasagerilor şi încărcăturilor.
    2) Asistenţa, conform alineatului 1 al prezentului articol, va fi acordată pentru utilizare în toate dezbaterile în statul Părţii Contractante solicitante, fie judiciare, administrative sau de investigaţie, şi va include, însă nu va fi limitată la dezbaterile privind clasificarea, valoarea, originea mărfurilor şi alte caracteristici referitoare la aplicarea legislaţiei vamale.
    3) Părţile Contractante, prin intermediul autorităţilor lor vamale, vor tinde de asemenea, dacă aceasta nu contravine legislaţiei lor naţionale, să coopereze pentru:
    a) iniţierea, dezvoltarea sau perfecţionarea programelor specifice de instruire a personalului lor;
    b) crearea şi întreţinerea canalelor de comunicare în vederea facilitării schimbului sigur şi rapid de informaţie;
    c) facilitarea coordonării eficiente, inclusiv schimbul de personal, experţi şi delegarea ofiţerilor de legătură;
    d) examinarea şi experimentarea echipamentelor şi procedurilor noi;
    e) simplificarea şi armonizarea procedurilor lor vamale;
    f) orice alte probleme administrative generale.
    4) Asistenţa, în conformitate cu prezentul Acord, nu va include reţinerea persoanelor şi perceperea sau perceperea forţată a drepturilor de import şi de export, amenzilor sau altor sume de bani.
Articolul 5
Prezentarea informaţiei
    Autorităţile vamale cît de curînd posibil prezintă reciproc, chiar şi fără solicitare, din iniţiativa lor proprie, orice informaţie esenţială care a fost obţinută în timpul activităţii lor şi care oferă motive convingătoare de a presupune că o încălcare serioasă a legislaţiei vamale va fi comisă pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante. Această informaţie se va referi, în special, la deplasarea:
    a) mărfurilor care pot prezenta oarecare pericol pentru mediul înconjurător sau sănătatea populaţiei;
    b) armamentului, muniţiilor, substanţelor explozive sau otrăvitoare, dispozitivelor explozive;
    c) obiectelor de valoare istorică, artistică, culturală sau arheologică;
    d) mărfurilor de o importanţă majoră care sunt supuse barierelor netarifare în conformitate cu listele coordonate de către autorităţile vamale ale Părţilor Contractante.
Articolul 6
Tipurile speciale de asistenţă
    1) La solicitare, autorităţile vamale se vor informa reciproc dacă mărfurile exportate de pe sau importate pe teritoriul statului unei Părţi Contractante au fost legal importate pe sau exportate de pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante. La solicitare, informaţia va cuprinde procedurile vamale utilizate la vămuirea mărfurilor.  Aceasta se referă şi la cazurile cînd mărfurile sunt reexportate de pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.
    2) Autoritatea vamală a unei Părţi Contractante, din iniţiativa sa proprie, cu condiţia acceptării ulterioare în scris a autorităţii vamale a celeilalte Părţi Contractante sau la solicitarea acesteia, în limitele competenţei sale, va exercita supraveghere specială asupra:
    a) mijloacelor de transport suspectate ca fiind utilizate la comiterea încălcărilor legislaţiei vamale pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante;
    b) mărfurilor indicate de către Partea Contractantă solicitantă în calitate de obiecte ale comerţului clandestin amplu în care această Parte Contractantă este ţară de destinaţie;
    c) persoanelor particulare cunoscute sau suspectate ca fiind implicate într-o încălcare a legislaţiei vamale.
    3) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante vor remite reciproc toată informaţia disponibilă privind acţiunile ce pot avea ca rezultat încălcări ale legislaţiei vamale pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante. În cazurile cînd poate fi cauzat prejudiciu esenţial economiei, sănătăţii publice, securităţii de stat sau oricăror alte interese vitale ale fiecărei Părţi Contractante, astfel de informaţie va fi transmisă fără a fi solicitată.
    4) În scopurile prevenirii, investigaţiei şi reprimării încălcărilor legislaţiei vamale referitoare la stupefiante şi substanţe psihotrope, autorităţile vamale ale Părţilor Contractante vor prezenta reciproc, cît de curînd posibil fără necesitatea unei solicitări, toată informaţia privind posibilele încălcări ale legislaţiei vamale a celeilalte Părţi Contractante.
    5) Autorităţile vamale, la solicitare, vor transmite reciproc toată informaţia despre faptul că recipisele sau alte documente, prezentate de către organele vamale la indicaţiile lor, sunt autentificate şi conţin toate datele necesare.
Articolul 7
Combaterea traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope
    1) În scopul intensificării acţiunilor ce ţin de prevenirea, investigaţia şi combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe ce le substituie, autorităţile vamale, fără solicitare preventivă şi cît de curînd posibil, vor prezenta reciproc toată informaţia privind:
    a) persoanele cunoscute în calitate de traficanţi iliciţi de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe ce le substituie sau suspectate de aceasta;
    b) mijloacele de transport, inclusiv containerele şi coletele poştale, cunoscute că au fost utilizate în traficul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe ce le substituie sau suspectate ca fiind utilizate în acest scop.
    2) Autorităţile vamale, fără solicitare preventivă, se informează reciproc despre metodele utilizate în traficul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe ce le substituie, precum şi despre metodele noi de control al acestora.
    3) Informaţia, comunicările şi documentele, primite de către Părţile Contractante în conformitate cu alineatele 1 şi 2 ale prezentului articol, pot fi transmise organelor de drept şi guvernamentale, care se ocupă cu combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe ce le substituie.
Articolul 8
Livrarea controlată
    1) Părţile Contractante, în limitele posibilităţilor lor, vor întreprinde măsurile necesare pentru a permite utilizarea corespunzătoare a livrării controlate la nivel internaţional, în scopul identificării persoanelor implicate în traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi întreprinderii măsurilor legale faţă de ele.
    2) Deciziile de a utiliza livrarea controlată vor fi luate în fiecare caz aparte şi, după necesitate, în conformitate cu aranjamentele sau acordurile care pot fi atinse într-un caz particular. În caz de necesitate, deciziile pot fi luate conform legislaţiei naţionale, luînd în considerare aranjamentele sau înţelegerile financiare atinse.
    3) Încărcăturile ilicite de stupefiante sau substanţe psihotrope intacte, confiscate sau substituite integral sau parţial, ale căror livrare controlată este convenită, în baza înţelegerii reciproce a autorităţilor competente pot fi reţinute şi admise pentru deplasare ulterioară.
Articolul 9
Documentele şi prezentarea lor
    1) Autoritatea vamală a unei Părţi Contractante, la solicitarea autorităţii vamale a celeilalte Părţi Contractante, va prezenta documentele Părţii Contractante solicitante.  Astfel de prezentare a documentelor va fi confirmată printr-o recipisă a destinatarului, în care se indică data prezentării documentelor sau printr-un certificat ce descrie modul şi data prezentării lor.
    2) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, efectuează schimb reciproc de copii ale actelor lor normative vamale în vigoare şi se vor informa imediat despre toate modificările sau completările operate în legislaţia lor vamală.
    3) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante, la solicitare, vor transmite documentaţia privind transportarea şi expedierea mărfurilor, indicînd valoarea, amplasarea şi destinaţia acestor mărfuri.
    4) La o solicitare specifică, copiile dosarelor, documentelor şi altor materiale vor fi autentificate în modul cuvenit. Originalele lor vor fi solicitate doar în cazurile cînd copiile ar fi insuficiente.
    5) Prezentarea originalelor dosarelor, documentelor şi altor materiale, în baza prezentului Acord, nu va afecta drepturile autorităţii vamale solicitate şi a părţilor terţe asupra lor. Aceste originale vor fi restituite cît de curînd posibil.
    6) Informaţia, conform prezentului Acord, poate fi remisă în formă computerizată. În astfel de cazuri, orice instrucţiuni şi date necesare pentru interpretarea şi utilizarea acesteia vor fi transmise concomitent.
    7) La solicitarea autorităţii vamale a unei Părţi Contractante, autoritatea vamală a celeilalte Părţi Contractante, la aprecierea sa, va autoriza colaboratorii săi, dacă aceştia sunt de acord, să participe în calitate de martori în dezbaterile judiciare sau administrative pe teritoriul statului Părţii Contractante solicitante, şi să prezinte dosare, documente, alte materiale sau copiile lor autentificate, în măsura în care pot fi considerate esenţiale pentru dezbaterile în cauză.
    8) La solicitarea autorităţii vamale a unei Părţi Contractante, autoritatea vamală a celeilalte Părţi Contractante va transmite copiile deciziilor organelor administrative referitoare la aplicarea legislaţiei vamale.
    9) Primirea documentelor va fi autorizată de către autoritatea vamală solicitată, indicînd data primirii acestora.
    10) Solicitarea, conform alineatului 7 al prezentului articol, va include informaţia privind data şi tipul procesului, numele părţilor implicate şi calitatea în care colaboratorul urmează să participe.
Articolul 10
Schimb de experienţă şi asistenţă
    1) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante efectuează schimb de informaţie privind:
    a) experienţa lor în activitatea vamală şi metodele noi de comitere a încălcărilor legislaţiei vamale;
    b) echipamentul tehnic auxiliar utilizat de către ele;
    c) alte probleme vamale ce prezintă interes pentru ambele Părţi Contractante.
    2) Autorităţile vamale acordă asistenţă reciprocă în domeniul vamal ce include:
    a) schimbul de colaboratori vamali pentru a face cunoştinţă cu echipamentul utilizat de către ele;
    b) instruirea şi ajutorul colaboratorilor vamali;
    c) schimbul de experţi în domeniul vamal;
    d) schimbul de informaţie cu caracter profesional, ştiinţific şi tehnic în domeniul vamal.
Articolul 11
Controlul şi investigaţia
    1) La solicitarea autorităţii vamale a unei Părţi Contractante, autoritatea vamală a celeilalte Părţi Contractante organizează controlul sau investigaţia cazurilor prevăzute de articolul 2, alineatul 1 b) şi c) al prezentului Acord. Rezultatele controlului sau investigaţiei sunt comunicate autorităţii vamale solicitante.
    2) Controlul şi investigaţia se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Părţii Contractante solicitate.
    3) Autoritatea vamală solicitată poate permite colaboratorilor autorităţii vamale solicitante să asiste la control sau investigaţie.
Articolul 12
Forma şi conţinutul solicitărilor de asistenţă
    1) Solicitările, conform prezentului Acord, vor fi formulate în scris. Documentele necesare pentru executarea solicitărilor vor fi anexate la ele. În situaţii de urgenţă, pot fi acceptate solicitările verbale, însă acestea vor fi confirmate imediat în scris.
    2) Solicitările, conform alineatului 1 al prezentului articol, vor conţine următoarea informaţie:
    a) autoritatea care formulează solicitarea;
    b) esenţa acţiunilor;
    c) obiectul şi motivul solicitării;
    d) numele şi adresele părţilor implicate în solicitare, dacă sunt cunoscute;
    e) descrierea succintă a cazului în examinare şi aspectele lui juridice;
    f) legătura între asistenţa solicitată şi cazul la care acesta se referă.
    3) Toate solicitările vor fi prezentate în limba oficială a Părţii Contractante solicitate sau în limba engleză, sau în altă limbă acceptată de către ambele Părţi Contractante.
    4) Asistenţa va fi acordată prin comunicarea directă între autorităţile vamale.
    5) În cazul cînd autoritatea vamală solicitată nu este competentă să execute o solicitare, aceasta, după consultare, va transmite imediat solicitarea autorităţii competente, care va acţiona potrivit solicitării conform împuternicirilor sale în baza legislaţiei, sau va informa autoritatea vamală solicitantă despre procedura corespunzătoare de care cea din urmă trebuie să se conducă în privinţa acestei solicitări.
Articolul 13
Excepţii de la acordarea asistenţei
    1) În cazul cînd Partea Contractantă solicitată consideră că executarea solicitării ar încălca suveranitatea, securitatea, politica de stat sau alte interese naţionale esenţiale, asistenţa poate fi refuzată sau acordată în dependenţă de satisfacerea anumitor condiţii şi cerinţe.
    2) În cazul cînd solicitarea nu poate fi executată, autoritatea vamală solicitantă va fi notificată imediat despre acest fapt, precum şi despre motivele respective.
    3) Dacă autoritatea vamală solicitantă solicită asistenţa pe care ea însăşi ar fi incapabilă s-o acorde, ea va menţiona acest fapt în solicitare. Satisfacerea acestei solicitări ulterior va fi la aprecierea autorităţii vamale solicitate.
    4) Asistenţa poate fi amînată de către autoritatea vamală solicitată din motivul că aceasta va împiedica vreo investigaţie, urmărire sau dezbatere demarată. În astfel de caz, ea se va consulta cu autoritatea vamală solicitantă pentru a determina dacă asistenţa poate fi acordată în dependenţă de condiţiile şi circumstanţele, pe care autoritatea vamală solicitată le poate cere.
Articolul 14
Confidenţialitate
    1) Informaţia şi alte comunicări, primite în procesul de asistenţă reciprocă, pot fi utilizate doar în scopurile specificate în prezentul Acord, inclusiv utilizarea lor în dezbaterile judiciare sau administrative.
    2) Orice informaţie sau alte comunicări primite de către autoritatea vamală a fiecărei Părţi Contractante, conform prezentului Acord, vor fi tratate ca confidenţiale şi nu vor fi transmise oricărei persoane fizice sau juridice, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul Acord.
    3) Asemenea informaţie şi comunicări vor beneficia de orice protecţie suplimentară a confidenţialităţii şi caracterului secret, acordată în statul Părţii Contractante a cărei autoritate vamală le-a primit.
    4) Prevederile alineatului 2 al prezentului articol nu vor fi aplicate în cazurile referitoare la încălcările ce ţin de stupefiante şi substanţe psihotrope. Astfel de informaţie poate fi transmisă altor autorităţi ale Părţii Contractante solicitante direct implicate în combaterea traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.
    5) Autoritatea vamală solicitantă nu va utiliza datele sau informaţia, obţinută în baza prezentului Acord, în alte scopuri decît cele specificate în solicitare, fără consimţămîntul prealabil al autorităţii vamale solicitate.
Articolul 15
Executarea solicitării
    1) Autoritatea vamală solicitată va întreprinde toate măsurile rezonabile în scopul executării solicitării şi, în caz de necesitate, va încerca să recurgă la orice măsuri oficiale sau judiciare necesare pentru satisfacerea acesteia.
    2) Dacă autoritatea vamală solicitată nu deţine informaţia solicitată, ea va încerca s-o obţină precum ar acţiona în numele său propriu sau în numele autorităţii vamale solicitante.
    3) Autoritatea vamală a unei Părţi Contractante, la solicitarea autorităţii vamale a celeilalte Părţi Contractante, va efectua, în legătură cu problemele specificate în prezentul Acord, orice investigaţie necesară, inclusiv interogarea experţilor, martorilor sau persoanelor suspectate de comiterea încălcărilor legislaţiei vamale şi va întreprinde verificări, inspecţii şi investigaţii de stabilire a faptelor.
    4) La solicitare, autoritatea vamală solicitată, după posibilitate, poate permite colaboratorilor autorităţii vamale solicitante să fie prezenţi în statul Părţii Contractante solicitate, cînd colaboratorii acesteia investighează cazurile de încălcări ale legislaţiei vamale ce ţin de autoritatea vamală solicitantă.
    5) Autoritatea vamală solicitantă, la solicitare, va fi informată despre timpul şi locul acţiunii, care urmează a fi efectuată în vederea executării solicitării, pentru ca acţiunea să poată fi coordonată.
    6) Colaboratorii autorităţii vamale solicitante, autorizaţi să investigheze cazurile de încălcări ale legislaţiei vamale, pot cere ca autoritatea vamală solicitată să examineze orice informaţie corespunzătoare inclusiv cărţile, registrele şi alte documente sau suporturi informaţionale şi să prezinte copiile lor sau să transmită orice informaţie privind aceste încălcări ale legislaţiei vamale.
Articolul 16
Utilizarea informaţiei primite
    1) Autorităţile vamale pot utiliza, în calitate de dovezi, informaţia şi documentele, primite în conformitate cu prevederile prezentului Acord, în procesele-verbale ale şedinţelor de judecată, comunicările sale şi depoziţiile martorilor, în cazurile investigaţiilor, dezbaterilor judiciare sau administrative cu privire la încălcările legislaţiei vamale.
    2) Calificarea informaţiei şi documentelor în cauză, precum şi modul de utilizare a acestora în dezbaterile judiciare sau administrative sunt determinate de legislaţia Părţii Contractante solicitante.
Articolul 17
Cheltuieli
    1) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante, în mod normal, vor renunţa la toate pretenţiile privind rambursarea cheltuielilor suportate în timpul executării prezentului Acord, cu excepţia cheltuielilor pentru martori, experţi şi translatori, ce nu sunt funcţionari publici.
    2) Dacă pentru executarea solicitării vor fi necesare cheltuieli esenţiale şi extraordinare, autorităţile vamale ale Părţilor Contractante se vor consulta în scopul determinării condiţiilor şi circumstanţelor în baza cărora solicitarea va fi executată, precum şi a modului în care cheltuielile vor fi suportate.
Articolul 18
Aplicarea teritorială
    Autorităţile vamale vor fi responsabile de implementarea prezentului Acord. Printre altele, ele:
    a) vor comunica direct în vederea soluţionării problemelor prevăzute de prezentul Acord;
    b) după consultare, în caz de necesitate, vor emite directive administrative sau vor conveni asupra procedurilor necesare pentru implementarea prezentului Acord;
    c) vor tinde, prin aranjament reciproc, să soluţioneze orice probleme sau divergenţe apărute în urma implementării prezentului Acord sau orice alte probleme vamale care pot apărea între ele;
    d) vor organiza pentru serviciile lor de investigaţie să fie reciproc în contacte directe.
Articolul 19
Aplicarea teritorială
    Prezentul Acord se va aplica pe teritoriile vamale ale statelor ambelor Părţi Contractante.
Articolul 20
Intrarea în vigoare şi încetarea acţiunii
    1) Părţile Contractante se vor notifica reciproc, printr-un schimb de note diplomatice, cînd toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord vor fi îndeplinite. Prezentul Acord va intra în vigoare în cea de a 30-a zi după primirea ultimei notificări.
    2) Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante convin să se întrunească pentru a revizui prezentul Acord sau să discute orice alte probleme vamale ce rezultă din relaţiile reciproce, la solicitarea unei autorităţi vamale sau la sfîrşitul a cinci ani de la data intrării lui în vigoare, dacă ele nu s-au notificat reciproc în scris că revizuirea nu este necesară.
    3) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nelimitată.
    4) Acţiunea prezentului Acord poate fi încetată de către fiecare Parte Contractantă:
    a) la primirea notificării în scris, prin canale diplomatice, de către cealaltă Parte Contractantă;
    b) în acest caz, el îşi va pierde valabilitatea la expirarea a şase luni după primirea acestei notificări.
    Drept dovadă subsemnaţii, fiind împuterniciţi în modul cuvenit de către guvernele lor, au semnat prezentul Acord.
    Încheiat la Chişinău la 11 iunie 2004 în două exemplare originale, în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În cazul apariţiei divergenţelor la interpretare, textul în limba engleză va fi de referinţă.