AMAE/2003
ID intern unic:  359932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2003
din  16.01.2003
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL
REPUBLICII BULGARIA  CU PRIVIRE LA ASISTENŢA
ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN DOMENIUL VAMAL*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 01.06.2003
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Chişinău la 16 ianuarie 2003.
      În vigoare din 1 iunie 2003.    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare Părţi Contractante,
    luînd în considerare importanţa evaluării exacte a taxelor vamale şi altor plăţi şi asigurării aplicării corecte de către administraţiile vamale a măsurilor specifice de prohibiţie, restricţie şi control;
    luînd în considerare că încălcările legislaţiei vamale sunt dăunătoare pentru interesele economice, comerciale, fiscale, de sănătate şi culturale;
    recunoscînd necesitatea cooperării internaţionale în domeniul ce ţine de aplicarea legislaţiei lor vamale;
    avînd convingerea că acţiunile împotriva încălcărilor legislaţiei vamale pot fi efectuate mai eficient prin cooperarea strînsă între administraţiile lor vamale bazată pe actele juridice convenite recoproc;
    ţinînd cont de Recomandarea privind asistenţa administrativă reciprocă şi Declaraţia privind perfecţionarea cooperării vamale şi asistenţei administrative reciproce (Declaraţia de la Cipru), adoptate respectiv în decembrie 1953 şi iulie 2000 de către Consiliul de Cooperare Vamală, cunoscut în prezent ca Organizaţia Mondială a Vămilor;
    ţinînd cont de Convenţiile internaţionale ce cuprind prohibiţiile, restricţiile şi măsurile speciale de control referitor la mărfurile specifice;
    ţinînd cont de asemenea de Declaraţia Universală a Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului din 1948,
    au convenit următoarele:
CAPITOLUL I
Definiţii
Articolul 1
    În scopurile prezentului Acord se va înţelege prin:
    a) “administraţia vamală”:
    pentru Republica Moldova: Departamentul Vamal şi pentru Republica Bulgaria: Agenţia Naţională Vamală de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
    b) “legislaţia vamală” - orce acte juridice şi administrative aplicabile de către fiecare administraţie vamală în legătură cu importul, exportul, transbordarea, tranzitul, depozitarea şi deplasarea mărfurilor, inclusiv actele juridice şi administrative ce ţin de măsurile de prohibiţie, restricţie şi control;
    c) “încălcarea legislaţiei vamale” - orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislaţiei vamale;
    d) “informaţia” - orice date, fie prelucrate sau nu, sau analizate şi documente, rapoarte, şi alte comunicări în orice format, inclusiv electronic sau copiile lor certificate sau autentificate;
    e) “colaborator” - orice colaborator vamal sau alt reprezentant guvernamental desemnat de către oricare dintre administraţiile vamale;
    f) “persoana” - persoana fizică sau juridică, dacă contextul nu presupune altceva;
    g) “date personale” - orice date referitor la persoana fizică identificată sau care se identifică;
    h) “administraţia solicitată” - administraţia vamală de la care se solicită asistenţă;
    i) “administraţia solicitantă” - administraţia vamală care solicită asistenţă;
    j) “Partea Contractată solicitată” - Partea Contractantă administraţia vamală a căreia a fost solicitată să acorde asistenţă;
    k) “Partea Contractată solicitantă” - Partea Contractată administraţia vamală a căreia solicită asistenţă;
CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare a Acordului
Articolul 2
    1) Părţile Contractante prin intermediul administraţiilor lor vamale vor acorda reciproc asistenţă administrativă în baza condiţiilor stipulate în prezentul Acord, în scpoul aplicării corespunzătoare a legislaţiei vamale şi prevenirii, investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale.
    2) Toată asistenţa, în cadrul prezentului Acord, va fi acordată de către fiecare Parte Contractantă, în conformitate cu actele sale juridice şi administrative naţionale şi în limitele competenţei administraţiei sale vamale şi resurselor disponibile.
    3) Prezentul Acord cuprinde asistenţa administrativă reciprocă între Părţile Contractante şi nu este destinat să afecteze acordurile de asistenţă juridică reciprocă între ele.  Dacă asistenţa reciprocă va fi acordată de către alte autorităţi ale Părţii Contractante solicitate, administraţia solicitată va indica acele autorităţi şi dacă sunt cunoscute acordul sau aranjamentele corespunzătoare aplicabile.
    4) Prevederile prezentului Acord nu vor oferi nici un drept oricărei persoane să împiedice executarea solicitării.
CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare a asistenței
Articolul 3
    Informaţia privind aplicarea legislaţiei vamale
    1) Administraţiile vamale vor prezenta reciproc, la solicitare sau din iniţiativa proprie, informaţia care va contribui la asigurarea aplicării corespunzătoare a legislaţiei vamale şi prevenirii, investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale. Astfel de informaţie poate include:
    a) noi tehnici de aplicare a legislaţiei vamale care au demonstrat eficacitatea lor;
    b) noi tendinţe, mijloace şi metode de comitere a încălcărilor legislaţiei vamale;
    c) mărfuri, cunoscute ca fiind obiectul încălcărilor legislaţiei vamale, precum şi metode de transportare şi depozitare utilizate în privinţa acestor mărfuri.
    2) Asistenţa acordată în conformitate cu prezentul Acord, va include, la solicitare, prezentarea informaţiei pentru a asigura determinarea corectă a valorii în vamă.
    3) Fiecare administraţie vamală, efectuînd investigaţii pe teritoriul său naţional în numele altei administraţii vamale, va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a acorda asistenţa solicitată.
CAPITOLUL IV
Tipuri speciale de asistență
Articolul 4
Informaţia privind încălcările legislaţiei vamale
    1) Administraţiile vamale vor prezenta reciproc, la solicitare sau din iniţiativa lor proprie, informaţia referitor la activităţile planificate, demarate sau finisate care constituie sau par a constitui o încălcare a legislaţiei vamale.
    2) În cazurile în care poate fi cauzat prejudiciu substanţial economiei, sănătăţii populaţiei, securităţii populaţiei sau oricărui alt interes vital al uneia dintre Părţile Contractante, administraţia vamală a celeilalte Părţi Contractante va prezenta, după posibilitate, astfel de informaţie din inţiativa sa proprie fără întîrzieri.
Articolul 5
Tiprui particulare de informaţie
    1) La solicitare, administraţia solicitată va prezenta administraţiei solicitante informaţia privind următoarele aspecte:
    a) dacă mărfurile importate pe teritoriul Părţii Contractante solicitante au fost exportate legal de pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
    b) dacă mărfurile exportate de pe teritoriul Părţii Contractante solicitante au fost importate legal pe teritoriul Părţii Contractante solicitate şi procedurile vamale, dacă există vre-o una, în baza cărora au fost plasate mărfurile.
    2) La solicitare, administraţia solicitată va prezenta administraţiei solicitante informaţia referitor la cazurile cînd cea din urmă are motiv de a fi în dubiu în privinţa informaţiei din domeniul vamal transmise de cître persoană.
Articolul 6
Notificarea
    La solicitare, administraţia solicitată va notifica persoana rezidentă sau stabilită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate despre orice decizie oficială referitor la persoana în cauză ce ţine de legislaţia vamală.
Articolul 7
Supravegherea şi informaţia
    La solicitare, administraţia solicitată va menţine supravegherea şi va prezenta informaţia asupra:
    a) mărfurilor transportate sau depozitate, cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate în legătură cu încălcările legislaţiei vamale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;
    b) mijloacelor de transport cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate la comiterea încălcărilor legislaţiei vamale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;
    c) încăperilor cunoscute sau suspectate ca fiind utilizate la comiterea încălcărilor legislaţiei vamale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;
    d) persoanelor, cunoscute că au comis încălcări ale legislaţiei vamale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante sau sunt suspectate de săvîrşirea acestora, în special celor ce se deplasează spre sau dinspre teritoriul Părţii Contractante solicitate.
Articolul 8
Livrarea controlată
    Părţile Contractante pot, prin înţelegere reciprocă, permite deplasarea mărfurilor ilegale sau suspecte de pe, prin, sau pe teritoriile lor, cu cunoştinţa şi sub supravegherea autorităţilor competente, în scopul investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale. Dacă acordarea unei astfel de permisiuni nu este în competenţa administraţiei vamale, administraţia în cauză va încerca să iniţieze cooperarea cu autorităţile naţionale care deţin asemenea competenţă sau va transfera cazul unei asemenea autorităţi.
Articolul 9
    Prevederile articolelor 7 şi 8 se vor aplica de asemenea referitor la stupefiante, substante psihotrope şi precursori definite respectiv în Convenţia Unică asupra stupefiantelor /1961/, Convenţia asupra substanţelor psihotrope /1971/ şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope /1988/.
CAPITOLUL V
Informaţia
Articolul 10
    1) Informaţia în original va fi solicitată doar în cazurile în care copiile ar fi insuficiente şi va fi restituită cît pe curînd posibil. Drepturile administraţiei solicitate sau părţile terţe asupra acesteia vor rămîne neafectate.
    2) Orice informaţie destinată schimbului în cadrul prezentului Acord va fi însoţită de toată informaţia corespunzătoare pentru interpretare şi utilizarea acesteia.
CAPITOLUL VI
Experţi şi martori
Articolul 11
    La solicitare, administraţia solicitată poate autoriza colaboratorii săi să participe în instanţele de judecată pe teritoriul celeilate Părţi Contractante în calitate de experţi sau martori privind chestiunea unei încălcări a legislaţiei vamale.
CAPITOLUL VII
Comunicarea solicitărilor
Articolul 12
    1) Solicitările de asistenţă în cadrul prezentului Acord vor fi adresate direct administraţiei vamale a celeilalte Părţi Contractante. Solicitările vor fi formulate în formă scrisă sau electronică şi vor fi însoţite de orice informaţie considerată utilă pentru executarea solicitării. Administraţia solicitată poate cere confirmarea în scris a solicitărilor în formă electronică. În cazul în care circumstanţele astfel necesită, solicitările pot fi formulate în formă verbală. Asemenea solicitări vor fi confirmate în scris cît de curînd posibil.
    2) Solicitările formulate în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol vor include următoarele elemente:
    a) denumirea administraţiei solicitante;
    b) chestiunea vamală discutabilă, tipul asistenţei solicitate şi motivul solicitării;
    c) descrierea scurtă a cazului în examinare şi elementele lui administrative şi juridice;
    d) numele şi adresele persoanelor, dacă sunt cunoscute, la care se referă solicitarea.
    3) În cazul în care administraţia solicitantă solicită să fie respectată o anumită procedură sau metodologie, administraţia solicitată se va conforma acestei solicitări conform actelor sale juridice şi administrative naţionale.
    4) Informaţia ce se referă la prezentul Acord va fi comunicată colaboratorilor ce sunt special desemnaţi pentru acest scop de către fiecare administraţie vamală. Lista acelor colaboratori va fi prezentată administraţiei vamale a celeilalte Părţi Contractante în conformitate cu articolul 21 al prezentului Acord.
CAPITOLUL VIII
Executarea solicitărilor
Articolul 13
Mijloacele de obţinere a informaţiei
    1) Dacă administraţia solicitată nu deţine informaţia solicitată, ea va iniţia investigaţii pentru a obţine informaţia în cauză.
    2) Dacă administraţia solicitată nu este autoritatea corespunzătoare de a iniţia investigaţii în scopul obţinerii informaţiei solicitate, ea poate suplimentar la indicarea autorităţii corespunzătoare transmite solicitarea autorităţii respective.
Articolul 14
Prezenţa colaboratorilor pe teritoriul
celeilalte Părţi Contractante

    La solicitarea scrisă, colaboratorii special desemnaţi de către administraţia solicitantă pot, cu autorizarea administraţiei solicitate şi în dependenţă de condiţiile care cea din urmă poate să le impună, în scopul investigaţiei unei încălcări a legislaţiei vamale:
    a) examina în oficiile administraţiei solicitate documentele şi orice altă informaţie în legătură cu încălcarea legislaţiei vamale în cauză şi primi copiile acestora;
    b) fi prezenţi pe teritoriul Părţii Contractante solicitate în timpul unei investigaţii efectuate de către administraţia solicitată şi referitor la administraţia solicitantă.
Articolul 15
Prezenţa colaboratorilor administraţiei solicitante
 la invitaţia administraţiei solicitate

    În cazul în care administraţia solicitată consideră util sau necesar pentru un colaborator al administraţiei solicitante să fie prezent cînd, conform solicitării, se efectuează măsurile de asistenţă, ea va informa administraţia solicitantă.
Articolul 16
Prevederi pentru colaboratorii vizitatori
    1) Cînd colaboratorii unei Părţi Contractante sunt prezenţi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante în conformitate cu prevederile prezentului Acord, ei trebuie în orice timp să fie capabili să prezinte confirmarea capacităţii lor oficiale.
    2) Colaboratorii desemnaţi de către administraţia solicitantă să fie prezenţi pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, după cum este prevăzut în articolele 14 şi 15, vor avea un rol pur consultativ.
    3) În timpul aflării, ei vor beneficia de protecţia acordată de către colaboratorii vamali ai celeilalte Părţi Contractante în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi responsabili pentru orice încălcare ce poate fi comisă de către ei.
CAPITOLUL IX
Confidenţialitatea informaţiei
Articolul 17
    1) Orice informaţie primită conform prezentului Acord va fi utilizată doar de către administraţiile vamale şi în exclusivitate în scopurile prezentului Acord, cu excepţia cazurilor în care administraţiile vamale prezentînd informaţia au autorizat utilizarea acesteia de către alte autorităţi sau pentru alte scopuri.
    2) Orice informaţie primită conform prezentului Acord va fi tratată ca confidenţială şi va beneficia cel puţin de aceeaşi protecţie şi confidenţialitate ca şi informaţia similară, în conformitate cu legislaţia naţională a Părţii Contractante unde aceasta a fost primită.
CAPITOLUL X
Protecţa datelor personale
Articolul 18
    1) Schimbul de date personale în cadrul prezentului Acord nu va începe pînă ce Părţile Contractante nu vor conveni reciproc, în conformitate cu articolul 21 al prezentului Acord, că acestor date va fi acordat un nivel de protecţie ce satisface cerinţele legislaţiei naţionale a Părţii Contractante care le prezintă.
    2) În contextul acestui articol, Părţile Contractante vor prezenta reciproc legislaţia lor corespunzătoare privind protecţia datelor personale.
CAPITOLUL XI
Excepţii
Articolul 19
    1) În cazurile în care asistenţa în cadrul prezentului Acord poate încălca suveranitatea, securitatea, politica publică sau orice alte interese esenţiale naţionale ale unei Părţi Contractante sau poate prejudicia orice interese legale comerciale sau profesionale, asistenţa poate fi refuzată sau acordată în dependenţă de termenii şi condiţiile pe care administraţia solicitată le poate cere.
    2) În cazul în care administraţia solicitantă n-ar fi capabilă să execute o solicitare similară, dacă aceasta ar fi înaintată de către administraţia solicitată, ea va atrage atenţia asupra acestui fapt în solicitarea sa. Acceptarea solicitării în cauză va fi la discreţia administraţiei solicitate.
    3) Asistenţa poate fi amînată, dacă există motive de a presupune că aceasta va împiedica o investigaţie, urmărire sau proces judiciar în demarare. În astfel de cazuri administraţia solicitată se va consulta cu administraţia solicitantă pentru a determina dacă asistenţa poate fi acordată în dependenţă de termenii şi condiţiile pe care administraţia solicitată le poate cere.
    4) Dacă asistenţa este refuzată sau amînată, motivele refuzului sau amînării vor fi prezentate.
CAPITOLUL XII
Cheltuieli
Articolul 20
    1) Conform alineatelor 2 şi 3 ale prezentului Articol, administraţiile vamale vor renunţa la toate pretenţiile privind rambursarea cheltuielilor suportate în timpul executării prezentului Acord.
    2) Cheltuielile şi diurnele pentru experţi şi martori, precum şi cheltuielile pentru translatori şi interpreţi, ce nu sunt colaboratorii guvernului, vor fi suprotate de către administraţia solicitantă.
    3) Dacă pentru executarea solicitării sunt sau vor fi necesare de cheltuieli substanţiale sau extraordinare, Părţile Contractante se vor consulta pentru a determina termenii şi condiţiile în baza cărora solicitarea va fi executată, precum şi modul în care cheltuielile vor fi suportate.
CAPITOLUL XIII
Implementarea şi aplicarea Acordului
Articolul 21
    Administraţiile vamale vor decide de comun asupra aranjamentelor detaliate în scopul facilitării aplicării prezentului Acord.
CAPITOLUL XIV
Aplicarea teritorială
Articolul 22
    Prezentul Acord va fi aplicabil pe teritoriile ambelor Părţi Contractante precum este stipulat în actele lor naţionale juridice şi administrative.
CAPITOLUL XV
Soluţionarea litigiilor
Articolul 23
    1) Administraţiile vamale vor încerca să soluţioneze prin înţelegere reciprocă litigiile sau alte divergenţe privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord.
    2) Litigiile sau divergenţele nesoluţionate vor fi aplanate prin canale diplomatice.
CAPITOLUL XVI
Clauze finale
Articolul 24
Intrarea în vigoare
    Prezentul Acord va intra în vigoare în cea de-a întîia zi a lunii a doua după ce Părţile Contractante s-au notificat reciproc în scris prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Prezentului Acord.
Articolul 25
Durata şi încetarea acţiunii
    1) Prezentul Acord este prevăzut pentru o perioadă nelimitată, însă oarecare dintre Părţile Contractante poate înceta acţiunea lui în orice timp prin canale diplomatice.
    2) Încetarea acţiunii va avea efecte în trei luni de la data notificării privind denunţarea altei Părţi Contractante. Însă procesele judiciare demarate în timpul încetării acţiunii vor fi finalizate în conformitate cu prevederile prezentului Acord.
Articolul 26
Revizuirea
    Părţile Contractante se vor întîlni pentru a revizui prezentul Acord, la solicitare sau la sfîrşitul a cinci ani de la data intrării lui în vigoare, cu excepţia cazului cînd ele s-au notificat reciproc în scris că o astfel de revizuire nu este necesară.
    Drept dovadă subsemnaţii, fiind împuterniciţi în modul cuvenit pentru acest scop, au semnat prezentul Acord.
    Întocmit la Chişinău la 16 ianuarie 2003, în două exemplare în limba moldovenească, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor la interpretare între textele în limba moldovenească şi limba bulgară, textul în limba engleză va fi de referinţă.