AMAE/2002
ID intern unic:  359899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2002
din  27.09.2002
DE COLABORARE ÎNTRE SERVICIUL DE STAT DE ARHIVĂ AL
 REPUBLICII MOLDOVA ŞI AGENŢIA PENTRU ARHIVISTICĂ A
MINISTERULUI CULTURII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL
REPUBLICII ARMENIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 244     Data intrarii in vigoare : 17.06.2003
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Astana la 27 septembrie 2002.
       În vigoare din 17 iunie 2003.    Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Agenţia pentru arhivistică a Ministerului culturii, tineretului şi sportului al Republicii Armenia, denumite în continuare Părţi,
    acţionînd în interesele dezvoltării în continuare a legăturilor culturale şi ştiinţifice,
    reieşind din năzuinţa reciprocă pentru colaborarea multilaterală între instituţiile arhivistice ale celor două state,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Părţile, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei lor naţionale, vor realiza colaborarea în ordinea stabilită, acordînd atenţie deosebită schimbului de experienţă privind direcţiile interesate în domeniul arhivisticii. În aceste scopuri, pe principii de reciprocitate, Părţile vor face schimb de arhivişti-specialişti şi informaţii privind problemele de arhivistică apărute.
Articolul 2
    Părţile vor face schimb sistematic de acte normative ce ţin de domeniul arhivisticii precum şi de literatură metodico-ştiinţifică (regulile de lucru, rezultate ale lucrărilor ştiinţifice de cercetare, lucrări ştiinţifice, materiale ale conferinţelor ştiinţifice, seminare etc.) şi publicaţii ale documentelor de arhivă, editate de instituţiile arhivistice ale Părţilor.
Articolul 3
    Fiecare dintre Părţi va transmite celeilalte Părţi listele materialelor îndrumătoare privind documentele de arhivă publicate pe parcursul anului.
    Fiecare dintre Părţi poate solicita celeilalte Părţi materiale de care este interesată, cu excepţia celor ce conţin secret de stat şi militar, sau date ce nu pot fi publicate.
Articolul 4
    Părţile, în modul stabilit de legislaţia naţională vor efectua publicaţii comune de documente de arhivă şi vor organiza expoziţii comune cu tematica coordonată.
Articolul 5
    În scopul completării fondurilor arhivistice naţionale cu documente ce conţin informaţii privind istoria popoarelor Moldovei şi Armeniei, Părţile vor oferi una alteia copii ale documentelor de arhivă. Decontările pentru eliberarea copiilor nu se vor face în valută, ci pe bază de echivalenţă, precum şi conform preţurilor contractuale acceptabile pentru Părţi.
    Părţile vor acţiona reciproc la depistarea documentelor ce reflectă istoria unei Părţi şi se află în arhivele celeilalte Părţi.
    Chestiunile privind întoarcerea a astfel de documente altei Părţi se vor rezolva în baza legislaţiei naţionale respective, iar în caz de necesitate se vor încheia acorduri bilaterale suplimentare.
Articolul 6
    Fiecare dintre Părţi va acorda cercetătorilor celeilalte Părţi sprijinul necesar în lucrul cu materialele arhivelor sale de stat.
    În aceste scopuri, cercetătorii vor avea acces la toate materialele îndrumătoare ale fondurilor de arhivă atît publicate, cît şi nepublicate, ce se referă la tema de cercetare, dacă aceasta nu contravine legislaţiilor naţionale ale Părţilor.
Articolul 7
    Părţile, în limitele competenţei sale, vor acorda sprijin reciproc în satisfacerea solicitărilor cu caracter social-juridic ale cetăţenilor şi instituţiilor celeilalte Părţi.
    Părţile vor asigura îndeplinirea gratuită şi în termen a solicitărilor privind confirmarea vechimii în muncă, salariului, studiilor, calificării, decoraţiilor de stat, faptelor de represiuni, deportări ale cetăţenilor, confiscare a averii, răniri şi tratament în spitale militare în anii celui de-al doilea război mondial etc.
Articolul 8
    Părţile vor dezvolta colaborarea în problemele referitoare la participarea lor în activitatea organizaţiilor arhivistice internaţionale.
Articolul 9
    Colaborarea în limitele acestui Acord nu va împiedica altor forme de contacte specializate în domeniul arhivisticii, efectuate pe bază de înţelegere reciprocă a Părţilor.
Articolul 10
    În cazul apariţiei unor divergenţe asupra chestiunilor ce ţin de realizarea sau interpretarea prezentului Acord, Părţile vor recurge la consultări şi negocieri.
Articolul 11
    La înţelegerea reciprocă a Părţilor în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări perfectate în modul cuvenit într-un Protocol separat, care va fi parte integrantă a Acordului.
Articolul 12
    Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii de către Părţi a notificării despre îndeplinirea tuturor procedurilor interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare, va acţiona în decurs de 5 ani şi se va prelungi în mod automat pentru următorii termeni de 5 ani, dacă nici una din Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei respective, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Încheiat la Astana, la 27 septembrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, armeană şi rusă, toate textele avînd aceeaşi valoare.
    În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va prevala.