AMAE/2003
ID intern unic:  359934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2003
din  16.01.2003
DE COLABORARE DINTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL JUSTIŢIEI
 AL REPUBLICII BULGARIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 419     Data intrarii in vigoare : 18.03.2003
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Chişinău la 16 ianuarie 2003.
      În vigoare din 18 martie 2003.    Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
    în dorinţa de a consolida şi a dezvolta relaţiile reciproc avantajoase dintre statele lor,
    fiind convinse de rolul important al instituţiilor de justiţie în viaţa socială,
    subliniind că schimbul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul legislativ şi al dreptului, al administrării justiţiei, al organizării şi funcţionării instanţelor judecătoreşti, al administraţiei penitenciare, al activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii şi sancţionare a infracţiunilor corespunde intereselor ambelor Părţi Contractante,
    ţinînd cont de obligaţiile internaţionale, cadrul legislativ naţional şi împuternicirile ambelor Părţi Contractante,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante vor colabora şi contribui la:
    1. Schimbul de informaţie juridică;
    2. Organizarea activităţii Ministerului Justiţiei şi a organelor judiciare;
    3. Promovarea reciclării cadrelor justiţiei;
    4. În alte domenii, dacă acestea corespund scopurilor şi sarcinilor Părţilor Contractante.
Articolul 2
    În scopul realizării intenţiei de a colabora, enunţate în prezentul Acord, Părţile Contractante vor elabora programe de colaborare, periodice şi cu titlu permanent, menite să asigure diverse forme de dialog ştiinţific şi managerial în domeniul justiţiei.
Articolul 3
    În vederea extinderii domeniilor de cooperare, Părţile Contractante vor crea grupuri de experţi şi de lucru în vederea elaborării programelor de colaborare şi evaluării executării acestor programe.
Articolul 4
    Părţile Contractante vor crea condiţii pentru legături directe şi schimb de experienţă dintre instituţiile justiţiei ale ambelor state.
Articolul 5
    Părţile Contractante vor contribui la organizarea de consultări, seminare şi conferinţe ştiinţifice din cadrul programelor prevăzute în articolul 2 pe problemele de interes reciproc.
Articolul 6
    Părţile Contractante vor contribui la schimbul de specialişti şi delegaţii în scopul studierii problemelor care prezintă interes reciproc.
Articolul 7
    În procesul colaborării Părţile Contractante vor utiliza o limbă reciproc acceptată.
Articolul 8
    Părţile Contractante, în baza principiului de reciprocitate, vor suporta cheltuielile rezultate din prezentul Acord.
    În cazul vizitelor întreprinse de delegaţiile Părţilor Contractante, finanţarea se va efectua în felul următor:
    - Partea Contractantă primitoare va suporta cheltuielile legate de şedere şi de deplasare pe teritoriul statului;
    - Partea Contractantă trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport.
Articolul 9
    Litigiile şi divergenţele, dintre Părţile Contractante, privitor la problemele ce se referă la aplicarea acestui Acord, vor fi soluţionate pe calea negocierilor şi a consultărilor bilaterale.
Articolul 10
    Prezentul Acord se încheie pe un termen nelimitat şi intră în vigoare la data ultimei notificări, prin canalele diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării lui în vigoare.
    Fiecare din Părţile Contractante poate denunţa prezentul Acord, notificînd despre aceasta cealaltă Parte Contractantă. În acest caz Acordul îşi pierde valabilitatea după expirarea perioadei de 6 luni de la data notificării.
    Întocmit la Chişinău la 16 ianuarie 2003 în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească şi bulgară, ambele texte fiind egal autentice.