AMAE/1993
ID intern unic:  359935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1993
din  18.05.1993
DE COLABORARE ÎNTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL AFACERILOR
 INTERNE AL REPUBLICII BULGARIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 422     Data intrarii in vigoare : 18.05.1993
    ––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Sofia la 18 mai 1993.
      În vigoare din 18 mai 1993.


    Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Bulgaria, numite în continuare “Părţi”,
    bazîndu-se pe prescripţiile Acordului de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Bulgaria de la 7 septembrie 1992,
    acordînd o atenţie deosebită colaborării în domeniul combaterii criminalităţii şi asigurării protecţiei trainice a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
    menţionînd, că la baza colaborării statelor independente în domeniul combaterii criminalităţii stau principiile respectării suveranităţii, egalităţii în drepturi a statelor, înţelegerii reciproce şi avantajului reciproc,
    conduşi de dorinţa de a dezvolta colaborarea şi încrederea reciprocă între organele afacerilor interne ale Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria,
    au contractat următoarele:
Articolul 1
    1.1) Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale ale ambelor state desfăşoară colaborarea în domeniul luptei cu criminalitatea şi în deosebi în următoarele direcţii:
    a) lupta contra terorismului internaţional;
    b) lupta contra afacerilor ilicite şi a contrabandei cu arme, muniţii, substanţe explozive, radioactive şi toxice;
    c) lupta contra operaţiunilor ilicite cu stupefiante şi substanţe psihotrope;
    d) lupta contra confecţionării şi punerii în circulaţie a documentelor false, a banilor şi hîrtiilor de valoare;
    e) combaterea crimelor de ordin economic;
    f) combaterea contrabandei şi a infracţiunilor obiectul cărora îl constituie valorile de artă şi istorice;
    g) combaterea infracţiunilor în transportul auto, feroviar, naval, aerian şi prin conducte.
    1.2) Părţile fac schimb de experienţă şi informaţie în următoarele domenii:
    a) controlul regimului de paşapoarte şi vize;
    b) securitatea circulaţiei rutiere;
    c) pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
    d) securitatea antiincendiară;
    e) realizările tehnico-ştiinţifice;
    f) asigurarea tehnico-materială.
    Părţile desfăşoară colaborarea şi în alte domenii, ce prezintă interes reciproc.
Articolul 2
Colaborarea Părţilor se realizează sub formă de:
    a) satisfacere a solicitărilor în direcţiile şi domeniile prevăzute de articolul 1 şi prezentare de informaţii;
    b) schimb de informaţii operative şi de investigaţie despre crimele săvîrşite sau cele ce sunt pe cale de pregătire, precum şi despre persoanele implicate în ele;
    c) colaborare în desfăşurarea măsurilor operative de investigaţie;
    d) schimb de experienţă, acte normative, literatură didactică, privind activitatea organelor afacerilor interne, precum şi acordarea de ajutor reciproc la pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
    e) desfăşurare în comun acord a cercetărilor ştiinţifice, elaborare a programelor pe probleme actuale de interes reciproc;
    f) desfăşurare a relaţiilor culturale şi sportive, acordare de ajutor la tratarea şi odihna sanatorială a colaboratorilor şi membrilor familiilor lor.
    Prezentul Acord nu obstacolează Părţile în elaborarea şi dezvoltarea altor forme de colaborare.
Articolul 3
    În scopul realizării prescripţiilor prezentului Acord subdiviziunile de structură ale organelor afacerelor interne ale Părţilor, numite în continuare “subdiviziuni de structură” în limitele competenţei sale şi cu consimţăm`ntul conducerii ministerelor, pot să contacteze nemijlocit şi să semneze acorduri suplimentare de colaborare în diferite domenii de activitate.
Articolul 4
    Satisfacerea solicitărilor din articolul 2 poate fi refuzată pe deplin sau parţial în cazul, în care Partea solicitată consideră, că realizarea lor va pune în pericol suveranitatea, securitatea sau alte interese importante de stat.
    În cazul primirii unei asemenea decizii, Partea solicitantă este înştiinţată prin aviz scris, indicîndu-se motivele refuzului.
Articolul 5
    Ambele Părţi asigură caracterul confidenţial al informaţiilor, primite de la Partea opusă, dacă aceste informaţii în baza legislaţiei Părţii respective au caracter secret sau dacă Partea, care transmite informaţiile consideră nedorită divulgarea conţinutului lor.
    Gradul confidenţial al informaţiilor este determinat de Partea ce le transmite.
    Materialele, informaţiile, precum şi utilajul tehnic, primite în baza prezentului Acord pot fi transmise unui alt stat în exclusivitate numai după primirea consimţămîntului scris al organului respectiv sau subdiviziunii de structură a Părţii, care le-a prezentat.
Articolul 6
    Părţile pot delega colaboratorii săi pe bază de acord reciproc, în organele afacerilor interne ale altei Părţi, unde li se va acorda ajutorul necesar la realizarea sarcinilor încredinţate.
Articolul 7
    La realizarea colaborării Părţile aplică limbile bulgară, moldovenească sau rusă.
Articolul 8
    8.1) Realizarea prezentului Acord se încredinţează Secţiei relaţii externe a MAI al Republicii Moldova şi Serviciului pentru colaborare internaţională al MAI al Republicii Bulgaria.
    8.2) În scopul planificării pe termen lung a colaborării va fi constituită o comisie de specialişti-reprezentanţi ai Părţilor, numiţi de miniştrii respectivi. Comisia va petrece întîlniri regulate sub preşedinţia ministrului Părţii gazdă sau a altui colaborator suspus.
Articolul 9
    Prescripţiile prezentului Acord nu lezează obligaţiunile Părţilor referitor la alte acorduri şi convenţii internaţionale.
Articolul 10
    Părţile îşi ţin independent cheltuielile, care vor surveni pe parcursul realizării prezentului Acord, dacă nu va fi instituită altă ordine.
Articolul 11
    Cu consimţămîntul ambelor Părţi în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări.
Articolul 12
    Prezentul Acord intră în vigoare din ziua semnării lui şi funcţionează pînă la expirarea a 6 luni din ziua, cînd una din Părţi va înştiinţa în scris cealaltă Parte despre intenţia sa de a suspenda valabilitatea lui.
    Întocmit în oraşul Sofia la 18 mai 1993 în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească şi bulgară, ambele texte cu aceeaşi putere juridică.

    Ministru al                                     Ministru al
    Afacerilor Interne                         Afacerilor Interne
    al Republicii Moldova                  al Republicii Bulgaria
    Constantin ANTOCI                     Victor MIHAILOV