AMAE/1996
ID intern unic:  359953
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1996
din  17.04.1996
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Bulgaria privind
colaborarea în domeniul
turismului*
Publicat : 30.12.2002 în Tratate Internationale Nr. 29     art Nr : 67     Data intrarii in vigoare : 04.05.2001
    __________________________
    * În vigoare pentru Republica Moldova din 04 mai 2001.

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare "Părţi Contractante",
    luând în considerare faptul ca dezvoltarea turismului între ambele ţări îşi va aduce contribuţia la colaborarea şi înţelegerea reciprocă,
    considerând contactele turistice drept element important şi necesar al dezvoltării relaţiilor bilaterale şi consolidării relaţiilor prieteneşti între popoarele ambelor ţări,
    tinzând să creeze temelia pentru extinderea relaţiilor turistice între Republica Moldova şi Republica Bulgaria,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante contribuie la dezvoltarea şi consolidarea colaborării în domeniul turismului, creşterii schimbului turistic între Republica Moldova şi Republica Bulgaria în conformitate cu prezentul Acord şi legislaţia în vigoare a fiecărei ţări.
Articolul 2
    Părţile Contractante facilitează dezvoltarea turismului sub diverse forme acceptate de practica internaţională: turismul organizat în grup şi individual, turismul pentru tineret, turismul balnear şi de tratament, turismul ştiinţific, turismul cognitiv, turismul de afaceri, călătorii turistice în vederea participării la expoziţii, târguri, activităţi culturale şi sportive.
Articolul 3
    Părţile Contractante, în conformitate cu legislaţia ţărilor lor, contribuie la crearea condiţiilor necesare ce ar favoriza încheierea şi realizarea contractelor de colaborare între firme şi organizaţii turistice, acordând o atenţie deosebită problemelor legate de:
    - proiectarea şi construcţia unor obiecte turistice noi, reconstrucţia celor existente;
    - crearea infrastructurii hoteliere moderne;
    - dezvoltarea sferei de prestare a serviciilor turistice, inclusiv a serviciilor de transport.
Articolul 4
    Colaborarea în cadrul prezentului Acord se realizează prin:
    - crearea întreprinderilor mixte cu obiect de activitate în domeniul turismului;
    - dezvoltarea cooperării între firmele turistice;
    - schimbul de specialişti, grupe şi delegaţii de experţi în domeniul turismului;
    - organizarea expoziţiilor comune, congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, conferinţelor de presă, meselor rotunde, seminarelor;
    - realizarea programelor muzical-artistice comune;
    - acordarea serviciilor de consulting în domeniul serviciilor hoteliere şi de restaurante, instruirea cadrelor turistice;
    - alte forme de colaborare neinterzise de legislaţiile naţionale ale Părţilor Contractante.
Articolul 5
    Părţile Contractante colaborează în vederea pregătirii şi perfecţionării cadrelor din domeniul turismului, acordându-şi reciproc în acest scop posibilităţi pentru specializarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere şi a specialiştilor organelor de stat din domeniul turismului, firmelor şi organizaţiilor turistice, lucrătorilor hotelurilor, restaurantelor, precum şi altor categorii de specialişti, ce prestează servicii turistice.
Articolul 6
    În scopul majorării fluxului turistic, Părţile Contractante îşi acordă ajutor reciproc pentru deschiderea birourilor turistice de informaţii, respectiv, în Republica Moldova şi Republica Bulgaria.
    Aceste birouri se conduc în activitatea lor de legile ce sunt în vigoare în fiecare ţară în acest domeniu.
Articolul 7
    Fiecare dintre Părţile Contractante, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul lor, contribuie la simplificarea formalităţilor de frontieră pentru turiştii celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 8
    Părţile Contractante contribuie la schimbul de informaţie privind legile şi alte acte normative, care, în mod direct sau indirect, sunt legate de activitatea turistică, încurajează în bază de reciprocitate editarea materialelor informaţionale şi de reclamă, precum şi a altor documente similare.
    Părţile Contractante stimulează schimbul de experienţă şi informaţii în problemele referitoare la construcţia obiectelor turistice, cercetările ştiinţifice în domeniul turismului, privatizarea obiectelor turistice şi participarea la aceasta, participarea la organizaţiile turistice internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, legate de dezvoltarea turismului.
Articolul 9
    Părţile Contractante creează Grupul de Lucru Mixt Interdepartamental (G.L.M.I.), care desfăşoară următoarele activităţi:
    - examinează problemele legate de realizarea prezentului Acord;
    - propune soluţii menite să contribuie la creşterea schimbului de turişti;
    - indică posibilităţi suplimentare de lărgire a colaborării în domeniul turismului;
    - studiază problemele apărute în procesul realizării prezentului Acord şi elaborează recomandări corespunzătoare în scopul eliminării dificultăţilor apărute în activitatea turistică.
    G.L.M.I. îşi ţine şedinţele o dată pe an, la alegere, în unul din statele Părţilor Contractante.
    Locul ţinerii şedinţelor G.L.M.I. şi regulamentul de lucru sunt determinate de departamentele de stat pentru turism ale Părţilor Contractante.
    La propunerea uneia dintre Părţile Contractante pot avea loc reuniuni suplimentare în termeni fixaţi de comun acord.
Articolul 10
    Modificări prezentului Acord i se pot aduce numai în scris şi ele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 11 al prezentului Acord.
Articolul 11
    Prezentul Acord urmează a fi aprobat în conformitate cu legislaţia internă a fiecărui stat şi va intra în vigoare după 30 (treizeci) de zile de la primirea celei de-a doua notificări, prin care Părţile Contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării Acordului în vigoare.
    Prezentul Acord este valabil pentru un termen de 5 (cinci) ani şi se prelungeşte automat pentru următorii termeni de cinci ani, dacă nu va fi denunţat, în scris, de către una dintre Părţile Contractante nu mai târziu de 6 (şase) luni înainte de termenul expirării lui.
    În cazul încetării acţiunii prezentului Acord prevederile lui vor fi aplicate faţă de toate contractele încheiate în perioada acţionării prezentului Acord.
    Încheiat la Sofia, la 17 aprilie 1996, în două exemplare originale, în limbile moldovenească şi bulgară, ambele texte având valoare juridică egală.