PMAE/2004
ID intern unic:  359894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PROTOCOL Nr. 2004
din  11.06.2004
PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE MINISTERUL
AFACERILOR EXTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
AL REPUBLICII
ALBANIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 35     Data intrarii in vigoare : 11.06.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.
       În vigoare din 11 iunie 2004.


    Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania denumite în continuare “Părţi”,
    dorind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi cooperare între ambele state în spiritul Cartei ONU, Actului final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o nouă Europă şi documentele ulterioare ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
    în scopul impulsionării cooperării între ambele Ministere, Ambasadele şi oficiile consulare ale ambelor Părţi,
    accentuînd importanţa şi beneficiile dialogului pe probleme de interes comun la diverse niveluri,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    1) Părţile vor organiza întrevederi regulate pe problemele ce ţin de relaţiile bilaterale şi alte probleme importante internaţionale, Europene şi subregionale de interes comun.
    2) La întrevederi vor fi discutate în special următoarele:
    a) probleme privind extinderea şi aprofundarea cooperării bilaterale politice, economice, ştiinţifice, mediului înconjurător, culturale şi umanitare;
    b) problemele politicii de securitate transatlantice şi Europene;
    c) probleme de interes comun privind cooperarea regională, în special în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), precum şi Iniţiativa de Cooperare din Europa de Sud-Est (SECI);
    d) probleme privind intensificarea procesului de integrare Europeană, extinderea Uniunii Europene şi pregătirea pentru negocieri privind aderarea noilor membri;
    e) evaluarea progresului înregistrat în implementarea tratatelor bilaterale între Republica Albania şi Republica Moldova;
    f) probleme actuale în relaţiile internaţionale;
    g) alte probleme de interes comun.
Articolul 2
    Întrevederile prevăzute în articolul 1 vor fi efectuate după necesitate, dar nu mai puţin decît o dată pe an, între miniştri, viceminiştri, secretar de stat, şefii departamentelor sau experţi, alternativ în Republica Albania şi Republica Moldova. Grupuri de lucru de experţi vor putea fi desemnate pentru probleme speciale.
Articolul 3
    După necesitate, reprezentantele diplomatice ale ambelor state în ţările terţe, de pe lîngă ONU, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi alte organizaţii vor discuta probleme de interes comun în cadrul conferinţelor şi întrunirilor internaţionale.
Articolul 4
    Detaliile privind programul, perioada şi locul negocierilor şi întrevederilor vor fi convenite de ambele Părţi prin canale diplomatice.
Articolul 5
    Părţile, în limita competenţilor sale, vor încuraja iniţierea şi dezvoltarea contactelor între instituţiile şi structurile statale, organizaţiile obşteşti şi alte organizaţii din ambele ţări la nivel regional şi municipal.
Articolul 6
    Prezentul Protocol va intra în vigoare la data semnării şi va rămîne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani. La expirarea acestei perioade, valabilitatea acestuia va fi reînnoită în mod automat, pentru perioade de 2 ani, cu excepţia cazului cînd una din Părţi va denunţa acţiunea Protocolului cu 3 luni înainte de expirarea perioadei curente de acţiune.
    Întocmit la Chişinău la 11 iunie 2004 în două exemplare originale, în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Protocol, textul în limba engleză va fi de referinţă.