CMAE/1979
ID intern unic:  359897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
CONVENŢIE Nr. 1979
din  23.06.1979

PRIVIND CONSERVAREA SPECIILOR

MIGRATOARE DE ANIMALE SĂLBATICE*

Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 28     art Nr : 168     Data intrarii in vigoare : 01.04.2001
    ________________________________________
    *În vigoare pentru Republica Moldova din 01 aprilie 2001.
    Părţile contractante,
    recunoscînd că animalele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemului natural al pămîntului, care trebuie conservat pentru binele umanităţii,
    conştiente că fiecare generaţie de oameni deţine resursele pămîntului pentru generaţiile viitoare şi are obligaţia de a asigura ca această moştenire să fie conservată şi, unde este utilizată, să fie utilizată în mod raţional,
    conştiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor sălbatice din punctele de vedere ale mediului înconjurător, ecologic, genetic, ştiinţific, estetic, recreaţional, cultural, educaţional, social şi economic,
    preocupate, mai ales, de acele specii de animale sălbatice, care migrează în interiorul sau în afara graniţelor de sub jurisdicţia naţională,
    recunoscînd că Statele sunt şi trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de animale sălbatice, care trăiesc în interiorul sau trec peste graniţele lor jurisdicţionale,
    convinse că conservarea şi gestionarea eficientă a speciilor migratoare de animale sălbatice necesită acţiunea concertată a tuturor Statelor în interiorul graniţelor de sub jurisdicţia naţională, în care astfel de specii îşi petrec orice parte a ciclului lor de viaţă,
    invocînd Recomandarea 32 din Planul de acţiune adoptat de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primită cu satisfacţie la a douăzeci şi şaptea sesiune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite,
    au convenit, după cum urmează:
Articolul I
Interpretare
    1) Pentru scopul prezentei Convenţii:
    a) specii migratoare înseamnă întreaga populaţie sau orice parte separată geografic a populaţiei oricărei specii sau taxon inferior de animale sălbatice, o parte semnificativă, ai cărei indivizi traversează ciclic şi previzibil una sau mai multe graniţe de sub jurisdicţii naţionale;
    b) starea de conservare a unei specii migratoare înseamnă ansamblul influenţelor, care acţionează asupra speciei migratoare şi care poate afecta distribuţia şi abundenţa acesteia pe termen lung;
    c) starea de conservare va fi considerată ca favorabilă cînd:
    1) datele privind dinamica populaţiei arată că specia migratoare se menţine pe termen lung ca o componentă viabilă a ecosistemului, din care face parte;
    2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere şi nici nu există riscul de reducere pe termen lung;
    3) există şi va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menţinerea populaţiilor speciilor migratoare pe termen lung; şi
    4) distribuţia şi abundenţa speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire şi de nivelele istorice, în măsura în care există ecosisteme potenţial favorabile şi în măsura în care corespund unei gestionări înţelepte a vieţii sălbatice;
    d) starea de conservare va fi considerată ca nefavorabilă, dacă oricare din condiţiile enunţate în subparagraful c) al acestui paragraf nu sunt întrunite;
    e) periclitat, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă că specia migratoare este în pericol de dispariţie în toată aria sa de migrare sau într-o parte importantă a acesteia;
    f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre şi acvatice, pe care le populează o specie migratoare, în care staţionează temporar, le traversează sau le survolează în orice moment al rutei normale de migraţie a acesteia;
    g) habitat înseamnă orice zonă din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiţii de viaţă potrivite pentru acea specie;
    h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă orice Stat (şi, după caz, orice altă Parte la care se referă subparagraful k) al acestui paragraf, care îşi exercită jurisdicţia asupra oricărei părţi din aria de migrare a acelei specii migratoare sau un Stat ale cărui nave sub pavilion naţional sunt angajate în capturarea acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdicţia naţională;
    i) capturare înseamnă prindere, vînare, pescuit, capturare, hărţuire, omorîre intenţionată sau tentativă de angajare în orice asemenea comportare;
    j) acord înseamnă o înţelegere internaţională cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, aşa cum prevăd articolele IV şi V ale prezentei Convenţii; şi
    k) Parte înseamnă un Stat sau orice organizaţie de integrare economică regională constituită din State suverane, care are competenţă cu privire la negocierea, încheierea şi aplicarea de acorduri internaţionale în problemele reglementate de prezenta Convenţie, pentru care prezenta Convenţie este în vigoare.
    2) În problemele, care sunt de competenţa lor, organizaţiile de integrare economică regională, care sunt Părţi la această Convenţie, vor exercita, în nume propriu, drepturile şi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta Convenţie le atribuie Statelor lor membre. În astfel de cazuri, Statele membre ale acestor organizaţii nu sunt îndreptăţite să exercite individual asemenea drepturi.
    3) Acolo unde prezenta Convenţie dispune asupra luării unei hotărîri fie prin majoritatea de două treimi, fie prin unanimitatea Părţilor prezente şi votante, aceasta va însemna Părţile prezente şi care votează printr-un vot afirmativ sau negativ. Părţile, care se abţin de la vot, nu vor fi socotite printre îPărţile prezente şi votante” în stabilirea majorităţii.
Articolul II
Principii fundamentale
    1) Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare, care pot fi conservate, şi a Statelor ariei de migrare, care vor cădea de acord să acţioneze în acest scop, oricînd este posibil şi oportun, acordînd atenţie deosebită speciilor migratoare, a căror stare de conservare este nefavorabilă şi luînd, individual sau prin cooperare, măsurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor.
    2) Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita ca nici o specie migratoare să nu devină periclitată.
    3) În mod deosebit, Părţile:
    a) ar trebui să promoveze, să coopereze şi să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare;
    b) ar trebui să se străduie să asigure protecţia imediată pentru speciile migratoare incluse în Anexa I; şi
    c) ar trebui să se străduie să încheie Acorduri, care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în Anexa II.
Articolul III
Speciile migratoare periclitate: Anexa I
    1) Anexa I va cuprinde lista speciilor migratoare, care sunt periclitate.
    2) O specie migratoare poate să fie înscrisă în Anexa I cu condiţia ca, informaţii certe, incluzînd cele mai bune date ştiinţifice disponibile, să arate că specia este periclitată.
    3) O specie migratoare poate fi scoasă din Anexa I, dacă Conferinţa Părţilor stabileşte că:
    a) informaţii certe, incluzînd cele mai bune date ştiinţifice disponibile, arată că specia nu mai este periclitată; şi
    b) nu există riscul ca specia să redevină periclitată datorită pierderii protecţiei prin scoaterea ei din Anexa I.
    4) Părţile, care sunt State ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în Anexa I, se vor strădui:
    a) să conserve şi, unde este posibil şi oportun, să refacă acele habitate ale speciei, care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariţie a speciei;
    b) să prevină, să elimine, să compenseze sau să minimalizeze, după caz, efectele negative ale activităţilor sau obstacolelor, care stînjenesc sau împiedică în mod serios migraţia speciilor; şi
    c) în măsura în care este posibil şi oportun, să prevină, să reducă sau să controleze factorii, care periclitează sau pot periclita în continuare speciile, incluzînd controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.
    5) Părţile, care sunt State ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în Anexa I, vor interzice capturarea animalelor ce aparţin de o asemenea specie. Excepţii la această interdicţie pot fi făcute numai dacă:     a) capturarea se face în scopuri ştiinţifice;
    b) capturarea se face în scopul creşterii capacităţii de înmulţire sau de supravieţuire a speciilor afectate;
    c) capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor ce utilizează o asemenea specie ca mijloc tradiţional de subzistenţă; sau
    d) circumstanţe extraordinare cer astfel, cu condiţia ca asemenea excepţii să fie precise în conţinut şi limitate în spaţiu şi timp. Asemenea capturare nu trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.
    6) Conferinţa Părţilor poate recomanda Părţilor, care sunt State ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în Anexa I ca ele să ia măsuri suplimentare considerate adecvate în beneficiul speciei.
    7) Părţile vor informa Secretariatul, cît mai curînd posibil, asupra oricărei excepţii făcute în conformitate cu paragraful 5 al acestui articol.
Articolul IV
Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor:
Anexa II

    1) Anexa II va cuprinde lista speciilor migratoare, care au o stare de conservare nefavorabilă şi care necesită înţelegeri internaţionale pentru conservarea şi gestionarea lor, precum şi pe acelea, care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internaţională, ce ar putea fi realizată printr-un acord internaţional.
    2) Dacă circumstanţele justifică astfel, o specie migratoare poate să fie înregistrată atît în Anexa I, cît şi în Anexa II.
    3) Părţile, care sunt State ale ariei de migrare a speciilor migratoare înscrise în Anexa II, se vor strădui să încheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în beneficiul speciilor şi ar da prioritate acelor specii, care au o stare nefavorabilă de conservare.
    4) Părţile sunt încurajate să acţioneze în vederea încheierii de acorduri pentru orice populaţie sau orice parte a populaţiei separată geografic, a oricărei specii sau taxon inferior de animale sălbatice, ai căror indivizi traversează periodic una sau mai multe graniţe jurisdicţionale naţionale.
    5) Secretariatul va primi cîte o copie a fiecărui acord încheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.
Articolul V
Linii directoare pentru Acorduri
    1) Obiectul fiecărui Acord va fi să refacă starea favorabilă de conservare a speciei migratoare respective sau să o menţină într-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui să reglementeze acele aspecte ale conservării şi gestionării speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.
    2) Fiecare acord ar trebui să acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate şi să fie deschis participării tuturor Statelor din aria de migrare a acestei specii, atît celor ce sunt Părţi la prezenta Convenţie, cît şi celor ce nu sunt Părţi.
    3) Un Acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decît de o singură specie migratoare.
    4) Fiecare Acord trebuie să:
    a) identifice speciile migratoare, de care se ocupă;
    b) descrie aria şi ruta de migrare a speciilor migratoare;
    c) dispună, pentru fiecare Parte, desemnarea autorităţii sale naţionale abilitată cu punerea în aplicare a acordului;
    d) stabilească, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistenţă pentru realizarea scopului Acordului, pentru supravegherea eficienţei acestuia şi pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferinţa Părţilor;
    e) prevadă procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre Părţile la Acord; şi
    f) să interzică, la minimum, în privinţa speciilor migratoare din ordinul Cetacea, orice capturare care nu este permisă pentru acea specie migratoare aflată sub oricare alt Acord multilateral şi să prevadă posibilitatea aderării la acord a Statelor, care nu sunt State din aria de migrare a acelei specii migratoare.
    5) După caz şi posibilităţi, fiecare Acord ar trebui să prevadă, dar să nu se limiteze la:
    a) analiza periodică a stării de conservare a speciilor migratoare vizate şi identificarea factorilor, care pot fi nocivi pentru această stare;
    b) coordonarea planurilor de conservare şi gestionare;
    c) cercetarea ecologiei şi dinamicii populaţiei speciei migratoare vizate, cu referire specială la migraţie;
    d) schimbul de informaţii asupra speciilor migratoare vizate, atenţia specială fiind acordată schimbului de rezultate ştiinţifice şi datelor statistice relevante;
    e) conservarea şi, acolo unde se cere şi este posibil, refacerea habitatelor cu importanţă în menţinerea stării de conservare favorabilă şi protecţia unor asemenea habitate faţă de factorii perturbatori, incluzînd controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse şi care sunt dăunătoare speciilor migratoare;
    f) menţinerea unei reţele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relaţie cu rutele de migraţie;
    g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitate favorabile;
    h) eliminarea, în cea mai mare măsură posibilă, sau compensarea activităţilor şi obstacolelor, care stînjenesc sau împiedică migraţia;
    i) prevenirea, reducerea sau controlul asupra evacuării în habitatul speciei migratoare a unor substanţe nocive pentru această specie migratoare;
    j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul şi gestionarea capturării speciilor migratoare;
    k) proceduri pentru coordonarea acţiunii de anihilare a capturărilor ilegale;
    l) schimbul de informaţie cu privire la ameninţările reale asupra speciilor migratoare;
    m) proceduri de urgenţă prin care acţiunea de conservare ar putea fi întărită considerabil şi rapid atunci cînd starea de conservare a speciei migratoare este serios afectată; şi
    n) conştientizarea publicului asupra conţinutului şi ţelurilor Acordului.
Articolul VI
Statele ariei de migrare
    1) O listă a Statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în Anexele I şi II va fi ţinută la zi de către Secretariat, care va folosi informaţiile primite de la Părţi.
    2) Părţile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate în Anexa I sau Anexa II faţă de care ele se consideră a fi State ale ariei de migrare, incluzînd furnizarea de informaţii asupra navelor lor sub pavilion naţional angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdicţia naţională şi, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.
    3) Părţile, care sunt State ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în Anexele I şi II, vor informa Conferinţa Părţilor, prin Secretariat, cu cel puţin şase luni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Conferinţei, asupra măsurilor pe care ele le iau pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii pentru aceste specii.
Articolul VII
Conferinţa Părţilor
    1) Conferinţa Părţilor va fi organul prezentei Convenţii pentru luarea deciziilor.
    2) Secretariatul va convoca o reuniune a Conferinţei Părţilor nu mai tîrziu de doi ani după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.
    3) După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferinţei Părţilor la intervale de nu mai mult de trei ani, în afară de cazul cînd Conferinţa decide altfel, şi reuniuni extraordinare, de fiecare dată, la solicitarea scrisă a cel puţin o treime din Părţi.
    4) Conferinţa Părţilor va stabili şi va ţine sub control reglementările financiare ale prezentei Convenţii. Conferinţa Părţilor va adopta, la fiecare din reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară următoare. Fiecare Parte va contribui la acest buget, conform unui barem, asupra căruia se va conveni la Conferinţă. Reglementările financiare, incluzînd prevederile asupra bugetului şi baremului de contribuţii, precum şi modificările acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al Părţilor prezente şi votante.
    5) La fiecare din reuniunile sale, Conferinţa Părţilor va analiza aplicarea prezentei Convenţii şi poate, în special:
    a) analiza şi evalua starea de conservare a speciilor migratoare;
    b) analiza progresele făcute în direcţia conservării spreciilor migratoare, în special a acelora înscrise în Anexele I şi II;
    c) elabora acele prevederi şi asigura acele îndrumări, ce pot fi necesare pentru împuternicirea Consiliului Ştiinţific şi a Secretariatului să-şi îndeplinească sarcinile;
    d) primi şi examina orice rapoarte prezentate de Consiliul Ştiinţific, de Secretariat, de orice Parte sau orice organ permanent stabilit conform unui Acord;
    e) face recomandări Părţilor pentru îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor migratoare şi analiza progresele făcute prin aplicarea acordurilor;
    f) în acele cazuri în care nu a fost încheiat un Acord, face recomandări pentru convocarea reuniunilor Părţilor, care sunt State ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta măsurile destinate îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor;
    g) face recomandări Părţilor pentru îmbunătăţirea eficienţei prezentei Convenţii, şi
    h) decide asupra oricărei măsuri suplimentare, ce trebuie luată pentru realizarea obiectivelor prezentei Convenţii.
    6) Fiecare reuniune a Conferinţei Părţilor va stabili data şi locul desfăşurării reuniunii viitoare.
    7) Orice reuniune a Conferinţei Părţilor va stabili şi adopta regulile de procedură pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferinţei Părţilor este necesară o majoritate de două treimi a Părţilor prezente şi votante, cu excepţia cazurilor, cînd este prevăzut altfel de prezenta Convenţie.
    8) Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate, Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, precum şi orice Stat, care nu este Parte la prezenta Convenţie şi, pentru fiecare Acord, organele desemnate de Părţile la acel Acord pot fi reprezentate de observatori la reuniunile Conferinţei Părţilor.
    9) Orice agenţie sau organ tehnic calificat în protecţia, conservarea şi gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul asupra dorinţei sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferinţei Părţilor prin observatori, vor fi admise cu condiţia ca cel puţin o treime din Părţile prezente să nu se opună:
    a) agenţii sau organisme internaţionale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, şi agenţii sau organismele guvernamentale naţionale; şi
    b) agenţii sau organisme naţionale neguvernamentale, care au fost aprobate în acest scop de Statul în care se află.
    Odată admişi, aceşti observatori vor avea dreptul de participare, dar nu şi de vot.
Articolul VIII
Consiliul ştiinţific
    1) La prima sa reuniune, Conferinţa Părţilor va înfiinţa un Consiliu Ştiinţific, care va asigura consultanţă asupra problemelor ştiinţifice.
    2) Orice Parte poate desemna un expert calificat ca membru al Consiliului Ştiinţific. În plus, Consiliul Ştiinţific va include, ca membri, experţi calificaţi, selectaţi şi desemnaţi de Conferinţa Părţilor; numărul acestor experţi, criteriile pentru selecţia lor şi condiţiile desemnării lor vor fi stabilite de Conferinţa Părţilor.
    3) Consiliul Ştiinţific se va întruni, la cererea Secretariatului, după cum va cere Conferinţa Părţilor.
    4) Supus aprobării Conferinţei Părţilor, Consiliul Ştiinţific îşi va stabili propriul regulament de procedură.
    5) Conferinţa Părţilor va stabili funcţiile Consiliului Ştiinţific, care pot include:
    a) asigurarea de consultanţă ştiinţifică Conferinţei Părţilor, Secretariatului şi, dacă Conferinţa Părţilor aprobă, oricărui organism stabilit de prezenta Convenţie sau de un Acord, precum şi oricărei alte Părţi;
    b) recomandarea cercetării şi coordonarea cercetării asupra speciilor migratoare, evaluarea rezultatelor acestor cercetări, pentru a constata starea de conservare a speciilor migratoare şi raportarea către Conferinţa Părţilor asupra acestei stări şi a măsurilor pentru ameliorarea ei;
    c) elaborarea de recomandări către Conferinţa Părţilor în privinţa speciilor migratoare, ce trebuie incluse în Anexele I şi II, indicîndu-se şi aria de migrare a unor asemenea specii migratoare;
    d) elaborarea de recomandări către Conferinţa Părţilor în privinţa măsurilor specifice de conservare şi gestionare, ce trebuie incluse în Acordurile asupra speciilor migratoare; şi
    e) recomandarea către Conferinţa Părţilor a soluţiilor la problemele referitoare la aspectele ştiinţifice ale aplicării prezentei Convenţii, în special cu privire la habitatele speciilor migatoare.
Articolul IX
Secretariatul
    1) Pentru scopurile prezentei Convenţii va fi înfiinţat un Secretariat.
    2) Pînă la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Secretariatul este asigurat de Directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. În măsura şi în modul pe care îl apreciază corespunzător, el poate să fie asistat de agenţii sau organismele adecvate, interguvernamentale sau neguvernamentale, internaţionale sau naţionale, calificate tehnic în protecţia, conservarea şi gestionarea animalelor sălbatice.
    3) Dacă Programul Naţiunilor Unite nu mai poate asigura Secretariatul, Conferinţa Părţilor va conveni măsuri alternative pentru Secretariat.
    4) Funcţiile Secretariatului vor fi:
    a) să pregătească şi să notifice reuniunile:
    (i) Conferinţei Părţilor, şi
    (ii) Consiliului Ştiinţific;
    b) să menţină legături şi să promoveze legături cu şi între Părţi, cu organismele permanente stabilite prin Acorduri, cu alte organizaţii internaţionale interesate de speciile migratoare;
    c) să obţină, de la orice sursă adecvată, rapoarte şi alte informaţii, care promovează obiectivele şi aplicarea prezentei Convenţii şi să stabilească diseminarea adecvată a unor asemenea informaţii;
    d) să atragă atenţia Conferinţei Părţilor asupra oricărei probleme, care se referă la obiectivele prezentei Convenţii;
    e) să pregătească pentru Conferinţa Părţilor rapoarte asupra activităţii Secretariatului şi asupra aplicării prezentei Convenţii;
    f) să ţină şi să publice o listă a Statelor ariei de migrare a tuturor speciilor migratoare incluse în Anexele I şi II;
    g) să promoveze încheierea Acordurilor, sub directa îndrumare a Conferinţei Părţilor;
    h) să ţină şi să pună la dispoziţia Părţilor o listă a Acordurilor şi, dacă Conferinţa Părţilor solicită astfel, să furnizeze orice informaţii asupra acestor Acorduri;
    i) să ţină şi să publice o listă a recomandărilor făcute de Conferinţa Părţilor, în conformitate cu subparagrafele e), f) şi g) ale paragrafului 5 al articolului VII sau a deciziilor luate în conformitate cu subparagraful h) al acestui paragraf;
    j) să furnizeze publicului general informaţii referitoare la prezenta Convenţie şi la obiectivele sale; şi
    k) să îndeplinească orice altă funcţie încredinţată de prezenta Convenţie sau de Conferinţa Părţilor.
Articolul X
Amendarea Convenţiei
    1) Prezenta Convenţie poate fi amendată la oricare reuniune ordinară sau extraordinară a Conferinţei Părţilor.
    2) Propuneri de amendare poate face orice Parte.
    3) Textul oricărui amendament propus şi motivarea sa vor fi comunicate Secretariatului, cu cel puţin o sută cincizeci de zile înaintea reuniunii, şi va fi comunicat cu promptitudine de către Secretariat tuturor Părţilor. Orice comentarii ale Părţilor asupra textului vor fi comunicate Secretariatului cu nu mai puţin de şaizeci de zile înaintea începerii reuniunii. Secretariatul, imediat după ultima zi stabilită pentru transmiterea comentariilor, va comunica Părţilor toate comentariile transmise pînă la acea zi.
    4) Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din voturile Părţilor prezente şi votante.
    5) Un amendament la Anexe va intra în vigoare pentru toate Părţile care l-au acceptat în prima zi a celei de-a treia luni ce urmează din data în care două treimi din Părţi şi-au depozitat instrumentul de acceptare la depozitar. Pentru fiecare Parte care depozitează instrumentul său de acceptare după data în care două treimi din Părţi şi-au depozitat instrumentul de acceptare, amendamentul va intra în vigoare pentru o aşa Parte în prima zi a celei de-a treia luni ce urmează după depozitarea instrumentului său de acceptare.
Articolul XI
Amendarea Anexelor
    1) Anexele I şi II pot fi amendate la oricare reuniune ordinară sau extraordinară a Conferinţei Părţilor.
    2) Propuneri de amendare poate face orice Parte.
    3) Textul oricărui amendament propus, întemeiat pe cele mai bune date ştiinţifice disponibile şi însoţit de expunerea de motive, va fi transmis Secretariatului, cu cel puţin o sută cincizeci de zile înaintea reuniunii, iar Secretariatul îl va trimite neîntîrziat tuturor Părţilor. Orice comentarii ale Părţilor asupra textului vor fi transmise Secretariatului cu nu mai puţin de şaizeci de zile înainte de deschiderea reuniunii. Imediat după ultima zi stabilită pentru trimiterea comentariilor, Secretariatul va transmite Părţilor toate comentariile primite pînă în această zi.
    4) Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi a voturilor Părţilor prezente şi votante.
    5) Un amendament la Anexe va intra în vigoare pentru toate Părţile, cu excepţia acelor Părţi care au făcut o rezervă în conformitate cu paragraful 6) al acestui articol, la nouăzeci de zile după reuniunea Conferinţei Părţilor la care acel amendament a fost adoptat.
    6) În cursul celor nouăzeci de zile prevăzute în paragraful 5) al acestui articol, orice Parte poate face o rezervă la amendament prin notificare scrisă la depozitar. O rezervă la un amendament poate fi retrasă prin notificare scrisă la depozitar şi, ca urmare, amendamentul va intra în vigoare pentru acea Parte la nouăzeci de zile după ce rezerva este retrasă.
Articolul XII
Efecte asupra Convenţiilor internaţionale
şi ale altor reglementări

    1) Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu va aduce atingere codificării şi dezvoltării dreptului mării de către Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării convocată în conformitate cu Rezoluţia 2750 C (XXV) a Adunării Generale a Naţiunilor Unite şi nici revendicărilor şi poziţiilor juridice, prezente şi viitoare, ale oricărui Stat privind dreptul mării, precum şi natura şi întinderea jurisdicţiei Statului de coastă şi a Statului de pavilion.
    2) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor afecta în nici un fel drepturile sau obligaţiile vreunei Părţi decurgînd din orice tratat, convenţie sau acord existente.
    3) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor afecta în nici un fel dreptul Părţilor de a adopta reglementări interne mai stricte referitoare la conservarea speciilor migratoare cuprinse în Anexele I şi II sau să adopte reglementări interne referitoare la conservarea speciilor, care nu sunt cuprinse în Anexele I şi II.
Articolul XIII
Aplanarea diferendelor
    1) Orice diferend, care poate apare între două sau mai multe Părţi în legătură cu interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii, va fi supus negocierii între Părţile implicate în diferend.
    2) Dacă diferendul nu poate fi aplanat în conformitate cu paragraful 1) al acestui articol, Părţile, de comun acord, pot supune diferendul arbitrajului, în special celui al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar Părţile care au supus diferendul sunt obligate prin decizie de arbitraj.
Articolul XIV
Rezerve
    1) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor fi supuse rezervelor generale. Rezervele specifice pot fi admise în conformitate cu prevederile acestui articol şi ale articolului XI.
    2) Orice Stat sau orice organizaţie de integrare economică regională poate, la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să înscrie o rezervă specifică cu privire la prezenţa oricărei specii migratoare fie în Anexa I sau în Anexa II, fie în ambele, şi, prin urmare nu va fi considerat, ca o Parte în privinţa subiectului acelei rezerve pînă în a nouăzecea zi după ce depozitarul a transmis Părţilor notificarea, că această rezervă a fost retrasă.
Articolul XV
Semnarea
    Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare la Bonn pentru toate Statele şi orice organizaţie de integrare economică regională pînă la a douăzeci şi doua zi a lunii iunie 1980.
Articolul XVI
Ratificare, acceptare, aprobare
    Prezenta Convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Guvernul Republicii Federale Germania, care va fi depozitarul.
Articolul XVII
Aderarea
    După a douăzeci şi doua zi a lunii iunie 1980, prezenta Convenţie va fi deschisă pentru aderare tuturor Statelor şi oricărei organizaţii de integrare economică regională, care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.
Articolul XVIII
Intrarea în vigoare
    1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni de la data depunerii celui de al cincisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la depozitar.
    2) Pentru fiecare Stat sau fiecare organizaţie de integrare economică regională, care ratifică, acceptă sau aprobă prezenta Convenţie sau aderă la aceasta după depunerea celui de al cincisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după depunerea de către un astfel de Stat sau astfel de organizaţie a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
Articolul XIX
Denunţarea
    Orice Parte poate denunţa oricînd prezenta Convenţie prin notificare scrisă adresată depozitarului. Denunţarea va fi efectivă în a douăsprezecea lună după primirea notificării de către depozitar.
Articolul XX
Depozitarul
    1) Textul original al prezentei Convenţii, în limbile engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă, fiecare din aceste versiuni fiind egal autentice, va fi depus la depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate ale fiecărei din aceste versiuni tuturor Statelor şi tuturor organizaţiilor de integrare economică regională, care au semnat Convenţia sau au depus instrumentele de aderare la aceasta.
    2) Depozitarul, după consultarea Guvernelor interesate, va pregăti versiunile oficiale ale textului prezentei Convenţii, în limbile arabă şi chineză.
    3) Depozitarul va informa toate Statele, care au semnat şi au aderat, toate organizaţiile de integrare economică regională, care au semnat şi aderat, şi Secretariatul în legătură cu semnarea, depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, amendamentele la aceasta, rezervele specifice şi notificările de denunţare.
    4) Imediat după ce prezenta Convenţie intră în vigoare, o copie certificată a acesteia va fi transmisă de către depozitar la Secretariatul Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu Articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite. Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind pe deplin împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie.

    Făcută la Bonn, la 23 iunie 1979.

    anexa nr.1

    anexa nr.2