CMAE/1973
ID intern unic:  359902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
CONVENŢIE Nr. 1973
din  03.03.1973

PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SPECII
SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE*

Publicat : 30.12.2001 în Tratate Internationale Nr. 28     art Nr : 258     Data intrarii in vigoare : 27.06.2001
    ______________________
    * În vigoare pentru Republica Moldova din 27 iunie 2001.    Statele contractante,
    recunoscînd că fauna şi flora sălbatice, prin frumuseţea şi varietatea lor, constituie un element de neînlocuit al sistemelor naturale, care trebuie să fie protejate de către generaţiile prezente şi viitoare,
    conştiente de valoarea estetică, ştiinţifică, culturală, recreativă şi economică mereu crescînd a faunei şi florei sălbatice,
    recunoscînd că popoarele şi statele sunt şi ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei şi florei lor sălbatice,
    recunoscînd, în plus, că cooperarea internaţională este esenţială pentru protecţia anumitor specii ale faunei şi florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive, ca urmare a comerţului internaţional,
    convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop,
    au convenit asupra următoarelor:
Articolul I
Definiţii
    În termenii prezentei Convenţii şi cu excepţia contextelor care presupun o altă accepţie, expresiile următoare înseamnă:
    a) specie: orice specie, sibspecie sau una dintre populaţiile lor izolate geografic;
    b) individ:
    (i) orice animal sau plantă, vii sau moarte;
    (ii) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în Anexele I şi II, orice parte sau orice produs provenit de la un anumal, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise la Anexa III, orice parte sau orice produs provenit de la un anumal, uşor de identificat, atunci cînd sunt menţionate în respectiva Anexă;
    (iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în Anexa I, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise în Anexele II şi III, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, uşor de identificat, atunci cînd sunt menţionate în Anexele respective;
    c) comerţ: exportul, reexportul, importul şi introducerea de provenienţă marină;
    d) reexportul: exportul oricărui individ importat în prealabil;
    e) introducerea de provenienţă marină: transportul într-un stat de indivizi ai speciilor, care au fost capturaţi în mediul marin, care nu este sub jurisdicţia unui stat;
    f) autoritate ştiinţifică: o autoritate ştiinţifică naţională, desemnată conform articolului IX;
    g) organ de gestiune: o autoritate administrativă naţională, desemnată conform articolului IX;
    h) Parte: un stat pentru care a intrat în vigoare prezenta Convenţie.
Articolul II
Principii fundamentale
    1) Anexa I cuprinde toate speciile ameninţate de dspariţie, care sunt sau ar putea fi afectate de comerţ. Comerţul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supravieţuirea şi nu trebuie autorizat decît în condiţii excepţionale.
    2) Anexa II cuprinde:
    a) toate speciile care, cu toate că nu sunt încă neapărat ameninţate de dispariţie, ar putea deveni în cazul în care comerţul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte, avînd drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supravieţuirea lor;
    b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a face eficient controlul comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în Anexa II, prin aplicarea prevederilor subparagrafului a).
    3) Anexa III cuprinde toate speciile pe care o Parte le declară supuse, în limitele competenţei sale, unei reglementări avînd ca scop împiedicarea sau restrîngerea lor şi necesitînd cooperarea celorlalte Părţi pentru controlul comerţului.
    4) Părţile nu permit comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în Anexele I, II şi III decît în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii.
Articolul III
Reglementarea comerţului cu indivizi ai
speciilor înscrise în Anexa I

    1) Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în Anexa I trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol.
    2) Exportul unui individ al unei specii înscrise în Anexa I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supravieţuirii speciei în cauză;
    b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei în vigoare în acest stat;
    c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovadă că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;
    d) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.
    3) Importul unui individ al unei specii înscrise în Anexa I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de import şi fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) o autoritate ştiinţifică a statului importator va emite avizul că obiectivele importului nu dăunează supravieţuirii speciei respective;
    b) o autoritate ştiinţifică a statului importator va deţine dovada că în cazul unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi a-l îngriji corespunzător;
    c) un organ de gestiune al statului importator va deţine dovada că individul nu va fi utilizat în scopuri mai ales comerciale.
    4) Reexportul unui individ al unei specii înscrise în Anexa I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiţii:
    a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii;
    b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;
    c) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.
    5) Introducerea de provenienţă marină a unui individ al unei specii înscrise în Anexa I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului, în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supravieţuirii speciei respective;
    b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada că, în cazul în care unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi îngriji corespunzător;
    c) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada că individul nu va fi folosit în scopuri în special comerciale.
Articolul IV
Reglementarea comerţului cu indivizi ai
speciilor înscrise în Anexa II

    1) Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în Anexa II trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
    2) Exportul unui individ al unei specii înscrise în Anexa II necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supravieţuirii speciei în cauză;
    b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei în vigoare în acest stat;
    c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
    3) Pentru fiecare Parte, o autoritate ştiinţifică va supraveghea continuu eliberarea, de către Partea respectivă, a permiselor de export pentru indivizii speciilor înscrise în Anexa II, precum şi exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci cînd o autoritate ştiinţifică constată că exportul uneia dintre specii ar trebui să fie limitat, pentru a o conserva în întreaga ei arie de distribuţie, la un nivel care să fie, în acelaşi timp, conform cu rolul său în ecosistemele în care ea este prezentă şi net superior celui care ar duce la înscrierea acestei specii în Anexa I, autoritatea va informa organul de gestiune competent în legătură cu măsurile corespunzătoare care trebuie să fie luate pentru limitarea eliberării permiselor de export pentru comerţul cu indivizi din specia respectivă.
    4) Importul unui individ al unei specii înscrise în Anexa II necesită prezentarea, în prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.
    5) Reexportul unui individ al unei specii înscrise în Anexa II necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiţii:
    a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii;
    b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
    6) Introducerea de provenienţă marină a unui individ al unei specii înscrise în Anexa II necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supravieţuirii speciei respective;
    b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus va deţine dovada că orice individ viu va fi tratat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
    7) Certificatele la care face referire paragraful 6) de mai sus pot fi eliberate cu avizul autorităţii ştiinţifice, luat după consultarea celorlalte autorităţi ştiinţifice naţionale şi, dacă este cazul, a autorităţilor ştiinţifice internaţionale pentru numărul total de indivizi a căror introducere este autorizată pentru perioade ce nu vor depăşi un an.
Articolul V
Reglementarea comerţului cu indivizi ai
speciilor înscrise în Anexa III

    1) Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în Anexa III trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol.
    2) Exportul unui individ al unei specii înscrise în Anexa III, de către orice stat care a înscris specia respectivă în Anexa III, necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
    a) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei în vigoare în acest stat;
    b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se află într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
    3) Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragraful 4) al prezentului articol, importul oricărui individ al unei specii înscrise în Anexa III necesită prezentarea, în prealabil, a unui certificat privind originea şi, în cazul unui import care provine de la un stat care a înscris specia respectivă în Anexa III, a unui permis de export.
    4) Atunci cînd este vorba de un reexport, un certificat eliberat de către organul de gestiune al statului reexportator, care să precizeze că individul a fost transformat în acest stat sau că va fi reexportat în aceeaşi stare, va face dovada pentru statul importator că dispoziţiile prezentei Convenţii au fost respectate pentru indivizii respectivi.
Articolul VI
Permise şi certificate
    1) Permisele şi certificatele eliberate în baza dispoziţiilor din articolele III, IV şi V trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
    2) Un permis de export trebuie să conţină informaţiile precizate în modelul reprodus în Anexa IV; el nu va fi valabil pentru export decît pentru o perioadă de 6 luni, cu începere de la data eliberării.
    3) Orice permis sau certificat se referă la titlul prezentei Convenţii; el conţine numele şi ştampila organului de gestiune care l-a eliberat şi un număr de control atribuit de către organul de gestiune.
    4) Orice copie a unui permis sau a unui certificat eliberată de către un organ de gestiune, trebuie să fie clar specificată ca atare şi nu poate fi folosită în locul originalului unui permis sau al unui certificat decît dacă se stipulează acest lucru pe copie.
    5) Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.
    6) Dacă este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ păstrează şi anulează permisul de export sau certificatul de reexport şi orice permis de import corespunzător, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.
    7) Atunci cînd se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. În acest scop, termenul marcaj desemnează orice amprentă de neşters, plumb sau alt mijloc corespunzător, care să permită identificarea unui individ şi care să fie concepută în aşa fel încît orice contrafacere să fie cît mai dificilă posibil.
Articolul VII
Derogări şi alte dispoziţii speciale privind comerţul
    1) Dispoziţiile articolelor III, IV şi V nu se aplică la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei Părţi atunci cînd aceşti indivizi rămîn sub supraveghere vamală.
    2) Atunci cînd un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator deţine dovada că individul a fost achiziţionat înainte ca dispoziţiile prezentei Convenţii să se aplice individului respectiv, dispoziţiile articolelor III, IV şi V nu se aplică acestui individ, cu condiţia ca organul de gestiune respectiv să elibereze un certificat în acest scop.
    3) Dispoziţiile articolelor III, IV şi V nu se aplică indivizilor care sunt obiecte personale sau cu folosinţă casnică. În consecinţă, aceste derogări nu se aplică:
    a) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în Anexa I, atunci cînd ei au fost achiziţionaţi de către proprietarul lor în afara statului său de reşedinţă permanentă şi sunt importaţi în acest stat;
    b) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în Anexa II,
    (i) atunci cînd ei au fost achiziţionaţi de către proprietarul lor în timpul unui sejur în afara statului său de reşedinţă obişnuită, într-un stat cu mediu sălbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;
    (ii) atunci cînd ei sunt importaţi în statul de reşedinţă obişnuită a proprietarului; şi
    (iii) atunci cînd statul în care a avut loc capturarea sau recoltarea solicită eliberarea prealabilă a unui permis de export, în afara cazului în care un organ de gestiune deţine dovada că aceşti indivizi au fost achiziţionaţi înainte ca dispoziţiile prezentei Convenţii să se aplice indivizilor respectivi.
    4) Indivizii unei specii animale înscrise în Anexa I, crescuţi în captivitate în scopuri comerciale, sau ai unei specii de plantă înscrisă în Anexa I, reprodusă în mod artificial în scopuri comerciale, vor fi consideraţi ca indivizi ai speciilor înscrise în Anexa II.
    5) Atunci cînd un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că un individ al unei specii animale a fost crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plantă a fost reprodus în mod artificial sau că este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de către organul de gestiune în acest scop va fi acceptat în locul permiselor şi certificatelor necesare, conform dispoziţiilor articolelor III, IV şi V.
    6) Dispoziţiile articolelor III, IV şi V nu se aplică la împrumuturi, donaţii şi schimburi în scopuri necomerciale între oameni de ştiinţă şi instituţii ştiinţifice, care sunt înregistrate de către un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar şi de alţi indivizi de muzeu, conservaţi, uscaţi etc. şi de plante vii, care poartă o etichetă eliberată sau aprobată de către un organ de gestiune.
    7) Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogări de la obligaţiile prevăzute în articolele III, IV şi V şi poate autoriza, fără permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o grădină zoologică, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expoziţie de animale sau de plante, care se deplasează, cu condiţia ca:
    a) exportatorul sau importatorul să declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;
    b) aceşti indivizi să intre într-una dintre categoriile specificate la paragraful 2) al prezentului articol;
    c) organul de gestiune să deţină dovada că orice individ viu va fi transportat şi tratat în aşa fel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
Articolul VIII
Măsuri ce vor fi luate de către Părţi
    1) Părţile vor lua măsurile corespunzătoare în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei Convenţii, precum şi pentru interzicerea comerţului cu indivizi care încalcă aceste dispoziţii. Aceste măsuri includ:
    a) sancţiuni penale privind fie comerţul, fie deţinerea unor astfel de indivizi sau amîndouă;
    b) confiscarea sau returnarea în statul exportator a unor astfel de indivizi.
    2) În afara măsurilor luate în baza paragrafului 1) al prezentului articol, o Parte poate, atunci cînd consideră necesar, să prevadă orice procedură de rambursare internă a cheltuielilor pe care le-a riscat şi care rezultă din confiscarea indivizilor care au făcut obiectul unui comerţ ce încalcă măsurile luate prin aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii.
    3) În limitele posibilului, Părţile vor proceda în aşa fel încît formalităţile necesare pentru comerţul cu indivizi să fie efectuate în termen cît mai scurt. În vederea facilitării acestor formalităţi, fiecare Parte va putea desemna porturi de ieşire şi porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentaţi pentru a fi scoşi din vreme. Părţile vor proceda, de asemenea, în aşa fel încît orice individ viu, în timpul tranzitului, manipulării sau transportului, să fie tratat corespunzător, astfel încît să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.
    4) În cazul confiscării unui individ viu, rezultînd din aplicarea dispoziţiilor din paragraful 1) al prezentului articol, să aplică modalităţile următoare:
    a) individul este încredinţat unui organ de gestiune al statului care a procedat la această confiscare;
    b) organul de gestiune, după ce a consultat statul exportator, îi returnează individul, pe cheltuiala lui, sau îl trimite la un centru de orcotire sau în orice loc pe care acest organ îl consideră adecvat şi compatibil cu obiectivele prezentei Convenţii;
    c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate ştiinţifică sau poate consulta Secretariatul de fiecare dată cînd consideră necesar, în scopul facilitării deciziei la care se referă subparagraful b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.
    5) Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4) al prezentului articol, este o instituţie desemnată de către un organ de gestiune pentru a îngriji indivizii vii, în special pe cei care au fost confiscaţi.
    6) În legătură cu comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în Anexele I, II şi III, fiecare Parte va deţine un registru care să conţină:
    a) numele şi adresa importatorilor şi exportatorilor;
    b) numărul şi natura permiselor şi certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comerţul; numărul sau cantităţile şi tipurile de indivizi, numele speciilor acelora înscrise în Anexele I, II şi III şi, dacă este cazul, dimensiunile şi sexul indivizilor respectivi.
    7) Fiecare Parte va întocmi rapoarte periodice privind punerea în aplicare de către această Parte a Convenţiei şi va transmite Secretariatului:
    a) un raport anual care să conţină un rezumat al informărilor menţionate la subparagraful b) din paragraful 6) al prezentului articol;
    b) un raport bianual asupra măsurilor legislative, regulamentare şi administrative luate pentru aplicarea prezentei Convenţii.
    8) Informaţiile la care se face referire la paragraful 7) al prezentului articol vor fi ţinute la dispoziţia publicului, în măsura în care acest lucru nu este incompatibil cu dispoziţiile legislative şi regulamentare ale Părţii interesate.
Articolul IX
Organe de gestiune şi autorităţi ştiinţifice
    1) În termenii prezentei Convenţii, fiecare Parte va desemna:
    a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise şi certificate în numele acestei Părţi;
    b) una sau mai multe autorităţi ştiinţifice.
    2) În momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare sau de acceptare, fiecare stat va comunica guvernului depozitar numele şi adresa organului de gestiune însărcinat să comunice cu organele de gestiune desemnate de celelalte Părţi, precum şi cu Secretariatul.
    3) Orice modificare la specificările făcute, privind aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, trebuie să fie comunicată de către Partea interesată Secretariatului şi transmisă celorlalte Părţi.
    4) Organul de gestiune citat la paragraful 2) al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre Părţi, să le comunice amprenta sigiliilor şi ştampilelor pe care le foloseşte pentru autentificarea certificatelor şi a permiselor sale.
Articolul X
Comerţul cu state care nu fac parte din prezenta Convenţie
    În cazul exportului sau reexportului către un stat care nu este Parte a prezentei Convenţii sau al importului provenind de la un astfel de stat, Părţile pot, în locul permiselor şi certificatelor cerute prin prezenta Convenţie, să accepte documente similare, eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, în esenţă, să se conformeze condiţiilor necesare pentru eliberarea permiselor şi a certificatelor respective.
Articolul XI
Conferinţa Părţilor
    1) Secretariatul va convoca o sesiune a Conferinţei Părţilor cel mai tîrziu la 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.
    2) Apoi, Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale Conferinţei, cel puţin o dată la 2 ani, cu excepţia cazului în care Conferinţa va decide altfel, şi sesiuni extraordinare atunci cînd a fost făcută cererea, în scris, în acest sens, de către cel puţin o treime din numărul Părţilor.
    3) În timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei Conferinţe, Părţile vor proceda la un examen de ansamblu al aplicării prezentei Convenţii şi pot:
    a) să ia orice dispoziţie necesară pentru a permite Secretariatului să-şi îndeplinească funcţiile;
    b) să examineze amendamentele la Anexele I şi II şi să le adopte în conformitate cu articolul XV;
    c) să examineze progresele realizate pe calea restaurării şi conservării speciilor care figurează în Anexele I, II şi III;
    d) să permită şi să examineze orice raport prezentat de către Secretariat sau de către orice Parte;
    e) dacă este cazul, să facă recomandări care să vizeze ameliorarea aplicării prezentei Convenţii.
    4) La fiecare sesiune, Părţile pot fixa data şi locul pentru viitoarea sesiune ordinară care se va ţine conform dispoziţiilor din paragraful 2) al prezentului articol.
    5) În fiecare sesiune, Părţile pot stabili şi adopta regulamentul interior al sesiunii.
    6) Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate, Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, precum şi orice stat care nu face parte din prezenta Convenţie pot fi reprezentate la sesiunile Conferinţei prin observatori care au dreptul să participe la sesiune fără drept de vot.
    7) Orice organism sau orice instituţie calificată din punct de vedere tehnic în domeniul protecţiei, conservării sau administrării faunei şi florei sălbatice, care au informat Secretariatul în legătură cu dorinţa lor de a fi reprezentate la sesiunile Conferinţei prin observatori, vor fi admise – cu excepţia cazului în care cel puţin o treime din numărul Părţilor se opune la acest lucru – cu condiţia ca ele să aparţină uneia dintre următoarele categorii:
    a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale;
    b) organisme sau instituţii naţionale neguvernamentale, care au fost aprobate în acest scop de către Statul în care acestea sunt stabilite. Odată admişi, aceşti observatori au dreptul să participe la sesiuni fără drept de vot.
Articolul XII
Secretariatul
    1) Din momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii, un Secretariat va fi asigurat de către Directorul general al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător, în măsura în care acesta consideră oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internaţionale sau naţionale corespunzătoare, guvernamentale sau neguvernamentale, competente în materie de protecţie, conservare şi administrare a faunei şi florei sălbatice.
    2) Atribuţiile Secretariatului sunt următoarele:
    a) să organizeze Conferinţele Părţilor şi să furnizeze serviciile aferente acestora;
    b) să îndeplinească funcţiile care îi sunt încredinţate, în virtutea dispoziţiilor articolelor XV şi XVI ale prezentei Convenţii;
    c) să întreprindă, în conformitate cu programele fixate de către Conferinţa Părţilor, studiile ştiinţifice şi tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei Convenţii, inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzătoare şi transportul adecvat al indivizilor vii şi la mijloacele de identificare a acestor indivizi;
    d) să studieze rapoartele Părţilor şi să ceară Părţilor orice informaţie suplimentară pe care o consideră necesară pentru asigurarea aplicării prezentei Convenţii;
    e) să atragă atenţia Părţilor asupra oricărei probleme ce ar avea legătură cu obiectivele prezentei Convenţii;
    f) să publice periodic şi să comunice Părţilor listele aduse la zi ale Anexelor I, II şi III, precum şi orice alte informaţii incluse în aceste Anexe;
    g) să întocmească rapoarte anuale pentru Părţi asupra propriilor lucrări şi asupra aplicării prezentei Convenţii, precum şi orice alt raport, pe care Părţile respective l-ar putea solicita în timpul sesiunilor Conferinţei;
    h) să facă recomandări pentru urmărirea obiectivelor şi punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei Convenţii, inclusiv schimburile de informări de natură ştiinţifică sau tehnică;
    i) să îndeplinească orice altă funcţie pe care Părţile i-ar putea-o încredinţa.
Articolul XIII
Măsuri internaţionale
    1) Atunci cînd, în urma informaţiilor primite, Secretariatul consideră că o specie înscrisă în Anexele I sau II este ameninţată prin comerţul cu indivizi ai speciilor respective sau că dispoziţiile prezentei Convenţii nu sunt de fapt aplicate, acesta va avertiza organul de gestiune competent al Părţii sau Părţilor interesate.
    2) Cînd o Parte primeşte comunicarea faptelor indicate la paragraful 1) al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cît mai urgent posibil şi în măsura în care legislaţia să permită acest lucru, în legătură cu toate faptele la care se referă şi, dacă este cazul, va propune măsuri corective. Cînd Partea apreciază că ar fi cazul să se deschidă o anchetă, aceasta poate fi efectuată de către una sau mai multe persoane special împuternicite de către Partea respectivă.
    3) Informaţii furnizate de către o Parte sau care rezultă din orice anchetă, prevăzută în paragraful 2) al prezentului articol, vor fi examinate în timpul următoarei sesiuni a Conferinţei Părţilor care poate adresa Părţii respective orice recomandare pe care aceasta ar considera-o adecvată.
Articolul XIV
Incidenţa Convenţiei asupra legislaţiilor interne
şi asupra Convenţiilor internaţionale
    1) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu afectează dreptul Părţilor de a adopta:
    a) măsuri interne mai stricte în legătură cu condiţiile la care sunt supuse comercializarea, capturarea sau recoltarea, deţinerea sau transportarea indivizilor din speciile înscrise în Anexele I, II şi III, aceste măsuri putînd merge pînă la interzicerea totală a acestora;
    b) măsuri interne care limitează sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, deţinerea sau transportarea speciilor înscrise în Anexele I, II şi III.
    2) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu afectează măsurile interne şi obligaţiile Părţilor care rezultă din tratate, convenţii sau acorduri internaţionale referitoare la alte aspecte ale comercializării indivizilor, care sunt sau vor putea intra în vigoare privitor la fiecare Parte, în special, toate măsurile referitoare la vămi, igiena publică, ştiinţa veterinară sau la carantina plantelor.
    3) Dispoziţiile prezentei Convenţii nu afectează dispoziţiile sau obligaţiile care rezultă dintr-un tratat, convenţie sau acrod internaţional, încheiate sau în curs de a fi încheiate între state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permite instituirea sau menţinerea controalelor comune vamale externe şi suprimarea controalelor vamale interne, în măsura în care ele se referă la comerţul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone.
    4) Un stat parte la prezenta Convenţie, care este în acelaşi timp parte la un alt tratat, convenţie sau acord internaţional în vigoare în momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii, ale căror dispoziţii acordă protecţie speciilor marine înscrise în Anexa II, va fi absolvit de obligaţiile impuse în virtutea dispoziţiilor prezentei Convenţii, în ceea ce priveşte comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în Anexa II care sunt capturate de nave înmatriculate în acest stat şi conform dispoziţiilor respectivului tratat, acord sau convenţii internaţionale.
    5) În pofida dispoziţiilor articolelor III, IV şi V ale prezentei Convenţii, exportul unui individ deţinut la bord conform paragrafului 4) al prezentului articol nu necesită decît un certificat eliberat de un organ al administraţiei statului în care acesta a fost transportat, din care să reiasă că individul a fost prins conform dispoziţiilor altor tratate, convenţii sau acorduri internaţionale.
    6) Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu prejudiciază codificarea şi elaborarea dreptului mării de către Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării convocată în virtutea Rezoluţiei nr. 2750 (XXV) a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, nici revendicările şi funcţiile juridice prezente sau viitoare ale oricărui stat interesat de dreptul mării şi de natura şi întinderea jurisdicţiei sale de coastă şi de jurisdicţia pe care o exercită asupra navelor aflate sub pavilionul său.
Articolul XV
Amendamente la Anexele I şi II
    1) Dispoziţiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse Anexelor I şi II, în momentul desfăşurării sesiunilor Conferinţei Părţilor:
    a) fiecare Parte poate propune un amendament la Anexele I şi II spre examinare în cadrul sesiunii următoare a Conferinţei. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel puţin 150 de zile înainte de a avea loc sesiunea Conferinţei. Secretariatul consultă celelalte Părţi şi organe interesate de subiectul amendamentului, conform dispoziţiilor subparagrafelor b) şi c) ale paragrafului 2) al prezentului articol şi comunică răspunsul tuturor Părţilor cu cel puţin 30 de zile înaintea sesiunii Conferinţei;
    b) amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul Părţilor prezente şi votante. Părţi prezente şi votante înseamnă Părţile prezente şi care se pronunţă afirmativ sau negativ. Nu se ţine cont de abţineri în calculul majorităţii celor două treimi necesare pentru adoptarea amendamentului;
    c) amendamentele adoptate la o sesiune a Conferinţei intră în vigoare la 90 de zile după respectiva sesiune pentru toate Părţile, cu excepţia celor care au o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 3) al prezentului articol.
    2) Dispoziţiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse Anexelor I şi II în intervalul dintre sesiunile Conferinţei Părţilor:
    a) fiecare Parte poate să propună un amendament la Anexele I şi II spre examinare, în intervalul dintre sesiunile Conferinţei Părţilor prin procedura de vot prin corespondenţă, stipulată în prezentul paragraf;
    b) pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primeşte textul cu propunerea amendamentului, îl comunică tuturor Părţilor. Consultă, totodată, organismele interguvernamentale competente, mai ales în vederea obţinerii tuturor datelor ştiinţifice pe care acestea sunt în măsură să le furnizeze şi pentru a asigura coordonarea oricărei măsuri de conservare, îndeplinită de aceste organisme. Secretariatul comunică Părţilor în timp util punctele de vedere exprimate şi datele furnizate de aceste organisme, precum şi propriile sale concluzii şi recomandări;
    c) pentru alte specii decît cele marine, Secretariatul, imediat ce primeşte textul cu propunerea de amendament, îl comunică Părţilor şi apoi le transmite propriile sale recomandări în timp util;
    d) fiecare Parte poate, în termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul a transmis recomandările sale Părţilor, prin aplicarea dispoziţiilor subparagrafelor b) sau c) de mai sus, să transmită numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum şi toate datele şi informaţiile ştiinţifice necesare;
    e) Secretariatul comunică Părţilor, în timp util, răspunsurile primite, însoţite de propriile recomandări;
    f) dacă Secretariatul nu a primit nici o obiecţie la propunerea de amendament într-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis răspunsurile şi recomandările primite, în virtutea dispoziţiilor subparagrafului e) al prezentului paragraf, amendamentul intră în vigoare după 90 de zile pentru toate Părţile, cu excepţia celor care au avut o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 4) al prezentului articol;
    g) dacă Secretariatul a primit o obiecţie a unei Părţi, propunerea de amendament trebuie să fie supusă unui vot prin corespondenţă, conform dispoziţiilor subparagrafelor h), i) şi j) ale prezentului paragraf;
    h) Secretariatul anunţă Părţile că s-a primit o obiecţie;
    i) în cazul în care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau obiecţiile a cel puţin jumătate din numărul Părţilor în termen de 60 de zile de la data notificării, conform dispoziţiilor subparagrafului h) al prezentului paragraf, propunerea de amendament va fi trimisă spre o nouă examinare în cadrul sesiunii următoare a Conferinţei Părţilor;
    j) dacă numărul voturilor primite rezultă din partea a cel puţin jumătate din numărul Părţilor, propunerea de amendament este adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul Părţilor, care şi-au exprimat un vot afirmativ sau negativ;
    k) Secretariatul informează Părţile asupra rezultatului scrutinului;
    l) dacă propunerea de amendament este adoptată, ea intră în vigoare după 90 de zile de la data notificării de către Secretariat a acceptării sale, pentru toate Părţile, cu excepţia celor care au o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 3) al prezentului articol.
    3) În timpul perioadei de 90 de zile prevăzută la subparagraful c) al paragrafului 1) sau la subparagraful l) al paragrafului 2) al prezentului articol, fiecare Parte poate, prin notificare scrisă trimisă guvernului depozitar, să exprime o rezervă asupra subiectului amendamentului. Atît timp cît respectiva rezervă nu este retrasă, această Parte este considerată ca stat care nu se constituie ca Parte la prezenta Convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile vizate.
Articolul XVI
Anexa III şi amendamentele la această Anexă
    1) Fiecare Parte poate oricînd să depună la Secretariat o listă cu speciile pe care aceasta le declară ca făcînd obiectul, în limitele competenţei sale, al unei reglementări în termenii vizaţi în paragraful 3) al articolului II. Anexa III cuprinde numele Părţii care a făcut înscrierea speciei, denumirile ştiinţifice ale respectivelor specii, părţile (organele) animalelor şi plantelor respective şi produsele obţinute din acestea, care sunt expres menţionate conform dispoziţiilor subparagrafului b) al articolului I.
    2) Fiecare listă înaintată conform dispoziţiilor paragrafului 1) al prezentului articol este comunicată Părţilor imediat după primirea sa la Secretariat. Lista va intra în vigoare, ca Parte integrantă a Anexei III, la 90 de zile de la data comunicării. După comunicarea listei respective, fiecare Parte poate, prin notificarea scrisă trimisă guvernului depozitar, să formuleze o rezervă în legătură cu o anumită specie, parte sau produs obţinut din animalele sau plantele respective şi, atîta vreme cît această rezervă nu a fost retrasă, statul nu este considerat ca Stat Parte la prezenta Convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile, părţile sau produsele obţinute din animalele sau plantele respective.
    3) O Parte care a înscris o specie în Anexa III poate efectua retragerea acesteia prin notificare scrisă, trimisă la Secretariat, care informează toate Părţile despre aceasta. Această retragere intră în vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicări.
    4) Orice Parte care supune o listă a speciilor, în virtutea dispoziţiilor paragrafului 1) al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor şi reglementărilor interne în vigoare privind protecţia speciilor, însoţită de un comentariu complet, pe care Partea le consideră necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul. Atît timp cît speciile respective rămîn înscrise în Anexa III, Partea comunică orice amendament adus la aceste legi şi reglementări sau orice nou comentariu, din momentul adoptării lor.
Articolul XVII
Amendamente la Convenţie
    1) Secretariatul convoacă o sesiune extraordinară a Conferinţei Părţilor, dacă cel puţin o treime din numărul Părţilor cere acest lucru în scris, în scopul examinării şi adoptării amendamentelor la prezenta Convenţie. Aceste amendamente sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul Părţilor prezente şi votante. În termenii prezentei Convenţii, Părţi prezente şi votante înseamnă Părţile prezente şi care se exprimă afirmativ sau negativ. Nu se ţine seama de abţineri în calculul majorităţii celor două treimi necesare adoptării amendamentului.
    2) Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat Părţilor de către Secretariat cu cel puţin 90 de zile înaintea sesiunii Conferinţei Părţilor.
    3) Un amendament intră în vigoare, pentru Părţile care l-au adoptat, din a 60-a zi de la depunerea de către cele două treimi din numărul Părţilor a unui instrument de aprobare a amendamentului, pe lîngă guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intră în vigoare, pentru celelalte Părţi, după 60 de zile de la depunerea de către Partea respectivă a actului de aprobare a amendamentului.
Articolul XVIII
Reglementarea diferendelor
    1) Orice diferend care intervine între două sau mai multe Părţi la prezenta Convenţie referitor la interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor respectivei Convenţii va face obiectul negocierilor între Părţile în discuţie.
    2) Dacă acest diferend nu poate fi rezolvat în maniera prevăzută de paragraful 1) de mai sus, Părţile pot, de comun acord, să supună diferendul arbitrajului, în special celui de la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga; Părţile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.
Articolul XIX
Semnarea
    Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare la Washington pînă la 30 aprilie 1973 şi, după această dată, la Berna, pînă la 31 decembrie 1974.
Articolul XX
Ratificarea, acceptarea, aprobarea
    Prezenta Convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lîngă Guvernul Confederaţiei Elveţiei, care este guvernul depozitar.
Articolul XXI
Aderarea
    Prezenta Convenţie va fi deschisă indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngă guvernul depozitar.
Articolul XXII
Intrarea în vigoare
    1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe lîngă guvernul depozitar.
    2) Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta Convenţie sau care va adera la aceasta după depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea de către acest stat a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Articolul XXIII
Rezerve
    1) Prezenta Convenţie nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi formulate decît rezerve speciale, conform dispoziţiilor prezentului articol şi ale articolelor XV şi XVI.
    2) Fiecare stat poate, în urma depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să formuleze o rezervă specială cu privire la:
    a) oricare specie înscrisă în Anexele I, II sau III; sau
    b) oricare Parte sau produs animalier sau vegetal aparţinînd unei specii înscrise în Anexa III.
    3) Atîta vreme cît Statul Parte la prezenta Convenţie nu-şi retrage rezerva formulată în virtutea dispoziţiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat ca Parte la prezenta Convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile, părţile sau produsele obţinute dintr-un animal sau dintr-o plantă specificate în respectiva rezervă.
Articolul XXIV
Retragere
    Orice Parte va putea să se retragă din prezenta Convenţie prin notificare scrisă adresată guvernului depozitar. Retragerea va intra în vigoare după 12 luni de la primirea acestei notificări de către guvernul depozitar.
Articolul XXV
Depozitarul
    1) Originalul prezentei Convenţii, ale cărui texte în limbile engleză, chineză, spaniolă, franceză şi rusă sunt egal valabile, va fi depus pe lîngă guvernul depozitar, care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva Convenţie.
    2) Guvernul depozitar informează statele semnatare şi care au aderat la prezenta Convenţie şi Secretariatul, în legătură cu semnăturile, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, despre amendamentele sale şi despre notificările de retragere.
    3) Imediat după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, un exemplar legalizat conform respectivei Convenţii va fi transmis de către guvernul depozitar Secretariatului Naţiunilor Unite spre înregistrare şi publicare, conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite.
    Pentru conformitate, plenipotenţiarii subsemnaţi, deplin autorizaţi, au semnat prezenta Convenţie.

    Întocmită la Washington, la 3 martie 1973.


Anexele I și II
(valabile începînd cu 19 iulie 2000)

Interpretare
    1) Speciile care figurează în prezentele Anexe sunt indicate prin:
    a) denumirea speciei; sau
    b) ansamblul speciilor aparţinînd unui ordin de clasificare superior sau unei părţi desemnate a respectivului ordin de clasificare.
    2) Prescurtarea "spp.” se foloseşte pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.
    3) Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
    4) Sunt folosite următoarele prescurtări pentru desemnarea ordinului de clasificare superior a speciilor de plante:
    a) "ssp.” – desemnează subspeciile;
    b) "var(s).” – desemnează varietatea (varietăţile); şi
    c) "fa.” – desemnează forma.
    5) Prescurtarea "p.e.” se foloseşte pentru a desemna specii probabil dispărute.
    6) Un asterisc (*) plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arată că una sau mai multe populaţii izolate din puncte de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în Anexa I şi că aceste populaţii, subspecii sau specii sunt excluse din Anexa II.
    7 ) Două asteriscuri (**) plasate după denumirea unei specii sau a unui ordin superior arată că una sau mai multe populaţii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în Anexa II şi că aceste populaţii, subspecii sau specii sunt excluse din Anexa I.

    anexa