AMAE/2004
ID intern unic:  359898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  11.06.2004
DE COLABORARE DINTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI
 AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL JUSTIŢIEI
 AL REPUBLICII ALBANIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 40     Data intrarii in vigoare : 21.12.2004
    ––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.
      În vigoare din 21 decembrie 2004.
    Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Albania, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
    în dorinţa de a consolida şi diversifica bunele relaţii dintre state,
    fiind convinse de importanţa rolului instituţiilor justiţiei în viaţa societăţii,
    subliniind că schimbul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul dreptului, cel legislativ, al administrării justiţiei, al organizării şi funcţionării instanţelor judecătoreşti, al administraţiei penitenciare şi ale activităţii de prevenire şi combatere a faptelor penale şi sancţionare a infracţiunilor corespunde intereselor ambelor Părţi Contractante,
    ţinînd cont de obligaţiile internaţionale, cadrul legislativ naţional şi împuternicirile ambelor Părţi Contractante,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante vor colabora şi contribui la schimbul de experienţă în următoarele direcţi:
    - informaţia juridică
    - organizarea activităţii Ministerului Justiţiei şi a organelor justiţiei;
    - reciclarea cadrelor justiţiei;
    - elaborarea proiectelor actelor normative;
    - elaborarea concepţiei privind actele normative şi asigurarea realizării lor;
    - alte direcţii, dacă acestea corespund scopurilor şi sarcinilor Părţilor Contractante.
Articolul 2
    În scopul realizării intenţiei de a colabora, enunţate în prezentul Acord, Părţile Contractante vor elabora programe de colaborare – periodice şi cu titlu permanent – menite să asigure diverse forme de dialog ştiinţific şi managerial în domeniul justiţiei.
Articolul 3
    În caz de necesitate, în scopul soluţionării problemelor privind colaborarea, pregătirea programelor de colaborare şi determinarea totalurilor realizării programelor, Părţile Contractante vor crea grupuri de experţi de lucru în vederea soluţionării problemelor de competenţă.
Articolul 4
    Părţile Contractante vor crea condiţii pentru legături directe şi schimb de experienţă dintre instituţiile justiţiei ale ambelor state.
Articolul 5
    Părţile Contractante vor contribui la organizarea de consultări, seminare, conferinţe ştiinţifice, reuniuni şi alte manifestări cu caracter juridic în problemele care prezintă interes pentru ambele state.
Articolul 6
    Părţile Contractante vor contribui la schimbul de specialişti şi delegaţii în scopul examinării problemelor care prezintă interes pentru ambele state.
Articolul 7
    În procesul colaborării Părţile Contractante vor utiliza limba convenită de către acestea.
Articolul 8
    Părţile Contractante, în baza principiului de reciprocitate şi în conformitate cu legislaţia sa internă, vor suporta cheltuielile rezultate din prezentul Acord.
    În cazul vizitelor întreprinse de delegaţiile Părţilor Contractante, finanţarea se va efectua în felul următor:
    1) Partea Contractantă de destinaţie va suporta cheltuieli legate de şedere şi de deplasare pe teritoriul statului;
    2) Partea Contractantă de provenienţă va suporta cheltuieli de transport.
Articolul 9
    Prezentul acord se încheie pe un termen nelimitat şi intră în vigoare la data ultimei notificări, prin canalele diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.
    Fiecare din Părţile Contractante poate denunţa prezentul Acord, notificînd despre aceasta cealaltă Parte Contractantă. În acest caz Acordul îşi pierde valabilitatea după expirarea perioadei de şase luni de la data acestei notificări.
    Semnat la Chişinău la 11 iunie 2004 în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească, albaneză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.