AMAE/2004
ID intern unic:  359933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  20.05.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL
REPUBLICII BULGARIA PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIUL
COMBATERII CRIMEI ORGANIZATE, TRAFICULUI ILICIT DE
 DROGURI, SUBSTANŢE PSIHOTROPE ŞI PRECURSORI,
TERORISMULUI ŞI ALTOR TIPURI DE INFRACŢIUNI GRAVE*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 412     Data intrarii in vigoare : 17.09.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Sofia la 20 mai 2004.
      În vigoare din 17 septembrie 2004.
    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, numite în continuare Părţi Contractante,
    conştiente de ameninţarea tot mai mare a criminalităţii internaţionale organizate,
    îngrijorate de abuzul crescînd de droguri şi substanţe psihotrope, de creşterea traficului internaţional al drogurilor şi precursorilor la nivel mondial,
    aspirînd la unirea eforturilor lor în combaterea actelor de terorism,
    convinse de importanţa substanţială a cooperării internaţionale în lupta împotriva formelor grave ale criminalităţii,
    în conformitate cu angajamentele internaţionale şi legislaţiile naţionale ale Statelor lor respective şi referindu-se în particular la Convenţia Unică asupra stupefiantelor (New York, 30 martie, 1961), amendată prin Protocolul de Modificare a Convenţiei Unice asupra stupefiantelor (Geneva, 25 martie, 1972), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (Viena, 21 februarie, 1971), Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (Viena, 20 decembrie, 1988), Convenţia privind spălarea banilor, căutarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (Strasbourg, 08 noiembrie, 1990) şi la Convenţia Europeană cu privire la reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie, 1977), precum şi alte instrumente juridice internaţionale multilaterale privind combaterea terorismului,
    au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    1) Părţile Contractante, în conformitate cu legislaţia naţională a Statelor lor respective, vor coopera în prevenirea, depistarea şi cercetarea infracţiunilor ce ţin de:
    1. Acte de crimă organizată internaţională;
    2. Acte de terorism;
    3. Producerea şi traficul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori;
    4. Producerea ilegală, comerţul ilicit şi contrabanda armelor, muniţiilor şi explozivelor, materialelor radioactive şi nucleare, bunurilor şi tehnologiilor de posibilă folosire dublă;
    5. Contrafacerea sau alterarea banilor şi hîrtiilor de valoare, precum şi răspîndirea şi folosirea acestor obiecte contrafăcute sau alterate;
    6. Operaţiuni financiare ilegale, crimele economice şi spălarea banilor;
    7. Infracţiuni ce atentează la viaţă şi sănătate;
    8. Infracţiuni împotriva libertăţii, demnităţii umane şi proprietăţii;
    9. Migraţia ilegală, traficul cu fiinţe umane şi traficul ilegal de organe şi ţesături umane;
    10. Infracţiuni care implică obiecte de valoare culturală şi istorică;
    11. Furturi de maşini şi alte moduri de tratare ilegală a autopropulsatelor;
    12. Infracţiuni ecologice;
    13. Infracţiuni contra proprietăţii intelectuale;
    14. Crime informaţionale;
    15 Corupţia.
    2) De comun acord, Părţile Contractante vor coopera şi în alte domenii de aplicare a dreptului ce ţin de protecţia ordinii şi securităţii publice, dacă aceasta va corespunde intereselor lor comune.
Articolul 2
    1) Autorităţile competente de realizarea prezentului Acord sunt:
    - pentru Guvernul Republicii Moldova - Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    - pentru Guvernul Republicii Bulgaria - Ministerul de Interne.
    2) În scopul împlementării prezentului Acord, autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor coopera direct în limita împuternicirilor şi competenţelor lor respective.
    3) În scopul împlementării prezentului Acord, autorităţile competente ale Părţilor Contractante pot încheia protocoale de implementare a prezentului Acord.
    4) În perioada de treizeci de zile din data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile Contractante, prin canalele diplomatice, îşi vor comunica reciproc denumirile autorităţilor lor competente împuternicite pentru implementarea prezentului Acord, indicînd adresele, numerele de telefon şi fax sau alte contacte corespunzătoare.
    5) În cazul survenirii schimbărilor în competenţa sau în denumirile autorităţilor competente de realizarea prezentului Acord, Părţile Contractante se vor informa reciproc prin canalele diplomatice.
Articolul 3
    Autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor coopera reciproc în conformitate cu legislaţia naţională a Statelor lor respective, în special prin următoarele mijloace:
    1. Schimbul de informaţii privind:
    - persoanele bănuite de participare la săvîrşirea infracţiunilor;
    - organizarea bandelor criminale;
    - comportamentul tipic al infractorilor individuali şi al bandelor;
    - date privind timpul, locul şi modul săvîrşirii infracţiunilor;
    - obiecte ale atacurilor;
    - rutele şi locurile de tăinuire, originea şi destinaţia obiectelor păstrarea cărora este ilegală;
    - circumstanţele specifice;
    - informaţia cu privire la legile încălcate şi măsurile luate pentru prevenirea acestor crime.
    2. Schimbul de informaţii privind actele de terorism plănuite sau comise.
    3. Cooperarea în căutarea persoanelor bănuite de săvîrşirea infracţiunilor şi a persoanelor care se eschivează de la executarea pedepsei privative de libertate.
    4. Schimbul de informaţii privind cetăţenii unuia dintre Statele Părţilor Contractante, care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Statului celeilalte Părţi Contractante, în vederea descoperirii altor crime, posibil comise de către acestea.
    5. Cooperarea în căutarea persoanelor dispărute fără veste şi întreprinderea acţiunilor necesare pentru identificarea persoanelor sau a cadavrelor neidentificate.
    6. Schimbul de informaţii şi experienţă şi cooperarea în implementarea măsurilor bazate pe programele de protecţie a martorilor şi altor persoane care se află în pericol evident pentru sănătatea lor sau sunt ameninţate de alt pericol grav pentru viaţa lor în legătură cu desfăşurarea procedurii penale.
    7. Cooperarea în căutarea obiectelor, care pot avea legătură cu infracţiuni.
    8. La solicitarea celeilalte Părţi Contractante, întreprinderea altor măsuri operative de investigaţie oportune, în special supravegherea obiectelor în scopul identificării destinatarilor, dacă această solicitare este făcută de către cealată Parte Contractantă cu cel puţin 48 de ore înainte de măsura respectivă.
    9. Cooperarea în asigurarea cu asistenţă tehnică şi organizaţională în depistarea şi cercetarea infracţiunilor, inclusiv formarea grupurilor de lucru comune pentru coordonarea operaţiunilor.
    10. Organizarea şedinţelor de lucru menite să se ocupe de cazuri penale specifice în curs de cercetare, în scopul pregătirii acţiunilor comune ale autorităţilor competente.
    11. Schimbul de informaţii privind rezultatele cercetărilor criminalistice şi criminologice, tehnicile de depistare şi cercetare, structurile organizizaţionale ale unităţilor de poliţie ale Părţilor Contractante, metodele de lucru şi mijloacele folosite.
    12. Schimbul de informaţii privind formele de săvîrşire a infracţiunilor, care se extind peste hotarele Statelor Părţilor Contractante, precum şi privind mijloacele folosite de infractori sau bănuiţi în comiterea infracţiunilor.
    13. Oferirea reciprocă a informaţiei asupra obiectelor sau a mostrelor acestora folosite la săvîrşirea infracţiunilor, inclusiv a mostrelor de stupefiante şi substanţe psihotrope de origine naturală sau sintetică, dacă se solicită aceasta de către cealaltă Parte Contractantă.
    14. Organizarea schimbului reciproc de specialişti în scopul ridicării calificării lor şi familiarizarea lor cu mijloacele şi metodele de combatere a criminalităţii.
    15. Schimbul de acte normative, analize, strategii şi literatură relevantă.
    16. Schimbul de informaţii privind mecanismele legale de control al substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor.
Articolul 4
    1) Autorităţile competente ale uneia dintre Părţile Contractante vor furniza informaţii în conformitate cu prezentul Acord în baza cererii, făcute de către autorităţile competente ale celeilalte Părţi Contractante.
    2) Orice cerere în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol va fi transmisă în scris în limbile engleză şi/sau rusă sau în orice altă limbă convenită între autorităţile competente ale Părţilor Contractante şi va conţine:
    1. Denumirea autorităţii competente solicitante şi denumirea autorităţii competente solicitate;
    2. Informaţia cît mai detaliată despre scopul cererii, persoanele, faptele, obiectele şi documentele ce ţin de informaţia solicitată, precum şi alte date ce pot fi necesare pentru îndeplinirea acesteia;
    3. Descrierea procedurii specifice ce urmează a fi îndeplinită;
    4. Termenul solicitat de îndeplinire a cererii, în caz de necesitate.
    3) În caz de urgenţă, cererile pot fi transmise prin fax sau verbal, care ulterior neîntîrziat urmează a fi confirmate în scris.
    4) În conformitate cu prevederile legislaţiilor lor naţionale, autorităţile competente ale fiecărei Părţi Contractante vor furniza informaţii autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante, chiar dacă aceasta nu a fost solicitată dar informaţia este utilă acestei Părţi Contractante în prevenirea ameninţărilor ordinii şi securităţii publice, precum şi în combaterea şi depistarea infracţiunilor.
    5) Autorităţile competente ale Părţii Contractante solicitate trebuie să execute cererea făcută în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol cît mai curînd posibil. Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate poate cere furnizarea informaţiei adăugătoare, dacă o consideră necesară pentru executarea cererii.
    6. Cheltuielile apărute în legătură cu executarea cererii făcute în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol vor fi suportate de către Partea Contractantă solicitată, dacă autorităţile competente ale Părţilor Contractante nu convin altfel.
Articolul 5
    1) Fiecare Parte Contractantă poate refuza, total sau parţial, solicitarea de informaţii, asistenţă, dacă consideră că executarea acesteia poate cauza încălcarea drepturilor omului, pune în pericol suveranitatea sau securitatea sau alt interes important al Statului Părţii Contractante solicitate, sau dacă executarea poate contrazice legislaţiei sale naţionale sau angajamentelor ce reies din acordurile internaţionale la care Partea Contractantă solicitată este parte.
    2) În caz de refuz al solicitării de informaţii sau asistenţă, autorităţile competente ale Părţii Contractante solicitate vor informa în scris cît mai curînd posibil autorităţile competente ale celeilalte Părţi Contractante, menţionînd motivele.
    3) Fiecare Parte Contractantă poate stabili condiţii privind executarea unei cereri sau folosirea rezultatelor obţinute, care vor fi obligatorii pentru cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 6
    Furnizarea unor părţi terţe a informaţiei, materialelor, datelor şi echipamentului tehnic primite în conformitate cu prezentul Acord va fi posibilă numai cu acordul preventiv în scris al Părţii Contractante oferitoare.
Articolul 7
    Părţile Contractante vor putea face schimb de informaţii clasificate după ce vor încheia un Acord separat între Părţile Contractante privind schimbul, protecţia, păstrarea şi utilizarea acestor informaţii.
Articolul 8
    În scopul protecţiei datelor personale (numite în continuare “date”), schimbate în cadrul prezentului Acord, Părţile Contractante în conformitate cu legislaţiile naţionale ale Statelor lor, vor respecta următoarele cerinţe:
    1. Autorităţile competente ale Părţii Contractante primitoare pot folosi datele numai în scopul şi în conformitate cu condiţiile stabilite de către Partea Contractantă oferitoare;
    2. La cererea autorităţilor competente ale Părţii Contractante oferitoare, autorităţile competente ale Părţii Contractante primitoare vor oferi informaţia despre utilizarea datelor transmise şi rezultatele obţinute;
    3. Fiecare Parte Contractantă va furniza datele în exclusivitate organelor competente de combaterea criminalităţii, după cum este indicat de către cealaltă Parte Contractantă;
    4. Partea Contractantă oferitoare va avea obligaţia să asigure ca datele transmise să fie corecte şi să se încredinţeze dacă transmiterea este necesară şi adecvată scopului solicitat. În cazul stabilirii ulterioare a faptului că au fost transmise date incorecte sau date care nu trebuiau transmise, Partea Contractantă primitoare trebuie să fie notificată imediat. Partea Contractantă primitoare va corecta erorile sau, în cazul în care datele nu trebuiau transmise, le va nimici;
    5. Transmiţînd datele Partea Contractantă oferitoare va notifica cealaltă Parte Contractantă referitor la limita de timp pentru nimicirea datelor în conformitate cu legislaţia naţională a Statului său. Indiferent de limita de timp, datele referitoare la persoana respectivă trebuie să fie nimicite din momentul dispariţiei necesităţii lor. Autoritatea competentă a celeilalte Părţi Contractante trebuie să fie informată despre nimicirea datelor transmise şi despre motivele nimicirii. În cazul stingerii prezentului Acord, toate datele obţinute în baza acestuia urmează a fi nimicite;
    6. Părţile Contractante vor avea obligaţia să înregistreze cererea, transmiterea, primirea şi nimicirea datelor solicitate, transmise sau primite la realizarea prezentului Acord;
    7. Persoana datele căruia urmează a fi sau au fost transmise, va primi la cererea sa informaţia despre datele transmise şi folosirea preconizată a lor, dacă se permite de legislaţia naţională a Statului Părţii Contractante solicitate. Această informaţie, totuşi, nu va fi oferită, dacă interesul public de a nu prezenta această informaţie prevalează asupra interesului persoanei în cauză;
    8. Autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor avea obligaţia să protejeze efectiv datele primite în conformitate cu prezentul Acord de la acces, alterare, dezvăluire sau nimicire neautorizată.
Articolul 9
    Dacă nu este convenit altfel pentru fiecare caz concret, limba engleză şi/sau limba rusă vor fi folosite în scopul implementării cooperării conform prezentului Acord.
Articolul 10
    Dacă nu va fi convenit altfel, cheltuielile ce ţin de implementarea prezentului Acord vor fi suportate individual de către Părţile Contractante.
Articolul 11
    Prezentul Acord nu va afecta obligaţiile Părţilor Contractante ce reies din alte acorduri internaţionale încheiate de către oricare dintre Statele Părţilor Contractante.
Articolul 12
    1) Orice divergenţe la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord vor fi soluţionate prin negocieri între autorităţile competente ale Părţilor Contractante.
    2) În cazul în care Părţile Contractante nu ajung la o înţelegere în cadrul negocierilor desfăşurate în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol, litigiul urmează a fi soluţionat prin canalele diplomatice.
Articolul 13
    Cu acordul reciproc în scris Părţile Contractante pot modifica prezentul Acord. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită de intrare în vigoare a prezentului Acord.
Articolul 14
    1) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp. Fiecare Parte Contractantă va notifica celeilalte în scris, prin canale diplomatice, îndeplinirea în ţările lor respective a procedurilor legale necesare pentru intrarea în vigoare. Acordul va intra în vigoare după expirarea a 30 de zile din data primirii ultimei din cele două notificări.
    2) Fiecare dintre Părţile Contractante poate denunţa prezentul Acord, notificînd în scris, prin canale diplomatice, cealaltă Parte Contractantă. Acordul îşi încetează valabilitatea la expirarea perioadei de 6 luni din data primirii acestei notificări.
    Întocmit la Sofia la 20 mai 2004 în două expemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi engleză. În cazul apariţiei divergenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala.