AMAE/2004
ID intern unic:  359896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  11.06.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI CONSILIUL
 DE MINIŞTRI AL REPUBLICII ALBANIA PRIVIND
COLABORAREA ÎN DEMENIUL TURISMULUI*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 01.10.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.
       În vigoare din 1 octombrie 2004.    Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, numite în continuare “Părţi”,
    reieşind din dorinţa de a extinde relaţiile de prietenie între două state în bază de egalitate şi beneficiu reciproc,
    recunoscînd importanţa turismului în dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale şi o bună înţelegere între popoarele ambelor ţări,
    au convenit celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile vor contribui la dezvoltarea şi consolidarea colaborării în domeniul turismului, creşterii schimbului turistic între Republica Moldova şi Republica Albania în conformitate cu prezentul Acord şi legislaţia fiecărei ţări.
Articolul 2
    Părţile vor acorda atenţie deosebită dezvoltării turismului între ambele state prin intermediul turismului organizat şi individual, turismului tematic, congreselor, simpozioanelor, expoziţiilor, festivalurilor de muzică şi teatru şi evenimentelor sportive.
Articolul 3
    Colaborarea în cadrul prezentului Acord se va realiza prin:
    - crearea întreprinderilor mixte cu obiect de activitate în domeniul turismului;
    - dezvoltarea cooperării între firmele turistice;
    - schimb de specialişti, grupe şi delegaţii de experţi în domeniul turismului;
    - organizarea expoziţiilor comune, congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, meselor rotunde, seminarelor;
    - acordarea serviciilor de consulting în domeniul serviciilor hoteliere şi de restaurante, instruirea cadrelor turistice;
    - alte forme de colaborare.
Articolul 4
    Părţile vor contribui la încurajarea cooperării între instituţii din domeniul turismului, entităţii, societăţii şi alte organizaţii autorizate să dezvolte turismul în ambele state.
Articolul 5
    Părţile vor încuraja instituţiile sale publice şi private în vederea schimbului de experienţă şi publicaţii statistice din domeniul turismului, schimbului şi distribuirii de informaţii turistice, materiale promoţionale editate, filme şi publicitate turistică în vederea creşterii fluxului turistic între ambele state.
Articolul 6
    Părţile vor contribui la încurajarea cooperării în diferite domenii privind instruirea personalului din turism şi încheierea acordurilor şi contractelor între organizaţiile publice şi/sau private în vederea compilării studiilor şi realizării proiectelor în domeniul turismului.
Articolul 7
    Părţile, prin intermediul instituţiilor desemnate, vor contribui la dezvoltarea cooperării şi schimbului de informaţii privind temele care sunt discutate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Turismului.
Articolul 8
    Autorităţile responsabile de realizarea prezentului Acord sunt:
    - în Republica Moldova: Departamentul Dezvoltarea Turismului;
    - în Republica Albania: Ministerul Dezvoltării Teritoriului şi Turismului.
Articolul 9
    Părţile, în conformitate cu legislaţia ţărilor lor, vor contribui la simplificarea formalităţilor de călătorie şi procedurilor de control la frontieră în scopul creşterii fluxului turistic între două state.
Articolul 10
    Părţile vor soluţiona divergenţele care pot apărea în legătură cu interpretarea şi realizarea prevederilor prezentului Acord prin negocieri şi consultări.
Articolul 11
    Părţile, la înţelegerea reciprocă, pot include în prezentul Acord completări şi modificări necesare, perfectate în modul cuvenit în protocoale separate, care vor fi parte integrantă a prezentului Acord. Protocoalele menţionate vor intra în vigoare potrivit preverderilor art. 12 al prezentului Acord.
Articolul 12
    Prezentul Acord va intra în vigoare la data ultimei notificări, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţi a tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de 5 ani şi se prelungeşte în mod automat pentru perioade consecutive de 5 ani, dacă nici una din Părţi nu va notifica, prin canale diplomatice, cealaltă Parte cu cel puţin şase luni, despre intenţia de a-l denunţa.
    Întocmit la Chişinău la 11 iunie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe textul în limba engleză va fi de referinţă.