AMAE/2004
ID intern unic:  359938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  20.05.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL
REPUBLICII BULGARIA PRIVIND COLABORAREA ÎN DOMENIUL
COMUNICAŢIILOR POŞTALE, TELECOMUNICAŢIILOR ŞI
TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 432     Data intrarii in vigoare : 22.11.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Sofia la 20 mai 2004.
      În vigoare din 22 noiembrie 2004.    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare Părţi Contractante,
    dorind să dezvolte şi în viitor colaborarea şi cooperarea în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor, bazate pe condiţii reciproc avantajoase, echitabile, precum şi în spiritul relaţiilor de prietenie între ambele ţări,
    luînd în consideraţie că domeniile comunicaţiilor poştale şi telecomunicaţiilor sunt un mijloc important pentru stimularea acestor relaţii,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Relaţiile în domeniul poştei, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale între Republica Moldova şi Republica Bulgaria vor fi realizate în conformitate cu prevederile, recomandările şi actele Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT), Uniunii Poştale Universale (UPU), legislaţiei naţionale ale Părţilor Contractante, precum şi în baza prevederilor prezentului Acord.
Articolul 2
    Părţile Contractante vor întreprinde toate măsurile, în limita competenţelor lor, în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale între ambele ţări, precum şi pentru asigurarea fiabilităţii acestora.
Atricolul 3
    În timpul calamităţilor naturale şi situaţiilor sau stărilor excepţionale, Părţile Contractante vor facilita reciproc transmiterea prioritară a comunicaţiilor, prin reţelele poştale şi mijloacele de telecomunicaţii proprii.
Articolul 4
    Părţile Contractante vor facilita efectuarea tranzitului comunicaţiilor poştale şi telecomunicaţiilor prin teritoriile lor, precum şi a transmisiunilor radio şi televizate, destinate pentru ţările terţe ori provenite din ţările terţe, în condiţii mai avantajoase pentru ambele Părţi Contractante.
Articolul 5
    Părţile Contractante vor consolida colaborarea directă pe următoarele probleme:
    - stabilitatea principiilor de plată financiare şi economice reale la efectuarea comunicaţiilor poştale şi de telecomunicaţii precum şi liberalizarea serviciilor;
    - elaborarea proiectelor comune în domeniul politicii şi strategiei pentru dezvoltarea societăţii informaţionale şi tehnologiilor informaţionale;
    - încurajarea utilizării celor mai noi realizări în tehnologiile globale informaţionale şi de comunicaţii;
    - elaborarea şi utilizarea documentelor normative naţionale, introducerea regimului de licenţiere în domeniul poştei, telecomunicaţiilor şi spectrului de radiofrecvenţă;
    - standardizarea;
    - alte probleme la înţelegerea reciprocă.
Articolul 6
    Părţile Contractante vor realiza colaborarea prin:
    - schimb de informaţii şi documente, inclusiv concept şi documente tehnice;
    - consultări reciproce;
    - misiuni de experţi şi grupuri de lucru mixte în domeniul prestării serviciilor de comunicaţii şi tehnologiilor informaţionale;
    - acordarea serviciilor reciproce vizînd cercetările şi investigările efectuate în comun, prin punerea la dispoziţie de către ambele părţi a informaţiei ştiinţifico-tehnice şi de alt gen, prin schimbul produselor de program, echipament, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii;
    - alte forme de colaborare.
    Părţile Contractante pot colabora mai strîns pe anumite probleme, care sunt obiectul prezentului Acord. În acest scop şi în vederea realizării prezentului Acord şi la înţelegerea reciprocă, organizaţiile corespunzătoare din domeniul poştei, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale ale ambelor părţi pot semna protocoale, care vor prevedea domeniile concrete de cooperare, planuri de acţiuni, termeni, secţiile corespunzătoare şi persoanele concrete, responsabile pentru executarea şi realizarea eficientă a acestor protocoale.
Articolul 7
    Dacă există posibilităţi practice, şi dacă aceasta nu contravine intereselor naţionale ale fiecărei Părţi Contractante, acestea colaborează între ele la pregătirea documentelor şi acordarea asistenţei reciproce în ce priveşte participarea la conferinţele şi forurile organizaţiilor internaţionale specializate în domeniile servicii poştale, de telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale.
Articolul 8
    În domeniul exploatării comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, Părţile Contractante recomandă colaborarea directă şi sistematizarea decontărilor internaţionale între prestatorii serviciilor, precum şi decontărilor între ambele ţări.
Articolul 9
    În domeniul cercetării şi proiectării mijloacelor poştale, de telecomunicaţii şi a tehnologiilor informaţionale, precum şi la instruirea specialiştilor în aceste domenii, Părţile Contractante recomandă utilizarea metodelor de colaborare directă şi interacţiune între organizaţiile specializate corespunzătoare.
Articolul 10
    Prezentul Acord nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor Părţilor Contractante, care rezultă din tratatele internaţionale încheiate de acestea cu ţări terţe.
Articolul 11
    Părţile Contractante nu vor pune la dispoziţia ţărilor terţe informaţia legată de realizarea prezentului Acord fără acordul în scris primit în prealabil de la Partea Contractantă de la care această informaţie provine.
Articolul 12
    Părţile Contractante vor soluţiona toate litigiile apărute privind interpretarea şi împlementarea prezentului Acord prin negocieri şi consultări directe.
Articolul 13
    La înţelegerea reciprocă a Părţilor Contractante, în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări, perfectînd în acest scop Protocoale separate, care vor constitui partea integrantă a prezentului Acord. Aceste Protocoale vor intra în vigoare în conformitate cu articolul 16 al prezentului Acord.
Articolul 14
    Corespondenţa între ambele Părţi privind realizarea prezentului Acord se duce în limba rusă, engleză sau altă limbă la înţelegerea reciprocă a părţilor. Limba în care se duce corespondenţa între organizaţii şi instituţii se determină la înţelegerea reciprocă a părţilor.
Articolul 15
    Autorităţile competente pentru realizarea prevederilor prezentului Acord sunt:
    - pentru Guvernul Republicii Moldova -în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor - Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, în domeniul tehnologiilor informaţionale - Departamentul Tehnologiilor Informaţionale al Republicii Moldova;
    - pentru Guvernul Republicii Bulgaria - Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii Bulgaria.
    În cazul schimbării autorităţilor competente, Părţile se informează din timp despre aceasta.
Articolul 16
    Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, a celei de-a doua notificări prin care Părţile Contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
    Prezentul Acord se încheie pentru un termen de 5 ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru perioade consecutive de 5 ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica în scris cealaltă Parte Contractantă, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de acţiune a prezentului Acord, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    În caz de denunţare a prezentului Acord acţiunea acestuia va continua să aibă efect asupra tuturor proiectelor şi/sau obligaţiilor începute ce reies din realizarea prevederilor prezentului Acord.
    Întocmit la Sofia la 20 mai 2004 în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.