AMAE/2003
ID intern unic:  359960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2003
din  13.11.2003
DE COMERŢ LIBER ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA
ŞI REPUBLICA ALBANIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 43     Data intrarii in vigoare : 01.11.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Roma la 13 noiembrie 2003.
        În vigoare din 1 noiembrie 2004.    Republica Moldova şi Republica Albania, denumite în continuare “Părţi Contractante”;
    recunoscînd intenţia lor de a participa activ în direcţia integrării economice în Europa şi exprimîndu-şi pregătirea de a coopera în căutarea modalităţilor şi mijloacelor de consolidare a acestui proces,
    reafirmînd angajamentul lor ferm de a contribui la consolidarea procesului de integrare Europeană în Europa de sud-est,
    reafirmînd angajamentele lor vis-a-vis de principiile economiei de piaţă şi respectul pentru principiile fundamentale ale democraţiei şi drepturile omului,
    hotărîte să elimine în acest scop obstacolele în comerţul reciproc, în conformitate cu Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ (denumit în continuare “GATT 1994”) şi Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumit în continuare “O.M.C.”),
    fiind ferm convinse că prezentul Acord va îmbunătăţi cooperarea reciproc avantajoasă şi la procesul de integrare Europeană,
    considerînd că nici o prevedere a prezentului Acord nu va fi interpretată în modul în care să scutească Părţile Contractante de la obligaţiile lor conform altor acorduri internaţionale,
    au convenit în cele ce urmează:
Articolul 1
Obiective
    1) Părţile Contractante vor stabili în mod gradual o zonă de comerţ liber în ceea ce priveşte cea mai mare parte a comerţului lor bilateral, în cadrul unei perioade de tranziţie ce va lua sfîrşit la 1 ianuarie 2008, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, precum şi în conformitate cu Articolul XXIV al GATT 1994 şi O.M.C.
    2) Obiectivele prezentului Acord sunt:
    a) de a promova, prin extinderea comerţului reciproc, dezvoltarea armonioasă a relaţiilor economice dintre Părţile Contractante, şi drept rezultat de a stimula progresul activităţii economice în Părţile Contractante, sporirea nivelului de trai, de angajare în muncă şi a stabilităţii financiare;
    b) de a asigura condiţii pentru desfăşurarea unei concurenţe loiale în comerţul dintre Părţile Contractante;
    c) de a contribui, în acest mod, prin înlăturarea barierelor în calea comerţului, la dezvoltarea armonioasă şi extinderea comerţului mondial;
    d) de a îmbunătăţi comerţul şi cooperarea Părţilor Contractante pe pieţele ţărilor terţe.
Articolul 2
Taxe de bază
    1) Pentru fiecare produs se va aplica principiul naţiunii celei mai favorizate (MFN) cu taxa de bază respectivă în vigoare la data aplicării prezentului Acord, ce va fi supusă ulterior reducerilor succesive definite în prezentul Acord.
    2) Dacă după data intrării în vigoare a prezentului Acord, anumite reduceri tarifare vor fi aplicate pe bază de erga omnes, în special, reducerile care rezultă din acordul privind tarifele, încheiat în baza acordului GATT în cadrul Rundei de negocieri comerciale multilaterale de la Uruguay, asemenea taxe reduse vor înlocui taxele de bază menţionate în paragraful 1 al prezentului articol, începînd cu data în care asemenea reduceri sunt aplicate.
    3) În Părţile Contractante, taxele reduse, calculate în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, vor fi rotunjite pînă la zecimi, în baza regulilor matematice. Aceste zecimi de la 0.1-0.4 trebuie evitate, în timp ce zecimile 0.5-0.9 trebuie să mărească întregul cu 1.
    4) Părţile Contractante vor face schimb reciproc în ceea ce priveşte taxele lor de bază.

CAPITOLUL I
PRODUSE INDUSTRIALE
Articolul 3
Arie de aplicabilitate
    1) Prevederile prezentului Capitol se aplică produselor industriale originare din teritoriile Părţilor Contractante.
    2) Termenul “produse industriale” în înţelesul prezentului Acord desemnează produsele clasificate la Capitolele 25-97 ale Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, cu excepţia produselor enumerate în Anexa 1 la prezentul Acord.
Articolul 4
Taxe vamale la import
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, faţă de comerţul cu produse industriale dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse taxe vamale suplimentare la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe de natură fiscală.
    2) Taxele vamale la import, plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe vamale la import de natură fiscală aplicabile produselor industriale originare în Părţile Contractante, vor fi reduse progresiv după cum urmează:
    - La data intrării în vigoare a prezentului Acord pînă la 80% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2005 pînă la 50% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2006 pînă la 30% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2007 taxele vor fi anulate deplin.
Articolul 5
Taxele vamale la export şi taxele cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse noi taxe vamale la export, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile Contractante vor anula toate taxele vamale la export şi plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
Articolul 6
Contingente la export şi import şi măsurile cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse contingente noi la exporturi şi importuri sau măsuri cu efect echivalent.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, toate contingentele la exporturi şi importuri şi măsurile cu efect echivalent vor fi anulate.
Articolul 7
Barierele tehnice din calea comerţului
    1) Drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante referitoare la barierele tehnice în calea comerţului (reglementări tehnice, standarde şi proceduri de evaluare a conformităţii) şi măsuri asemănătoare, vor fi reglementate în conformitate cu Acordul OMC privind barierele tehnice din calea comerţului.
    2) Părţile Contractante vor coopera şi vor face schimb de informaţii în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii şi acreditării în vederea eliminării barierelor tehnice din calea comerţului.
    3) Fiecare Parte Contractantă, la solicitarea celeilalte Părţi Contractante, va furniza informaţii în cazuri particulare asupra standardelor, normelor tehnice sau măsurilor asemănătoare.
    4) Părţile Contractante vor încheia un acord privind recunoaşterea reciprocă în domeniul evaluării conformităţii conform recomandărilor Acordului OMC privind barierele tehnice din calea comerţului.
CAPITOLUL II
PRODUSE AGRICOLE
Articolul 8
Aria de aplicabilitate
    1) Prevederile prezentului Capitol se aplică produselor agricole originare din teritoriile Părţilor Contractante.
    2) Termenul “produse agricole”, în înţelesul prezentului Acord, desemnează produsele clasificate la Capitolele 1 - 24 ale Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, inclusiv produsele enumerate în Anexa I la prezentul Acord.
Articolul 9
Taxe vamale la import
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nici o nouă taxă vamală la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la import de natură fiscală nu vor fi introduse.
    2) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, taxele vamale la import, plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la import de natură fiscală, aplicate produselor agricole specificate în Anexa 2 la acest Acord, originare din teritoriile Părţilor Contractante, vor fi anulate.
    3) Taxele vamale la import şi taxele cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la import de natură fiscală aplicate produselor agricole specificate în Anexa 3 la acest Acord, originare din teritoriile Părţilor Contractante vor fi reduse progresiv, după cum urmează:
    - La data intrării în vigoare a prezentului Acord pînă la 90% din taxa de bază
    - De la 1 ianuarie 2005 pînă la 70% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2006 pînă la 40% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2007 pînă la 20% din taxa de bază;
    - De la 1 ianuarie 2008 anulate deplin.
Articolul 10
Taxele vamale la export şi plăţi cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse taxe vamale noi la export, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile Contractante vor anula toate taxele vamale la export, plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
Articolul 11
Contingente la exporturi şi importuri şi măsuri
cu efect echivalent

    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse contingente noi la exporturi şi importuri sau măsuri cu efect echivalent.
    2) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante vor fi eliminate toate contingentele la exporturi şi importuri sau măsurile cu efect echivalent.
Articolul 12
Politica în domeniul agriculturii
    1) Fără a prejudicia prevederile articolului 12 al prezentului Acord, prevederile Capitolului II al prezentului Acord nu vor limita în nici un fel realizarea politicilor agricole respective ale Părţilor Contractante sau întreprinderea oricăror măsuri conform acestor politici, inclusiv implementarea rezultatelor stabilite în acordurile Rundei Uruguay.
    2) Părţile Contractante vor adresa Comitetului mixt notificări despre schimbările în politicile lor respective în domeniul agriculturii sau despre măsurile ce pot afecta condiţiile comerţului cu bunuri agricole dintre acestea. La solicitarea oricărei dintre Părţile Contractante, vor fi organizate consultări prompte în cadrul Comitetului mixt, cu scopul examinării situaţiei.
Articolul 13
Măsuri de salvgardare specifice
    Fără a ţine cont de alte prevederi ale prezentului Acord, în special de articolul 26 al prezentului Acord, şi dată fiind sensibilitatea deosebită a produselor agricole, dacă importurile produselor originare din una dintre Părţile Contractante, care fac obiectul concesiilor acordate de prezentul Acord, cauzează distorsiuni serioase pieţei celeilalte Părţi Contractante, Partea Contractantă vizată trebuie că iniţieze consultări prompte în vederea găsirii soluţiei adecvate. În aşteptarea acestei soluţii, Partea Contractantă vizată poate întreprinde măsuri considerate necesare. Tipul şi durata măsurii nu trebuie să depăşească ceea ce este strict necesar pentru remedierea situaţiei.
Articolul 14
Măsuri sanitare şi fitosanitare
    1) Părţile Contractante vor aplica reglementările lor naţionale referitoare la problemele sanitare şi fitosanitare într-o manieră nediscriminatorie şi nu vor introduce măsuri noi, ce ar putea avea efect de blocare a comerţului în mod nejustificat.
    2) Măsurile veterinar-sanitare şi activitatea serviciilor veterinare va fi efectuată în conformitate cu Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare.
    3) Măsurile fitosanitare şi activitatea serviciilor de protecţie a plantelor va fi efectuată în conformitate cu Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare.
    4) Măsurile legate de controlul veterinar şi fitosanitar dintre Părţile Contractante trebuie armonizate în conformitate cu legislaţia EU.
    5) Părţile Contractante se obligă să facă schimb regulat de informaţie privind nivelul protecţiei sanitare şi fitosanitare a animalelor, plantelor şi produselor.
CAPITOLUL III
PREVEDERI GENERALE
Articolul 15
Regulile de origine şi cooperarea în
domeniul administraţiei vamale

    1) Părţile Contractante au convenit să aplice regulile de origine preferenţiale armonizate europene în comerţul reciproc, incluzînd toate amendamentele existente şi ulterioare la acestea. În cazul cînd regulile de origine europene sunt modificate, Comitetul mixt va lua o decizie de modificare a regulilor de origine.
    2) Protocolul 1 la prezentul Acord stabileşte regulile de origine şi metodele de cooperare administrativă.
    3) Părţile Contractante vor lua măsuri adecvate, inclusiv examinarea sistematică în cadrul Comitetului mixt şi efectuarea aranjamentelor pentru cooperarea administrativă, pentru a asigura aplicarea eficientă şi armonioasă a regulilor de origine europene şi ale articolelor 2,4 - 7,9 - 12, 16, 26 - 28 ale prezentului Acord, precum şi pentru a reduce, pe cît e posibil, formalităţile impuse în comerţ şi pentru a îndeplini hotărîrile reciproc satisfăcătoare în cazul oricăror dificultăţi ce pot apărea în perioada de aplicare a acestor prevederi.
    4) Părţile Contractante vor încheia cît de curînd posibil un Acord separat pentru cooperarea dintre administraţiile lor vamale.
Articolul 16
Taxarea internă
    1) Părţile Contractante se vor abţine de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă în stare să producă, direct sau indirect, discriminarea în comerţul cu anumite produse originare din teritoriile Părţilor Contractante.
    2) Produsele exportate în teritoriul uneia dintre Părţile Contractante nu vor putea beneficia de rambursarea taxelor interne la un nivel care să depăşească cuantumul taxelor directe sau indirecte impuse acestora.
Articolul 17
Excepţii generale
    Preverile prezentului Acord nu vor împiedica aplicarea interdicţiilor sau restricţiilor la import, export sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate prin motive de moralitate, politică sau securitate publică; protecţia sănătăţii şi a vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, protecţia patrimoniului naţional cu valoare artistică, istorică şi arheologică; protecţia proprietăţii intelectuale sau reglementări privind aurul sau argintul, protecţia mediului sau conservarea resurselor naturale neregenerabile, dacă asemenea măsuri sunt aplicate în legătură cu restricţiile asupra consumului sau producţiei interne. Asemenea interdicţii sau restricţii nu vor constitui, totuşi, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată asupra comerţului dintre Părţile Contractante.
Articolul 18
Excepţii de securitate
    Nimic în prezentul Acord nu va împiedica o Parte Contractantă de a lua orice măsură pe care o consideră necesară pentru:
    a) prevenirea dezvăluirii informaţiei contrar intereselor sale esenţiale de securitate;
    b) protecţia intereselor sale esenţiale de securitate sau pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale sau a politicilor naţionale;
    (i) privind traficul de arme, muniţii şi alte mijloace de război, cu condiţia ca aceste măsuri să nu aducă prejudiciu condiţiilor concurenţei în privinţa produselor care nu sunt destinate scopurilor militare specifice, şi a traficului de alte mărfuri, materiale sau servicii care să efectueze direct sau indirect în scopul aprovizionării unui complex militar, sau
    (ii) privind neproliferarea armelor biologice şi chimice, armelor nucleare sau altor dispozitive explozive nucleare; sau
    (iii) în timp de război sau în alte situaţii de conflict internaţionale serioase.
Articolul 19
Monopolul de stat
    1) Părţile Contractante vor ajusta progresiv orice monopol al statului cu caracter comercial pentru a asigura ca pînă la data intrării în vigoare a prezentului Acord, să nu se admită nici o discriminare privind condiţiile în care mărfurile sunt procurate şi comercializate între persoanele fizice şi juridice ale Părţilor Contractante.
    2) Comitetul mixt urmează a fi informat despre măsurile adoptate pentru realizarea acestui obiectiv.
    3) Prevederile prezentului Acord se vor aplica oricărui organ, prin care autorităţile competente ale Părţilor Contractante, de drept sau de fapt, direct sau indirect, supraveghează, determină sau influenţează considerabil importul şi exportul între Părţile Contractante. Aceste prevederi se vor aplica, de asemenea, pentru monopolurile delegate de către stat altor organe.
Articolul 20
Plăţi
    1) Nu se vor aplica restricţii la plăţile în valută liber convertibilă aferente comerţului cu bunuri între Părţile Contractante şi la transferul unor asemenea plăţi în teritoriul Părţilor Contractante, în care creditorul îşi are domiciliul.
    2) Părţile Contractante se vor abţine de la orice restricţii de schimb valutar sau administrative la acordarea, rambursarea sau acceptarea unor credite pe termen scurt şi mediu ce acoperă tranzacţiile comerciale la care participă un rezident al uneia din Părţile Contractante.
    3) Fără a ţine cont de prevederile paragrafului 2 al acestui Articol, toate măsurile legate de plăţile curente ce ţin de mişcarea mărfurilor se vor conforma condiţiilor stipulate în articolul VIII al Acordului cu privire la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi se va aplica pe principii nediscriminatorii.
Articolul 21
Regulile de concurenţă între agenţii economici
    1) Sunt considerate incompatibile cu funcţionarea corectă a prezentului Acord, în măsură în care ele pot afecta comerţul între Părţile Contractante, următoarele:
    a) orice înţelegere între agenţii economici, hotărîri ale asociaţiilor de agenţi economici şi practicile în comun ale agenţilor economici care au ca obiectiv sau efect împiedicarea, limitarea sau distorsionarea concurenţei;
    b) abuzul de către unul sau mai mulţi agenţi economici de o poziţie dominantă pe întreg teritoriul Părţii Contractante sau ca o parte importantă a acestuia.
    2) Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica activităţii tuturor agenţilor economici, inclusiv agenţilor economici de stat şi agenţilor economici cărora Partea Contractantă le-a conferit drepturi speciale şi exclusive. Agenţii economici împuterniciţi să presteze servicii ce prezintă un interes economic general sau cei care au caracter de monopol fiscal trebuie să facă obiectul reglementărilor paragrafului 1 al acestui articol în măsura în care aplicarea acestor prevederi nu obstrucţionează îndeplinirea, de drept sau de fapt, a sarcinilor publice puse în seama acestora.
    3) În ceea ce priveşte produsele specificate în Capitolul II al prezentului Acord prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 ale prezentului Acord nu se vor aplica acordurilor, hotărîrilor sau practicilor care fac parte integrantă din organizarea pieţei naţionale.
    4) Dacă o Parte Contractantă consideră că o anumită practică este incompatibilă cu prevederile paragrafului 1 şi dacă o astfel de practică cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii substanţiale intereselor acelei Părţi Contractante sau prejudicii materiale industriei naţionale, ea poate lua măsuri adecvate în virtutea condiţiilor şi în conformitate cu procedura stipulată în articolul 30 al prezentului Acord.
Articolul 22
Ajutorul de stat
    1) Orice ajutor acordat de una dintre Părţile Contractante sau din resursele statului, indiferent de forma lui, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinzători sau producţia anumitor bunuri, va fi incompatibil cu funcţionarea corespunzătoare a prezentului Acord, în măsura în care poate afecta comerţul dintre Părţile Contractante.
    2) În ceea ce priveşte produsele agricole, prevederile paragrafului 1 al acestui Articol vor fi implementate în corespundere cu Acordul OMC relevant.
    3) Părţile Contractante vor asigura transparenţa măsurilor în domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin prezentarea raportului anual către Comitetul mixt privind volumul total al ajutoarelor de stat acordat şi distribuţiei acestora, furnizînd la cererea celeilalte Părţi Contractante, informaţii despre schemele de acordare a ajutorului în cazuri speciale.
    4) Dacă o parte Contractantă consideră că o anumită practică:
    - este incompatibilă cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, sau
    - cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudiciu important intereselor acelei Părţi Contractante sau pregudiciu material industriei naţionale,
ea poate să ia măsurile pe care le consideră necesare conform condiţiilor şi în conformitate cu prevederile prevăzute în articolul 30 al prezentului Acord. Astfel de măsuri pot fi luate numai în conformitate cu procedurile şi condiţiile stabilite de Acordul privind constituirea OMC, în special GATT 1994 şi orice alt instrument negociat sub auspiciile acestora, ce pot fi aplicate între Părţile Contractante.
Articolul 23
Achiziţiile guvernamentale
    1) Părţile Contractante consideră liberalizarea pieţelor lor de achiziţii guvernamentale drept un obiectiv al prezentului Acord. Părţile Contractante au drept scop de a face public cunoscute deciziile privind achiziţiile guvernamentale pe bază nediscriminatorie şi reciprocitate.
    2) Părţile Contractante vor elabora progresiv reglementări, condiţii şi practici privind achiziţiile guvernamentale în şi vor acorda acces furnizorilor celeilalte Părţi Contractante la contractele pe bază de licitaţie pe pieţele lor de achiziţii guvernamentale nu mai puţin favorabil decît cel acordat companiilor ţărilor terţe.
    3) Comitetul mixt va examina evoluţiile legate de realizarea obiectivelor acestui articol şi va putea recomanda modalităţi concrete de îndeplinire a prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol în vederea asigurării accesului liber, transparenţei şi egalităţii depline a drepturilor şi obligaţiilor. În timpul examinării, indicate în paragraful 3 al prezentului articol, Comitetul mixt poate lua în considerare, în special în cadrul dezvoltării relaţiilor internaţionale, posibilitatea extinderii spaţiului de acoperire sau/şi gradul de deschidere a pieţei menţionate în paragraful 2 al acestui articol.
    4) Părţile Contractante vor tinde spre aderarea la Acordurile relevante negociate sub auspiciile GATT 1994 şi Acordului de constituire a OMC.
Articolul 24
Protecţia proprietăţii intelectuale
    1) Părţile Contractante vor acorda şi vor asigura o protecţie adecvată şi eficientă şi a drepturilor de proprietate intelectuală în mod nediscriminatoriu, inclusiv măsurile de realizare a acestor drepturi împotriva fraudelor, în special în ceea ce priveşte contrafacerea şi pirateria. Părţile Contractante convin de a se conforma standardelor acordurilor multilaterale enumerate în Anexa 4 a prezentului Acord.
    2) În scopurile prezentului Acord, termenul “proprietate intelectuală” se referă la: protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, inclusiv a programelor de computer şi bazelor de date, drepturile inventatorilor, creatorilor desenelor industriale, brevetelor şi invenţiile sau modelelor industriale, mărcilor comerciale, desenelor industriale şi topografiile circuitelor integrate, indicaţiilor geografice inclusiv mărcile de origine, precum şi a informaţiilor secrete despre “know-how”.
    3) În vederea realizării angajamentelor în corespundere cu acordurile internaţionale şi legislaţiei în domeniul drepturilor proprietăţii intelectuale, Părţile Contractante la prezentul Acord nu vor acorda naţionalilor altui stat decît Partea Contractantă, un tratament mai puţin favorabil decît cel acordat naţionalilor ţărilor terţe.
    4) Părţile Contractante vor coopera în materie de proprietate intelectuală. La solicitarea oricărei Părţi Contractante, se vor ţine consultări la nivel de experţi privind aceste probleme, îndeosebi în domeniile referitoare la convenţiile internaţionale existente şi viitoare pentru armonizarea, administrarea şi realizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi activităţile organizaţiilor internaţionale, cum sunt OMC şi Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, precum şi relaţiile Părţilor Contractante cu orice ţară terţă în materie de proprietate intelectuală.
    5) Implementarea prezentului articol trebuie evaluată în mod regulat de către Părţile Contractante. În cazul apariţiei dificultăţilor în legătură cu aspectele de proprietate intelectuală a comerţului, oricare Parte Contractantă poate solicita consultări urgente pentru găsirea soluţiilor reciproc satisfăcătoare.
Articolul 25
Măsuri antidumping şi compensatorii
    Nimic în prezentul Acord nu va prejudicia sau afecta în orice mod aplicarea de către orice Parte Contractantă a măsurilor antidumping sau compensatorii în conformitate cu Acordul privind implementarea Articolului VI al GATT 1994 şi Acordului privind subvenţiile şi măsurile compensatorii.
Articolul 26
Măsuri generale de salvgardare
    În cazul în care un produs este importat în cantităţi atît de mari şi în astfel de condiţii încît cauzează sau ameninţă cu cauzarea:
    a) unui prejudiciu grav producătorilor interni de produse similare sau direct competitive pe teritoriul Statului importator, sau
    b) unor perturbări serioase în oricare sector al economiei sau dificultăţi ce ar putea cauza prejudicii grave în situaţia economică a regiunii,
    Partea Contractantă vizată poate lua măsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în articolul 30 al prezentului Acord.
Articolul 27
Ajustare structurală
    1) Oricare dintre Părţile Contractante poate întreprinde măsuri excepţionale de durată limitată prin introducerea unor taxe vamale, ce constituie o derogare de la prevederile articolului 4 al prezentului Acord.
    2) Aceste măsuri pot interesa noile ramuri de producţie sau anumite sectoare supuse restructurării sau care se confruntă cu dificultăţi serioase, îndeosebi acolo unde aceste dificultăţi produc probleme sociale importante.
    3) Taxele vamale la import aplicate de către o Parte Contractantă produselor originare din cealaltă Parte Contractantă, introduse în corespundere cu paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, nu pot fi mai mari de 25% ad valorem şi vor conţine un element de preferinţă în ceea ce priveşte rata taxei vamale pentru produsele originare din cealaltă Parte Contractantă. Valoarea totală a importurilor de produse care sunt supuse acestor măsuri nu poate depăşi 15% din importurile totale de produse industriale din cealaltă Parte Contractantă pe parcursul ultimului an pentru care sunt valabile datele statistice, conform Capitolului I al prezentului Acord.
    4) Aceste măsuri vor fi aplicabile pentru o perioadă ce nu va depăşi perioada de tranziţie determinată în paragraful 1 articolul 1 al Prezentului Acord.
    5) Partea Contractantă vizată va informa cealaltă Parte Contractantă despre orice măsură excepţională pe care intenţionează să o ia şi, la cererea celeilalte Părţi Contractante, vor avea loc consultări imediate în cadrul Comitetului mixt privind măsurile în cauză şi sectoarele în care ele se vor aplica. În cazul în care se iau astfel de măsuri, Partea Contractantă vizată va prezenta Comitetului mixt o schemă de eliminare a taxelor vamale, introduse în baza prezentului articol. Această schemă trebuie să prevadă eliminarea acestor taxe începînd cu cel puţin doi ani după introducerea acestora, la rate anuale egale. Comisia mixtă poate decide asupra unei scheme diferite.
Articolul 28
Reexportul şi lipsa acută
    În cazul în care aplicarea prevederilor articolului 5 şi 6 a prezentului Acord conduc la:
    a) reexportul într-o ţară terţă, faţă de care Partea Contractantă exportatoare menţine, pentru produsul în cauză, restricţii cantitative la export, taxe de export sau măsuri ori taxe avînd un efect echivalent, sau
    b) o lipsă acută, sau o ameninţare cu lipsa acută a unui produs esenţial pentru Partea Contractantă exportatoare,
    şi cînd situaţia la care se face referire mai sus produce sau poate produce dificultăţi majore Părţii Contractante exportatoare, aceasta poate lua măsurile adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în articolul 30 al prezentului Acord.
Articolul 29
Executarea obligaţiilor
    1) Părţile Contractante vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Acord.
    2) Dacă una din Părţile Contractante consideră că cealaltă Parte nu a reuşit să execute o anumită obligaţie din prezentul Acord, acea Parte interesată poate lua măsurile adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în articolul 26 al prezentului Acord.
Articolul 30
Proceduri de aplicare a măsurilor de salvgardare
    1) Înainte de a iniţia procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare, stabilite în paragrafele următoare ale prezentului articol, Părţile Contractante se vor strădui să soluţioneze orice divergenţe dintre ele prin consultări directe.
    2) În cazul în care oricare din Părţile Contractante care intenţionează să aplice importurilor de produse care pot crea situaţia descrisă în articolul 26 al prezentului Acord, unele proceduri administrative care au drept scop asigurarea rapidă a informaţiei privind schimburile comerciale, aceasta trebuie să informeze cealaltă Parte Contractantă.
    3)
    a) În ceea ce priveşte articolele 25, 26 şi 28 ale prezentului Acord, Comitetul mixt va examina cazul sau situaţia şi poate lua orice decizie necesară în vederea sistării dificultăţilor notificate de către Partea Contractantă vizată. În cazul absenţei acestei decizii după 30 de zile de la transmiterea problemei către Comitetul mixt, Partea Contractantă interesată poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia situaţia.
    b) În ce priveşte articolul 29 al prezentului Acord, Partea Contractantă vizată va lua măsurile necesare după terminarea consultărilor sau după expirarea unei perioade de trei luni de la data primei notificări scrise către cealaltă Parte Contractantă.
    c) Referitor la articolul 21 şi 22 al prezentului Acord, Partea Contractantă vizată va acorda Comitetului mixt asistenţa cerută pentru o analiză completă a situaţiei, şi unde va considera necesar, va elimina practicile contestate. Dacă Partea Contractantă vizată nu va pune capăt practicilor contestate în perioada fixată de către Comitetul mixt, sau dacă Comitetul mixt nu va conveni acupra problemei în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data notificării acestuia, Partea Contractantă interesată poate lua măsurile adecvate pentru adresarea dificultăţilor ce rezultă din practicile în discuţie.
    4) Măsurile de salvgardare adoptate vor fi notificate imediat celeilalte Părţi Contractante. În ceea ce priveşte aria şi durata lor, acestea vor fi limitate la ceea ce este strict necesar, în scopul de a remedia situaţia care a condus la aplicarea lor şi nu vor depăşi prejudiciul cauzat de practica sau dificultatea în discuţie. Se va acorda prioritate acelor măsuri care perturbă cel mai puţin funcţionarea Acordului. Măsurile de salvgardare luate de către Partea Contractantă pot afecta doar comerţul cu această Parte Contractantă.
    5) Măsurile de salvgardare luate vor constitui obiectul consultărilor sistematice în cadrul Comitetului mixt în vederea atenuării cît mai curînd posibile sau eliminării lor atunci condiţiile create nu mai justifică menţinerea lor.
    6) Atunci cînd anumite circumstanţe excepţionale, impunînd o acţiune imediată, fac imposibilă examinarea prealabilă, Partea Contractantă interesată poate, în cazul articolelor 25, 26 şi 28 ale prezentului Acord, să aplice măsuri provizorii necesare pentru a remedia situaţia respectivă. Măsurile luate vor fi comunicate fără întîrziere celeilalte Părţi Contractante şi consultările dintre Părţile Contractante vor avea loc cît mai curînd posibil în cadrul Comitetului mixt.
    7) Fără a prejudicia paragraful 6 al prezentului articol, Partea Contractantă care intenţionează să recurgă la măsuri de salvgardare trebuie să notifice prompt, în formă scrisă, cealaltă Parte Contractantă şi să prezinte toată informaţia relevantă. Consultările dintre Părţile Contractante vor avea loc fără întîrziere în cadrul Comitetului mixt în vederea găsirii soluţiei acceptabile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 31
Dificultăţi ale balanţei de plăţi
    1) Părţile Contractante se vor strădui să evite impunerea de măsuri restrictive inclusiv măsurile legate de importuri pentru scopuri privind balanţa de plăţi.
    2) În cazul în care o Parte Contractantă are dificultăţi serioase ale balanţei de plăţi sau este ameninţată în mod iminent în acest sens, Partea Contractantă respectivă poate să adopte, în conformitate cu condiţiile stabilite de GATT 1994 şi articolul VIII al articolelor Acordului Fondului Monetar Internaţional, măsuri restrictive, inclusiv măsuri legate de import, care vor fi de durată limitată şi nu va depăşi ceea ce este absolut necesar pentru remedierea situaţiei balanţei de plăţi. Măsurile vor fi atenuate progresiv, pe măsura îmbunătăţirii condiţiilor balanţei de plăţi şi vor fi eliminate atunci, cînd condiţiile nu vor mai justifica menţinerea lor. Partea Contractantă respectivă va informa cealaltă Parte Contractantă despre introducerea acestora şi ori de cîte ori va fi aplicabil, despre orarul eliminării acestora.
Articolul 32
Clauză evolutivă
    1) Dacă o Parte Contractantă consideră că ar fi util, în interesul ei economic să dezvolte şi să aprofundeze relaţiile stabilite de prezentul Acord, prin extinderea lor în domeniile necuprinse de acesta, ea va înainta o cerere argumentată celeilalte Părţi Contractante. Comitetul mixt va examina această cerere şi, la momentul oportun, acesta va oferi recomandări, în deosebi, pentru iniţierea negocierilor.
    2) Acordurile ce rezultă din procedura menţionată în paragraful 1 al prezentului articol, vor fi supuse ratificării sau aprobării de către Părţile Contractante, în conformitate cu procedurile lor legale interne.
Articolul 33
Servicii şi investiţii
    1) Părţile Contractante recunosc importanţa în creştere a anumitor domenii, cum ar fi serviciile şi investiţiile. Depunînd eforturi de a dezvolta şi consolida cooperarea, în special în contextul integrării europene, Părţile Contractante vor coopera în scopul liberalizării progresive şi liberalizarea reciprocă a pieţelor pentru investiţii şi comerţul cu servicii, luînd în considerare prevederile relevante Acordului General privind Comerţul cu Servicii.
    2) Liberalizarea pieţelor pentru investiţii şi comerţul cu servicii trebuie reglementată prin acordurile bilaterale specifice. Articolul 34 Uniuni vamale, zone de comerţ liber şi comerţul de frontieră
    1) Prezentul Acord nu va preveni menţinerea sau stabilirea uniunilor vamale, zonelor de comerţ liber sau aranjamentelor pentru comerţul de frontieră în măsura în care acestea nu afectează negativ regimul comercial între Părţile Contractante, în special, prevederile privind regulile de origine prevăzute în prezentul Acord.
    2) La solicitare, Părţile Contractante trebuie să se informeze reciproc referitor la orice acord care stabileşte uniuni vamale sau zone de comerţ liber.
Articolul 35
Comitetul mixt
    1) Părţile Contractante sunt de acord să înfiinţeze un Comitet mixt format din reprezentanţii lor.
    2) Implementarea prezentului Acord va fi supravegheată şi administrată de Comitetul mixt.
    3) În scopul implementării adecvate a prezentului Acord, Părţile Contractante vor efectua schimb de informaţii şi, la cererea oricărei dintre Părţile Contractante, vor organiza consultări în cadrul Comitetului mixt. Comitetul mixt va examina posibilitatea eliminării ulterioare a obstacolelor apărute în calea comerţului dintre Părţile Contractante.
    4) Comitetul mixt poate adopta decizii în cazurile prevăzute de prezentul Acord. În privinţa altor probleme, Comitetul mixt poate oferi recomandările respective.
Articolul 36
Procedurile Comitetului mixt
    1) Pentru implementarea adecvată a prezentului Acord, Comitetul mixt se va întruni de cîte ori va fi necesar, dar cel puţin o dată pe an. Fiecare dintre Părţile Contractante poate solicita convocarea Comitetului mixt.
    2) Comitetul mixt va adopta decizii şi recomandări prin vot unanim.
    3) Dacă reprezentantul oricărei Părţi Contractante în cadrul Comitetului mixt a acceptat o decizie, cu rezerva executării cerinţelor legale interne, această decizie va intra în vigoare la data primirii notificării scrise referitor la executarea acestor cerinţe, dacă o dată mai tîrzie nu este prevăzută.
    4) În scopul prezentului Acord, Comitetul mixt va adopta procedurile sale interne care vor conţine, între altele, prevederi privind convocarea şedinţelor, pentru numirea Preşedintelui şi responsabilităţile acestuia.
    5) Comitetul mixt poate decide referitor la crearea subcomitetelor şi grupurilor de lucru necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Articolul 37
Amendamente
    Amendamentele la prezentul Acord pot fi propuse de oricare dintre Părţile Contractante şi intră în vigoare conform prevederilor articolului 40 al prezentului Acord.
Articolul 38
Anexe şi Protocoale
    1) Anexele şi Protocoalele prezentului Acord sunt parte integrantă a acestuia.
    2) Comitetul mixt poate decide modificarea Anexelor şi Protocoalelor la prezentul Acord în corespundere cu prevederile paragrafului 2 al articolului 36 al prezentului Acord.
    3) În aceste cazuri, modificările vor intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice confirmînd că cerinţele legale interne pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite.
Articolul 39
Durata şi denunţarea
    1) Acest Acord este încheiat pentru o perioadă indefinită de timp.
    2) Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord printr-o notificare scrisă adresată celeilate Părţi Contractante pe căi diplomatice. Denunţarea va intra în vigoare din prima zi a lunii a şaptea de la data primirii notificării despre denunţare.
    3) Părţile Contractante convin ca în cazul în care oricare Parte Contractantă devine membru la Uniunea Europeană, Acordul îşi va înceta acţiunea pentru această Parte Contractantă cel tîrziu cu o zi înainte de primirea statutului de membru, fără plata de compensaţii celeilalte Părţi Contractante care face obiectul unor condiţii distorsionate în comerţ.
Articolul 40
Intrarea în vigoare, validitatea şi denunţarea
    Prezentul Acord va fi ratificat. Acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii a doua ce urmează după data primirii ultimei notificări în scris prin care Părţile Contractante se informează reciproc pe căi diplomatice despre faptul că toate cerinţele necesare, prevăzute de legislaţia lor internă pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord, au fost îndeplinite.
    Plenipotenţiarii subsemnaţi, fiind autorizaţi în mod corespunzător, au semnat prezentul Acord.
    Întocmit la Roma la 13 noiembrie 2003 în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va servi drept referinţă.


 ANEXA 1
(Lista produselor referitoare la articolul 3 şi 8 ale Acordului)

    CODUL MĂRFII                             DESCRIEREA MĂRFURILOR

    2905.43                                                     - Manitol

    2905.44                                                     - D - glucitol (sorbitol):

    3302.10.29                                                - - Amestecuri de substanţe odorizante şi amestecuri

    3501                                                          - Cazeină:

    3501.10.10                                                - - Destinată fabricării fibrelor textile artificiale

    3501.10.50                                                - - Destinată folosirii industriale, alta decît cea a

                                                                            fabricării produselor alimentare sau furajere

        3501.10.90                                                - - Altele

                                                                      - Altele:

    3501.90.90                                                - - Altele

    3502                                                           Albumine (inclusiv concentratele de mai multe

                                                                        proteine din zer, cu un conţinut de proteine din zer,

                                                                        mai mare de 80% în substanţă uscată), albuminaţi şi

                                                                        alţi derivaţi din albumine:

                                                                      - Albumine din ouă:

                                                                      - - Uscate:

    3502.11.10                                                - - - Improprii sau devenite improprii alimentaţiei

                                                                      umane

    3502.11.90                                                - - - Altele

                                                                      - - Altele:

    3502.19.10                                                - - - Improprii sau devenite improprii consumului

                                                                       uman

    3502.19.90                                                - - - Altele

                                                                      - Albumine din lapte, inclusiv concentratele de două

                                                                      sau mai multe proteine din zer:

    3502.20.10                                                - - Improprii sau devenite impropii consumului uman

                                                                      - - Altele

    3502.20.91                                                - - - Uscate (în foi, solzi, cristale, pudre etc.)

    3502.20.99                                                - - Altele

                                                                      - Altele:

                                                                      - - Albumine, altele decît cele de ouă sau de lapte:

    3502.90.20                                                - - - Improprii sau devenite improprii alimentaţiei umane

    3502.90.70                                                - - - Altele

    3502.90.90                                                - - Aluminaţi şi alţi derivaţi din albumine

    3505.10                                                     - Dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate:

    3503.10.10                                                - - Dextrină

    3505.10.90                                                - - Altele

    3505.20                                                     - Cleiuri:

    3809                                                          Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de

                                                                      vopsire sau de fixare a materiilor colorante şi alte

                                                                      produse şi preparate (preparate pentru scrobit şi

                                                                      pentru mordansare, de exemplu) de felul celor folosite

                                                                      în industria textilă, industria hîrtiei, industria

                                                                      pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite

                                                                      şi necuprinse în altă parte:

    3809.10                                                     - Pe bază de substanţe amilacee:

                                                                      - Altele:

    3809.91.00                                                - - De felul celor folosite în industria textilă sau în

                                                                      industrii similare (cu excepţia poziţiei

                                                                      3809.91.00.90.11.19)

    3809.92.00                                                - - De felul celor utilizate în industria hîrtiei sau în

                                                                      industrii similare (cu excepţia poziţiei

                                                                      3809.92.00.90.00)

    3809.93.00                                                - - De felul celor folosite în industria pielăriei sau

                                                                      în industrii similare (cu excepţia poziţiei

                                                                      3809.93.00.90.00)

    3824.60                                                     - Sorbitol, altul decît cel de la subpoziţia nr. 290544:

    4501                                                          Plută naturală brută sau simplu preparată; deşeuri

                                                                      din plută; plută concasată, granulată sau pulverizată:

    4501.10.00                                                - Plută naturală brută sau prelucrată simplu

    4501.90.00                                                - Altele

    5201.00                                                     Bumbac, necardat, nepieptănat:

    5301                                                          În brut sau prelucrat dar netors; cîlţi şi deşeuri de

                                                                      in (inclusiv deşeuri de fire şi deşeuri scămoşate):

    5302                                                          Cînepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată

                                                                      dar netoarsă; cîlţi sau deşeuri de cînepă (inclusiv

                                                                      deşeuri de fire şi deşeuri scămoşate):


ANEXA 2
(Referitor la articolul 9, Paragraful 2 ale Acordului)

    CODUL MĂRFII                                             DESCRIEREA MĂRFURILOR
    105 19 20                                                           - - - Gîşte
    105 19 20                                                           - - - Raţe şi bibilici
    106                                                                     Alte animale vii
    502                                                                     Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte
                                                                                sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi
                                                                                de păr
    503 00 00                                                            Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu
                                                                                sub formă de pătură (strat), cu sau fără suport
    507                                                                      Fildeş, carapace de broască ţestoasă, oase şi fanoane
                                                                                de balenă şi de alte mamifere acvatice, coarne,
                                                                                ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare şi
                                                                                ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar dar
                                                                                nedecupate în forme; pudre şi deşeuri din acestea
    510 00 00                                                             Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc;
                                                                                cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte
                                                                                substanţe de origine animală folosite la prepararea
                                                                                produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate,
                                                                                congelate sau altfel conservate provizoriu
    601                                                                      Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi
                                                                                rizomi, în repaos vegetativ, în creştere sau în floare;
                                                                                puieţi, plante şi rădăcini din varietatea cicoarei,
                                                                                altele decît rădăcinile de la poziţia nr. 1212.
    602                                                                     Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi
                                                                                şi altoi; spori de ciuperci
    Ex.:
    602 10                                                                 - - Butaşi nerădăcinoşi şi altoi:
    602 20 10                                                             - - Butaşi de viţă de vie, altoiţi sau nealtoiţi
    603                                                                      Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau
                                                                                ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate
                                                                                sau altfel preparate
    712                                                                      Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau
                                                                                pulverizate, dar nepreparate altfel
    Numai:
    712 31 00                                                             - Ciuperci (Agaricus)
    712 39 00                                                             - - Altele
    712 90 19                                                             - - - Altele
    713 10                                                                 - Mazăre (Pisum sativum):
    713 10 10                                                             - - Destinată însămînţărilor
    713 40 00                                                             - Linte
    713 90                                                                  - Altele
    714                                                                       Rădăcini de manioc, arorut, anghinare, napi, trufe,
                                                                                 cartofi dulci şi rădăcini şi tuberculi similare cu
                                                                                 conţinut ridicat în amidon sau în inulină, proaspete,
                                                                                 refrigerate, congelate sau uscate, întregi sau tăiate
                                                                                 în bucăţi sau aglomerate sub formă de pelete; miez
                                                                                 de sagotier
    806                                                                       Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide)
    Numai:
    806 20                                                                   - Uscaţi:
    814 00 00                                                             Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi),
                                                                                proaspete, congelate, uscate sau semiconservate în
                                                                                saramură, în apă sulfitată sau în alte soluţii
                                                                                conservante
    904                                                                      Piper (din specia “piper”); ardei din specia
                                                                                Capsicum sau Pimenta, uscat, sfărîmat sau măcinat
    905 00 00                                                             Vanilie
    906                                                                       Scorţişoară şi flori de scorţişoară
    907 00 00                                                             Cuişoare (flori, fructe sau tulpini)
    908                                                                       Nucşoară, condimente din coajă de nucşoară,
                                                                                 cardamon
    910                                                                       Ghimbir, şofran, curcuma, cimbru, foi de dafin,
                                                                                 condimente de curry şi alte mirodenii
    003 00                                                                  Orz
    007 00                                                                  Boabe de sorg:
    008                                                                       Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte
                                                                                 cereale
    105                                                                       Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub
                                                                                 formă de pelete din cartofi
    106                                                                       Făinuri, pudre şi grişuri din legume uscate de la
                                                                                 poziţia nr. 0713, din Sago sau din rădăcini sau
                                                                                 tuberculi de la poziţia nr. 0714 şi din produsele de
                                                                                 la capitolul 08.
    107                                                                       Malţ, prăjit sau neprăjit
    109 00 00                                                             Gluten de grîu, uscat sau neuscat
    201 00                                                                  Boabe de soia, chiar sfărîmate:
    202                                                                       Arahide, neprăjite sau altfel preparate, chiar
                                                                                 decorticate sau sfărîmate
    202 10                                                                  - În coajă:
    202 20 00                                                             - Decorticate, chiar sfărîmate
    203 00 00                                                             Copra
    204 00                                                                  Seminţe de in, chiar sfărîmate:
    208                                                                       Făinuri şi grişuri din fructe şi seminţe oleaginoase,
                                                                                 altele decît cele de muştar
    Numai:
    208 10 00                                                              - Din boabe de soia
    210                                                                        Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar
                                                                                  măcinate, sub formă de pudră sau pelete; lupulină
    212                                                                        Boabe de roşcove, alge, sfeclă da zahăr şi trestie de
                                                                                  zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate,
                                                                                  chiar măcinate; sîmburi şi miezuri de fructe şi alte
                                                                                  produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare
                                                                                  neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum)
                                                                                  destinate în principal pentru consumul uman,
                                                                                  nedenumite şi necuprinse în altă parte
    213 00 00                                                              Paie şi baloturi de cereale brute, chiar tocate,
                                                                                  măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete
    301                                                                        Lac; gume, răşini, gume- răşini şi oleorăşini (de
                                                                                  exemplu balsamuri), naturale
    Ex.:
    301 90                                                                   - Altele
    302                                                                        Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice,
                                                                                  pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte produse
                                                                                  mucilaginoase şi agenţi de mărire a viscozităţii,
                                                                                  chiar modificate, derivate din produse vegetale
    402                                                                        Materii vegetale folosite în principal pentru
                                                                                  capitonat sau umplut (de exemplu: capoc, fibre
                                                                                  vegetale, iarbă de mare) chiar aranjate sub formă
                                                                                 de pătură cu sau fără suport din alte materiale
    404                                                                       Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă
                                                                                 parte
    502 00                                                                  Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau
                                                                                 caprină, altele decît cele de la poziţia nr. 1503:
    504                                                                       Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de
                                                                                 mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate
                                                                                 chimic
    504 10 10                                                             - - Cu un conţinut de vitamina A care să nu
                                                                                 depăşească 2500 unităţi internaţionale pe gram
    504 10 91                                                             - - - Din Halibut
    504 10 99                                                             - - - Altele
    504 20                                                                  - Grăsimi şi uleiuri de peşte, fracţiunile lor, altele
                                                                                 decît uleiurile din ficat de peşte:
    504 20 10                                                             - - Fracţiuni solide
    504 20 90                                                             - - Altele
    504 30                                                                  - Grăsimi şi uleiuri de mamifere marine şi fracţiunile lor:
    504 30 10                                                             - - Fracţiuni solide:
    504 30 90                                                             - - Altele
    505 00                                                                  Grăsime de usuc şi substanţe grase derivate din
                                                                                 acesta,inclusiv lanolină
    506 00 00                                                             Alte grăsimi şi uleuri animale şi fracţiunile lor chiar
                                                                                 rafinate, dar nemodificate chimic
    508 10                                                                  - Ulei brut:
    511                                                                       Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate,
                                                                                 dar nemodificate chimic
    512 11 91                                                              - - - - De floarea soarelui
    513                                                                       Uleiuri din nuci de cocos (copra), de palmier sau
                                                                                 de babasu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar
                                                                                 nemodificate chimic
    514                                                                      Uleiuri de rapiţă sau de muştar şi fracţiunile lor,
                                                                                chiar rafinate, dar nemodificate chimic
    Ex.:
    514 11 10                                                             - - Destinate utilizărilor tehnice sau industriale,
                                                                                 altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru
                                                                                 alimentaţia umană
    514 11 90                                                             - - - Altele
    515                                                                       Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de
                                                                                 jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate,
                                                                                 dar nemodificate chimic
    Ex.:
    515 21 90                                                             - - - Altele
    515 29 90                                                             - - - Altele
    516                                                                      Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile
                                                                                lor, hidrogena    te total sau parţial interesterificate,
                                                                                reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel
    521                                                                     Ceară vegetală (altele decît trigliceride), ceară de
                                                                               albine sau de alte insecte şi spermanţet, chiar
                                                                               rafinată sau colorată
    Ex.:
    521 90                                                                - Altele:
    503 00                                                                Extracte şi sucuri de carne, de peşti sau de
                                                                               crustacee, de moluşte sau de alte nevertebrate
                                                                               acvatice:
    703 10 00                                                          - Melase din trestie de zahăr
    703 90 00                                                          - Altele
    801 00 00                                                          Boabe de cacao întregi sau sparte, crude sau prăjite
    802 00 00                                                          Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de
                                                                              cacao
    803                                                                    Pastă de cacao, degresată sau nedegresată
    804 00 00                                                          Nedegresată
    805 00 00                                                          Degresată total sau parţial
    806                                                                    Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin
                                                                              cacao
    901                                                                    Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri,
                                                                              grişuri, amidonuri sau extracte de malţ, care nu
                                                                              conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie
                                                                              de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet
                                                                             degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte;
                                                                             preparate alimentare din produsele prevăzute la
                                                                             poziţiile nr. 0401-0404, care nu conţin cacao sau
                                                                             care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din
                                                                             greutate calculată pe o bază complet degresată,
                                                                             nedenumite şi necuprinse în altă parte
    903 00 00                                                         Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fecule, în formă
                                                                             de fulgi, granule, tărîţe, boabe, cernute sau alte
                                                                             forme similare
    904                                                                   Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare
                                                                             sau prăjire (corn flakes, de exemplu); cereale (altele
                                                                             decît porumb) sub formă de grăunţe, fulgi sau alte
                                                                             grăunţe preparate (cu excepţia făinii sau grişului),
                                                                             parţial prăjite sau altfel preparate, nedenumite şi
                                                                             necuprinse în altă parte
    104                                                                   Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe,
                                                                             ciorbe şi bulionuri preparate; preparate
                                                                             alimentare din compoziţii omogenizate
    106                                                                   Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în
                                                                             altă parte
    301                                                                   Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte,
                                                                             crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice,
                                                                             improprii alimentaţiei umane; jumări
    Ex.
    801 20 00                                                         - Făinuri, prafuri şi pelete, din peşte sau din
                                                                             crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice
    803                                                                   Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi
                                                                             reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr şi alte
                                                                            deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri
                                                                             şi deşeuri rezultate de la fabricarea berei sau de la
                                                                            distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete


ANEXA 3
(Referitor la articolul 9, paragraful 3 al Acordului)

    CODUL MĂRFII                             DESCRIEREA MĂRFURILOR
    0204                                                 Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată
                                                             sau congelată
    0301 91                                            - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
                                                             Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
                                                             Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi
                                                             Oncorhynchus chrysogaster):
    0302                                                  Peşte proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului şi
                                                              cărnii de peşte şi altor preparate din peşte de la
                                                              poziţia nr. 0304.
    0307                                                  Moluşte în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate,
                                                              congelate, uscate, sărate sau în saramură;
                                                              nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi
                                                              moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate,
                                                              sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de
                                                              nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru
                                                              consum uman.
    0701 90                                             Cartofi, în stare proaspătă sau refrigeraţi (altele
                                                              decît pentru sămînţă)
    0702 00 00                                         Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate
    0804 20 90                                         - - Smochine uscate
    1102 20                                              - Făină de porumb (mălai):
    1509                                                   Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate,
                                                               dar nemodificate chimic
    1601 00                                              Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne,
                                                               organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de
                                                               aceste produse:
    1602                                                   Alte preparate sau conserve din carne, organe sau
                                                               sînge.
    1604 13                                              - - Preparate sau conserve sardine, sardinele şi
                                                               şproturi:
    1905 31                                              - Biscuiţi la care s-au adăugat îndulcitori
                                                               (edulcoranţi)
    1905 32                                               - Vafe şi alveole
    2001                                                     Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante,
                                                                 preparate sau conservate în oţet sau acid acetic
    2003                                                    Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel
                                                                decît în oţet sau acid acetic
    2006 00                                               Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi
                                                                de plante, preparate cu zahăr (uscate, glasate sau
                                                                cristalizate):
    2009                                                    Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi
                                                                sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool,
                                                                cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori
                                                                (edulcoranţi)
    Capitolul 21                                          PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE
    Ex.:
    2102                                                     Drojdii (active sau inactive); alte microorganizme
                                                                 monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de
                                                                 la poziţia nr. 3002); prafuri de copt preparate
    2103 20 00                                           - Ketchup soia alte sosuri de tomate
    2201                                                     Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale
                                                                 şi ape gazoase care nu conţin zahăr sau alte produse
                                                                 de îndulcit sau substanţe aromatizate; gheaţă şi
                                                                 zăpadă
    2208 20 12                                           - - - Koniak
    2208 20 29                                           - - - Altele:
    2208 60                                                - Vodcă:
    2208 90                                                - Altele:


ANEXA 4
Lista acordurilor multilaterale cu privire
la drepturile proprietăţii intelectuale

    1. Paragraful 1 al articolului 24 al prezentului Acord prevede următoarele convenţii multilaterale:
    - Convenţia Internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune, adoptată la 26 octombrie 1961 la Roma
    - Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuită la Stocholm la 14 iulie 1967, Geneva 13 mai 1977 şi modificată la 28 septembrie 1979 Comitetul mixt poate decide ca acest paragraf să fie aplicat altor convenţii multilaterale.
    2. Părţile Contractante confirmă importanţa pe care o acordă obligaţiilor ce decurg din următoarele convenţii multilaterale:
    - Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice adoptată la 9 septembrie 1886
    - Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietarii industriale din 20 martie 1883, revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Waşhington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, şi la Stocholm la 14 iulie 1967 şi modificată la 2 octombrie 1979
    - Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor adoptat la Washington în 1970, modificat în 1979 şi 1984


PROTOCOLUL 1
referitor la definirea conceptului de “produse originare”
şi a metodelor de cooperare administrativă

CUPRINS
    TITLUL I                         PREVEDERI GENERALE
    - Articolul 1                       Definiţii

    TITLUL II                         DEFINIREA NOŢIUNII de “PRODUSE ORIGINARE”
    - Articolul 2                       Prevederi generale
    - Articolul 3                       Cumul bilateral al originii
    - Articolul 4                       Produse obţinute integral
    - Articolul 5                       Produse suficient prelucrate sau transformate
    - Articolul 6                       Operaţiuni de prelucrare şi transformare insuficientă
    - Articolul 7                       Unitatea de calificare
    - Articolul 8                       Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    - Articolul 9                       Seturi
    - Articolul 10                      Elemente neutre
    TITLUL III                         CERINŢE TERITORIALE
    - Articolul 11                     Principiul teritorialităţii
    - Articolul 12                     Transport direct
    - Articolul 13                      Expoziţii
    TITLUL IV
    - Articolul 14                      Limitările şi scutirile
    TITLUL V                          DOVADA ORIGINII
    - Articolul 15                     Prevederi generale
    - Articolul 16                     Procedura de eliberare a certificatului de transport EUR. 1
    - Articolul 17                     Certificate de transport EUR. 1 eliberate retroactiv
    - Articolul 18                      Eliberarea duplicatului la certificatul de transport EUR. 1
    - Articolul 19                      Eliberarea certificatelor de transport EUR. 1 în baza
                                                certificatului de origine eliberat sau întocmit anterior
    - Articolul 20                      Segregare contabilă
    - Articolul 21                      Condiţiile pentru întocmirea unei declaraţii de factură
    - Articolul 22                      Exportator aprobat
    - Articolul 23                      Validitatea certificatului de origine
    - Articolul 24                      Depunerea certificatului de origine
    - Articolul 25                      Importarea în tranşe
    - Articolul 26                      Exonerări de la certificatul de origine
    - Articolul 27                      Documente de suport
    - Articolul 28                      Păstrarea certificatului de origine şi a documentelor de suport
    - Articolul 29                      Discrepanţe şi erori formale
    - Articolul 30                      Sume exprimate în euro
    TITLUL VI                         ARANJAMENTE PENTRU COOPERAREA
                                                 ADMINISTRATIVĂ
    - Articolul 31                      Asistenţa reciprocă
    - Articolul 32                      Verificarea certificatului de origine
    - Articolul 33                      Reglementarea diferendelor
    - Articolul 34                      Sancţiunile
    - Articolul 35                      Zonele libere
    TITLUL VII                        DISPOZIŢII FINALE
    - Articolul 36                      Subcomitetul ce se ocupă de problemele vamale şi
                                                 de origine
    - Articolul 37                       Anexe
    - Articolul 38                       Mărfuri în tranzit şi depozitate
    LISTA ANEXELOR:
    ANEXA I:                            Note introductive la lista din Anexa II
    ANEXA II:                           Lista procedeelor de prelucrare şi transformare necesar
                                                   a fi efectuate din materiale neoriginare pentru ca
                                                  produsul să obţină statutul de originar
    ANEXA III:                          Certificatul de transport EUR. 1 şi cererea pentru
                                                   obţinerea certificatului de transport EUR .1
    ANEXA IV:                          Declaraţia de factură
    DECLARAŢIA COMUNĂ


TITLUL I
PREVEDERI GENERALE
Articolul 1
Definiţii
    În vederea implementării prezentului Protocol:
    a) “fabricare” înseamnă orice tip de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operaţiunile specifice;
    b) “material” - orice ingredient, materie primă, component sau parte etc., folosit(ă) la fabricarea produsului;
    c) “produs” - produsul fabricat, chiar dacă acesta se presupune a fi folosit într-o altă operaţiune de fabricare;
    d) “bunuri” - materialele şi produsele;
    e) “valoarea în vamă” - valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind punerea în aplicare a Articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ 1994 (Acordul OMC privind evaluarea în vamă)
    f) “preţul de uzină” - preţul plătit pentru produsul producătorului dintr-o Parte Contractantă, în întreprinderea căruia a fost efectuată ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca acest preţ să includă valoarea tuturor materialelor utilizate, din care se scad toate taxele interne ce sunt sau pot fi restituite atunci cînd produsul obţinut este exportat;
    (g) “valoarea materialelor” - valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută şi nu poate fi stabilită, primul preţ ce poate fi verificat şi plătit pentru aceste materiale în parte;
    (h) “valoarea materialelor originare” - valoarea materialelor de genul celor definite în subparagraful (g) aplicat mutatis mutandis;
    (i) “valoarea adăugată” este preţul de uzină minus valoarea în vamă a fiecărui material încorporat care îşi are originea în altă Parte Contractantă sau, în cazul cînd valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preţ stabilit plătit pentru materiale în una dintre Părţile Contractante;
    (j) “capitole” şi “poziţii tarifare” înseamnă capitolele şi poziţiile tarifare (cod tarifar la nivel de patru cifre) folosit în nomenclator ce formează Sistemul Armonizat de Descriere şi de Codificare a Mărfurilor, menţionat în prezentul Protocol ca “Sistemul Armonizat” sau “SA”;
    (k) “clasificat” se referă la clasificarea produsului sau materialului conform unei poziţii tarifare anumite;
    (l) “partida de mărfuri” înseamnă produsele ce sunt expediate simultan de la un exportator la un destinatar sau care au un singur document de transport referitor la livrarea încărcăturii de la un exportator către destinatar sau, în absenta unui asemenea document, o singură factură;
    (m) “teritorii” - include apele teritoriale;
    (n) “EUR” înseamnă “euro”, unica valută a Uniunii Monetare Europene.

TITLUL II
DEFINIREA NOŢIUNII DE “PRODUSE ORIGINARE”
Articolul 2
Criterii generale
    În vederea implementării prezentului Acord, următoarele produse se consideră ca fiind originare din una dintre Părţile Contractante:
    (a) produsele obţinute integral în una dintre Părţi în sensul articolului 4 al prezentului Protocol;
    (b) produsele obţinute în una dintre Părţile Contractante conţinînd materiale care nu au fost integral obţinute în acea Parte Contractantă, cu condiţia ca aceste materiale să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente în acea Parte Contractantă, în sensul articolului 5 al prezentului Protocol.
Articolul 3
Cumul bilateral al originii
    Materialele originare dintr-o Parte Contractantă importatoare sunt considerate ca fiind materiale originare din Partea Contractantă exportatoare dacă sunt încorporate în produsul obţinut acolo. Nu este necesar ca aceste materiale să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente, cu condiţia ca acestea să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care depăşesc pe cele prevăzute în articolul 6 1) al prezentului Protocol.
Articolul 4
Produse obţinute integral
    1) Sunt considerate obţinute integral pe teritoriul unei Părţi Contractante:
    a) produsele minerale extrase din solul sau fundul mărilor acesteia;
    b) produsele vegetale recoltate pe teritoriul ei;
    c) animalele vii născute şi crescute pe teritoriul ei;
    d) produsele provenite de la animalele vii crescute pe teritoriul ei;
    e) produsele rezultate din vînătoarea şi pescuitul practicate pe teritoriul ei;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare de către vasele Părţilor Contractante, dincolo de apele lor teritoriale;
    g) produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare în exclusivitate din produsele indicate în subparagraful f);
    h) articolele uzate ce pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime extrase din ele, inclusiv anvelopele uzate folosite numai pentru reşaparea anvelopelor sau în calitate de deşeuri;
    i) deşeuri şi resturi rezultate din operaţiile de fabricare efectuate pe teritoriul acesteia;
    j) produsele extrase din solul sau subsolul maritim dincolo de apele teritoriale ale acesteia, cu condiţia ca Părţile Contractante să posede drepturi de prelucrare al solului sau subsolului dat;
    k) bunurile fabricate pe teritoriul Părţii în exclusivitate din produsele specificate în subparagrafele a) la j).
    2) Expresiile “vasele lor” şi “navele lor prelucrătoare” indicate în subparagrafele 1 f) şi g) se vor aplica numai vaselor şi navelor prelucrătoare:
    a) care sunt înregistrate şi înmatriculate în Partea Contractantă;
    b) care navighează sub pavilionul Părţii Contractante;
    c) care aparţin în proporţie de cel puţin 50% resortisanţilor Părţilor Contractante sau societăţii cu sediul principal în unul din aceste State, al cărei administrator sau administratori, Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, sau majoritatea membrilor acestor consilii să fie resortisanţi din Părţile Contractante şi, în plus, al căror capital, în cazul parteneriatelor sau societăţilor cu răspundere limitată, aparţine în proporţie de cel puţin 50% acelor state sau organelor lor publice, sau resortisanţilor statelor menţionate;
    d) al căror stat major este format din resortisanţi ai Părţilor Contractante: şi e) ale căror echipe sunt formate în proporţii de cel puţin 75% din resortisanţi ai Părţilor Contractante.
Articolul 5
Produse suficient prelucrate sau transformate
    1) În vederea implementării articolului 2, produsele care nu sunt obţinute integral sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci cînd sunt respectate condiţiile stipulate în lista din Anexa II la prezentul Protocol.
    Condiţiile menţionate mai sus indică pentru toate produsele cuprinse de prezentul Acord, prelucrarea şi transformarea necesar să fie efectuată ca materiale neoriginare utilizate la producere şi se aplică numai în privinţa acestor materiale. Astfel, rezultă că dacă un produs, care a primit statutul de originar prin îndeplinirea condiţiilor indicate în listă, este folosit la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care acesta este încorporat nu se aplică şi lui, iar materialele neoriginare, care ar fi putut să fie utilizate în producţie, nu trebuie să fie luate în consideraţie.
    2) Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, materialele neoriginare care, în conformitate cu condiţiile indicate în listă, nu trebuie să fie utilizate la fabricarea produsului, pot fi, totuşi, utilizate, cu condiţia că:
    a) valoarea lor totală nu depăşeşte 10% din preţul de uzină al produsului;
    b) orice cantitate (procentaj) adus listei pentru valoarea maximală a materialelor neoriginare nu sunt în exces prin aplicarea prezentului paragraf.
    Prezentul paragraph nu se aplică produselor încadrate în Capitolele 50 – 63 ale Sistemului Armonizat.
    3) Paragrafele 1 şi 2 se aplică cu excepţia prevăzută în Articolul 6.
Articolul 6
Operaţiuni de prelucrare şi transformare insuficiente
    1) Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operaţiuni de prelucrare şi transformare sunt considerate insuficiente pentru a conferi statutul de originar produselor, indiferent de faptul dacă cerinţele Articolului 5 sunt îndeplinite sau nu:
    a) operaţiuni de păstrare pentru a asigura că produsele rămîn în stare bună în timpul transportului şi depozitării;
    b) desfacerea şi asamblarea pachetelor;
    c) spălarea, curăţirea; înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, ulei, vopsea sau alte substanţe;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) operaţiuni simple de vopsire sau lustruire;
    f) decorticarea, înălbirea parţială sau totală; şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi orezului;
    g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) cojirea, scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor, nucilor şi legumelor;
    i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
    j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea; (inclusiv formarea seturilor de articole);
    k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau carton şi toate celelalte operaţiuni simple de împachetare;
    l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, etichetelor, logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
    m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituiea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) o combinaţie din două sau mai multe operaţiuni specificate în subparagrafele (a) la (n);
    p) sacrificarea animalelor.
    2) Toate operaţiunile efectuate într-o Parte Contractantă cu un anumit produs se examinează împreună pentru a determina dacă prelucrarea sau transformarea la care acest produs a fost supus trebuie să fie considerată ca insuficientă în sensul paragrafului 1.
Articolul 7
Unitatea de calificare
    1) Unitatea de calificare pentru aplicarea prevederilor prezentului Protocol este produsul particular considerat ca unitate de bază la determinarea clasificării conform nomenclatorului Sistemului Armonizat.
    De aici resultă că:
    a) atunci cînd un produs compus sau asamblat dintr-un grup de articole este încadrat conform Sistemului Armonizat la o singură poziţie tarifară, totalitatea constituie unitatea de calificare;
    b) cînd partida de mărfuri este constituită din produse identice încadrate la aceeaşi poziţie tarifară a Sistemului Armonizat, fiecare produs, la aplicarea prevederilor prezentului Protocol, este luat individual.
    2) Atunci cînd, conform regulii generale 5 a Sistemului Armonizat, ambalajul este inclus împreună cu produsul în scopul clasificării, acesta se include pentru determinarea originii.
Articolul 8
Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele expediate odată cu un echipament, o maşină sau un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separate, sunt considerate ca formînd un tot întreg cu echipamentul, maşina sau vehiculul respectiv.
Articolul 9
Seturi
    Seturile, conform prevederilor regulii generale 3 din Sistemul Armonizat, sunt considerate originare cu condiţia ca toate articolele lor componente să fie originare. Totuşi, un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat ca originar în întregul său, cu condiţia ca valoarea articolelor ne-originare să nu depăşească 15% din preţul de uzină.
Articolul 10
Elemente neutre
    Pentru a stabili dacă un produs este originar nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente ce ar putea fi utilizate la fabricare:
    a) energia electrică şi combustibilul;
    b) instalaţiile şi echipamentul;
    c) maşinile şi utilajele;
    d) materialele ce nu intră şi nici nu sunt destinate să intre în compoziţia finală a produsului.

TITLUL III
CERINŢE TERITORIALE
Articolul 11
Principiul teritorialităţii
    1) Cu excepţia celor stipulate în Articolul 3 şi paragraful 3 al prezentului Articol, condiţiile pentru dobîndirea statutului de origine indicate în Titlul II continuă să fie îndeplinite întotdeauna în Republica Moldova şi Republica Albania.
    2) Cu excepţia celor stipulate în Articolul 3, în cazul în care produsele originare exportate din Republica Moldova şi din Republica Albania într-o altă ţară se reîntorc, acestea se consideră ca fiind neoriginare, dacă nu se demonstrează autorităţilor vamale că:
    a) bunurile reîntoarse sunt aceleaşi care au fost exportate; şi
    b) acestea nu au suportat nici o operaţiune de transformare, în afară de cea necesară pentru păstrarea lor în stare bună în acea ţară sau în timpul exportului.
    3) Acordarea statutului de origine în conformitate cu condiţiile indicate în Titlul II nu trebuie să fie afectat de fabricarea sau prelucrarea efectuată în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania a materialelor exportate din Republica Moldova şi din Republica Albania şi ulterior reimportate în aceste state, cu condiţia că:
    a) materialele sus-menţionate sunt obţinute integral în Republica Moldova şi Republica Albania sau au suferit o prelucrare sau transformare în afară de operaţiunile insuficiente enumerate în Articolul 6 înainte de a fi exportate; şi:
    b) poate fi demonstrat autorităţilor vamale că:
    i) bunurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate; şi
    ii) valoarea adăugată totală conferită în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania prin aplicarea prevederilor prezentului Articol nu trebuie să depăşească 10% din preţul de uzină al produsului final pentru care este solicitat statutul de origine.
    4) În vederea implementării paragrafului 3, condiţiile pentru acordarea statutului de origine indicate în Titlul II, nu trebuie aplicate operaţiilor de prelucrare şi transformare efectuate în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania. Dar acolo unde în lista din Anexa II, o regulă stabilind valoarea maximală pentru toate materialele neoriginare încorporate este aplicată la determinarea statutului de origine a produsului final, valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul Părţii Contractante respective, luată împreună cu valoarea adăugată totală, conferită în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania prin aplicarea prevederilor prezentului Articol, nu trebuie să depăşească procentajul fixat.
    5) În vederea aplicării prevederilor paragrafelor 3 şi 4, “valoarea adăugată totală” trebuie luată pentru a reflecta toate costurile existente în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania, incluz`nd valoarea materialelor încorporate acolo.
    6) Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplică produselor ce nu respectă condiţiile indicate în lista din Anexa II şi care pot fi considerate suficient prelucrate sau transformate, cu excepţia cazului cînd este aplicată o permisiune generală fixată în articolul 5(2).
    7) Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplică produselor încadrate în Capitolele 50–63 ale Sistemului Armonizat.
    8) Orice fel de prelucrare sau transformare conform prevederilor prezentului Articol şi efectuată în exteriorul Republicii Moldova şi Republicii Albania trebuie să fie făcută conform aranjamentelor de perfecţionare pasivă sau aranjamentelor similare.
Articolul 12
Transport direct
    1) Regimul preferenţial prevăzut în Acord este aplicabil numai produselor ce satisfac cerinţele prezentului Protocol şi care sunt transportate direct între Părţile Contractante. Totuşi, produsele constituind o singură partidă de transport, pot fi transportate prin alte teritorii, dacă este cazul transportării sau depozitării temporare în aceste teritorii, cu condiţia ca bunurile să rămînă sub supravegherea autorităţilor vamale ale ţării de transit sau depozitate şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afara celor de descărcare, reîncărcare sau altă operaţiune destinată să le păstreze în condiţii bune.
    2) Dovada că condiţiile prevăzute la paragraful 1 sunt îndeplinite este adusă autorităţilor vamale prin prezentarea:
    a) unui document unic eliberat în ţara exportatoare ce a permis traversarea ţării de transit;
    b) unui certificat eliberat de către autorităţile vamale ale ţării de tranzit ce conţine:
    i) descrierea exactă a produselor;
    ii) data descărcării sau reîncărcării produselor şi, eventual, indicarea navelor, sau altor mijloace de transport utilizate; şi
    iii) certificarea condiţiilor conform cărora produsele au staţionat în ţara de transit; sau
    c) în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
Articolul 13
Expoziţii
    1) Produsele originare, trimise pentru o expoziţie peste hotarele Părţilor Contractante şi vîndute după expoziţie pentru a fi importate în una dintre Părţile Contractante, beneficiază la import de prevederile Acordului cu condiţia aducerii dovezii autorităţilor vamale că:
    a) un exportator a expediat aceste produse din una dintre Părţile Contractante în ţara în care se organizează expoziţia şi că au fost expuse acolo;
    b) exportatorul a vîndut produsele sau le-a cedat unei persoane din una dintre Părţile Contractante;
    c) produsele au fost expediate în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea, în starea în care au fost trimise pentru expoziţie; şi
    d) produsele nu au fost folosite din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie în alte scopuri decît cele legate de prezentarea lor la expoziţie.
    2) Certificatul de origine trebuie eliberat sau întocmit în conformitate cu prevederile Titlului V şi prezentat în condiţii normale autorităţilor vamale ale ţării importatoare. În el trebuie indicate denumirea şi adresa expoziţiei. Dacă este necesar, poate fi solicitată o dovadă suplimentară privind condiţiile în care produsele au fost expuse.
    3) Paragraful 1 se aplică tuturor expoziţiilor, tîrgurilor sau manifestărilor analogice, cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal, în afara celor organizate în interes particular în localuri sau magazine comerciale şi care au ca obiect vînzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămîn sub control vamal.
TITLUL IV
RAMBURSAREA Şi SCUTIREA DE TAXELE VAMALE
Articolul 14
Interzicerea rambursării sau scutirii de taxe vamale
    1) Materialele neautohtone folosite în fabricarea produselor originare în cadrul Republicii Moldova sau în Republica Albania nu sunt supuse rambursării sau scutirii de taxele vamale atît în Republica Moldova cît şi în Republica Albania, atunci cînd o dovadă de origine este eliberată sau emisă conform prevederilor Titlului V al prezentului Protocol.
    2) Interzicerea stipulată în paragraful 1 se aplică pentru orice aranjament de rambursare, scutire sau neachitare parţială sau totală a taxelor vamale sau plăţilor cu efect echivalent, este aplicabilă, în Republica Moldova sau în Republica Albania, materialelor utilizate la fabricare, unde o asemenea rambursare, scutire sau neachitare sunt aplicate, în mod expres sau efectiv, atunci cînd produsele obţinute din materialele menţionate sunt exportate produselor din asemenea materiale sunt exportate şi nu se restituie atunci cînd ele sunt reţinute pentru folosirea pentru uz intern în cadrul ţării.
    3) La cererea autorităţilor vamale exportatorul de produse deţinînd dovada de origine este pregătit să prezinte în orice moment, toate documentele necesare ce dovedesc că nici o scutire nu a fost obţinută în privinţa materialelor neoriginale utilizate în fabricarea produselor respective şi că au fost achitate toate taxele vamale şi plăţile cu effect echivalent, care sunt aplicabile materialelor respective.
    4) Prevederile paragrafelor 1-3 se aplică, de asemenea, ambalajului menţionat în articolul 7(2), accesoriilor, pieselor de schimb şi instrumentelor, specificate în articolul 8, şi a produselor în ansamblu, în sencul articolului 9, atunci cînd asemenea obiecte sunt neoriginare.
    5) Prevederile paragrafului 1-4 se aplică numai în privinţa tipurilor de materiale prevăzute în prezentul Acord. Mai mult ca atît, ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de rambursare a taxelor la export pentru produsele agricole, aplicate la export în corespundere cu prevederile prezentului Acord.
    6) În pofida prevederilor paragrafului 1, Părţile Contractante pot aplica aranjamentele de rambursare sau scutire de la taxele vamale şi plăţi cu efect echivalent, aplicabil materialelor utilizate în fabricarea produselor originare, care sunt supuse următoarelor prevederi:
    a) 5% din taxele vamale se reţin în privinţa produselor specificate în capitolele 25-49 şi 64-97 ale Sistemului Armonizat, sau la o rată mai joasă care este în vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante;
    b) 10% din taxele vamale se reţin în privinţa produselor specificate la capitolele 50-63 ale Sistemului Armonizat sau la o rată mai joasă care este în vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante.
    7) Prevederile prezentului articol nu se aplică pînă cînd Părţile Contractante nu devin ţări membre cu drepturi depline ale UE.
TITLUL V
DOVADA ORIGINII
Articolul 15
Prevederi generale
    1) Produsele originare din una dintre Părţile Contractante beneficiază de prezentul Acord la importarea lor în cealaltă Parte Contractantă, prin prezentarea:
    a) fie a certificatului de transport EUR.1, specimenul căruia este prezentat în Anexa III;
    b) fie, în cazurile specificate în articolul 21 1), a unei declaraţii, textul căreia este prezentat în Anexa IV, date de către exportator pe factură, bon de livrare sau orice alt document comercial care descrie produsele respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate (în continuare denumită “declaraţie de factură”).
    2) Prin derogare de la paragraful 1, produsele originare, în conformitate cu prevederile prezentului Protocol, în cazurile specificate în articolul 26, beneficiază de prezentul Acord fără a fi necesară prezentarea documentelor indicate mai sus.
Articolul 16
Procedura de eliberare a certificatului de transport EUR.1
    1) Certificatul de transport EUR.1 va fi eliberat de către autorităţile împuternicite ale ţării de export în baza unei cereri scrise a exportatorului sau, sub răspunderea acestuia, a reprezentantului său abilitat.
    2) În acest scop, exportatorul sau reprezentantul său abilitat îndeplineşte certificatul de transport EUR.1 şi formularul de cerere, specimenele cărora sunt prezentate în Anexa III. Aceste formulare se completează în una din limbile oficiale ale Părţilor ori în limba engleză şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale ale ţării exportatoare. În cazul în care ele sunt îndeplinite cu scris de mînă, se completează cu cerneală cu litere de tipar. Descrierea produselor este completată în caseta rezervată pentru acest scop fără a lăsa spaţii goale. Între rînduri, cînd caseta nu este completată în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.
    3) Exportatorul care a îndeplinit cererea pentru eliberarea certificatului de transport EUR.1 se angajează să prezinte în orice moment, la cererea autorităţii împuternicite a ţării exportatoare unde se eliberează certificatul de transport EUR.1, toate dovezile suplimentare pe care le consideră necesare în vederea stabilirii exactităţii caracterului originar al produselor, la fel ca şi îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol.
    4) Certificatul de transport EUR.1 este eliberat de către autorităţile împuternicite ale uneia dintre Părţi dacă mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare din una dintre Părţi şi îndeplinesc alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    5) Autorităţile împuternicite care eliberează certificatul de transport EUR.1 întreprind toate măsurile necesare pentru a verifica statutul de origine al mărfurilor şi îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol. În acest scop ele au dreptul să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autorităţile împuternicite asigură ca formularele indicate în paragraful 2 să fie completate corect. Acestea verifică, în special, dacă caseta rezervată descrierii produselor a fost completată astfel încît să excludă orice posibilitate de completări frauduloase.
    6) Data eliberării certificatului de transport EUR.1 este indicată în caseta 11 a certificatului.
    7) Certificatul de transport EUR.1 este eliberat de autoritatea împuternuicită şi este pus la dispoziţia exportatorului de îndată ce s-a efectuat sau asigurat exportul real.
    8) Pentru prezentul Articol, noţiunea de “autorităţi împuternicite” va însemna Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Directoratul General Vamal al Republicii Albania.
Articolul 17
Certificate de transport EUR. 1 eliberate retroactiv
    1) Prin derogare de la prevederile articolului 16 7), certificatul de transport EUR.1, în cazuri excepţionale, poate fi emis şi după exportul produselor la care se referă, dacă:
    a) nu a fost emis în momentul exportului, datorită unor erori, unor omisiuni involuntare sau unor împrejurări speciale; sau
    b) se aduc dovezi suficiente autorităţii împuternicite că certificatul de transport EUR.1 a fost emis, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
    2) În vederea aplicării paragrafului 1, exportatorul trebuie să indice locul şi data expedierii produselor la care se referă certificatul de transport EUR.1 şi să precizeze cauzele cererii.
    3) Autorităţile împuternicite pot elibera retroactiv un certificat de transport EUR.1 numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatoului şi cele din dosarul corespunzător.
    4) Certificatelor eliberate retroactiv trebuie să li se aplice una din următoarele menţiuni:
    MD “EMIS RETROACTIV”
    ALB “L¨SHUAR APOSTERIORI”
    EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”,
    5) Menţiunea din paragraful 4 este înscrisă în caseta “Observaţii” a certificatului de transport EUR.1.
Articolul 18
Eliberarea duplicatului la certificatul de transport EUR.1
    1) În eventualitatea furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de transport EUR.1 exportatorul poate cere autorităţilor împuternicite emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le posedă.
    2) Duplicatului emis în acest mod trebuie să i se aplice una din următoarele menţiuni: MD “DUPLICAT”, ALB “”DUBLIKAT?”, EN “DUPLICATE””.
    3) Menţiunea din paragraful 2 este înscrisă în caseta “Observaţii” a certificatului de transport EUR.1.
    4) Duplicatul intră în vigoare la data intrării în vigoare a certificatului de transport EUR.1, data reprodusă şi pe duplicat.
Articolul 19
Eliberarea certificatelor de transport EUR.1
în baza certificatului de origine eliberat sau înlocuit anterior
    Atunci cînd produsele sunt plasate sub controlul unităţii vamale a uneia dintre Părţile Contractante, originalul certificatului de origine poate fi înlocuit prin unul sau mai multe certificate de transport EUR.1 cu scopul de a transporta toate sau unele din aceste mărfuri altundeva pe teritoriul unei Părţi Contractante. Certificatul (-ele) de transport EUR.1 supleant este eliberat de unitatea vamală responsabilă de controlul mărfurilor.
Articolul 20
Segregare contabilă
    1) În cazul în care apar cheltuieli sau dificultăţi materiale în menţinerea unor stocuri separate de materiale originare şi neoriginare, identice şi substanţiale, autorităţile împuternicite, la cererea scrisă a celor interesaţi, autorizează aşa-numita metodă de “segregare contabilă” pentru gestionarea acestor stocuri.
    2) Pentru o perioadă de referinţă specifică, această metodă trebuie să asigure ca numărul produselor obţinute ce ar putea fi considerate ca originare să fie acelaşi cu cel care ar fi dacă se făcea separarea fizică a stocurilor.
    3) Autorităţile împuternicite pot acorda asemenea autorizaţie, cu condiţia respectării condiţiilor considerate necesare.
    4) Această metodă este înregistrată şi aplicată în baza principiilor generale de contabilitate aplicate în ţara în care a fost fabricată marfa.
    5) Beneficiarul acestei facilităţi poate elibera sau pretinde dovada originii, după caz, pentru cantitatea de produse ce pot fi considerate ca fiind originare. Beneficiarul va prezenta o declaraţie privind gestionarea cantităţilor respective, la cererea autorităţilor împuternicite.
    6) Autorităţile împuternicite controlează utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage în orice moment cînd beneficiarul nu utilizează în modul corespunzător, oricare ar fi aceasta, sau nu îndeplineşte alte condiţii stabilite în prezentul Protocol.
Articolul 21
Condiţiile pentru întocmirea unei declaraţii de factură
    1) Declaraţia de factură, după cum este stipulat în Articolul 15 1) b), poate fi întocmită de:
    a) un exportator aprobat în sensul articolului 22, sau
    b) orice exportator cu o partidă de mărfuri compusă din unul sau mai multe colete, valoarea totală a cărora nu depăşeşte 6000 de euro.
    2) O declaraţie de factură poate fi întocmită dacă produsele în cauză pot fi considerate ca produse originare din teritoriul Părţilor Contractante şi îndeplinesc alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    3) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de factură este gata să prezinte în orice moment, la solicitarea autorităţii împuternicite a ţării exportatoare, toate documentele pertinente ce dovedesc originea produselor vizate, precum şi îndeplinirea altor cerinţe ale acestui Protocol.
    4) O declaraţie de factură este întocmită de către exportator dactilografiind, tipărind sau imprimînd pe factură, bonul de livrare sau alt document comercial, declaraţia, textul căreia apare în anexa IV, utilizînd una din versiunile lingvistice stipulate în acea Anexă şi în corespundere cu prevederile legislaţiei naţionale a ţării exportatoare. Dacă declaraţia este de mînă, ea va fi scrisă cu cerneală şi litere de tipar.
    5) Declaraţiile de factură poartă semnătura originală a exportatorului scrisă de mînă. Touşi, unui exportator aprobat în sensul articolului 22 nu i se cere să semneze asemenea declaraţii, cu condiţia că el oferă autorităţii împuternicite a ţării exportatoare un angajament în scris prin care îşi asumă răspunderea totală pentru orice declaraţie de factură, identificată ca fiind semnată de el în manuscris.
    6) O declaraţie de factură poate fi elaborată de exportator atunci cînd produsele la care ea se referă sunt exportate sau după exportare, cu condiţia că este prezentată în ţara importatoare nu mai tîrziu de expirarea a 2 ani de la data importării produselor la care ea se referă.
Articolul 22
Exportator aprobat
    1) Autorităţile împuternicite ale ţării exportatoare pot autoriza oricare exportator, denumit în continuare “exportator aprobat”, care efectuează livrări frecvente de produse conform prezentului Acord, să întocmească declaraţii de factură fără a ţine cont de valoarea produselor vizate. Un exportator care pretinde o astfel de autorizaţie trebuie să ofere spre acceptare autorităţilor împuternicite elemente de probă ale originii produselor şi trebuie să îndeplinească alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    2) Autorităţile împuternicite pot acorda statutul de exportator aprobat cu condiţia respectării tuturor condiţiilor considerate necesare.
    3) Autorităţile împuternicite acordă exportatorului aprobat un număr de autorizaţie vamală ce apare pe declaraţia facturată.
    4) Autorităţile împuternicite ţin la control utilizarea autorizaţiei de către exportatorul aprobat.
    5) Autorităţile împuternicite pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele fac acest lucru, dacă exportatorul aprobat nu mai oferă garanţiile specificate în paragraful 1, nu îndeplineşte condiţiile specificate în paragraful 2 sau dacă utilizează autorizaţia într-un mod incorect.
    6) Autorităţile împuternicite competente în ce priveşte implementarea verificării certificatului de origine în sensul Articolului 32 al prezentului Protocol pot să se informeze reciproc despre schimbările în acordarea autorizaţiilor pentru exportatorii aprobaţi şi pot de asemenea să facă schimb reciproc de liste actualizate.
Articolul 23
Validitatea certificatului de origine
    1) Certificatul de origine este valabil timp de 4 luni de la data eliberării în ţara exportatoare şi trebuie să fie prezentat în perioada respectivă autorităţilor vamale ale ţării importatoare.
    2) Certificatele de origine, care sunt prezentate autorităţilor vamale ale ţării importatoare după data finală fixată pentru prezentare specificată în paragraful 1, pot fi acceptate în scopul aplicării tratamentului preferenţial în cazul în care neprezentarea la data finală fixată a acestor documente se datorează anumitor circumstanţe excepţionale.
    3) În alte cazuri de prezentare întîrziată, autorităţile vamale ale ţării importatoare pot accepta certificatele de origine în cazul în care produsele au fost prezentate înainte de data finală stabilită.
Articolul 24
Depunerea certificatului de origine
    Certificatul de origine este depus la autorităţile vamale ale ţării importatoare în corespundere cu procedurile aplicabile în acea ţară. Autorităţile pot solicita traducerea unui certificat de origine şi de asemenea pot solicita ca declaraţia de import să fie acompaniată de o relatare din partea importatorului, confirmînd că produsele corespund condiţiilor cerute pentru implementarea prezentului Acord.
Articolul 25
Importarea în tranşe
    În cazul în care, la solicitarea importatorului şi conform condiţiilor stabilite de autorităţile vamale ale ţării importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul regulii generale 2 (a) a Sistemului Armonizat ce cad sub incidenţa Secţiunilor XVI şi XVII sau a poziţiilor tarifare nr. 7308 şi 9406 ale Sistemului Armonizat sunt importate în tranşe, un singur certificat de origine pentru asemenea produse va fi prezentat autorităţilor vamale la importarea primei tranşe.
Articolul 26
Exonerări de la certificatul de origine
    1) Produsele expediate în pachete mici de la persoane private către persoane private sau făcînd parte din bagajul personal al călătorilor sunt admise ca produse originare fără a se cere prezentarea certificatului de origine, cu condiţia că aceste produse nu sunt importate prin comerţ şi au fost declarate ca fiind conforme cerinţelor prezentului Protocol şi în cazul cînd nu există nici o îndoială privind veridicitatea acestei declaraţii. În cazul în care produsele sunt expediate prin poştă, această declaraţie poate fi făcută pe baza declaraţiei vamale CN22/CN23 sau pe o foaie de hîrtie anexată la acel document.
    2) Importurile ocazionale sau care constau doar din produse pentru utilizarea personală a destinatarilor sau călătorilor sau familiilor acestora nu sunt considerate importuri prin comerţ, dacă este evident din natura şi cantitatea produselor că nu e vorba de un scop comercial.
    3) Mai mult decît atît, valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depăşească 500 euro în cazul pachetelor mici sau 1200 euro în cazul produselor ce fac parte din bagajul personal al călătorilor.
Articolul 27
Documente de suport
    Documentele specificate în Articolele 16 3) şi 21 3), utilizate în scopul dovedirii că produsele cuprinse în certificatul de transport EUR.1 sau în declaraţia de factură pot fi considerate produse originare în una din Părţile Contractante şi îndeplinind celelalte cerinţe ale prezentului Protocol se pot constitui inter alia din următoarele:
    a) dovada directă a procesului realizat de către exportator sau furnizor pentru a obţine mărfurile vizate, inclusă, de exemplu, în conturile sau în contabilitatea internă a acestuia;
    b) documentele ce dovedesc originea materialelor utilizate, emise sau elaborate în una dintre Părţile Contractante, unde aceste documente sunt utilizate în corespundere cu legislaţia naţională;
    c) documente ce dovedesc transformarea sau prelucrarea materialelor, emise sau elaborate în acea Parte Contractantă, unde aceste documente sunt utilizate în corespundere cu legislaţia naţională;
    d) certificate de transport EUR.1 sau declaraţii de factură dovedind originea materialelor utilizate, emise sau elaborate în una dintre Părţile Contractante în corespundere cu prezentul Protocol.
Articolul 28
Păstrarea certificatului de origine şi a documentelor de suport
    1) Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de transport EUR.1 păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani documentele specificate în articolul 16 3).
    2) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de factură păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani un exemplar al acestei declaraţii de factură, precum şi documentele specificate în articolul 21 3).
    3) Autorităţile împuternicite ale ţării exportatoare care emit certificatul de transport EUR.1 păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani formularul de cerere specificat în articolul 16 2).
    4) Autorităţile vamale ale tării importatoare păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani certificatele de transport EUR.1 şi declaraţiile de factură prezentate lor.
Articolul 29
Discrepanţe şi erori formale
    1) Descoperirea unor discrepanţe neînsemnate între declaraţiile făcute în certificatul de origine şi cele incluse în documentele prezentate biroului vamal în scopul efectuării formalităţilor de importare a produselor nu fac dovada de origine nulă şi neavenită din cauza acestui fapt, dacă s-a stabilit corect că acest document corespunde într-adevăr produselor prezentate.
    2) Erorile formale evidente, cum sunt erorile de dactilografiere, nu pot fi considerate un motiv pentru respingerea acestui document, dacă aceste erori nu sunt de natură să creeze dubii în ceea ce priveşte corectitudinea declaraţiilor făcute în acest document.
Articolul 30
Sume exprimate în euro
    1) În scopul aplicării prevederilor Articolului 21 1) b) şi Articolului 26 3) în cazurile în care produsele sunt facturate într-o valută alta decît euro, sumele exprimate în valutele naţionale ale Părţilor Contractante echivalente sumelor exprimate în euro sunt stabilite anual de fiecare din Părţile Contractante vizate.
    2) O partidă de mărfuri va beneficia de prevederile Articolului 21 1) b) sau articolului 26 3) cu referire la valuta în care factura este elaborată, conform sumei stabilite de ţara în cauză.
    3) Sumele ce urmează a fi utilizate în orice valută naţională dată constituie echivalentul în acea valută a sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi sunt aplicate începînd cu 1 ianuarie al anului următor. În scopul implementării prevederilor paragrafului 2 privind importarea, Părţile Contractante recunosc sumele pertinente notificate de ţara în cauză sau de Comisia Europeană.
    4) O Parte poate rotunji suma rezultantă din convertirea într-o valută naţională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere de suma rezultantă din convertire mai mult decît cu 5%. O Parte Contractantă poate menţine neschimbat echivalentul în valută naţională a unei sume exprimate în euro dacă, la momentul ajustării anuale prevăzut în paragraful 3, convertirea acelei sume, înainte de orice rotunjire, rezultă într-o creştere de mai puţin de 15% în echivalentul în valută naţională. Echivalentul în valută naţională poate fi menţinut neschimbat dacă convertirea rezultă într-o decreştere a acelei valori echivalente.
    5) Sumele exprimate în euro sunt revizuite de Comitetul mixt la solicitarea uneia dintre Părţile Contractante. În timpul acestei revizuiri, Comitetul mixt examinează dorinţa de a menţine efectele limitelor vizate în termeni reali. În acest scop, ea poate decide să modifice sumele exprimate în euro.
TITLUL VI
ARANJAMENTE PENTRU COOPERAREA
ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31
Asistenţa reciprocă
    1) Autorităţile împuternicite ale Părţilor Contractante vor face schimb de imprimări specimene ale sigiliilor utilizate în birourile lor pentru emiterea certificatelor de transport EUR.1 şi de adrese ale autorităţilor vamale sau organelor competente pertinente şi autorizate responsabile de verificarea acelor certificate şi declaraţii de factură.
    2) Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului Protocol, Părţile Contractante vor acorda asistenţă reciprocă, prin intermediul administraţiilor vamale competente sau a organelor competente pertinente şi autorizate cum se cuvine, la verificarea autenticităţii certificatelor de transport EUR.1 sau a declaraţiilor de factură şi a corectitudinii informaţiei prezentate în aceste documente.
Articolul 32
Verificarea certificatului de origine
    1) Verificările ulterioare ale certificatelor de origine vor fi efectuate aleatoriu sau ori de cîte ori autorităţile vamale ale ţării importatoare au îndoieli rezonabile în ce priveşte autenticitatea unor asemenea documente, originea produselor vizate sau îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol.
    2) În scopul implementării prevederilor paragrafului 1, autorităţile vamale ale ţării importatoare vor întoarce certificatul de transport EUR.1 şi factura, dacă acestea au fost depuse, declaraţia facturată sau o copie a acestor documente autorităţilor vamale ale ţării exportatoare, prezentînd, în caz de necesitate, motivele pentru o astfel de acţiune. Orice documente şi informaţii obţinute, care sugerează că informaţia furnizată în certificatul de transport EUR.1 sau în declaraţia facturată este incorectă, vor fi transmise pentru a susţine solicitarea de verificare.
    3) Verificarea va fi efectuată de autorităţile vamale ale ţării exportatoare. În acest scop, ele vor avea dreptul să ceară orice elemente de probă şi să efectueze orice inspecţie a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat necesar.
    4) Dacă autorităţile vamale ale ţării importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferinţial produselor vizate în timp ce se aşteaptă rezultatele verificării, eliberarea produselor va fi permisă importatorului cu condiţia luării unor măsuri de precauţie considerate necesare.
    5) Autorităţile vamale care solicită verificarea vor fi informate despre rezultatele acestei verificări cît mai curînd posibil. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele vizate pot fi considerate originare în una dintre Părţile Contractante şi că îndeplinesc celelalte cerinţe ale prezentului Protocol.
    În cazul aplicării prevederilor cumulative în corespundere cu articolul 3 al prezentului Protocol şi în legătură cu articolul 15 4), răspunsul include o copie (copii) a certificatului (certificatelor) de transport EUR.1 sau declaraţia (declaraţiile) de factură pe care certificatul se bazează.
    6) Dacă în cazurile cînd există dubii rezonabile răspunsul nu vine în termen de 10 luni din data solicitării verificării sau dacă răspunsul nu conţine informaţia suficientă pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau a originii produselor, autorităţile vamale care au solicitat verificarea refuză acordarea preferinţelor, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale.
Articolul 33
Reglementarea diferendelor
    În cazul apariţiei unor diferende în legătură cu procedurile de verificare stipulate în articolul 31 ce nu pot fu reglementate de autorităţile vamale care solicită verificarea şi autorităţile vamale responsabile de efectuarea acestei verificări sau în cazul apariţiei unei întrebări referitoare la interpretarea prezentului Protocol, acestea sunt înaintate Comitetului mixt. În toate cazurile diferendele între importator şi autorităţile vamale ale ţării importatoare sunt reglementate de legislaţia ţării în cauză.
Articolul 34
Sancţiunile
    Orice persoană care elaborează sau cauzează elaborarea unui document ce conţine informaţie incorectă în scopul obţinerii tratamentului preferenţial pentru produse este sancţionată.
Articolul 35
Zonele libere
    1) Părţile Contractante, care în timpul transportării utilizează o zonă liberă situată pe teritoriul lor, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura că produsele comercializate şi protejate prin dovada de origine nu sunt înlocuite cu alte mărfuri şi nu fac obiecţii unor operaţiuni de încărcare sau descărcare altele decît operaţiunile normale prevăzute pentru a preveni deteriorarea lor.
    2) Prin derogare de la prevederile stipulate în paragraful 1, cînd produsele originare din una dintre Părţile Contractante sunt importate într-o zonă liberă fiind protejate prin dovada de origine şi sunt tratate sau prelucrate, autorităţile vizate eliberează un nou certificat EUR.1 la cererea exportatorului, dacă tratamentul sau prelucrarea este în conformitate cu prevederile prezentului Protocol.
TITLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 36
Subcomitetul ce se ocupă de problemele vamale şi de origine
    1) Un subcomitet ce se ocupă de problemele vamale şi de origine este constituit sub egida Comitetului mixt în conformitate cu Articolul 35 al prezentului Acord pentru a o asista la exercitarea obligaţiilor respective şi pentru a asigura o informare continuă şi procesul de consultare între experţi.
    Subcomitetul este compus din experţi din Părţile Contractante responsabili de probleme legate de vamă şi originea produselor.
Articolul 37
Anexe
    Anexele I, II, III, IV şi declaraţia comună la prezentul Protocol sunt parte integrantă a acestuia.
Articolul 38
Mărfuri în tranzit şi depozitate
    Mărfurile care se conformează prevederilor Titlului II şi care, la data intrării în vigoare a prezentului Acord sunt transportate sau depozitate temporar în una dintre Părţile Contractante, în depozite vamale comune sau în zone libere, pot fi acceptate ca produse originare cu condiţia depunerii, în termen de 4 luni de la acea dată, la autorităţile vamale ale ţării importatoare a certificatului de origine, elaborat retroactiv, şi a oricăror altor documente ce prezintă dovezi de confirmare a condiţiilor de transport.


Anexa I
NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II
    Nota 1:
    Lista defineşte condiţiile stabilite pentru toate produsele pentru ca acestea să fie considerate suficient prelucrate sau transformate în sensul articolului 5 al prezentului Protocol.
    Nota 2:
    2.1. Primele două coloane din listă descriu produsul obţinut. Prima coloană indică numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului Sistemului Armonizat, iar a doua coloană cuprinde denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziţia tarifară sau capitolul respectiv. Pentru fiecare menţiune din primele două coloane este specificată o regulă în coloanele 3 şi 4. În unele cazuri, atunci cînd numărul din prima coloanaă este precedat de un “ex”, aceasta înseamnă că regula din coloanele 3 sau 4 se aplică numai la acea parte a poziţiei sau capitolului, care este descrisă în coloana 2.
    2.2. Atunci cînd mai multe numere de poziţii tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în această coloană este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este dată în termeni generali, regulile corespunzătoare de la coloanele 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care în Sistemul Armonizat sunt încadrate la diferite poziţii tarifare ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    2.3. Atunci cînd în prezenta Listă există reguli diferite care se aplică unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii tarifare, fiecare alineat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei tarifare care constituie obiectul regulii corespunzătoare din coloanele 3 sau 4.
    2.4. Atunci cînd pentru fiecare menţiune din primele două coloane este specificată o regulă atît în coloana 3, cît şi în coloana 4, exportatorul poate opta, ca o alternativă, pentru aplicarea regulii definite în coloana 3 sau a celei definite în coloana 4. Dacă nici o regulă de origine nu este dată în coloana 4, se va aplica regula definită în coloana 3.
    Nota 3:
    3.1. Prevederile articolului 5 al prezentului Protocol, referitoare la produsele care au dobîndit statutul originar şi care sunt folosite în fabricarea altor produse, trebuie să fie aplicate, indiferent dacă acest statut a fost dobîndit în cadrul uzinei în care aceste produse sunt folosite sau în altă uzină de pe teritoriul Părţii Contractante.
    Exemplu:
    Un motor de la poziţia tarifară nr. 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie să depăşească 40% din preţul de uzină, este fabricat din eboşe de forjă din oţel aliat de la poziţia tarifară nr. 7224.
    Dacă această eboşă a fost obţinută în ţara respectivă prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjată a dobîndit deja statutul originar, în virtutea regulii din Listă pentru produsele de la poziţia tarifa nr. 7224. Atunci, această eboşă poate fi considerată originară la calcularea valorii motorului, indiferent dacă ea a fost fabricată în aceeaşi uzină sau în altă uzină a Părţii Contractante vizate. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie să fie luată în considerare atunci cînd se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.2. Regula din Listă fixează gradul minim de prelucrare sau transformare cerute şi rezultă, deci, că prelucrările sau transformările care le depăşesc pe cele cerute conferă, de asemenea, caracterul originar şi, invers, prelucrările sau transformările insuficiente nu pot conferi caracterul originar. Altfel spus, dacă o regulă prevede că pot fi folosite materiale neoriginare aflate într-un stadiu de elaborare determinat, folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu incipient de prelucrare este, de asemenea, permisă în timp ce folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu mai avansat nu este permisă.
    3.3. Fără a prejudica dispoziţiile Notei 3.2, atunci cînd o regulă conţine expresia “fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară”, pot fi folosite materialele de la orice poziţie (poziţii) (chiar şi materialele de la aceeaşi poziţie cu produsul), sub rezerva, totuşi, a unor restricţii specifice, care pot fi incluse în regulă.
    Totuşi, expresia “fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară, inclusiv din alte materiale de la poziţia tarifară nr. ... “ sau “fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară, inclusiv din alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul” înseamnă că pot fi folosite materialele încadrate la orice poziţie sau poziţii tarifare, cu excepţia materialelor av`nd aceeaşi descriere ca şi produsul, menţionate în coloana 2 din Listă.
    3.4. Atunci cînd o regulă din Listă specifică că un produs poate fi fabricat pe baza mai multor materiale, aceasta înseamnă că unul sau mai multe din aceste materiale pot fi folosite. Aceasta nu înseamnă că toate aceste materiale trebuie să fie folosite simultan.
    Exemplu:
    Regula pentru produsele textile de la poziţiile tarifare 5208 la 5212 prevede că pot fi folosite fibre naturale şi că, printre alte materiale, pot fi, de asemenea, folosite şi materiale chimice. Aceasta nu înseamnă că ambele trebuie să fie folosite simultan; poate fi folosit unul sau altul dintre materiale sau ambele.
    3.5. Atunci cînd o regulă din listă prevede că un produs trebuie să fie fabricat dintr-un material determinat, această condiţie în mod evident nu împiedică folosirea altor materiale, care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula (A se vedea, de asemenea, Nota 6,2 de mai jos referitoare la produsele textile).
    Exemplu:
    Regula pentru poziţia tarifară nr. 1904 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor acestora, nu împiedică în mod evident folosirea sărurilor minerale, a aditivilor sau chimicalelor, care nu sunt obţinute din cereale.
    Totodată, aceasta nu se aplică produselor care, deşi nu pot fi fabricate din materialele particulare specificate în listă, pot fi produse din materialele de acelaşi fel la o etapă mai timpurie de fabricare.
    Exemplu:
    În cazul unui articol de vestimentaţie de la ex. Capitolul 62, fabricat din materiale neţesute, dacă se prevede că acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil de a porni de la materiale neţesute, chiar dacă materialele neţesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. În asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului, adică stadiul de fibră.
    3.6. Dacă într-o regulă din Listă sunt date două sau mai multe procentaje privind valoarea maximă a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi niciodată cel mai mare procentaj luat în considerare. Mai mult decît atît, procentajele specifice nu trebuie să fie depăşite în raport cu materialele specifice la care ele se aplică.
    Nota 4:
    4.1. Expresia “fibre naturale”, atunci c`nd este folosită în Listă, se referă la fibre cu excepţia celor artificiale sau sintetice şi trebuie limitată la fibrele aflate în toate stadiile dinaintea filării, inclusiv deşeuri, şi dacă nu se specifică altfel, expresia “fibre naturale” cuprinde fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare, dar nefilate.
    4.2. Expresia “fibre naturale” cuprinde părul de cal de la poziţia nr. 0503, părul de porc de la poziţiile nr. 0502 şi nr. 0503, ca şi l`na, părul fin de animale şi părul grosier de la poziţiile nr. 5101 - 5105, fibrele din bumbac de la poziţiile nr. 5201 - 5203 şi alte fibre vegetale de la poziţiile nr. 5301 - 5305.
    4.3. Expresiile “pastă textilă”, “substanţe chimice” şi “materiale pentru fabricarea h`rtiei”, folosite în Listă, desemnează materialele neîncadrate la Capitolele 50 - 63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau firelor sau fibrelor de h`rtie.
    4.4. Expresia “fibre sintetice sau artificiale discontinue”, + folosită în Listă se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile tarifare nr. 5501 la 5507.
    Nota 5:
    5.1. În cazul cînd pentru un produs din Listă se face referinţă la prezenta Notă, condiţiile prevăzute în coloana 3 a Listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de bază folosite la fabricarea lor care, luate global, reprezintă 10% sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază folosite (A se vedea şi Notele 5.3. şi 5.4. de mai jos).
    5.2. Totuşi toleranţa menţionată în Nota 5.1 se aplică numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din două sau mai multe materiale textile de bază.
    Materialele textile de bază sunt:
    - mătasea;
    - lîna;
    - părul grosier de animale;
    - părul fin de animale;
    - părul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hîrtiei şi hîrtia;
    - inul;
    - cînepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisalul şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cînepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele chimice sintetice;
    - filamentele chimice artificiale;
    - fibrele conductoare de curent;
    - fibrele sintetice discontinue din polipropilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din poliesteri;
    - fibrele sintetice discontinue din poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue din poliacrilonitril;
    - fibrele sintetice discontinue din poliimidă;
    - fibrele sintetice dinscontinue din politetreafluoroetilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din sulfură de polifenilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din clorură de polivinil;
    - alte fibre sintetice discontinue;
    - fibrele artificiale discontinue din viscoză;
    - alte fibre artificiale discontinue;
    - fibre din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de polieter îngroşat sau nu;
    - fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester îngroşat sau nu;
    - produsele de la poziţia tarifară 5605 (fire metalice şi metalizate), din benzi ce constau din esenţa foii de aluminiu sau din esenţa peliculei de plastic acoperită sau nu cu pudră de aluminiu, de lăţime ce nu depăşeşte 5 mm, stratificate cu adezive colorate între două straturi de peliculă de plastic;
    - alte produse de la poziţia tarifară 5605.
    Exemplu:
    Un fir de la poziţia tarifară nr. 5205 fabricat din fibre din bumbac de la poziţia nr. 5203 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia nr. 5506 este un fir mixt. De aceea. fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) pot fi folosite într-un procent de pînă la 10% din greutatea firului.
    Exemplu:
    O ţesătură din lînă de la poziţia tarifară nr. 5112 obţinută din fire de lînă de la poziţia nr. 5107 şi fire sintetice discontinue de la poziţia nr. 5509 este o ţesătură mixtă. De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) sau firele din lînă care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din fibre naturale necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie între aceste două tipuri de fire pot fi folosite pînă la un procent de 10% din greutatea ţesăturii.
    Exemplu:
    O ţesătură textilă pluşată de la poziţia tarifară nr. 5802 obţinută din fire de bumbac de la poziţia nr. 5205 şi dintr-o ţesătură din bumbac de la poziţia nr. 5210, este un produs mixt numai dacă ţesătura de bumbac este ea însăşi ţesătură mixtă, fiind fabricată din fire încadrate la două poziţii tarifare diferite sau dacă firele din bumbac folosite sunt la rîndul lor mixte.
    Exemplu:
    Dacă aceeaşi ţesătură textilă pluşată este fabricată din fire de bumbac de la poziţia tarifară nr. 5205 şi dintr-o ţesătură sintetică de la poziţia nr. 5407, atunci, în mod evident, firele folosite sunt două materiale textile de bază diferite şi ţesătura textilă pluşată este în mod corespunzător un produs mixt.
    5.3. În cazul produselor care încorporează “fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu”, această toleranţă este de 20% pentru acest tip de fire.
    5.4. În cazul produselor ce conţin un miez fie din bandă subţire din aluminiu, fie dintr-o peliculă din plastic, acoperită sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de pînă la 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de plastic, toleranţă este de 30% pentru miez.
    Nota 6:
    6.1. În cazul acelor produse textile confecţionate care, în Listă, sunt însoţite de o notă de subsol care face referire la prezenta notă, pot fi utilizate materiale textile cu excepţia dublurilor şi căptuşelilor, care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a Listei pentru produsul respectiv, cu condiţia ca ele să fie încadrate la altă poziţie tarifară decît cea a produsului şi ca valoarea lor să nu depăşească 8% din preţul de uzină al produsului.
    6.2. Fără a prejudicia Nota 6.3, materialele, care nu sunt clasificate în Capitolele 50-63, pot fi liber utilizate în fabricarea produselor textile, chiar dacă acestea conţin sau nu produse textile.
    Exemplu:
    Dacă o regulă din Listă prevede pentru un anumit articol textil (cum ar fi pantalonii), că trebuie să fie folosite fire, acest lucru nu interzice folosirea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, deoarece nasturii nu sunt clasificaţi în Capitolele de la 50-63. Din acelaşi considerent, nu este interzisă folosirea fermoarelor chiar dacă fermoarele în mod normal conţin produse textile.
    6.3. Dacă se aplică o regulă de procentaj, valoarea materialelor care nu sunt clasificate în Capitolele 50-63 trebuie luate în consideraţie atunci cînd se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.
    Nota 7:
    2.7.1. În înţelesul poziţiilor tarifare ex. 2707, 2713-2715, ex. 2901, ex. 2902 şi ex. 3403, “procesele specifice” sunt considerate următoarele:
    a) distilarea prin vacuum;
    b) redistilarea printr-un proces de fracţionare complex;
    c) cracarea;
    d) corijarea;
    e) extragerea prin intermediul solvenţilor selectivi;f) procesul care întruneşte toate operaţiunile următoare: prelucrarea cu acid sulfuric concentrat, oleum sau anhidridă sulfurică, neutralizarea cu agenţi alcalini, decolorarea şi purificarea cu sol natural activ, sol activat, cărbune de lemn sau bauxită;
    g) polimerizarea;
    h) alchilarea;
    i) izomerizarea.
    7.2. În înţelesul poziţiilor tarifare 2710, 2711 şi 2712, “procesele specifice” sunt considerate următoarele;
    a) distilarea prin vacuum;
    b) redistilarea printr-un proces de fragmentare complex;
    c) cracarea;
    d) corijarea;
    e) extragerea prin intermediul solvenţilor selectivi;
    f) procesul care întruneşte toate operaţiunile următoare: prelucrarea cu acid sulfuric concentrat, oleum sau anhidridă sulfurică, neutralizarea cu agenţi alcalini, decolorarea şi purificarea cu sol natural activ, sol activat, cărbune de lemn sau bauxită;
    g) polimerizarea;
    h) alchilarea;
    i) izomerizarea;
    j) numai în privinţa uleiurilor grele încadrate la poziţia tarifară ex. 2710, desulfurizarea cu hidrogen rezultînd în reducerea a cel puţin 85% din conţinutul de sulf în produsele prelucrate (metoda ASTM D 1266-59 T);
    k) numai în privinţa produselor încadrate la poziţia tarifară 2710, deparafinarea printr-un proces altul decît filtrarea;
    l) numai în privinţa produselor încadrate la poziţia tarifară 2710, prelucrarea cu hidrogen la o presiune mai mare de 20 bari şi o temperatură mai mare de 250oC cu folosirea catalizatorului, altul decît cu efect de desulfurizare, atunci cînd hidrogenul constituie un element activ în reacţia chimică. Prelucrarea ulterioară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziţia tarifară ex 2710 (ex. hidrofinisare sau decolorare) pentru a îmbunătăţi, în mod special culoarea sau stabilitatea, nu va fi, totuşi, considerată ca un proces specific;
    m) numai în privinţa combustibilului încadrat la poziţia tarifară ex. 2710, distilarea atmosferică, cu condiţia ca mai puţin de 30% din aceste produse să fie distilate, în volum, incluzînd pierderile, la 300oC prin metoda ASTM D 86;
    n) numai în privinţa uleiurilor grele altele decît motorina şi carburanţii încadraţi la poziţia tarifară ex. 2710, preclurarea cu peria de descărcare electrică de frecvenţă înaltă;
    o) numai în privinţa produselor brute de la poziţia tarifară ex. 2712 (altele decît jeleului de petrol, ozocherita, ceara de lignit, ceara de turbă, ceara de parafină conţinînd în greutate mai puţin de 0,75% de ulei), deuleizarea prin cristalizarea fracţionară.
    7.3. În înţelesul poziţiilor tarifare ex. 2707, 2713-2715, ex. 2901, ex. 2902 şi ex. 3403, operaţiunile simple aşa ca curăţarea, separarea, filtrarea, desărarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea compusului de sulf în rezultatul amestecării produselor cu diferită compoziţie de sulf, oricare din combinările acestor operaţiuni sau a operaţiunilor similare nu conferă origine.
   

Nr. Poziţieitarifare a SA                           

Descriereaprodusului

Prelucrareaşi transformarea,efectuată asupra materialelor

neoriginare, care conferă statutul originar

 
(1)
(2)
(3)
(4)

    anexa II

    anexa III


ANEXA IV
Declaraţia de factură
    Declaraţia de factură, textul căreia este prezentat mai jos, trebuie că fie îndeplinită în conformitate cu notele. Totuşi, nu este necesar de a reproduce notele.

Versiunea moldovenească
    Exportatorul de produse cuprinse de prezentul document (declaraţia vamală nr. .... (1)) declară că, aceste produse sunt ... de origine preferenţială. (2)

Versiunea albaneză:
    Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ..... (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto producte janë me origjinë.... preferenciale (2).

Versiunea engleză:
    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential origin (2).

........................................... (3)
(Locul şi data)

.......................................... (4)
(Semnătura exportatorului,
adăugător trebuie să fie indicat cu
un scris clar de mînă numele
persoanei semnatare a declaraţiei)
    ——————————————
    1) Atunci cînd declaraţia de factură este îndeplinită de un exportator aprobat în sensul Articolului 22 al prezentului Protocol, numărul de autorizare al exportatorului aprobat trebuie să fie înscris în acest spaţiu.
    2) De a indica originea produselor.
    3) Dacă informaţia se conţine în însuşi documentul dat, aceste indicaţii pot fi omise.
    4) Vezi Articolul 21(5) al prezentului Protocol. În cazurile cînd exportatorul nu este obligat să semneze, scutirea de semnătură implică şi scutirea de indicare a numelui semnatarului.

DECLARAŢIA COMUNĂ
    1. Părţile Contractante convin să participe la continuarea implementării şi modificării regulilor de origine preferenţiale armonizate europene în conformitate cu practica Comunităţii Europene.
   2. Odată ce condiţiile de bază, faţă de care fiecare Parte Contractantă este legată, sunt îndeplinite, Părţile Contractante convin să considere includerea Comunităţii Europene în sistemul cumulativ al Părţilor Contractante.